UOHS S386/2013
Rozhodnutí: S386/2013/KS-12417/2013/840/ASm Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů České Energetické Centrum Jih s.r.o.a BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.
Účastníci České Energetické Centrum Jih s.r.o. BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí nepodléhá povolení
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 20. 7. 2013
Dokumenty dokument ke stažení 97 KBČ. j.: ÚOHS-S386/2013/KS-12417/2013/840/ASm

4. 7. 2013


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S386/2013/KS, zahájeném dne 18. 6. 2013 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti BOHEMIA ENERGY entity s.r.o., se sídlem Praha 1-Nové město, Na Poříčí 1046, IČ: 27386732, zastoupeného JUDr. Martinem Švédou, advokátem, se sídlem Praha 1, Platnéřská 2, na základě plné moci, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto
rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o prodeji podniku, jež má být uzavřena mezi společnostmi České Energetické Centrum Jih s.r.o., se sídlem Praha 1-Nové město, Václavské nám. 772/2, IČ: 27066151, jako prodávajícím, a BOHEMIA ENERGY entity s.r.o., se sídlem Praha 1-Nové město, Na Poříčí 1046, IČ: 27386732, jako kupujícím, v jejímž důsledku má společnost BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. nabýt podnik společnosti České Energetické Centrum Jih s.r.o., dle § 13 téhož zákona povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
nepodléhá. Odůvodnění
1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), na základě ve výroku uvedeného dokumentu, v jehož důsledku má společnost BOHEMIA ENERGY entity s.r.o., se sídlem Praha 1-Nové město, Na Poříčí 1046, IČ: 27386732 (dále jen BOHEMIA ENERGY ), nabýt podnik společnosti České Energetické Centrum Jih s.r.o., se sídlem Praha 1-Nové město, Václavské nám. 772/2, IČ: 27066151 (dále jen podnik ČECJ ). I. Charakteristika účastníků transakce
2. Společnost BOHEMIA ENERGY působí na území České republiky převážně v oblasti dodávek elektrické energie a zemního plynu malým a středním podnikům a domácnostem. Obchodní podíly společnosti BOHEMIA ENERGY jsou drženy ze strany společnosti MR COMMUNICATIONS, s.r.o., se sídlem Praha 8, Na Ládví 6, IČ: 25613031, [1] a dvou fyzických osob. [2] Společnost BOHEMIA ENERGY dále působí na území České republiky prostřednictvím svých dceřiných společností, a to Krakovská Investment s.r.o., se sídlem Praha 1, Krakovská 593/19, IČ: 28379501, jež se především zabývá pronájmem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, a MR Bohemia s.r.o., se sídlem Praha 7, Trojská 752/181d, IČ: 24771821, jež však za uplynulé období negenerovala žádný obrat.
3. Celkový čistý obrat společnosti BOHEMIA ENERGY, přesáhl za poslední účetní období (2012) 1,5 miliardy Kč, a to jak v České republice, tak i celosvětově.
4. Nabývaný podnik ČECJ je činný výhradně na území České republiky, a to převážně v oblasti dodávek elektrické energie a zemního plynu domácnostem a ostatním maloodběratelům a v oblasti pronájmu nemovitostí, bytů a nebytových prostor.
5. Celkový čistý obrat nabývaného podniku ČECJ nepřesáhl za poslední účetní období (2012) na trhu České republiky částku 250 milionů Kč. II. Notifikační podmínky
6. Aby transakce představovala spojení soutěžitelů podléhající povolení Úřadu je vyžadováno splnění dvou notifikačních kritérií. V prvé řadě musí transakce představovat některou z forem spojení soutěžitelů vymezených v § 12 zákona, přičemž je rovněž vyžadováno, aby taková transakce, má-li být považována za spojení soutěžitelů, byla dlouhodobého charakteru, tedy aby jejím důsledkem byla dlouhodobá změna struktury trhu. Druhou podmínkou je to, aby transakce přesahovala prahové hodnoty obratů spojujících se soutěžitelů stanovené v § 13 zákona.
7. Vzhledem ke skutečnosti, že společnost BOHEMIA ENERGY má nabýt podnik ČECJ, jedná se v posuzovaném případě o spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 2 zákona.
8. Podle § 13 zákona spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu, jestliže a) celkový čistý obrat spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, nebo b) čistý obrat dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky v případě spojení podle § 12 odst. 2 nabývaným podnikem nebo jeho podstatnou částí, je vyšší než 1,5 miliardy Kč a zároveň celosvětový čistý obrat dosažený za poslední účetní období dalším spojujícím se soutěžitelem je vyšší než 1,5 miliardy Kč.
9. Jak již bylo uvedeno, celkový čistý obrat společnosti BOHEMIA ENERGY přesáhl za poslední účetní období 1,5 miliardy Kč, a to jak v České republice, tak celosvětově. Celkový čistý obrat podniku ČECJ nepřesáhl za poslední účetní období na trhu České republiky částku 250 milionů Kč.
10. Vzhledem ke skutečnosti, že nabývaný podnik ČECJ nepřesáhl za poslední účetní období na trhu České republiky částku 250 milionů Kč a není tak naplněno notifikační obratové kritérium stanovené § 13 zákona, předmětná transakce nepodléhá povolení Úřadu. Z tohoto důvodu Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

otisk úředního razítka

JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda Úřadu
pověřený řízením Sekce hospodářské soutěže

Obdrží
JUDr. Martin Švéda, advokát
Platnéřská 2
110 00 Praha 1

Vypraveno dne
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

[1] Jedná se o obchodní podíl ve výši 39 %
[2] Fyzické osoby drží obchodní podíly ve výši 40 % a 21 %.