UOHS S397/2007
Rozhodnutí: S397/2007/KS-00925/2008/840 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů SUEZ ENERGIE SERVICES S.A. a SPECTRUM, spol. s r.o.
Účastníci SUEZ ENERGIE SERVICES S.A. SPECTRUM, spol. s r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2007
Datum nabytí právní moci 4. 2. 2008
Dokumenty dokument ke stažení 128 KB


S 397/2007/KS-00925/2008/840
V Brně dne 17. ledna 2008

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 397/2007, zahájeném dne 18. prosince 2007 dle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, společnosti SUEZ ENERGIE SERVICES S.A., se sídlem Francouzská republika, La Défense Cedex, Le Voltaire, 1 Place des Regres, ve správním řízení zastoupeného Mgr. Martinem Janečkem, advokátem, se sídlem Praha 1, Vodičkova 30, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
rozhodl takto:
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o koupi obchodních podílů uzavřené dne 27. listopadu 2007 mezi J. K. a J. S., jako prodávajícími, a společností SUEZ ENERGIE SERVICES S.A., se sídlem Francouzská republika, La Défense Cedex, Le Voltaire, 1 Place des Regres, jako kupujícím, v jejímž důsledku společnost SUEZ ENERGIE SERVICES S.A. získá 100% obchodní podíl ve společnosti SPECTRUM, spol. s r. o., se sídlem Vyškov, Brněnská 8, IČO: 42660157, a tím i možnost tuto společnost kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
p o v o l u j e .
Odůvodnění:
1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících se spojovaných soutěžitelů.
2. Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 01/2008 ze dne 2. ledna 2008. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
3. K navrhované transakci má dojít na základě Smlouvy o koupi obchodních podílů uzavřené dne 27. listopadu 2007 mezi J. K. (dále jen J. K. ), a J. S. (dále jen J. S. ), jako prodávajícími, a společností SUEZ ENERGIE SERVICES S.A., se sídlem Francouzská republika, La Défense Cedex, Le Voltaire, 1 Place des Regres (dále jen SUEZ ), jako kupujícím.
4. V důsledku výše uvedené smlouvy získá společnost SUEZ 100% obchodní podíl ve společnosti SPECTRUM, spol. s r. o., se sídlem Vyškov, Brněnská 8, IČO: 42660157 (dále jen SPECTRUM ), a tím i možnost vykonávat na základě právních skutečností rozhodující vliv na činnost této společnosti. Posuzovaná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
5. Společnost SUEZ v rámci spojení získá kontrolu rovněž nad slovenskou společností SPECTRUM Bratislava, s.r.o., se sídlem Slovenská republika, Modra, Dolná 61, jejímiž společníky jsou rovněž Ing. J. K. a J. S.. Uvedená společnost však nepůsobí na území České republiky.
6. V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna, a spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
7. Společnost SUEZ stojí v čele jedné ze čtyř divizí (a to divizi SUEZ Energy Services působící v oblasti energetických služeb, engineeringu, montáží a přidružených služeb) mezinárodní skupiny SUEZ, v jejímž čele stojí společnost SUEZ S.A. Dalšími obchodními divizemi skupiny SUEZ jsou SUEZ Energy Europe a SUEZ Energy International (působící v oblasti elektrotechniky, zemního plynu, zkapalněného zemního plynu a energetických služeb) a SUEZ Environment (působící v oblastech vody a sanace, čištění vody a odpadního hospodářství).
8. Společnost SUEZ je činná zejména v oblasti poskytování technických služeb-působí v sektoru infrastruktury, služeb a průmyslové výstavby a poskytuje komplexní služby od návrhu přes realizaci až po provoz energetických a veřejně prospěšných zařízení (tzv. utility management ). V oblasti elektromontáží společnost zajišťuje jak jednodušší formy instalací, tak i zakázky na klíč a v rámci energy services služby pro subjekty (výrobci nebo spotřebitelé), které mají vlastní energetické hospodářství.
9. V České republice působí společnost SUEZ prostřednictvím společností FABRICOM CZ a.s., se sídlem Praha 4, Lhotecká 793/3, IČO: 26121603 (dále jen FABRICOM ), a CHEMING, a.s., se sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, Pernerova 168, IČO: 15049451 (dále jen CHEMING ).
10. Společnost FABRICOM se zabývá především poskytováním elektromontážních služeb, a to zejména v oblasti vyhrazených elektrických zařízení s úrovní napětí od 22 do 110 kV. Mezi další činnosti společnosti FABRICOM patří výroba rozvaděčů, projekce a inženýrská činnost a okrajově rovněž montáž slaboproudých zařízení.
11. Hlavní činností společnosti CHEMING je poskytování projektových a inženýrských služeb v investiční výstavbě, zejména v oborech chemického, farmaceutického, potravinářského, strojírenského a elektrotechnického průmyslu, energetiky a životního prostředí. V rámci své činnosti poskytuje společnost CHEMING komplexní služby od studií proveditelnosti, vyhodnocení vlivu stavby na životní prostředí ( EIA- Environmental Impact Assessment ), projektové dokumentace, zajištění nutných povolení, nákupu, autorského a technického dozoru, až po realizaci a dodání stavby na klíč včetně uvedení do provozu.
12. Skupina SUEZ působí v České republice dále prostřednictvím divize SUEZ Environment S.A., jejíž hlavní součástí jsou vodárenské společnosti spravované prostřednictvím společnosti ONDEO Services CZ, s.r.o., se sídlem Praha 2, Španělská 10, IČO: 44851481, a společnosti podnikající v oblasti odpadového hospodářství vlastněné a spravované společností SITA CZ a.s., se sídlem Praha 2, Vinohrady, Španělská 10/1073, IČO: 25638955.
13. Společnost SPECTRUM je před uskutečněním spojení kontrolována dvěma fyzickými osobami. Společnost SPECTRUM je poskytovatelem komplexních elektromontážních služeb v oblasti průmyslové výstavby, logistických areálů, administrativních budov a nákupních center. V rámci těchto služeb nabízí společnost SPECTRUM zejména přípravu projektové dokumentace, zajištění dodávek, instalaci a servis jak silnoproudých (nízké a vysoké napětí 1-38 kV), tak slaboproudých zařízení (zejm. elektrická požární signalizace, elektrická zabezpečovací signalizace, přístupové a kamerové systémy, strukturovaná kabeláž, systémy měření a regulace, místní evakuační rozhlas, telefonní ústředny a rozvody, jednotný čas). Společnost SPECTRUM následně zajišťuje záruční a pozáruční servis, tj. pravidelné preventivní kontroly a revize zařízení, lokalizace a odstranění závady v místě umístění zařízení, dálkovou diagnostiku zařízení, sběr, výměnu a přepravu vadných dílů a zajištění oprav vadných dílů. Dopady spojení
14. Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
15. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje nabývaný soutěžitel, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
16. Nabývaný soutěžitel, společnost SPECTRUM se zabývá poskytováním komplexních elektromontážních služeb silnoproudých ( (obchodní tajemství) % obratu) i slaboproudých ( (obchodní tajemství) % obratu) zařízení v oblasti průmyslové výstavby, logistických areálů, administrativních budov a nákupních center. V této oblasti působí ze skupiny navrhovatele společnost FABRICOM, která se zaměřuje především na poskytování elektromontážních služeb silnoproudých zařízení ( (obchodní tajemství) % obratu), v menší míře pak slaboproudých zařízení ( (obchodní tajemství) % obratu).
17. Činnosti spojujících se soutěžitelů se tedy překrývají v oblasti poskytování elektromontážních služeb slaboproudých a silnoproudých zařízení. Vzhledem k rozdílným nárokům kladeným na odbornou způsobilost pracovníků a používaná technická zařízení lze oblast elektromontážních služeb dále rozčlenit dle napěťových hladin na oblast nízkého napětí (do 1 kV), vysokého napětí (1-50 kV) a velmi vysokého napětí (50-440 kV), přičemž z hlediska kvalifikace pracovníků je rozhodující především diferenciace na oblast nízkého napětí do 1 kV a na oblast vysokého napětí nad 1 kV, pro niž je třeba skládat další zkoušky odborné způsobilosti. Při práci ve vyšších napěťových hladinách jsou kladeny rovněž větší nároky na techniku při stavbě distribučních sítí.
18. Zejména s ohledem na nízké tržní podíly spojujících se soutěžitelů při jakékoliv v úvahu přicházející definici v oblasti elektromontážních služeb ponechal Úřad v tomto případě otázku vymezení relevantního trhu pro účely tohoto rozhodnutí otevřenou.
19. Při posuzování, zda se soutěž ve výše uvedené oblasti odehrává za dostatečně homogenních soutěžních podmínek na území tvořeném celou Českou republikou nebo na úžeji vymezeném území přihlédl Úřad ke zjištění, že elektromontážní služby jsou poskytovány na celém území České republiky a že mezi jednotlivými regiony České republiky neexistují významné rozdíly v jejich ceně. Rovněž otázku konečného geografického vymezení relevantního trhu ponechal Úřad pro účely daného správního řízení otevřenou, a to ze stejných důvodů, které byly uvedeny v části týkající se věcného vymezení relevantního trhu.
20. V oblasti poskytování elektromontážních služeb na území České republiky ani v úžeji vymezených oblastech poskytování elektromontážních služeb pro silnoproudá a slaboproudá zařízení by společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů po uskutečnění spojení nepřesáhl (obchodní tajemství) %.
21. Z konkurentů působí v oblasti poskytování elektromontážních služeb další společnosti, které nabízejí široké portfolio služeb včetně elekromontážních. Tyto společnosti se zaměřují zejména na velké investiční celky a patří mezi ně např. společnosti Siemens, ELTODO, AGG, I & C Energo. Kromě uvedených společností působí v dané oblasti řada menších soutěžitelů, jejichž hlavní činností jsou převážně elektromontážní a související služby v oblasti vysokého a velmi vysokého napětí, jako např. společnosti patřící do skupiny EGE (mj. EGE-montáže, spol. s r.o., EGE-ENERGOVOD, s.r.o.), slovenská společnost Elektrovod Holding, a.s., dále společnosti MSEM, a.s., VČE-montáže, a.s., SAG EMG Elektro s.r.o., První Elektro, a.s., ASE, s.r.o., JM-montáže, s.r.o. a PROFI-ELRO s.r.o.
22. Po zhodnocení výše uvedených skutečností, zejména vzhledem k nízkým tržním podílům spojujících se soutěžitelů a k množství konkurenčních společností působících v dané oblasti dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že nezvýší tržní sílu spojujících se soutěžitelů natolik, aby vedla ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich na vymezeném relevantním trhu ani na vertikálně propojených trzích.
23. Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává.
Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda
ředitel Sekce hospodářské soutěže


Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Martin Janeček, advokát
AK Hrudka-Řípa a partneři
Vodičkova 30
110 00 Praha 1
Právní moc: 4.2.2008.