UOHS S396/2011
Rozhodnutí: S396/2011/KS-2517/2012/840/LBř Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů AGROFERT HOLDING, a.s. a Loredana Corporation, a.s.-trh maloobchodního prodeje minerálních průmyslových hnojiv
Účastníci AGROFERT HOLDING, a.s., Loredana Corporation, a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2011
Datum nabytí právní moci 6. 2. 2012
Dokumenty dokument ke stažení 236 KB


Č. j.: ÚOHS-S396/2011/KS-2517/2012/840/LBř
V Brně dne: 6. 2. 2012

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S396/2011/KS, zahájeném dne 26. 8. 2011 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě návrhu účastníka řízení, společnosti AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, IČ: 26185610, zastoupené Mgr. Robertem Nešpůrkem, LL.M., advokátem, se sídlem Praha 1, Týn 1049/3, na základě plné moci, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, IČ: 26185610, a Loredana Corporation, a.s., se sídlem Praha 3, Bořivojova 35/878, IČ: 27404480, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s Letter of Intent , sjednaným dne 19. 8. 2011 mezi společností AGROFERT HOLDING, a.s., jako budoucím nabyvatelem, a Ing. J. V., Ing. V. K., Ing. J. Š. a Ing. J. H., jako budoucími převodci, v jehož důsledku má společnost AGROFERT HOLDING, a.s. získat akcie představující 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti Loredana Corporation, a.s., a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16 odst. 5 a § 17 odst. 4 téhož zákona, povoluje,
za podmínky splnění těchto závazků ve prospěch zachování účinné hospodářské soutěže, které v průběhu správního řízení účastník řízení přijal:
I. Společnost AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, IČ: 26185610, se zavazuje, že po dobu [ obchodní tajemství ] od právní moci tohoto rozhodnutí o povolení spojení nebude do představenstva, dozorčí rady či na pozice prokury nebo ředitele společnosti AGRO Blatná, a.s., se sídlem Lnáře čp. 147, okres Strakonice, IČ: 48202479, nominovat jakékoli osoby, a současně se zavazuje zajistit, že zástupci společnosti AGROFERT HOLDING, a.s. nebudou tyto pozice ve společnosti AGRO Blatná, a.s. a jejich orgánech po dobu [ obchodní tajemství ] od právní moci rozhodnutí o povolení spojení skutečně zastávat, a to vždy s výjimkou případu, kdy společnost AGROFERT HOLDING, a.s., popř. společnost, která bude vykonávat přímou nebo nepřímou kontrolu nad společností AGROFERT HOLDING, a.s., v souladu s právním řádem České republiky nebo právem Evropské unie, získá možnost kontrolovat společnost AGRO Blatná, a.s. ve smyslu § 12 odst. 4 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů.
II. Zástupcem společnosti AGROFERT HOLDING, a.s. se pro účely shora uvedeného závazku rozumí jakákoli fyzická osoba, která je statutárním orgánem, členem statutárního orgánu nebo členem kontrolního orgánu, prokuristou, zaměstnancem nebo osobou v obdobném postavení jako zaměstnanec společnosti AGROFERT HOLDING, a.s., či jakékoli společnosti, v níž společnost AGROFERT HOLDING, a.s. má nebo po dobu trvání tohoto závazku bude mít přímou nebo nepřímou kontrolu, nebo která bude po dobu trvání tohoto závazku vykonávat přímou nebo nepřímou kontrolu nad společností AGROFERT HOLDING, a.s., to vše ve smyslu § 12 odst. 4 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů.
III. Společnost AGROFERT HOLDING, a.s. se zavazuje zajistit, aby pan Ing. J. H., jenž se dne [ obchodní tajemství ] vzdal funkce člena představenstva společnosti AGRO Blatná, a.s., do doby zániku své funkce nevykonával práva spojená s touto pozicí. Odůvodnění
1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů. Úřad též vycházel z vyjádření a stanovisek obdržených od konkurentů a odběratelů spojujících se soutěžitelů, a to zejména působících v oblasti velkoobchodního a maloobchodního prodeje minerálních průmyslových hnojiv na území České republiky, resp. Plzeňského kraje. [ obchodní tajemství ]
2. Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), v platném znění (dále též zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 36/2011 ze dne 7. 9. 2011. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
3. Ve snaze zjistit stav věci v rozsahu nezbytném pro posouzení dopadu předmětné transakce na hospodářskou soutěž v oblastech dotčených předmětným spojením Úřad vyzval v průběhu první fáze správního řízení společnosti AGRO Blatná a.s., se sídlem Lnáře čp. 147, okres Strakonice (dále jen AGRO Blatná ), ZNZ Přeštice, a.s., se sídlem Přeštice, Husova 438 (dále jen ZNZ Přeštice ), AGRO Radomyšl a.s., se sídlem Strakonice, Radomyšl čp. 89 (dále jen AGRO Radomyšl ), BOR, s.r.o., se sídlem Choceň, Na Bílé 1231 (dále jen BOR ), SERVISTRADE s.r.o., se sídlem Strakonice, Na Ohradě 522 (dále jen SERVISTRADE ), a YARA Agri Czech Republic, s.r.o., se sídlem Praha 1, Dušní 10 (dále jen YARA Agri ), které jsou konkurenty spojujících se soutěžitelů zejména na trhu maloobchodního prodeje minerálních průmyslových hnojiv na území Plzeňského kraje, k poskytnutí informací a stanovisek k předmětnému spojení.
4. V rámci třicetidenní lhůty od zahájení řízení Úřad na základě posouzení jím do té doby zjištěných skutečností dospěl k předběžnému závěru, že předmětné spojení soutěžitelů vzbuzuje vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže především na trhu maloobchodního prodeje průmyslových minerálních hnojiv na území Plzeňského kraje. Z tohoto důvodu Úřad účastníkovi řízení, společnosti AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, IČ: 26185610 (dále jen AGROFERT HOLDING ), oznámil, že bude pokračovat v řízení a dále šetřit možné dopady předmětného spojení soutěžitelů.[1]
5. V dalším průběhu řízení obdržel Úřad vyjádření společnosti HELIANTHUS-C s.r.o., se sídlem Lázně Bohdaneč, Langrova 38 (dále jen HELIANTHUS-C ), která se zabývá především velkoobchodním prodejem průmyslových minerálních hnojiv na území České republiky, ve kterém tato společnost poukázala na možné negativní dopady předmětného spojení soutěžitelů na hospodářskou soutěž.
6. Úřad rovněž se žádostí o poskytnutí informací a vyjádření k možným dopadům předmětného spojení soutěžitelů oslovil 39 nejvýznamnějších odběratelů průmyslových minerálních hnojiv skupiny společností kontrolovaných společností AGROFERT HOLDING (dále také jen skupina AGROFERT ) a skupiny společností kontrolovaných společností Loredana Corporation, a.s., se sídlem Praha 3, Bořivojova 35/878, IČ: 27404480 (dále také jen Loredana či společně skupina Loredana ), na území Plzeňského kraje.
7. Úřad ve druhé fázi řízení rovněž oslovil společnost AGRO Blatná, a to za účelem zjištění a ověření vlivu společnosti AGROFERT HOLDING, minoritního akcionáře společnosti AGRO Blatná, na jednání této společnosti.
8. V průběhu druhé fáze šetření prováděného v rámci předmětného správního řízení Úřad předběžně informoval účastníka řízení o svých konkrétních obavách z narušení hospodářské soutěže plynoucích z uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů.
9. Aby účastník řízení předešel písemnému sdělení výhrad podle § 17 odst. 4 zákona, vyjádřil svoji připravenost přijmout závazky ve prospěch zachování účinné hospodářské soutěže pro případné povolení daného spojení soutěžitelů již po výše zmíněném předběžném informování o obavách Úřadu z podstatného narušení hospodářské soutěže v důsledku spojení. Závazky účastník řízení navrhl přípisem doručeným Úřadu dne 21. 12. 2011, přičemž podoba navržených závazků byla po konzultaci s Úřadem doplněna přípisy účastníka řízení, které byly Úřadu doručeny dne 31. 1. 2012 a dne 2. 2. 2012. Vzhledem ke skutečnosti, že společnost AGROFERT HOLDING, jako účastník řízení, odstranila obavu identifikovanou Úřadem ve vztahu k relevantnímu trhu maloobchodního prodeje průmyslových minerálních hnojiv na území Plzeňského kraje (viz dále část III.7.2.2. odůvodnění tohoto rozhodnutí) navržením závazků k zachování účinné hospodářské soutěže poté, co ji Úřad o svých obavách informoval, nevydával Úřad v daném správním řízení sdělení výhrad ve smyslu § 21b zákona.[2] I. Notifikační podmínky
10. K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít v souvislosti s Letter of Intent , který byl sjednán dne 19. 8. 2011 mezi společností AGROFERT HOLDING, jako budoucím nabyvatelem, a Ing. J. V., Ing. V. K., Ing. J. Š. a Ing. J. H., jako budoucími převodci.
11. V souvislosti s výše uvedeným dokumentem má společnost AGROFERT HOLDING získat akcie představující 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti Loredana. Nabytím 100 % akcií společnosti Loredana získá společnost AGROFERT HOLDING možnost vykonávat rozhodující vliv na činnost této společnosti, a tedy i možnost tuto společnost ve smyslu § 12 odst. 4 zákona kontrolovat.
12. Posuzovaná transakce tak představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona, neboť podle citovaného ustanovení se za spojení soutěžitelů považuje situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již jednoho soutěžitele, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiného soutěžitele nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
13. Dále se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna, a spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu. II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
14. Společnost AGROFERT HOLDING je mateřskou společností podnikatelské skupiny AGROFERT sdružující výrobní a obchodní společnosti na území České republiky i v zahraničí, které se zabývají zejména činnostmi v oblasti zemědělství, potravinářství a chemického průmyslu. Jediným akcionářem společnosti AGROFERT HOLDING je pan Ing. Andrej Babiš, který tuto společnost kontroluje.
15. Ze společností náležejících do skupiny AGROFERT působí většina společností v sektoru zemědělství. Jedná se o společnosti typu ZZN (zemědělské zásobování a nákup) či ACHP (agrochemické podniky), které se zabývají obchodováním s potřebami pro zemědělskou prvovýrobu (průmyslová hnojiva, pesticidy, mořidla) a rovněž poskytováním služeb pro zemědělce (např. sklizňové služby, posklizňový výkup plodin a jejich uskladnění a ošetření). Většina společností typu ZZN rovněž vyrábí krmné směsi pro zvířata a v menší míře se zabývá výkrmem drůbeže či prasat. Obchod v rámci zemědělské větve holdingu je realizován zejména v oblasti zemědělských komodit, a to především obilí, olejnin, v omezené míře luštěnin a ostatních rostlinných komodit. Tato skupina rovněž obchoduje s osivy, popřípadě s komponenty do krmných směsí. Podniky ACHP se zabývají především obchodem s hnojivy a přípravky na ochranu rostlin.
16. V rámci majetkové struktury skupiny AGROFERT působí mimo jiné též potravinářské společnosti Kostelecké uzeniny, a.s., Krahulík-MASOZÁVOD Krahulčí, a.s., KMOTR-Masna Kroměříž a.s., Procházka Holding, a.s. či Animalco a.s., které se zabývají porážkou, zpracováním a maloobchodním i velkoobchodním prodejem vepřového, hovězího a drůbežího masa a výrobou a prodejem masných výrobků, uzenin, konzerv a souvisejících služeb, a společnost Vodňanská drůbež, s.r.o., která působí v oblasti výroby, zpracování a maloobchodního i velkoobchodního prodeje drůbežího masa.
17. Do skupiny AGROFERT náleží dále společnosti Recht, s.r.o. a jí kontrolované společnosti,[3] působící v oblastech výroby a prodeje obilovin, výroby a prodeje olejnin, chovu a prodeje jatečních prasat, jatečného skotu a jatečních kuřat, prodeje nezpracovaného kravského mléka, zpracování mléka, výroby a prodeje vajec a ovoce, a ZEDNÍČEK a.s., která je činná v oblasti masných výrobků z vepřového, hovězího a drůbežího masa a v oblasti výrobků z rybího masa, sýrů a lahůdek.
18. Od roku 2004 působí skupina AGROFERT rovněž v mlýnsko-pekárenském průmyslu prostřednictvím své majetkové účasti ve společnosti PENAM, a.s.
19. V oblasti zpracování mléka a produkce mléčných výrobků je skupina AGROFERT v České republice činná prostřednictvím společností OLMA, a.s. a její dceřiné společnosti OLMAMILK s.r.o. a společnosti Mlékárna Hlinsko, s.r.o.
20. Svým působením pokrývají zemědělské a potravinářské společnosti skupiny AGROFERT území celé České republiky, některé působí v menší míře též v zahraničí, zejména ve Slovenské republice a Spolkové republice Německo.
21. Skupina AGROFERT působí také v oblasti chemického průmyslu, a to jak v sektoru anorganické, tak i organické chemie, a to zejména prostřednictvím majetkových účastí ve společnostech DEZA a.s., PRECHEZA a.s., Lovochemie, a.s., Fatra, a.s., dále pak slovenské společnosti Duslo, a.s. a rovněž německé společnosti SKW Stickstoffwerkepiesteritz GmbH (dále jen SKW ).
22. Skupina AGROFERT dále prostřednictvím společnosti AGROTEC a.s. působí v oblasti prodeje zemědělské techniky.
23. Součástí skupiny AGROFERT jsou rovněž subjekty zabývající se prodejem a zpracováním surového dříví, produkcí řeziva a prodejem sypaných materiálů (štěpka, piliny) a poskytování komplexních lesnických služeb.[4] Skupina AGROFERT se rovněž zabývá prodejem pohonných hmot.
24. Nabývaná společnost Loredana je holdingovou společností, která stojí na vrcholu majetkové struktury skupiny společností, mezi které patří především společnosti AGROPODNIK DOMAŽLICE a.s., DRUID a.s., ZEAS Puclice a.s., ZEOS Brnířov a.s., Stříbrnice s.r.o., Zemědělská společnost Brnířov a.s. a družstva Odbytové družstvo Radbuza, družstvo a Odbytové družstvo Meclov, družstvo.
25. Těžiště činnosti skupiny Loredana z pohledu jí při podnikatelské činnosti dosahovaných tržeb představuje prodej pohonných hmot. Nicméně skupina Loredana působí na území České republiky rovněž v oblasti zemědělské prvovýroby, když se zabývá rostlinnou výrobou (produkce obilnin a olejnin), poskytováním zemědělských služeb a živočišnou produkcí (chov a prodej jatečních prasat a jatečného skotu, chov hovězího skotu na mléko a prodej syrového kravského mléka). Dále se skupina Loredana zabývá maloobchodním prodejem průmyslových minerálních hnojiv na území Plzeňského kraje a prodejem transportního betonu a betonových prefabrikátů. III. Dopady spojení
26. Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
27. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
28. Z výše podaného popisu podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů vyplývá, že činnosti skupiny AGROFERT i nabývané skupiny Loredana se na území České republiky horizontálně překrývají v (i) oblasti produkce, výkupu a prodeje obilovin a olejnin, (ii) oblasti prodeje jatečních prasat a jatečního skotu, (iii) oblasti prodeje kravského mléka, (iv) oblasti prodeje pohonných hmot a (vi) oblasti maloobchodního prodeje průmyslových minerálních hnojiv. Dále skupina AGROFERT po uskutečnění předmětného spojení soutěžitelů vstoupí do oblasti prodeje transportního betonu a betonových prefabrikátů, v níž doposud ze spojujících se soutěžitelů působí pouze nabývaná skupina Loredana.
29. Úřad zkoumal, zda posuzovaným spojením soutěžitelů dojde k podstatnému narušení hospodářské soutěže na relevantních trzích. Za tím účelem se Úřad zaměřil na kritéria, jejichž zkoumání mu předepisuje zákon v § 17 odst. 1. Posuzoval tedy zejména potřebu zachování a rozvíjení účinné hospodářské soutěže, strukturu spojením dotčených trhů, podíl spojujících se soutěžitelů na těchto trzích, jejich hospodářskou a finanční sílu, právní a jiné překážky vstupu dalších soutěžitelů na tyto trhy, možnost volby dodavatelů nebo odběratelů spojujících se soutěžitelů, vývoj nabídky a poptávky na těchto trzích, potřeby a zájmy spotřebitelů a výzkum a vývoj, jehož výsledky jsou k prospěchu spotřebitele a nebrání účinné soutěži. Současně Úřad podpůrně přihlédl k pravidlům stanoveným v Pokynech pro posuzování horizontálních spojení podle Nařízení Rady (ES) č. 139/2004 o kontrole spojování podniků (dále jen Pokyny pro posuzování horizontálních spojení ).[5]
30. Základní představu o struktuře trhu a konkurenčním významu spojujících se soutěžitelů i jejich konkurentů poskytují tržní podíly na relevantním trhu. Pokud jde o velikost tržních podílů, jestliže společný podíl spojujících se soutěžitelů na relevantním trhu nepřesáhne 25 %, má se za to, že jejich spojení nemá za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, neprokáže-li se při posuzování spojení opak.[6]
31. V případě hodnocení struktury trhu Úřad podpůrně používá ukazatel míry celkové úrovně koncentrace trhu, jež je vyjádřena tzv. Herfindahl-Hirschmanovým indexem (HHI), jenž se vypočítává jako součet čtverců jednotlivých tržních podílů všech soutěžitelů na trhu. Zatímco absolutní úroveň HHI poskytuje prvotní údaj o konkurenčním tlaku na trhu po spojení, změna HHI (tzv. delta) je užitečným ukazatelem změny úrovně koncentrace přímo vyvolané spojením. Problémy v oblasti hospodářské soutěže při posuzování horizontálních spojení pravděpodobně nevyvstanou na trhu s hodnotou HHI po spojení pod 1000 bodů, ani v případě spojení s hodnotou HHI po spojení mezi 1000 a 2000 a delta pod 250, resp. v případě spojení s výší HHI po spojení nad 2000 a delta pod 150.[7] To neplatí v případě existence zvláštních okolností, např. v podobě jednoho nebo více z těchto faktorů: spojení se účastní potenciální zájemce o vstup na trh nebo soutěžitel s malým podílem na trhu, na který ale nedávno vstoupil; jedna nebo více spojujících se stran jsou významnými inovátory, jejichž metody se nepromítají do podílů na trhu; existuje významné vlastnictví podílů mezi účastníky trhu; jeden ze spojujících se podniků je individualistický podnik s vysokou pravděpodobností narušení koordinovaného chování; existují známky minulé nebo pokračující koordinace nebo usnadňujících postupů, anebo jedna ze spojujících se stran má před spojením 50% nebo větší podíl na trhu.[8] III.1. Oblast obilovin a olejnin
32. Při vymezování věcného relevantního trhu v oblasti obilovin a olejnin se v rozhodovací praxi Úřadu rozlišují trhy výkupu obilovin či olejnin od zemědělských prvovýrobců (kde dochází ke střetu nabídky rostlinných zemědělských produktů ze strany zemědělských prvovýrobců s poptávkou po těchto produktech, jež je představována zejména společnostmi typu ZNN či jinými obchodníky s danými komoditami) a trhy prodeje obilovin či olejnin pro zpracovatelský průmysl (kde dochází ke střetu nabídky rostlinných zemědělských produktů zejména ze strany společností typu ZZN či jiných obchodníků s danými komoditami s poptávkou po těchto produktech, jež je představována společnostmi zpracovávajícími jednotlivé rostlinné produkty).[9] Geograficky jsou trhy výkupu obilovin a olejnin od zemědělských prvovýrobců vymezovány územími jednotlivých krajů České republiky, v nichž spojující se soutěžitelé působí. V případě posuzovaného spojení soutěžitelů se jedná o území Plzeňského kraje. Trhy prodeje obilovin a olejnin pro zpracovatelský průmysl jsou geograficky vymezovány územím celé České republiky.[10]
33. Protože však předmětné spojení soutěžitelů nevzbuzuje vážné obavy z narušení hospodářské soutěže při žádné z možných definic relevantních trhů v oblastech obilovin a olejnin, ponechal Úřad vymezení věcného i geografického relevantního trhu pro tyto oblasti otevřené.
34. Oba spojující se soutěžitelé působí na území Plzeňského kraje jako pěstitelé obilovin i olejnin, kdy produkce obilovin, resp. olejnin, skupiny AGROFERT představuje z celkového množství těchto vypěstovaných zemědělských komodit v Plzeňském kraji [0-5] %, resp. [0-5] %. Podíl skupiny Loredana na celkovém množství vypěstovaných obilnin, resp. olejnin, na území Plzeňského kraje činí [0-5] %, resp. [0-5] %. Společně pak spojující se soutěžitelé na území Plzeňského kraje vypěstují [5-15] % obilovin a [5-15] % olejnin.
35. Oba spojující se soutěžitelé působí na území Plzeňského kraje rovněž na trzích výkupu obilovin, resp. olejnin, přičemž činnost skupiny Loredana na těchto trzích je zcela marginální, když její tržní podíl na obou těchto trzích je [0-5] %. Skupina AGROFERT naopak představuje v oblasti výkupu zemědělských komodit na území Plzeňského kraje jednoho z nejvýznamnějších soutěžitelů, když její tržní podíl činí [25-35] % na trhu výkupu obilovin a [35-45] % na trhu výkupu olejnin. Na trzích výkupu obilovin a olejnin v Plzeňském kraji tak z hlediska hospodářské soutěže nedochází v důsledku předmětného spojení k žádným podstatným změnám.
36. Oblasti produkce zemědělských komodit a jejich výkupu na území jednoho a téhož kraje představuje činnosti, jež jsou na sobě vertikálně navazující, kdy zemědělští prvovýrobci dodávají jimi vypěstované komodity často společnostem typu ZZN nebo jiných obchodníkům se zemědělskými produkty, kteří je od prvovýrobců vykupují a následně dodávají zpracovatelům.
37. Posuzované spojení tak v těchto dotčených oblastech má nejen horizontální, ale i vertikální charakter, kdy obiloviny a olejniny vyprodukované skupinou Loredana mohou být a v době před spojením i byly vykupovány ze strany skupiny AGROFERT. S ohledem na skutečnost, že již v době před uskutečněním předmětného spojení toto vertikální propojení existuje, když skupina Loredana dodává skupině AGROFERT [ obchodní tajemství ] ze svých celkových dodávek obilovin na trh České republiky a [ obchodní tajemství ] ze svých celkových dodávek olejnin na trh České republiky, předmětné spojení nepředstavuje z hlediska hospodářské soutěže žádnou podstatnou změnu na trhu.
38. Spojení soutěžitelů AGROFERT HOLDING/Loredana má rovněž horizontální charakter v oblastech prodeje obilovin a olejnin pro zpracovatelský průmysl na území České republiky, přičemž společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů v žádné z těchto oblastí nedosahuje [5-15] %, když nárůst tržního podílu skupiny AGROFERT v důsledku uskutečnění spojení bude činit maximálně [0-5] %.
39. Z výše uvedeného vyplývá, že posuzované spojení soutěžitelů v oblastech produkce a výkupu obilovin a olejnin na území Plzeňského kraje a jejich následného prodeje zpracovatelům na území České republiky nevzbuzuje obavy z narušení hospodářské soutěže, a to zejména s ohledem na relativně nízký tržní podíl spojením vzniklého subjektu na spojením dotčených trzích, resp. velmi nízký nárůst tržního postavení skupiny AGROFERT, popř. již existující silné vertikální vazby mezi spojujícími se soutěžiteli. III.2. Oblast chovu a prodeje jatečních zvířat
40. Pro oblast chovu a prodeje jatečních zvířat by v souladu s předchozí rozhodovací praxí Úřadu[11] mohly být jako věcně relevantní vymezeny trh chovu a prodeje jatečních prasat a trh chovu a prodeje jatečního skotu. Každý z těchto produktových trhů by byl geograficky vymezen územím celé České republiky.
41. Protože však předmětné spojení soutěžitelů nevzbuzuje vážné obavy z narušení hospodářské soutěže při žádné z možných definic relevantních trhů v oblasti prodeje jatečních zvířat, ponechal Úřad vymezení věcného i geografického relevantního trhu pro tyto oblasti otevřené.
42. V oblasti chovu a prodeje jatečních prasat na území České republiky dosahuje skupina AGROFERT tržního podílu o velikosti [0-5] %, zatímco tržní podíl nabývaného soutěžitele zde činí [0-5] %. Po uskutečnění posuzovaného spojení bude společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů činit cca [5-15] %.
43. V oblasti chovu a prodeje jatečného skotu na území České republiky dosahuje skupina AGROFERT tržního podílu o velikosti [0-5] %, zatímco tržní podíl nabývaného soutěžitele zde činí [0-5] %. Po uskutečnění posuzovaného spojení bude společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů činit [0-5] %.
44. Skupina AGROFERT působí rovněž v oblasti výroby a maloobchodního prodeje krmných směsí, která je souvisejícím trhem s chovem a prodejem jatečních prasat a jatečního skotu.
45. V souladu s předcházející rozhodovací praxí Úřadu oblast výroby a maloobchodního prodeje krmných směsí představuje jednotný trh, který z hlediska produktového není nutné členit dle druhů krmných směsí pro jednotlivý druh jatečních zvířat a který se z hlediska geografického člení na lokální území jednotlivých krajů v České republice.[12]
46. Skupina Loredana chová jateční skot a jateční prasata na území Plzeňského kraje, přičemž skupina AGROFERT na tomtéž území vyrábí a prodává krmné směsi, když na tomto trhu dosahuje tržního podílu ve výši [35-45] %. Skupina Loredana rovněž vyrábí krmné směsi, nicméně veškerá její produkce je určena výhradně pro vlastní spotřebu, tudíž není aktivní na předmětném trhu.
47. V době před uskutečněním posuzovaného spojení soutěžitelů existuje dodavatelsko-odběratelský vztah mezi skupinami AGROFERT a Loredana, když skupina Loredana odebírá od skupiny AGROFERT krmné směsi, jež pokrývají [ obchodní tajemství ] z celkové potřeby krmných směsí skupiny Loredana.
48. Z výše uvedeného vyplývá, že posuzované spojení soutěžitelů v oblastech chovu a prodeje jatečného skotu a jatečních prasat v České republice a v oblasti výroby a prodeje krmných směsí na území Plzeňského kraje nevzbuzuje obavy z narušení hospodářské soutěže, a to zejména s ohledem na relativně nízký tržní podíl spojením vzniklého subjektu na spojením dotčených trzích, popř. již existující silné dodavatelsko-odběratelské vztahy mezi spojujícími se soutěžiteli. III.3. Oblast mléka
49. V oblasti mléka rozlišuje Úřad při vymezení věcného relevantního trhu mezi produkcí syrového mléka, jeho výkupem a výrobou a prodejem mléka a mléčných produktů ze strany mlékárenských společností.[13] Z uvedených činností se zabývají oba spojující se soutěžitelé pouze produkcí a prodejem syrového mléka, skupina AGROFERT je pak činná i v dalších oblastech.
50. Trhy produkce a prodeje syrového mléka, resp. jeho poptávková strana, tj. výkup syrového kravského mléka, bývá geograficky vymezován územím celé České republiky. Úřad však při hodnocení dopadů spojení může přihlížet a přihlíží i k postavení spojujících se soutěžitelů na území, které je užší a je tvořeno územím působnosti daného výkupce mléka, resp. územím, kde jsou umístěny konkrétní kapacity na zpracování syrového kravského mléka (obvykle územím jednotlivých krajů České republiky). V případě vertikálně navazujících trhů prodeje zpracovaného mléka a mléčných produktů bývá jejich geografický rozměr definován buď územím České republiky, nebo územím širším.[14]
51. Předmětné spojení soutěžitelů nevzbuzuje vážné obavy z narušení hospodářské soutěže při žádné z možných definic relevantních trhů v oblasti mléka. Úřad tak ponechal vymezení věcného i geografického relevantního trhu pro tuto oblast otevřené.
52. V oblasti produkce a prodeje syrového mléka dosahuje na území České republiky skupina AGROFERT tržního podílu [0-5] %, zatímco tržní podíl nabývaného soutěžitele činí [0-5] %. Po uskutečnění posuzovaného spojení bude společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů činit [0-5] %. V oblasti produkce a prodeje syrového mléka na území Plzeňského kraje dosahuje skupina AGROFERT tržního podílu [0-5] %, zatímco tržní podíl nabývaného soutěžitele zde činí [0-5] %. Po uskutečnění posuzovaného spojení bude společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů činit [0-5] %.
53. Výkupem syrového mléka se pak ze spojujících se soutěžitelů zabývá pouze skupina AGROFERT, která na území České republiky dosahuje cca [15-25] % tržního podílu; na území Plzeňského kraje ale skupina AGROFERT v této oblasti nepůsobí.
54. Z výše uvedeného vyplývá, že posuzované spojení soutěžitelů v oblasti produkce a prodeje, resp. výkupu syrového mléka v České republice nevzbuzuje obavy z narušení hospodářské soutěže, a to zejména s ohledem na relativně nízký tržní podíl spojujících se soutěžitelů. III.4. Oblast prodeje pohonných hmot
55. V oblasti prodeje pohonných hmot Úřad vymezil ve své předcházející rozhodovací praxi z pohledu věcného trh maloobchodního prodeje pohonných hmot na čerpacích stanicích tvořený geograficky územím České republiky,[15] popř. celkový trh pohonných hmot byl z hlediska produktového členěn na trhy motorových benzínů a motorové nafty. Protože však předmětné spojení soutěžitelů nevzbuzuje vážné obavy z narušení hospodářské soutěže při žádné z možných definic relevantních trhů v oblasti prodeje pohonných hmot, ponechal Úřad v tomto případě vymezení věcného i geografického relevantního trhu pro tuto oblast otevřené.
56. V oblasti prodeje pohonných hmot dosahuje na území České republiky skupina AGROFERT tržního podílu [0-5] %, zatímco tržní podíl nabývaného soutěžitele zde činí [0-5] %. Po uskutečnění posuzovaného spojení bude společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů činit [0-5] %.
57. S ohledem na skutečnost, že skupina Loredana prodává pohonné hmoty pouze na území Plzeňského kraje, zkoumal Úřad postavení spojujících se soutěžitelů v této oblasti i na takto geograficky vymezeném území. Na území Plzeňského kraje pak skupina AGROFERT dosahuje [0-5]% tržního podílu, podíl skupiny Loredana pak činí [15-25] %. Společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů v oblasti prodeje pohonných hmot na území Plzeňského kraje pak bude činit [15-25] %.
58. Z výše uvedeného vyplývá, že posuzované spojení soutěžitelů v oblasti prodeje pohonných hmot na území České republiky i na území Plzeňského kraje nevzbuzuje obavy z narušení hospodářské soutěže, a to zejména s ohledem na relativně nízký tržní podíl spojujících se soutěžitelů, resp. velmi nízký nárůst tržního podílu spojením vzniklého subjektu, popř. existenci silné přímé konkurence ze strany celonárodně či nadnárodně působících společností prodávajících pohonné hmoty (např. společnosti Shell, OMV, Slovnaft, Lukoil, AGIP, EuroOil (ČEPRO) či Benzina). III.5. Oblast transportbetonu
59. Pokud jde o oblast výroby a prodeje transportbetonu, v souladu s předcházející praxí je věcně relevantní trh Úřadem[16] vymezován jako trh výroby a prodeje transportbetonu, geograficky je pak definován územím v cca třicetikilometrové dojezdové vzdálenosti od dané výrobny transportbetonu. Důvodem tohoto přístupu je skutečnost, že transportbeton je možné z technického hlediska a z pohledu výše přepravních nákladů dovážet jen na omezenou vzdálenost.
60. Protože však předmětné spojení soutěžitelů nevzbuzuje vážné obavy z narušení hospodářské soutěže v oblasti výroby a prodeje transportbetonu, ponechal Úřad vymezení věcného i geografického relevantního trhu v této oblasti otevřené.
61. V oblasti výroby a prodeje transportbetonu působí ze spojujících se soutěžitelů pouze nabývaná skupina Loredana, jejíž tržní podíl se pohybuje v jednotlivých lokalitách, kde má skupina Loredana umístěny výrobny (jde o okresy Domažlice, Klatovy a Plzeň-jih) v rozmezí od [0-5] % do [45-55] %. V důsledku předmětného spojení však nedojde k navýšení tržního podílu spojením vzniklého soutěžitele na žádném z těchto lokálních trhů výroby a prodeje transportbetonu. S ohledem na skutečnost, že skupina AGROFERT doposud nepůsobí ani na trzích vertikálně předcházejících ani navazujících, předmětné spojení soutěžitelů tak v této oblasti nevzbuzuje obavy z narušení hospodářské soutěže. III.6. Oblast betonových výrobků
62. Pokud jde o oblast výroby a prodeje betonových výrobků, mohly by z pohledu věcného představovat samostatné věcně relevantní trhy jednotlivé druhy betonových výrobků, pro které by bylo geografickým relevantním trhem území České republiky. Předmětné spojení soutěžitelů nevzbuzuje vážné obavy z narušení hospodářské soutěže ani v oblasti výroby a prodeje betonových výrobků při jakékoli definici relevantního trhu, Úřad tak ponechal vymezení věcného i geografického relevantního trhu i pro tuto oblast otevřené.
63. Na území České republiky působí ze spojujících se soutěžitelů nabývaná skupina Loredana v segmentu velkoplošné dlažby a plotových desek, v němž její tržní podíl činí [0-5] %, a v segmentu stájových ohradníků a roštů, v němž se její tržní podíl pohybuje v rozmezí [25-35]% až [35-45] %. Dále je pak skupina Loredana činná v segmentu prefabrikátů pro kolejové vozovky, kde vyvinula vlastní výrobek a je tak jeho jediným výrobcem. Naopak skupina AGROFERT není na území České republiky v uvedených oblastech činná.
64. V důsledku předmětného spojení nedojde k navýšení tržního podílu spojením vzniklého soutěžitele na žádném z těchto trhů výroby a prodeje betonových výrobků. Dále s ohledem na skutečnost, že v České republice působí řada společností vyrábějící různé betonové prefabrikáty, přičemž případné finanční či časové náklady na změnu nebo rozšíření výroby na jiné typy betonových prefabrikátů, jsou relativně nízké (v řádu jednotek milionů Kč a doby do 1 roku), lze konstatovat, že předmětné spojení soutěžitelů tak nevzbuzuje obavy z narušení hospodářské soutěže ani v této oblasti, přestože např. v oblasti stájových ohradníků a roštů dosahuje skupina Loredana relativně vysokého tržního podílu. III.7. Oblast prodeje průmyslových minerálních hnojiv III.7.1. Vymezení relevantního trhu
65. Pokud se jedná o oblast prodeje průmyslových minerálních hnojiv, jsou v rozhodovací praxi Úřadu[17] průmyslová minerální hnojiva odlišována od minerálních hnojiv organických. Prostřednictvím průmyslových minerálních hnojiv jsou do půdy za účelem maximalizace růstu rostlin a optimalizace výnosů z úrody dodávány tři základní biogenní prvky, tj. dusík-N, fosfor -P, a draslík-K. V závislosti na obsažených biogenních prvcích se potom hnojiva dělí na jednosložková, tj. dusíkatá, fosforečná či draselná, a vícesložková, která se dále dělí podle poměru obsažených biogenních prvků. Je přitom odlišován trh velkoobchodního prodeje průmyslových minerálních hnojiv ( upstream market ) a na něho vertikálně navazující trh maloobchodního prodeje průmyslových minerálních hnojiv ( downstream market ).
66. Na velkoobchodní úrovni prodeje průmyslových minerálních hnojiv je ze spojujících se soutěžitelů činná pouze skupina AGROFERT, která je nejvýznamnějším tuzemským výrobcem a velkodistributorem průmyslových hnojiv a kromě toho do České republiky dováží průmyslová hnojiva ze zahraničí, a to jednak ze svých výrobních kapacit umístěných mimo Českou republiku (zejména Duslo, a.s. a SKW) a jednak dováží i hnojiva jiných producentů.
67. Na trhu maloobchodního prodeje průmyslových minerálních hnojiv působí oba spojující se soutěžitelé, kteří dodávají průmyslová hnojiva pro konečné spotřebitele, tj. zemědělské prvovýrobce.
68. Pokud jde o vzájemnou zastupitelnost jednotlivých druhů průmyslových minerálních hnojiv, Úřad ve své předchozí rozhodovací praxi dovodil, že mezi skupinami dusíkatých, fosforečných a draselných hnojiv neexistuje z pohledu spotřebitele vzájemná zastupitelnost.[18]
69. Vymezení věcně relevantních trhů v závislosti na jednotlivých skupinách hnojiv by však přicházelo v úvahu, kdyby spojením dotčenou oblastí byla výroba průmyslových minerálních hnojiv a nikoli jejich maloobchodní prodej, resp. distribuce. V případě distribuce totiž existuje nabídková substituce nabízených produktů, neboť distributor prodává takový produkt, po kterém existuje poptávka a který si od svého dodavatele objedná. To je situace podstatně odlišná od výroby, kdy, obecně řečeno, přechod od výroby jednoho druhu produktu k jinému ani změna poměru vyrobeného množství jednoho druhu produktu ke druhému nejsou tak snadné, neboť jsou obvykle spjaty s dodatečnými náklady vynaloženými mimo jiné na změnu technologie výroby apod. Naproti tomu distributor, který je v kontaktu se svým dodavatelem-výrobcem, může objednat zboží pouze v závislosti na jeho poptávce.
70. Úřad tak ponechával otázku užšího členění relevantních trhů v oblasti průmyslových minerálních hnojiv otevřenou a vymezoval věcně relevantní trh v této oblasti jako trh maloobchodního prodeje průmyslových minerálních hnojiv. Z tohoto vymezení věcného relevantního trhu Úřad vycházel i v tomto správním řízení.
71. Z pohledu geografického Úřad vymezoval ve své rozhodovací praxi[19] relevantní trh maloobchodního prodeje průmyslových minerálních hnojiv územím jednotlivých krajů České republiky, a to z důvodu, že zemědělští prvovýrobci odebírají tyto produkty většinou v omezené dojezdové vzdálenosti od své provozovny, která zpravidla odpovídá území jednotlivých krajů České republiky. Vzhledem ke geografickému zaměření činnosti nabývané skupiny Loredana v oblasti maloobchodního prodeje průmyslových minerálních hnojiv, která je činná pouze na území Plzeňského kraje, Úřad pro účely daného správního řízení vymezil trh maloobchodního prodeje průmyslových minerálních hnojiv na území Plzeňského kraje . III.7.2. Dopady spojení na trh maloobchodního prodeje průmyslových minerálních hnojiv na území Plzeňského kraje
72. Na trhu maloobchodního prodeje průmyslových minerálních hnojiv na území Plzeňského kraje dosáhla v roce 2010 skupina AGROFERT tržního podílu o velikosti [15-25] %, zatímco tržní podíl nabývané skupiny Loredana činil [15-25] %. Po uskutečnění posuzovaného spojení tak bude společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů činit [35-45] %.
73. Skupina Loredana má na trhu maloobchodního prodeje průmyslových minerálních hnojiv na území Plzeňského kraje čtyři prodejní místa, která jsou umístěna v Domažlicích, Mutěníně, Koloveči a Semněvicích, tedy výlučně na území okresu Domažlice.
74. Naproti tomu skupina AGROFERT má na trhu maloobchodního prodeje průmyslových minerálních hnojiv na území Plzeňského kraje celkem deset prodejních míst, která jsou rozmístěna po celém území Plzeňského kraje (Staré Sedliště, Trpísty, Dívčice, Dynín, Rybníky, Milín, Sedlčany, Vojtanov, Hořesedly a Točník).
75. Z analýzy struktury relevantního trhu maloobchodního prodeje průmyslových minerálních hnojiv na území Plzeňského kraje vyplývá, že spojením vzniklý soutěžitel bude na tomto trhu i po spojení čelit konkurenci ze strany dalších soutěžitelů, mezi které se řadí především společnosti AGRO Blatná (s cca [35-45]% tržním podílem v roce 2010), ZNZ Přeštice (cca [0-5] %), AGRO Radomyšl ([0-5] %), BOR ([0-5] %), SERVISTRADE ([5-15] %) a YARA Agri ([0-5] %).
76. Z hlediska úrovně koncentrace trhu podle hodnoty HHI lze relevantní trh maloobchodního prodeje průmyslových minerálních hnojiv na území Plzeňského kraje charakterizovat jako vysoce koncentrovaný, když úroveň HHI před spojením činí více než 2000. Nárůst hodnoty HHI vyjádřený ukazatelem změny úrovně koncentrace trhu (tzv. delta), ke kterému dojde v důsledku předmětného spojení soutěžitelů, činí výrazně více než 250.
77. Protože zjištěné hodnoty HHI a delta přesahují hranici HHI a delty, při kterých by předmětné spojení soutěžitelů pravděpodobně nevzbuzovalo obavy z narušení hospodářské soutěže,[20] zabýval se Úřad možnými dopady předmětného spojení soutěžitelů na relevantní trh maloobchodního prodeje průmyslových minerálních hnojiv na území Plzeňského kraje podrobněji.
78. K narušení hospodářské soutěže na relevantním trhu v důsledku horizontálního spojení soutěžitelů na koncentrovaných trzích může dojít (i) odstraněním významných konkurenčních omezení pro jednoho nebo více soutěžitelů, což by následně mohlo posílit tržní sílu bez uchýlení se ke koordinovanému chování (tzv. nekoordinované účinky), nebo (ii) takovou změnou povahy hospodářské soutěže, že soutěžitelé, kteří dříve nekoordinovali své chování, nyní budou s podstatně vyšší pravděpodobností koordinovat a zvyšovat ceny nebo jinak narušovat účinnou soutěž (spojení může rovněž usnadnit koordinaci, více ji stabilizovat a zefektivnit pro ty subjekty, které již koordinovaly-tzv. koordinované účinky). III.7.2.1. Nekoordinované účinky
79. Nekoordinované efekty nastávají v situaci, kdy je v důsledku spojení soutěžitelů odstraněn významný konkurenční tlak na jednu nebo více společností, které následně zvýší svou tržní sílu, aniž by docházelo mezi nimi ke koordinaci jednání. Pod nekoordinované efekty lze zahrnout jak vznik nebo posílení individuálního dominantního postavení, tak situaci, kdy by k narušení hospodářské soutěže na relevantním trhu došlo snížením konkurenčního tlaku, aniž by spojující se soutěžitelé získali dominantní postavení.
80. Prvním případem je vznik individuálního dominantního nebo monopolního postavení nebo posílení individuálního dominantního postavení, kdy spojením vzniklý soutěžitel není po spojení vystaven buď žádné, nebo podstatné konkurenci. Takový soutěžitel disponuje takovou tržní silou, která mu umožňuje chovat se na trhu do značné míry nezávisle na ostatních soutěžitelích či spotřebitelích.
81. Při posouzení, zda v důsledku spojení získá spojením vzniklý soutěžitel individuální dominantní postavení, vzal Úřad v úvahu následující skutečnosti.
82. Spojením vzniklý soutěžitel bude disponovat na relevantním trhu maloobchodního prodeje průmyslových minerálních hnojiv na území Plzeňského kraje tržním podílem, který bude srovnatelný s tržním podílem, který na tomto trhu dosahuje nejbližší konkurenční společnost, společnost AGRO Blatná.[21]
83. Především s ohledem na skutečnost, že spojením vzniklý subjekt bude dosahovat srovnatelného tržního podílu jako jeho nejbližší konkurent,[22] ale i s přihlédnutím k dalším kritériím tržní síly, jakož i existenci dalších soutěžitelů působících na relevantním trhu, nelze konstatovat, že by tržní postavení spojením vzniklého soutěžitele umožňovalo tomuto soutěžiteli chovat se ve značné míře nezávisle na ostatních soutěžitelích či spotřebitelích na relevantním trhu maloobchodního prodeje průmyslových minerálních hnojiv na území Plzeňského kraje. Lze tak uzavřít, že uskutečněním předmětného spojení nezískají spojující se soutěžitelé individuální dominantní postavení na daném relevantním trhu.
84. Úřad se dále zabýval i tím, zda předmětné spojení soutěžitelů naruší hospodářskou soutěž na relevantním trhu maloobchodního prodeje průmyslových minerálních hnojiv na území Plzeňského kraje snížením konkurenčního tlaku, aniž by spojující se soutěžitelé získali dominantní postavení.
85. Úřad zejména zkoumal, (i) zda spojující se soutěžitelé jsou blízkými konkurenty na trhu maloobchodního prodeje průmyslových minerálních hnojiv na území Plzeňského kraje, (ii) zda v případě zvýšení ceny ze strany spojujících se soutěžitelů budou mít odběratelé průmyslových minerálních hnojiv na území Plzeňského kraje od spojujících se soutěžitelů možnost přejít ke konkurenčním dodavatelům průmyslových minerálních hnojiv, (iii) zda spojením vzniklý soutěžitel bude schopen bránit konkurenčním dodavatelům průmyslových minerálních hnojiv v rozšiřování jejich působení a (iv) zda v důsledku spojení dojde k odstranění významné konkurenční síly.
86. Pokud jsou spojující se soutěžitelé blízkými konkurenty, tj. když mezi jejich produkty či službami na relevantním trhu existuje vysoký stupeň zaměnitelnosti, může spojení soutěžitelů zvýšit pravděpodobnost růstu cen na relevantním trhu.[23]
87. V této souvislosti Úřad zkoumal, do jaké míry jsou si spojující se soutěžitelé blízkými konkurenty.
88. Skupina Loredana je v oblasti maloobchodního prodeje průmyslových minerálních hnojiv soutěžitelem s omezenou geografickou působností, neboť její čtyři prodejní místa se v České republice nacházejí pouze na území Plzeňského kraje, a to dokonce výlučně na území okresu Domažlice. Maloobchodní prodej průmyslových minerálních hnojiv představuje pro skupinu Loredana pouze okrajovou činnost, když jejím prostřednictvím dosahuje jen [ obchodní tajemství ] ze svého celkového obratu.
89. Naproti tomu skupina AGROFERT v oblasti maloobchodního prodeje průmyslových minerálních hnojiv působí po celém území České republiky, přičemž její prodejní místa na území Plzeňského kraje jsou rozmístěna po celém území tohoto kraje. Působení v oblasti maloobchodního prodeje průmyslových minerálních hnojiv představuje pro skupinu AGROFERT významnou část jejího podnikání.
90. Další rozdíl mezi postavením skupiny AGROFERT a skupiny Loredana v oblasti prodeje průmyslových minerálních hnojiv spočívá v tom, že zatímco působení skupiny Loredana v této oblasti je omezeno pouze na maloobchodní trh, skupina AGROFERT je činná nejen na maloobchodním trhu prodeje průmyslových minerálních hnojiv, ale i na úrovni velkoobchodního prodeje těchto produktů.
91. Z šetření Úřadu rovněž vyplývá, že k tomu, aby daný soutěžitel byl schopen plnohodnotně a efektivně působit na některém z trhů souvisejících s oblastí zemědělské prvovýroby, tedy i na trhu maloobchodního prodeje průmyslových minerálních hnojiv, je nezbytné jeho působení na více relevantních výrobkových trzích v rámci jednoho geografického území.[24] Pouze existence či vstup takového subjektu lze považovat za významný a současně mající potenciál vyvíjet konkurenční tlak na v této oblasti významné soutěžitele.[25] V tomto ohledu pak pozice skupiny AGROFERT jako vertikálně integrovaného soutěžitele v oblasti prodeje průmyslových minerálních hnojiv kontrastuje s pozicí skupiny Loredana, přičemž tato skutečnost má význam i pro hodnocení, zda tito dva soutěžitelé jsou blízkými konkurenty či nikoli.
92. Dále bylo zjištěno, že mezi 20 nejvýznamnějšími odběrateli průmyslových minerálních hnojiv u každého ze spojujících se soutěžitelů v Plzeňském kraji figuruje pouze jediný shodný odběratel. Zákazníci skupiny AGROFERT tak nepovažují skupinu Loredana za nejbližší alternativu při hledání konkurenčních maloobchodních prodejců průmyslových minerálních hnojiv a obracejí se tak na jiné maloobchodní prodejce těchto produktů.
93. Tuto skutečnost potvrzuje i situace, která nastala v roce 2008, kdy došlo k plošnému poklesu cen průmyslových minerálních hnojiv v Evropě. Skupina AGROFERT na tento pokles cen dostatečně rychle nezareagovala, což mělo za následek přechod [ obchodní tajemství ] jejích zákazníků ke konkurenčním maloobchodním prodejcům průmyslových hnojiv a snížení tržního podílu skupiny AGROFERT i na trhu maloobchodního prodeje průmyslových minerálních hnojiv v Plzeňském kraji. Mezi těmito konkurenčními maloobchodními prodejci průmyslových hnojiv přitom figurovala zejména společnost AGRO Blatná, jejíž prodeje, a tím i tržní podíl na zkoumaném relevantním trhu se v daném období zvýšil. Naopak však postavení skupiny Loredana se v daném období nezměnilo, a tato tudíž neabsorbovala zákazníky odcházející od skupiny AGROFERT.
94. Na základě uvedených skutečností má Úřad za to, že skupina AGROFERT a skupina Loredana nejsou na trhu maloobchodního prodeje průmyslových minerálních hnojiv blízkými konkurenty.
95. Po uskutečnění předmětného spojení soutěžitelů bude na relevantním trhu maloobchodního prodeje průmyslových minerálních hnojiv v Plzeňském kraji působit několik dalších dodavatelů průmyslových minerálních hnojiv, z nichž někteří (především již výše uvedená společnost AGRO Blatná) představují ke skupině AGROFERT bližší alternativu, resp. jejich produkty a služby bližší substituty, než nabývaná skupina Loredana. Navíc, někteří z těchto konkurenčních maloobchodních prodejců průmyslových minerálních hnojiv jsou součástí nadnárodních vertikálně integrovaných skupin, které působí v oblasti zemědělské prvovýroby a obchodování se zemědělskými komoditami (například společnost BOR, která je součástí německé skupiny BayWa).
96. Rovněž subjekty (zemědělští prvovýrobci), které v současné době odebírají od spojujících se soutěžitelů průmyslová minerální hnojiva na území Plzeňského kraje, budou mít po spojení zachovánu možnost přejít ke konkurenčním dodavatelům průmyslových minerálních hnojiv, přičemž tuto skutečnost potvrdila velká většina Úřadem oslovených odběratelů průmyslových minerálních hnojiv spojujících se soutěžitelů (pouze cca 15 % z oslovených odběratelů poukázalo na možné snížení volby jejich dodavatelů).
97. Na základě zjištění, že spojující se soutěžitelé nejsou na relevantním trhu maloobchodního prodeje průmyslových minerálních hnojiv v Plzeňském kraji blízkými konkurenty a že jejich odběratelé průmyslových minerálních hnojiv na území Plzeňského kraje budou mít i po spojení zachovánu možnost přejít ke konkurenčním dodavatelům průmyslových minerálních hnojiv, Úřad dospěl k závěru, že předmětné spojení soutěžitelů nepovede k odstranění či snížení konkurenčního tlaku na zkoumaném relevantním trhu. Vznik pro hospodářskou soutěž nepříznivých nekoordinovaných účinků v důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů tak lze dle Úřadem učiněných zjištění vyloučit.
III.7.2.2. Koordinované účinky
98. Dále Úřad posuzoval, zda předmětné spojení soutěžitelů nepovede k takové změně povahy hospodářské soutěže, kdy soutěžitelé, kteří dříve nekoordinovali své chování, budou s podstatně vyšší pravděpodobností své soutěžní chování koordinovat, což jim umožní zvyšovat ceny nebo jinak narušovat účinnou soutěž (koordinované účinky).
99. Úřad se tak zabýval analýzou faktorů zvyšujících pravděpodobnost vzniku negativních koordinovaných efektů vyplývajících z koncentrace na relevantním trhu maloobchodního prodeje průmyslových minerálních hnojiv v Plzeňském kraji, kde indikoval možné obavy z narušení hospodářské soutěže v důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů, jež by mohly mít za následek například zvýšení maloobchodních cen průmyslových minerálních hnojiv v Plzeňském kraji.
100. Obecně lze konstatovat, že spojení soutěžitelů na koncentrovaném trhu může významně poškodit účinnou hospodářskou soutěž, protože zvyšuje pravděpodobnost, že soutěžitelé budou schopni koordinovat své chování a zvyšovat ceny, a to dokonce bez uzavírání dohod.
101. Obvykle totiž platí, že čím je hospodářské prostředí jednodušší, transparentnější a stabilnější, tím snadněji soutěžitelé dosahují společného chápání podmínek koordinace. Je například snadnější koordinovat malý počet hráčů než velký. Také lze snadněji koordinovat ceny jediného stejnorodého výrobku než ceny velkého množství různorodých výrobků. Snadnější je rovněž koordinace cen při relativně stabilní poptávce a dodavatelských podmínkách než v situaci, kdy se tyto faktory nepřetržitě mění. V této souvislosti může kolísající poptávka, značný růst postavení některých soutěžitelů na trhu nebo častý vstup nových soutěžitelů naznačovat, že situace není natolik stabilní, aby činila koordinaci pravděpodobnou.
102. Soutěžitelé dosáhnou koordinace snáze, je-li jejich postavení relativně symetrické, zejména pokud jde o strukturu nákladů, podíly na trhu, úrovně kapacit a úroveň vertikální integrace. Strukturální vazby, jako je vzájemné vlastnictví podílů nebo účast ve společných podnicích, mohou též napomáhat sjednocování pobídek koordinujících soutěžitelů.
103. Lze tedy shrnout, že mezi faktory zvyšující pravděpodobnost koordinace chování soutěžitelů patří zejména symetrické tržní postavení, stabilní a neelastická poptávka, vysoká tržní transparentnost, produktová homogenita, obdobná struktura nákladů a rovněž existence strukturálních a smluvních vazeb mezi soutěžiteli na trhu. Uvedené faktory přispívají k interní stabilitě koordinace. Další faktory, které přispívají k externí stabilitě koordinace a zvyšují pravděpodobnost koordinace, jsou zejména existence vysokých bariér vstupu na trh, neexistence blízkých substitutů nebo nízká vyrovnávací kupní síla zákazníků.
104. K jednotlivým faktorům možné koordinace lze v souvislosti s posuzovaným spojením uvést následující. Pokud se týká struktury trhu maloobchodního prodeje průmyslových minerálních hnojiv v Plzeňském kraji, budou na tomto trhu po uskutečnění předmětného spojení soutěžitelů působit dva soutěžitelé se srovnatelným tržním podílem (spojením vzniklý soutěžitel a společnost AGRO Blatná). Pokud se však jedná o velikost, působnost a zaměření těchto dvou soutěžitelů, existují mezi nimi významné odlišnosti. Skupina AGROFERT i společnost AGRO Blatná působí na většině trhů, které mají vztah k zemědělské prvovýrobě (tedy například trhy hnojiv, agrochemie, výkupu obilovin, olejnin, luštěnin či prodeje krmných směsí). Zatímco však skupina AGROFERT svou činností pokrývá velké množství lokalit v rámci území České republiky, společnost AGRO Blatná působí zejména na území Plzeňského kraje. Navíc platí, že, na rozdíl od společnosti AGRO Blatná, je skupina AGROFERT vertikálně integrovaná i do oblasti výroby a velkoobchodního prodeje průmyslových minerálních hnojiv. Společnost AGRO Blatná tak v současné době nakupuje značnou část své spotřeby průmyslových minerálních hnojiv od skupiny AGROFERT. Lze tak vyloučit, že by tržní postavení skupiny AGROFERT a dalšího nejbližšího konkurenta, společnosti AGRO Blatná, bylo symetrické.
105. Pokud jde o transparentnost relevantního trhu maloobchodního prodeje průmyslových minerálních hnojiv v Plzeňském kraji, maloobchodní prodejci těchto hnojiv sice vydávají ceníky, tyto však mají pouze orientační povahu a skutečná cena realizovaných konkrétních dodávek hnojiv bývá sjednávána individuálně. Uvedené potvrdili Úřadu ve svých odpovědích oslovení maloobchodní prodejci průmyslových minerálních hnojiv. Tito tak nejsou schopni sledovat, za jakou cenu jsou jednotlivé dodávky těchto produktů ve skutečnosti realizovány jejich konkurenty. Tato netransparentnost trhu nesvědčí možné koordinaci chování soutěžitelů na trhu. Tento závěr by se mohl změnit existencí strukturální vazby mezi konkurenčními maloobchodními prodejci průmyslových minerálních hnojiv, zejména pak existencí personálního propojení soutěžitelů na trhu.
106. V této souvislosti bylo Úřadem zjištěno, že mezi společností AGROFERT HOLDING a další společností náležící do skupiny AGROFERT, na jedné straně, a společností AGRO Blatná, na druhé straně, existovalo v době podání návrhu na povolení předmětného spojení soutěžitelů personální propojení, neboť pan Ing. J. H., který je členem představenstva společnosti AGROFERT HOLDING, byl současně členem představenstva společnosti AGRO Blatná, a dále pan Ing. V. D., který je členem představenstva společnosti AGRO Blatná, byl současně členem představenstva společnosti ALIMEX NEZVĚSTICE a.s., se sídlem Nezvěstice 9, okres Plzeň-město, IČ: 25196049 (dále jen ALIMEX NEZVĚSTICE ), která je kontrolovaná společností AGROFERT HOLDING.
107. Uvedené personální propojení mohlo vést k situaci, kdy by byla splněna podmínka transparentnosti relevantního trhu maloobchodního prodeje průmyslových minerálních hnojiv v Plzeňském kraji,[26] neboť zejména skupina AGROFERT by měla přístup k obchodním plánům společnosti AGRO Blatná, popř. i k míře dodržování těchto obchodních plánů. Díky tomu by mohla být omezena snaha společnosti AGRO Blatná o přímé konkurenční chování vůči skupině AGROFERT, neboť jakákoli její snaha o získání vyššího množství zákazníků, např. prostřednictvím stanovování nižších cen produktů, by byla okamžitě skupinou AGROFERT identifikována. Skupina AGROFERT by pak následnou odvetnou reakcí (např. snížením svých cen hnojiv dodávaných konečným spotřebitelům, popř. zvýšením cen hnojiv dodávaných společnosti AGRO Blatná) mohla eliminovat potenciální ekonomické zisky společnosti AGRO Blatná plynoucí z jejího konkurenčního chování, čímž by snižovala motivaci společnosti AGRO Blatná k budoucímu soutěžnímu chování. Uvedený závěr ve svém důsledku vedl Úřad k obavě z možného narušení účinné hospodářské soutěže na relevantním trhu maloobchodního prodeje průmyslových minerálních hnojiv v Plzeňském kraji následkem možné koordinace jednání skupiny AGROFERT a společnosti AGRO Blatná na uvedeném relevantním trhu. V důsledku spojení by pak mohlo v této souvislosti dojít k případnému usnadnění soutěžní koordinace soutěžitelů působících na daném trhu, neboť skupina Loredana, jakožto jeden z nejvýznamnějších soutěžitelů na daném trhu, doposud působila na daném trhu zcela nezávisle a samostatně na skupině AGROFERT a v případě aplikace koordinovaného chování skupiny AGROFERT a společnosti AGRO Blatná představovala reálnou alternativu pro odběratele průmyslových hnojiv. Spojením soutěžitelů o tuto alternativu zemědělští prvovýrobci přicházejí.
108. Na Úřadem výše identifikovanou obavu společnost AGROFERT HOLDING reagovala tím, že pan Ing. J. H. odstoupil dne [ obchodní tajemství ] z pozice člena představenstva společnosti AGRO Blatná a pan Ing. V. D. se téhož dne vzdal funkce člena představenstva společnosti ALIMEX NEZVĚSTICE, výlučně kontrolované společností AGROFERT HOLDING. Úřad má za to, že těmito úkony byly odstraněny existující personální vazby mezi skupinou AGROFERT a společností AGRO Blatná.
109. Dále, aby účastník řízení, společnost AGROFERT HOLDING, předešel možnému obnovení personálních vazeb mezi společnostmi skupiny AGROFERT a společností AGRO Blatná v budoucnu, zavázal se zajistit, že po dobu [ obchodní tajemství ] od právní moci tohoto rozhodnutí nebude do představenstva, dozorčí rady či na pozice prokury či ředitele společnosti AGRO Blatná nominovat jakékoli osoby a současně že zástupci společnosti AGROFERT HOLDING nebudou tyto pozice ve společnosti AGRO Blatná a jejich orgánech po dobu [ obchodní tajemství ] od právní moci tohoto rozhodnutí skutečně zastávat. Výjimku zde představuje situace, kdy by společnost AGROFERT HOLDING získala možnost buď v souladu § 12 a násl. zákona, nebo v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 139/2004, o kontrole spojování podniků, kontrolovat společnost AGRO Blatná, neboť v takovém případě by existence přijatého závazku znemožňovala výkon kontroly povolené příslušným soutěžním orgánem.
110. Zástupcem společnosti AGROFERT HOLDING se přitom pro účely závazku přijatého účastníkem řízení rozumí jakákoli fyzická osoba, která je statutárním orgánem, členem statutárního orgánu nebo členem kontrolního orgánu, prokuristou, zaměstnancem nebo osobou v obdobném postavení jako zaměstnanec společnosti AGROFERT HOLDING, či jakékoli společnosti, v níž společnost AGROFERT HOLDING má nebo po dobu trvání tohoto závazku bude mít přímou nebo nepřímou kontrolu, nebo která bude po dobu trvání tohoto závazku vykonávat přímou nebo nepřímou kontrolu nad společností AGROFERT HOLDING, to vše ve smyslu § 12 odst. 4 zákona.
111. Současně se účastník řízení zavázal zajistit, aby pan Ing. J. H., který se dne [ obchodní tajemství ] vzdal funkce člena představenstva společnosti AGRO Blatná, do doby zániku své funkce nevykonával práva spojená s touto pozicí.
112. Úřad považuje přijaté závazky ve spojení se zánikem funkce člena představenstva společnosti AGRO Blatná, kterou doposud zastával pan Ing. J. H., a zánikem funkce člena představenstva společnosti ALIMEX NEZVĚSTICE, doposud zastávané panem Ing. V. D., za dostačující k odstranění personálních vazeb mezi skupinou AGROFERT a společností AGRO Blatná a zamezení jejich případnému vzniku, a tím i k zajištění nezávislosti společnosti AGRO Blatná na skupině AGROFERT.
113. Pokud se týká trvání účastníkem přijatého závazku, Úřad uvádí, že dobu [ obchodní tajemství ] považuje v tomto případě za dostatečnou dobu pro prohloubení soutěžního prostředí na zkoumaném relevantním trhu.
114. S přihlédnutím k výše popsaným krokům a přijatým závazkům společnosti AGROFERT HOLDING lze konstatovat, že pro dosažení koordinace důležitá podmínka tržní transparentnosti relevantního trhu maloobchodního prodeje průmyslových minerálních hnojiv v Plzeňském kraji není splněna.
115. Pokud jde o produktovou homogenitu na zkoumaném relevantním trhu, má Úřad za to, že s ohledem na nabídku různých druhů průmyslových minerálních hnojiv obsahujících rozdílný podíl živin či účinných látek se nejedná o zcela homogenní produkty (viz odst. 68 a 69 odůvodnění tohoto rozhodnutí). Lze tedy mít za to, že podmínka homogenity zde tedy rovněž není splněna. Nicméně existence personálního propojení soutěžitelů na zkoumaném relevantním trhu by mohla vést k tomu, že by tento trh byl transparentní (alespoň z hlediska možnosti skupiny AGROFERT, která by mohla účinně monitorovat chování svého nejbližšího konkurenta a následně na něj reagovat), čímž by byly oslabeny důsledky absence produktové homogenity jako faktoru, který snižuje pravděpodobnost koordinace chování soutěžitelů na trhu. Proto Úřad podmínil povolení předmětného spojení soutěžitelů přijetím shora uvedených závazků ve prospěch zachování hospodářské soutěže.
116. Z výše uvedených důvodů, respektive z posouzení splnění jednotlivých kriterií jak samostatně, tak i ve svém souhrnu, má Úřad při splnění výše uvedených závazků, které účastník řízení přijal ve prospěch zachování hospodářské soutěže, za to, že postavení spojením vzniklého soutěžitele na zkoumaném relevantním trhu nebude takové, aby mu umožňovalo bez dalšího, tedy bez dohody či jednání ve vzájemné shodě, úspěšně koordinovat soutěžní chování s ostatními na tomto trhu působícími subjekty, které by mohlo vyústit například ve zvýšení hladiny cen průmyslových minerálních hnojiv.
III.7.2.3. Vertikální dopady spojení
117. Skupina AGROFERT v oblasti prodeje průmyslových hnojiv působí nejen na trhu maloobchodního prodeje průmyslových minerálních hnojiv v Plzeňském kraji, ale i na vertikálně předcházejícím trhu ( upstream market ) velkoobchodního prodeje průmyslových minerálních hnojiv na území České republiky. Předmětné spojení soutěžitelů tak má rovněž vertikální charakter. K tomu je třeba uvést, že vertikální vztah mezi skupinou AGROFERT a nabývanou skupinou Loredana existuje již v době před spojením, když skupina Loredana, jako maloobchodní prodejce průmyslových minerálních hnojiv, pokrývá [ obchodní tajemství ] své potřeby minerálních průmyslových hnojiv odběry od skupiny AGROFERT. Skupina AGROFERT přitom jako velkoobchodník s průmyslovými minerálními hnojivy dodává tyto produkty i dalším maloobchodním prodejcům průmyslových minerálních hnojiv.[27]
118. Úřad proto zkoumal, zda posuzovaným spojením soutěžitelů dojde k podstatnému narušení hospodářské soutěže na relevantním trhu maloobchodního prodeje průmyslových minerálních hnojiv na území Plzeňského kraje plynoucího z vertikální povahy posuzovaného spojení soutěžitelů. Při tomto posouzení Úřad podpůrně přihlédl k pravidlům stanoveným v Pokynech pro posuzování nehorizontálních spojení podle Nařízení Rady (ES) č. 139/2004 o kontrole spojování podniků (dále jen Pokyny pro posuzování nehorizontálních spojení ).[28]
119. Vertikální spojení soutěžitelů může narušit hospodářskou soutěž na relevantním trhu jednak tzv. nekoordinovanými účinky, jednak tzv. koordinovanými účinky, které spočívají ve zvýšení pravděpodobnosti koordinovaného jednání mezi soutěžiteli činnými na daném relevantním trhu.
120. Posouzení možných koordinovaných účinků v důsledku spojení se řídí stejnými kritérii jak v případě spojení vertikální povahy, tak v případě spojení horizontální povahy. Úřad tak zde odkazuje na část III.7.2.2. odůvodnění tohoto rozhodnutí, kde byly tyto koordinované účinky zhodnoceny a kde byl jejich výskyt shledán nepravděpodobným.
121. Nekoordinované účinky mohou mít podobu především tzv. uzavření trhu, kdy spojení poskytne spojujícím se soutěžitelům schopnost a motiv k tomu, aby omezili či vyloučili přístup skutečných nebo potenciálních konkurentů buď (i) ke vstupům ( input foreclosure ), nebo (ii) k zákazníkům ( customer foreclosure ).
122. V případě uzavření přístupu ke vstupům ( input foreclosure ) vede spojení ke zvýšení nákladů konkurentů na vertikálně navazujícím trhu ( downstream market ) tím, že je jim omezen přístup k důležitému vstupu.
123. Uzavření přístupu k zákazníkům ( customer foreclosure ) znamená omezení přístupu konkurentů na vertikálně předcházejícím trhu ( upstream markets ) k významné části zákazníků.
III.7.2.3.1. Uzavření přístupu ke vstupům
124. Úřad zkoumal, zda spojením vzniklý soutěžitel bude mít schopnost a motiv podstatným způsobem omezit nebo ztížit přístup konkurenčních maloobchodníků s průmyslovými minerálními hnojivy na území Plzeňského kraje k velkoobchodním dodávkám těchto hnojiv a zda by takový postup mohl mít negativní dopad na hospodářskou soutěž na trhu maloobchodního prodeje průmyslových minerálních hnojiv v Plzeňském kraji.
125. Bylo zjištěno, že skupina AGROFERT disponuje na trhu velkoobchodního prodeje průmyslových minerálních hnojiv na území České republiky tržním podílem ve výši [25-35] %, přičemž tento tržní podíl se v důsledku předmětného spojení nezvýší, neboť nabývaná skupina Loredana na trhu velkoobchodního prodeje průmyslových minerálních hnojiv na území České republiky nepůsobí.
126. Naopak na trhu velkoobchodního prodeje průmyslových minerálních hnojiv na území České republiky jsou přítomni konkurenční velkoobchodníci, jako například společnosti LINZER AGROTRADE Czech Republic spol. s r.o., náležející do celosvětově působící skupiny Borealis, společnost YARA Agri Czech Republic, s.r.o., náležející do celosvětově činné skupiny YARA AGRI, společnost HOKR, spol. s r.o., AGRO CS a.s. a další subjekty.
127. Maloobchodní prodejci průmyslových minerálních hnojiv v Plzeňském kraji se i nadále budou moci obracet při odběrech těchto produktů na tyto konkurenční velkoobchodníky, což ostatně ve svých vyjádřeních potvrdily všechny Úřadem oslovené subjekty působící na maloobchodním trhu s průmyslovými minerálními hnojivy v Plzeňském kraji (např. AGRO Blatná, AGRO Radomyšl či SERVISTRADE).
128. Spojením vzniklý soutěžitel tak dle zjištění Úřadu nebude mít schopnost uzavírat svým konkurentům na relevantním trhu maloobchodního prodeje minerálních hnojiv v Plzeňském kraji přístup ke vstupům (velkoobchodním dodávkám průmyslových hnojiv). Taková strategie by pro něj nebyla zisková a neměl by k takovému jednání ani motiv.
129. Dle Úřadu tak lze vyloučit, že předmětné spojení soutěžitelů povede k narušení hospodářské soutěže na zkoumaném trhu v důsledku omezení přístupu konkurentů spojujících se soutěžitelů ke vstupům (velkoobchodním dodávkám průmyslových minerálních hnojiv).
III.7.2.3.2. Uzavření přístupu k zákazníkům
130. Pokud jde o případné narušení hospodářské soutěže uzavřením přístupu skupinou AGROFERT konkurujícím velkoobchodním prodejcům průmyslových minerálních hnojiv k zákazníkům, tj. k maloobchodním distributorům či prodejcům této komodity, Úřad zkoumal, zda spojením vzniklý soutěžitel bude mít schopnost a motiv omezit konkurenční velkoobchodníky s průmyslovými minerálními hnojivy v jejich dodávkách těchto produktů maloobchodním distributorům či prodejcům minerálních průmyslových hnojiv a zda by takový postup mohl mít negativní dopad na hospodářskou soutěž.
131. Zde je třeba uvést, že přestože skupina AGROFERT je významným velkoobchodníkem s průmyslovými minerálními hnojivy, tak dle zjištění Úřadu pokrývá téměř [ obchodní tajemství ] své potřeby průmyslových minerálních hnojiv odběry od třetích, mimo skupinu AGROFERT stojících výrobců. Takové odběry přitom skupina AGROFERT realizuje vždy, když jsou pro skupinu AGROFERT výhodné a umožňují jí sestavit konkurenceschopnou nabídku na trhu maloobchodního prodeje průmyslových minerálních hnojiv.
132. Dále Úřad uvádí, že nabytí skupiny Loredana skupinou AGROFERT, a tím odstranění jednoho z konkurenčních maloobchodníků s průmyslovými minerálními hnojivy a pro velkoobchodní prodejce průmyslových minerálních hnojiv ztráta jednoho z možných, na skupině AGROFERT nezávislých, odběratelů, se promítne do celkové poptávky po průmyslových minerálních hnojivech na území České republiky pouze v zanedbatelném rozsahu, neboť odběry průmyslových minerálních hnojiv skupiny Loredana, jež nejsou získávány od skupiny AGROFERT, představují méně než [0-5] % z celkové poptávky maloobchodních prodejců po průmyslových minerálních hnojivech v České republice. Efekt omezení či vyloučení přístupu konkurenčních velkoobchodníků s průmyslovými minerálními hnojivy k zákaznické základně představované odběry skupiny Loredana, který by mohl nastat v důsledku uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů, by byl natolik malý, že by nebyl způsobilý negativně ovlivnit hospodářskou soutěž na zkoumaných trzích.
133. Z uvedeného důvodu lze vyvrátit obavu vyjádřenou společností HELIANTHUS-C, že po spojení tento velkoobchodník s průmyslovými minerálními hnojivy ztrátou svého odběratele-skupiny Loredana-bude omezen či vyloučen z možnosti dodávek průmyslových minerálních hnojiv maloobchodníkům s těmito produkty v České republice.
134. Lze tak vyloučit, že předmětné spojení soutěžitelů povede k narušení hospodářské soutěže na zkoumaném trhu v důsledku omezení přístupu konkurentů spojujících se soutěžitelů k zákazníkům na maloobchodním trhu dodávek průmyslových minerálních hnojiv, jež by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže na území České republiky.
IV. Závěr
135. Úřad po posouzení dopadů zkoumaného spojení soutěžitelů shrnuje, že předmětné spojení soutěžitelů nenaruší hospodářskou soutěž na žádném z trhů, na nichž působí spojující se soutěžitelé, a to žádným ze způsobů, jimiž by mohla být hospodářská soutěž na relevantním trhu omezena. Ve vztahu k relevantnímu trhu maloobchodního prodeje průmyslových minerálních hnojiv na území Plzeňského kraje k tomuto závěru Úřad dospěl i na základě společností AGROFERT HOLDING přijatých závazků, které zajišťují a posilují nezávislost společnosti AGRO Blatná, nejvýznamnějšího konkurenta skupiny AGROFERT, na uvedeném relevantním trhu.
136. Z tohoto důvodu Úřad rozhodl o povolení posuzovaného spojení soutěžitelů v souladu s § 17 odst. 4 zákona tak, jak je uvedeno ve výroku, a ve stanovené lhůtě podle § 16 odst. 5 zákona vydává rozhodnutí, kterým posuzované spojení povoluje za podmínky splnění ve výroku uvedených závazků ve prospěch zachování účinné hospodářské soutěže. Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda Úřadu
pověřený řízením
Sekce hospodářské soutěže
v zastoupení
Mgr. Michael Mikulík, LL.M.
pověřený zastupováním
Obdrží:
Mgr. Robert Nešpůrek, LL.M., advokát
Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář
Týn 1049/3
110 00 Praha 1
Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy
Právní moc: 6. 2. 2012

[1] Dopisem č.j. ÚOHS-S396/2011/KS-16062/2011/840/LBř ze dne 11. 10. 2011, který byl účastníkovi řízení doručen dne 12. 10. 2011.
[2] Společnost AGROFERT HOLDING se rovněž svého práva na sdělení výhrad dle § 21b zákona přípisem doručeným Úřadu dne 31. 1. 2012 (str. 667-670 spisu) vzdala.
[3] Společnost Recht, s.r.o. kontroluje následující subjekty: Agrohelp a.s., AGROPODNIK Hodonín a.s., ZERA, a.s., VSV, a.s., VHM družstvo, DM Morava, družstvo a RK Náklo, družstvo.
[4] Jedná se například o společnosti Wotan Forest, a.s., Wotan Forest Service, a.s. ALFA Plywood, a.s. či UNILES, a.s.
[5] Zveřejněno v Úředním věstníku Evropských společenství, viz Official Journal C 31, ze dne 5. 2. 2004, str. 5-18.
[6] Viz § 17 odst. 3 zákona.
[7] Viz Pokyny pro posuzování horizontálních spojení, body 19. a 20.
[8] Viz Pokyny pro posuzování horizontálních spojení, bod 20.
[9] Viz například rozhodnutí Úřadu S 49/2008 AGROFERT HOLDING/PRVNÍ ŽATECKÁ .
[10] Viz například rozhodnutí Úřadu S 49/2008 AGROFERT HOLDING/PRVNÍ ŽATECKÁ .
[11] Viz například rozhodnutí Úřadu S 49/2008 AGROFERT HOLDING/PRVNÍ ŽATECKÁ či rozhodnutí Úřadu S 472/2010 AGROFERT HOLDING/Procházka Holding .
[12] Viz například rozhodnutí Úřadu S 293/2008 AGROFERT HOLDING/Agropol Group .
[13] Viz například rozhodnutí Úřadu S 281/2011 AGROFERT HOLDING/Mlékárna Hlinsko .
[14] Viz například rozhodnutí Úřadu S 281/2011 AGROFERT HOLDING/Mlékárna Hlinsko .
[15] Viz například rozhodnutí Úřadu S 266/2003 Shell CZ/LUKOIL CZ nebo S 54/2003 AVANTI/ÖMV.
[16] Viz například rozhodnutí Úřadu S 125/2008 STRABAG/Štěrkovny .
[17] Viz například rozhodnutí Úřadu S 49/2008 AGROFERT HOLDING/PRVNÍ ŽATECKÁ .
[18] Viz například rozhodnutí Úřadu S 39/2002 AGROFERT HOLDING/UNIPETROL nebo S 103/2002 A & A Stickstoff Holding/SKW Stickstoffwerkepiesteritz .
[19] Viz například rozhodnutí Úřadu S 49/2008 AGROFERT HOLDING/PRVNÍ ŽATECKÁ .
[20] Viz body 19. až 21. Pokynů pro posuzování horizontálních spojení.
[21] Společnost AGROFERT HOLDING vlastní akcie představující 35,43% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti AGRO Blatná, nemá však podle Úřadem získaných informací možnost výlučně či společně společnost AGRO Blatná kontrolovat.
[22] Společnost AGRO Blatná dosahuje na relevantním trhu maloobchodního prodeje průmyslových minerálních hnojiv na území Plzeňského kraje dokonce mírně vyššího tržního podílu, než činí společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů.
[23] Viz odstavce 68 a 69 odůvodnění tohoto rozhodnutí.
[24] Jedná se zde o trh maloobchodního prodeje přípravků na ochranu rostlin, trh maloobchodního prodeje krmných směsí, trh maloobchodního prodeje osiv, trh výkupu obilovin, trh výkupu olejnin, trh výkupu luštěnin a trh skladování rostlinných zemědělských komodit.
[25] Viz bod 463. odůvodnění rozhodnutí Úřadu S 293/2008 AGROFERT HOLDING/Agropol Group , kde je nezbytnost působení na více výrobkových trzích považována za významnou překážku vstupu na trh.
[26] A to alespoň transparentnost trhu pro skupinu AGROFERT, která by mohla průběžně monitorovat tržní chování svého nejvýznamnějšího konkurenta.
[27] Tito jednotliví maloobchodní prodejci průmyslových minerálních hnojiv pokrývají významnou část své individuální potřeby minerálních průmyslových hnojiv odběry právě ze skupiny AGROFERT.
[28] Zveřejněno v Úředním věstníku Evropských společenství, viz Official Journal C 265, ze dne 18. 10. 2008, str. 6-26.