UOHS S388/2007
Rozhodnutí: S388/2007/KS-01560/2008/840 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů ELTODO Investment, s.r.o. a Vegacom a.s. a Vegacom Invest s.r.o.
Účastníci ELTODO Investment, s.r.o. Vegacom Invest s.r.o. Vegacom a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2007
Datum nabytí právní moci 1. 2. 2008
Dokumenty dokument ke stažení 119 KB


S 388/2007/KS-01560/2008/840
V Brně dne 21. ledna 2008

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 388/2007, zahájeném dne 10. prosince 2007 dle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, společnosti ELTODO Investment, s.r.o., se sídlem Praha 4, Novodvorská 1010/14, IČO: 28182766, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
rozhodl takto:
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o převodu akcií , která bude uzavřena mezi společnostmi ANTSIA LIMITED, se sídlem Kyperská republika, Nikósie, Florinis 11, CITY FORUM, P.C., jakožto převodcem, a ELTODO Investment, s.r.o., se sídlem Praha 4, Novodvorská 1010/14, IČO: 28182766, jakožto nabyvatelem, v jejímž důsledku získá společnost ELTODO Investment, s.r.o. akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti Vegacom, a.s., se sídlem Praha 8, Ďáblice, Šenovská 30/434, IČO: 25788680, a tím i možnost tuto společnost kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
p o v o l u j e .
Odůvodnění:
1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících se spojovaných soutěžitelů.
2. Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 51/2007 ze dne 19. prosince 2007. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
3. K navrhované transakci má dojít na základě Smlouvy o převodu akcií , která bude uzavřena mezi společnostmi ANTSIA LIMITED, se sídlem Kyperská republika, Nikósie, Florinis 11, CITY FORUM, P.C. (dále jen ANTSIA ), jakožto převodcem, a ELTODO Investment, s.r.o., se sídlem Praha 4, Novodvorská 1010/14, IČO: 28182766 (dále jen ELTODO Investment ), jakožto nabyvatelem.
4. V důsledku výše uvedené smlouvy získá společnost ELTODO Investment akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti Vegacom, a.s., se sídlem Praha 8, Ďáblice, Šenovská 30/434, IČO: 25788680 (dále jen Vegacom ), a tím i možnost vykonávat na základě právních skutečností rozhodující vliv na činnost uvedené společnosti. Posuzovaná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
5. V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna, a spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
6. Společnost ELTODO Investment byla založena za účelem uskutečnění předmětné transakce a v současné době nevykonává žádnou činnost. Jediným společníkem společnosti ELTODO Investment je společnost ELTODO, a.s., se sídlem Praha 4, Novodvorská 1010/14, IČO: 27945651 (dále jen ELTODO ), která se zabývá pouze správou akcií svých dceřiných společností. Společnou kontrolu nad společností ELTODO vykonávají dvě fyzické osoby.
7. Společnost ELTODO vykonává kontrolu nad společností ELTODO EG, a.s., se sídlem Praha 4, Novodvorská 1010/14, IČO: 45274517 (dále jen ELTODO EG ), která se zabývá komplexní projektovou činností, která je následně realizována jejími dceřinými společnostmi. Převážně pro potřeby svých dceřiných společností vyvíjí zejména následující činnosti: projektování, opravy, rekonstrukce a modernizace elektrotechnických a energetických zařízení (zejména rozvoden, elektráren a tepláren), výroba komponentů veřejného osvětlení, dopravní světelné signalizace, proměnného dopravního značení, komponentů letištní světelné signalizace a systémů inteligentního řízení budov, projektování a výstavba systémů dopravních světelných signalizačních zařízení, řídících systémů pro tunely, parkovacích systémů a systémů veřejných osvětlení, projektování a dodávky dopravních ústředen.
8. Společnost ELTODO EG dále působí v České republice prostřednictvím společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o. (společně kontrolována společnostmi ELTODO EG a CITELUM, a.s.) a její dceřiné společnosti Osvětlení Týnec, k.s., dále prostřednictvím společnosti ELTODO dopravní systémy s.r.o. (společně kontrolována společnostmi ELTODO EG a Siemens s.r.o.), ELTODO Národní dům, s.r.o. a Střední škola průmyslové elektrotechniky ELTODO, s.r.o., jež jsou činné zejména v následujících oblastech: výstavba, správa a údržba veřejných osvětlení měst a obcí v České republice, projektování, výstavba, správa, provoz a údržba systémů dopravní světelné signalizace, komplexní dodávky tunelových technologií a dopravních řídících středisek, výstavba a provozování parkovacích zařízení, konzultační služby a technologie v oblasti dopravní telematiky.
9. Společnost Vegacom má v době před uskutečněním spojení jediného akcionáře, jímž je společnost ANTSIA. Společnost Vegacom vykonává kontrolu nad společnostmi TELEMONT Slovensko a. s., se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Trnavská cesta 102 (dále jen TELEMONT ), a Vegacom Slovakia, a.s., se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Letná 1 (dále jen Vegacom Slovakia ), a dále vlastní 20% obchodní podíl ve společnosti Vegacom Invest, která vykonává kontrolu nad společnostmi OOO Mediumstroj (Ruská federace) a Vegacom Ukrajina T.O.V. (Ukrajinská republika).
10. Společnost Vegacom působí v oblastech telekomunikačních systémů a sítí a slaboproudých a silnoproudých elektroinstalací. Nabízí zejména služby v oblasti návrhů, konzultací, projektování, implementace, oživení, testování a servisu integrovaných bezpečnostních a řídících telekomunikačních systémů a informačních a komunikačních technologií. Společnost Vegacom zavedla na trh rovněž telekomunikační produkt charakterizovaný jako varovný a informační systém obyvatelstva (VISO).
11. Do oblasti technologie bezpečnostních a řídících systémů náleží zejména implementace systémů elektrické zabezpečovací signalizace (signalizující nedovolené vniknutí osob do objektů či na pozemky), elektrické požární signalizace, kamerových systémů (pro sledování objektů, pozemků, komunikací, tunelů atd.) včetně záznamových zařízení, implementace systémů ozvučení, kontroly a evidence vstupu, vývoj a implementace varovných a informačních systémů (bezdrátové obecní rozhlasy pro varování obyvatelstva, řešení sítí LAN (strukturovaná kabeláž, aktivní datové prvky), řešení pobočkových ústředen, dopravní telematika (technologie informačních a řídících systémů v oblasti dopravy-informační tabule, SOS hlásky), softwarové nadstavby pro oblast varovných a informačních systémů, systémy pro řízení technologií zabezpečení budov (např. topení, klimatizace, osvětlení) a silnoproudé instalace (napájecích vedení, systémů osvětlení). Dopady spojení
12. Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
13. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje nabývaný soutěžitel, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
14. Nabývaný soutěžitel, společnost Vegacom, nabízí v České republice služby v oblasti návrhů, konzultací, projektování, oživení, měření a servisu integrovaných bezpečnostních a řídících telekomunikačních systémů a informačních a komunikačních technologií. V roce 2006 poskytla společnost Vegacom skupině ELTODO následující dodávky bezpečnostních a řídících systémů: - dodávky tunelové technologie pro Strahovský tunel v Praze-jednalo se o integraci TV ve velínu SAT zahrnující pravidelnou kontrolu a monitoring funkčnosti instalovaných telekomunikačních prvků (softwarová údržba, údržba videodetekčního systému, údržba datového přenosového systému), kontrolu elektrického připojení a údržbu kamerového systému včetně čištění - dodávky tunelové technologie pro tunel Mrázovka v Praze zahrnující kontrolu, údržbu a revize bezpečnostního zařízení, zařízení požární signalizace instalované v tunelu i ostatních prostorách stavby, sdělovacího zařízení, elektrické zabezpečovací signalizace a místního rozhlasu a měření a regulaci spočívající v revizi elektrického zařízení, kontrole funkce a správnosti měření všech čidel a čištění senzoru a čidel.
15. Většina dodávek společnosti Vegacom společnostem ze skupiny ELTODO se v roce 2006 týkala dodávek tunelových technologií, v budoucnu by však připadaly vzhledem k výše vymezeným činnostem společnosti Vegacom v úvahu i dodávky společnostem skupině ELTODO v dalších oblastech, zejména dodávky řešení v oblasti dopravní telematiky a komplexní dodávky dopravních ústředen. Společnost Vegacom dále dodávala společnostem ze skupiny ELTODO stavebně-montážní práce-jednalo se o slaboproudé rozvody, opravy kabelu a dodávky a montáže varovného systému úniku čpavku.
16. Společnosti náležející do skupiny ELTODO se zabývají zejména celkovou realizací projektů, jako jsou dodávky řešení v oblasti tzv. pohybové dopravy (dopravní světelná signalizační zařízení, dopravní ústředny, řídící systémy pro tunely), v oblasti tzv. klidové dopravy (parkovací systémy, provozování garáží a parkovacích domů), v oblasti dopravní telematiky (tj. dodávky a servis detektorů dopravy včetně hardware a software), municipálních systémů veřejných osvětlení s jejich následnou správou a údržbou. Společnosti ze skupiny ELTODO dále působí zejména v následujících oblastech: elektromontáže, elektrotechnická výroba komponentů veřejného osvětlení, dopravní světelné signalizace, proměnného dopravního značení, komponentů letištní světelné signalizace a systémů inteligentního řízení budov.
17. Z uvedeného výčtu činností spojujících se soutěžitelů vyplývá, že v daném případě dojde k vertikálnímu propojení činností spojujících se soutěžitelů, kdy společnost Vegacom dodává společnostem ze skupiny ELTODO technologie bezpečnostních a řídících telekomunikačních systémů, které jsou zapracovávány v rámci celkové realizace projektů skupiny ELTODO. Ze strany společnosti Vegacom se jedná konkrétně o dodávky technologií bezpečnostních a řídících systémů, které lze použít v rámci dodávek řídících systémů pro tunelové technologie, řešení v oblasti dopravní telematiky a komplexních dodávek dopravních ústředen zajišťovaných společnostmi ze skupiny ELTODO. Společnost Vegacom poskytuje své služby rovněž subjektům konkurujícím skupině ELTODO, nicméně pouze marginálně (cca (obchodní tajemství) % ze své celkové činnosti).
18. Oblast technologií bezpečnostních a řídících telekomunikačních systémů, které dodává společnost Vegacom, by bylo možno dle oblasti jejich použití dále úžeji rozčlenit na produkty varovného a informačního systému obyvatelstva (VISO), integrované bezpečnostní systémy a informační a komunikační technologie.
19. Zejména s ohledem na výši tržního podílu nabývaného soutěžitele v oblasti dodávek technologií bezpečnostních a řídících telekomunikačních systémů a vzhledem k množství konkurenčních společností působících v dané oblasti ponechal Úřad v tomto případě otázku vymezení relevantního trhu pro účely tohoto rozhodnutí otevřenou.
20. Při posuzování, zda se soutěž ve výše uvedené oblasti odehrává za dostatečně homogenních soutěžních podmínek na území tvořeném celou Českou republikou nebo na úžeji vymezeném území, přihlédl Úřad ke zjištění, že služby a produkty nabízené spojujícími se soutěžiteli jsou poskytovány na celém území České republiky a že mezi jednotlivými regiony České republiky neexistují významné rozdíly v jejich ceně. Rovněž otázku konečného geografického vymezení relevantního trhu ponechal Úřad pro účely daného správního řízení otevřenou, a to ze stejných důvodů, které byly uvedeny v části týkající se věcného vymezení relevantního trhu.
21. V oblasti technologií bezpečnostních a řídících telekomunikačních systémů na území České republiky dosahuje společnost Vegacom cca (obchodní tajemství) % tržního podílu, přičemž v úžeji vymezené oblasti produktu varovného a informačního systému obyvatelstva (VISO) by její tržní podíl činil cca (obchodní tajemství) %, v oblasti integrovaných bezpečnostních systémů cca (obchodní tajemství) % a v oblasti informačních a komunikačních technologií cca (obchodní tajemství) %.
22. Z konkurenčních společností dosahujících tržního podílu vyššího než (obchodní tajemství) % v daných oblastech lze uvést např. B PLUS TV a.s., SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o., NOEL, s.r.o., BÁRTEK ROZHLASY, s.r.o. (působící v oblasti varovných systémů obyvatel), TECHNISERV, spol. s r.o., SPECTRUM, spol. s r.o. (působící v oblasti integrovaných bezpečnostních a řídících systémů), SITEL, spol. s r.o. a SUPTel a.s. (působící v oblasti informačních a komunikačních technologií).
23. Pokud jde o možnosti vstupu nových soutěžitelů do oblasti poskytování technologií bezpečnostních a řídících telekomunikačních systémů v České republice, jde o velice flexibilní odvětví, kdy uvolněný prostor na trhu (např. při zániku společnosti) je rychle zaplněn stávajícími či nově vzniklými konkurenčními společnostmi.
24. Tržní podíl skupiny ELTODO v oblasti dodávek řídících systémů pro tunelové technologie, jakožto oblasti vertikálně navazující na činnost společnosti Vegacom, činí za rok 2006 cca (obchodní tajemství) %. Údaj o procentním podílu je však relativně proměnlivý, neboť uvedená oblast je charakteristická malým počtem velkých zakázek, které jsou poptávány nárazově a téměř vždy na základě výběrových řízení dle právních předpisů o zadávání veřejných zakázek.
25. Dalšími soutěžiteli působícími v oblasti dodávek řídících systémů pro tunelové technologie jsou společnosti SPEL, spol. s r.o. a AŽD Praha s.r.o., pokrývající zbylou cca (obchodní tajemství) % část dané oblasti.
26. V oblasti dodávky řešení v oblasti dopravní telematiky, jakožto oblasti vertikálně navazující na činnost společnosti Vegacom, dosahuje skupina ELTODO tržního podílu cca (obchodní tajemství) %. Skupina ELTODO však zasahuje pouze do malé části celé této oblasti-zabývá se zejména sběrem dat z detektorů a jejich vyhodnocením.
27. Dalšími soutěžiteli v oblasti dodávek řešení v oblasti dopravní telematiky jsou společnosti VARS BRNO a.s. a CROSS Zlín, s.r.o., které se dělí o zbývající (obchodní tajemství) % podíl v této oblasti.
28. V oblasti komplexních dodávek dopravních ústředen, jakožto oblasti vertikálně navazující na činnost společnosti Vegacom, dosahovala v roce 2006 skupina ELTODO tržního podílu cca (obchodní tajemství) %, tento údaj je však relativně proměnlivý, neboť daná oblast je charakteristická malým počtem velkých zakázek, které jsou poptávány nárazově a téměř vždy na základě výběrových řízení dle právních předpisů o zadávání veřejných zakázek. Např. v roce 2005 byl tržní podíl skupiny ELTODO zanedbatelný, neboť ve výběrových řízeních uspěli jiní soutěžitelé-např. společnost Signalbau Huber CZ, s.r.o., která je druhým významným soutěžitelem působícím v této oblasti. Dalším soutěžitelem, který vstoupil do této oblasti v posledních 5 letech, je společnost CROSS Zlín, s.r.o.
29. Po zhodnocení výše uvedených skutečností, zejména vzhledem k již existujícímu propojení aktivit předmětných soutěžitelů a rovněž vzhledem k relativně nízkému tržnímu podílu nabývaného soutěžitele, k existenci dalších konkurenčních společností působících ve stejné oblasti jako nabývaný soutěžitel a vzhledem k tomu, že relativně vysoké tržní podíly skupiny ELTODO ve vertikálně navazujících oblastech jsou dány jejich specifickou povahou odvětví charakteristickou malým počtem velkých nárazově poptávaných zakázek na základě výběrových řízení, dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že nezvýší tržní sílu spojujících se soutěžitelů natolik, aby vedla ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich na vertikálně propojených trzích.
30. Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává.
Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda
ředitel Sekce hospodářské soutěže

Rozhodnutí obdrží:
ELTODO Investment, s.r.o.
k rukám Ing. Lukáše Plachého, jednatele
Novodvorská 1010/14
142 01 Praha 4
Právní moc: 1.2.2008.