UOHS S394/2012
Rozhodnutí: S394/2012/KS-13092/2012/840/LBř Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů SYNTHOS SPOŁKA AKCYJNA a ZAKLADY AZOTOWE PUŁAWY SPOŁKA AKCYJNA
Účastníci SYNTHOS SPOŁKA AKCYJNA ZAKLADY AZOTOWE PUŁAWY SPOŁKA AKCYJNA
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 17. 7. 2012
Dokumenty dokument ke stažení 87 KBČ. j.: ÚOHS-S394/2012/KS-13092/2012/840/LBř

17. 7. 2012Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S394/2012/KS, zahájeném dne 29. 6. 2012 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti SYNTHOS SPOŁKA AKCYJNA, se sídlem Polská republika, Oświęcim, ul. Chemików 1, zastoupené JUDr. Tomášem Čihulou, LL.M. Eur., Ph.D., advokátem, se sídlem Praha 1, Palác Myslbek, Na Příkopě 19, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto
rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů SYNTHOS SPOŁKA AKCYJNA, se sídlem Polská republika, Oświęcim, ul. Chemików 1, a ZAKLADY AZOTOWE PUŁAWY SPOŁKA AKCYJNA, se sídlem Polská republika, Puławy, ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky převzetí akcií společnosti ZAKLADY AZOTOWE PUŁAWY SPOŁKA AKCYJNA, která byla dne 18. 6. 2012 učiněna společností SYNTHOS SPOŁKA AKCYJNA, v jejímž důsledku má společnost SYNTHOS SPOŁKA AKCYJNA nabýt akcie představující alespoň 80% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti ZAKLADY AZOTOWE PUŁAWY SPOŁKA AKCYJNA, a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona,
povoluje.

Odůvodnění
1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), následkem ve výroku uvedené skutečnosti, v jejímž důsledku má společnost SYNTHOS SPOŁKA AKCYJNA, se sídlem Polská republika, Oświęcim, ul. Chemików 1 (dále jen SYNTHOS ), nabýt akcie představující alespoň 80% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti ZAKLADY AZOTOWE PUŁAWY SPOŁKA AKCYJNA, se sídlem Polská republika, Puławy, ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13 (dále jen ZAP ), a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat. Spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 písm. a) zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ).
2. Společnost SYNTHOS je na území České republiky činná v oblasti výroby a prodeje syntetických kaučuků, polystyrenových plastů, monomer styrenu a butadienu.
3. Nabývaná společnost ZAP na území České republiky dodává různé chemikálie (melamin, peroxid vodíku či vodný a technický roztok močoviny) a průmyslová dusíkatá, fosforečná, draselná a vícesložková hnojiva.
4. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.Otisk úředního razítka

JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda Úřadu
pověřený řízením
Sekce hospodářské soutěže

PM: 17. 7. 2012

Obdrží:
JUDr. Tomáš Čihula, LL.M. Eur., Ph.D., advokát
Kinstellar, s.r.o., advokátní kancelář
Palác Myslbek, Na Příkopě 19
117 19 Praha 1


Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy