UOHS S387/2007
Rozhodnutí: S387/2007/KS-0280/2008/840 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů VINCI ENERGIES CZ, s.r.o. a DIPROTON, s.r.o.
Účastníci VINCI ENERGIES CZ, s.r.o. DIPROTON, s.r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2007
Datum nabytí právní moci 9. 1. 2008
Dokumenty dokument ke stažení 115 KB


S 387/2007/KS-0280/2008/840 V Brně dne 7. ledna 2008
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 287/07, zahájeném dne 7. prosince 2007 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu účastníka řízení, jímž je společnost VINCI ENERGIES CZ, s.r.o., se sídlem Praha 6, Evropská 1692/37, IČ: 27193101, ve správním řízení zastoupeného Robertem Pelikánem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 19, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
rozhodl takto:
Spojení soutěžitelů VINCI ENERGIES CZ, s.r.o., se sídlem Praha 6, Evropská 1692/37, IČ: 27193101, a DIPROTON, s.r.o., se sídlem Praha 5, Jeremiášova čp. 870, IČ: 25638700, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy [ obchodní tajemství ] uzavřené [ obchodní tajemství ] mezi [ obchodní tajemství ], v jejímž konečném důsledku nabude společnost VINCI ENERGIES CZ, s.r.o. 80% obchodní podíl ve společnosti DIPROTON, s.r.o., a tím získá i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
povoluje.
Odůvodnění:
(1) Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále též jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojovaných soutěžitelů.
(2) Skutečnost, že se Úřad spojením soutěžitelů zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 51/2007 ze dne 19. prosince 2007. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
(3) K předmětnému spojení soutěžitelů má dojít na základě Smlouvy [ obchodní tajemství ] mezi [ obchodní tajemství ].
(4) V důsledku výše uvedené Smlouvy nabude společnost VINCI CZ 80% obchodní podíl ve společnosti DIPROTON, s.r.o., se sídlem Praha 5, Jeremiášova čp. 870, IČ: 25638700 (dále jen DIPROTON ), a tím získá i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat. Společnost VINCI CZ rovněž získá v důsledku spojení možnost nepřímo kontrolovat společnosti ELEKTROTRANS a.s., se sídlem Praha 5, Jeremiášova 870, IČ: 25655558 (dále jen ELEKTROTRANS ), a EL Trades, s.r.o., se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Čulenova 5 (dále jen EL Trades ), jež jsou dceřinými společnostmi společnosti DIPROTON. Předmětná transakce tak představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
(5) [ obchodní tajemství ]
(6) V dalším kroku se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení soutěžitelů splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva spojující se soutěžitelé dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je podmínka dle § 13 písm. a) zákona splněna, a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
Charakteristika spojujících se soutěžitelů
(7) Společnost VINCI CZ je součástí skupiny subjektů, v jejímž čele stojí francouzská společnost VINCI S.A. (dále společně také jen skupina VINCI ). Celosvětově vyvíjené aktivity skupiny VINCI se soustředí do čtyř stěžejních oblastí, kterými jsou (i) pozemní a inženýrské stavitelství, (ii) oblast koncesí a služeb v rámci provozování veřejně prospěšných staveb, (iii) oblast výstavby dopravní infrastruktury a poskytování souvisejících služeb a (iv) návrh a realizace technologií pro účely distribuce elektrické energie, infrastruktury, technického zázemí budov a telekomunikací. Svými aktivitami skupina VINCI pokrývá i území České republiky.
(8) Divize pozemních a inženýrských staveb skupiny VINCI zahrnuje navrhování a budování staveb většího rozsahu, přičemž skupina VINCI v České republice působí zejména prostřednictvím následujících subjektů: (i) společnosti SMP CZ, a.s., která svými aktivitami pokrývá segment mostních staveb, vodohospodářských, pozemních a podzemních staveb a rovněž se zabývá výrobou železobetonových prefabrikátů, výrobou výztuží a ocelových konstrukcí, (ii) společnosti Průmstav, a.s. vyvíjející činnost v oblasti výstavby bytových, obchodních, administrativních a průmyslových objektů, (iii) společnosti SOLETANCHE Česká republika s.r.o. působící v oblasti speciálního zakládání staveb, (iv) společnosti FCC-První česká projekční a stavební, a.s., která se zabývá projektováním a realizací staveb na klíč, jako jsou například hotely, kanceláře, obchodní centra, průmyslové a výrobní haly, sportovní objekty a bytové domy, a (v) VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJECTS, S.A., VINCI STAVBY, organizační složka, která se zabývá realizací velkých stavebních projektů.
(9) Předmět činnosti divize koncesí a služeb zahrnuje stavitelství veřejně prospěšných staveb (například silnic, parkovišť, letišť či stadionů) a jejich následné provozování po omezenou dobu na základě koncese. Skupina VINCI je činná na území České republiky v této oblasti prostřednictvím společností (i) EVROPARK PRAHA, a.s., jež provozuje zónu placeného stání v městské části Praha 1, a (ii) PARKING PRAHA, která se zabývá budováním a provozem parkovacích kapacit.
(10) V oblasti výstavby dopravní infrastruktury a poskytování souvisejících služeb vyvíjí skupina VINCI v České republice činnost zejména prostřednictvím společnosti Stavby silnic a železnic, a.s., která se buď sama, nebo prostřednictvím jí kontrolovaných subjektů zabývá výrobou a zpracováním stavebních materiálů, směsí a polotovarů [1] , výstavbou všech druhů komunikací (dálnic, silnic, rychlostních komunikací či obchvatů), včetně jejich rekonstrukce a modernizace, výstavbou silničních, železničních, tramvajových a mostních děl [2] a sportovních, vodohospodářských a ekologických staveb.
(11) V oblasti návrhu a realizace technologií pro účely distribuce elektrické energie, infrastruktury, technického zázemí budov a telekomunikací působí skupina VINCI v České republice prostřednictvím holdingové společnosti VINCI CZ, které dále kontroluje skupinu níže uvedených společností. Jedná se o společnost KASTT, spol. s r.o., jež vyvíjí činnost v oblasti projektování, výroby a montáže tepelných, vzduchotechnických, klimatizačních, měřících a regulačních systémů, a dále o společnosti (i) GFA s.r.o., podnikající v segmentu projektování, realizace a servisu protipožární techniky, (ii) Nickel CZ, s.r.o., která má jako předmět činnosti výrobu a montáž vzduchotechnických, klimatizačních a chladicích systémů a (iii) INKOTECH, spol. s r.o. zabývající se oblastí klimatizace a vzduchotechniky, které však v současnosti nevyvíjí podstatnou ekonomickou činnost. Předmětem podnikání holdingové společnosti VINCI CZ je výhradně činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců a obrat této společnosti je dosahován toliko operacemi uvnitř skupiny VINCI.
(12) Nabývaná společnost DIPROTON je holdingovou společností, která se prostřednictvím své 100% dceřiné společnosti, společnosti ELEKTROTRANS, zabývá na území České republiky poradenstvím, inženýringem, zpracováním projektů a výstavbou elektrického vedení velmi vysokého napětí pro distribuční soustavu elektrické energie (110 kV) a pro přenosovou soustavu elektrické energie (110, 220, 400 kV sítí). Společnost EL Trades, která je rovněž 100% dceřinou společností DIPROTON, nevyvíjí v současné době žádnou podstatnou ekonomickou aktivitu. Dopady spojení
(13) Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
(14) Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky vykonává soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi soutěžitele získávajícího možnost kontroly.
(15) Jak je patrné z výše uvedeného popisu podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů, působí nabývaný soutěžitel DIPROTON na území České republiky v oblasti projektování, výstavby a oprav elektrického vedení velmi vysokého napětí pro distribuční a přenosovou soustavu elektrické energie. Naproti tomu skupina VINCI, jejíž součástí je navrhovatel, na území České republiky není činná ani ve vyjmenovaných oblastech, ani v oblastech vertikálně předcházejících ( up-stream markets ) či na ně vertikálně navazujících ( down-stream markets ). V této souvislosti je nutno uvést, že přestože jednou z oblastí celosvětového působení skupiny Vinci je činnost v oblasti návrhu a realizace technologií pro účely distribuce elektrické energie, skupina Vinci působí v rámci této oblasti na území České republiky pouze v segmentu projektování, výroby a montáže tepelných, vzduchotechnických, klimatizačních, měřících a regulačních systémů. Po zhodnocení aktivit spojujících se soutěžitelů lze konstatovat, že posuzované spojení soutěžitelů má konglomerátní povahu.
(16) V případě poskytování projekčních služeb a služeb výstavby a oprav elektrického vedení velmi vysokého napětí pro distribuční a přenosovou soustavu elektrické energie se jedná o oblasti úzce specializované a náročné na specifické know-how, které jsou charakterizované vysokou koncentrací na nabídkové i poptávkové straně. Uvedené oblasti je možno dále členit, a to s ohledem na specifika distribuční a přenosové soustavy elektrického vedení (specifické prvky soustav vedení, různorodost napětí), na segment služeb týkajících se elektrických vedení velmi vysokého napětí pro distribuci elektrické energie a segment služeb týkajících se elektrických vedení velmi vysokého napětí v rámci přenosové soustavy elektrické energie. Otázkou je rovněž možná zaměnitelnost mezi službami výstavby elektrických vedení pro vysoké napětí a velmi vysokého napětí. Vzhledem k potřebě vyššího stupně know-how, lepšího vybavení a atestů pro oblast velmi vysokého napětí lze mít za to, že zaměnitelnost uvedených služeb je pouze jednostranná (poskytovatel služeb výstavby velmi vysokého napětí je schopen poskytovat i služby výstavby vysokého napětí, nikoliv však naopak). Vzhledem ke konglomerátní povaze spojení však mohla být otázka vymezení věcného relevantního trhu ponechána otevřená.
(17) Při zkoumání, zda se soutěž ve výše uvedených věcných oblastech odehrává za dostatečně homogenních soutěžní podmínek na území, které je tvořeno celou Českou republikou, či na užším způsobem vymezené území, přihlédl Úřad ke zjištění, že předmětné produkty jsou nabízeny na celém území České republiky a že mezi jednotlivými regiony České republiky neexistují významné rozdíly v jejich ceně. I otázku konečného geografického vymezení relevantního trhu pro každou z oblastí, ve kterých působí nabývaný soutěžitel, ponechal Úřad pro účely daného správního řízení otevřenou, a to ze stejných důvodů, jako bylo uvedeno v části týkající se věcného vymezení relevantního trhu.
(18) Na území České republiky dosahuje nabývaný soutěžitel DIPROTON v oblasti projekčních služeb a služeb výstavby a oprav týkajících se elektrických vedení velmi vysokého napětí pro distribuci elektrické energie podílu ve výši cca [ obchodní tajemství ] a v oblasti projekčních služeb a služeb výstavby a oprav týkajících se elektrických vedení velmi vysokého napětí v rámci přenosové soustavy podílu okolo [ obchodní tajemství ]. V důsledku předmětného spojení vstoupí skupina VINCI, jejíž součástí je navrhovatel, na území České republiky do oblastí, v nichž dosud nebyla činná. Uskutečněním předmětného spojení nedojde k nárůstu tržních podílů spojením vzniklého subjektu v žádné z posuzovaných oblastí. Soutěžní prostředí v posuzovaných oblastech se vyznačuje přítomností řady konkurenčních soutěžitelů, mezi nimiž lze uvést společnosti ČEZ Distribuce, a.s., E.ON Distribuce, a.s., Ege-Energovod, s.r.o., Elektrotrans, a.s. Tržní podíly konkurenčních soutěžitelů v jednotlivých posuzovaných oblastech jsou srovnatelné s tržním podílem společnosti DIPROTON. Odběrateli uvedených služeb jsou významné energetické společnosti zabývající se činnostmi z oblasti výroby, distribuce, přenosu či obchodování s energiemi jako je například společnost ČEPS, a.s. či společnosti patřící do skupin ČEZ, E.ON či Pražská energetika.
(19) Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že nezvýší tržní sílu spojujících se soutěžitelů natolik, aby vedla ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich v uvedených oblastech ani v oblastech vertikálně propojených.
(20) Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
(21) Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda
ředitel
Sekce hospodářské soutěže
Rozhodnutí obdrží:
pan Robert Pelikán, advokát
Linklaters, v.o.s., advokátní kancelář
Palác Myslbek
Na Příkopě 19
117 19 Praha 1

[1] Například prostřednictvím společností OBALOVNA LETKOV, spol. s r.o., Jihočeská obalovna, spol. s r.o., nebo společnosti VČO-Východočeská obalovna, s.r.o.
[2] Výstavbou vyjmenovaných děl a staveb se zabývají například i její dceřiné společnosti ODS-Dopravní stavby Ostrava, a.s. a SILNICE BRNO, spol. s r.o.