UOHS S382/2013
Rozhodnutí: S382/2013/KS-12460/2013/840/JMě Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů SUNGWOO HITECH CO., LTD., SUNGWOO HITECH s.r.o. a Mitsubishi Corporation
Účastníci SUNGWOO HITECH s.r.o. SUNGWOO HITECH Slovakia s.r.o. Mitsubishi Corporation
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 3. 7. 2013
Dokumenty dokument ke stažení 355 KBČ. j.: ÚOHS-S382/2013/KS-12460/2013 /840/JMě

3. 7. 2013Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S382/2013/KS, zahájeném dne 17. 6. 2013 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti SUNGWOO HITECH CO., LTD., se sídlem Korejská republika, Busan, Jeonggwan-myeon, Gijang-gun, Dalsan-ri č. 148-12, zastoupeného Mgr. Jaroslavem Brožem, MJur., advokátem, se sídlem Marie Steyskalové 767/62, Brno, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto

rozhodnutí:

Spojení soutěžitelů SUNGWOO HITECH CO., LTD., se sídlem Korejská republika, Busan, Jeonggwan-myeon, Gijang-gun, Dalsan-ri č. 148-12, a SUNGWOO HITECH s.r.o., se sídlem Ostrava-Hrabová, Na Rovince 895, IČ: 26869918, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Dohody o prodeji a nákupu obchodních podílů v SUNGWOO HITECH s.r.o. a SUNGWOO HITECH Slovakia s.r.o. , jež bude uzavřena společnostmi SUNGWOO HITECH CO., LTD., ASAN SUNG WOO HITECH CO., LTD., se sídlem Korejská republika, Busan, Jeonggwan-myeon, Gijang-gun, Dalsan-ri č. 148-12, I-ZONE CO., LTD., se sídlem Korejská republika, Busan, Jeonggwan-myeon, Gijang-gun, Dalsan-ri č. 148-12, [obchodní tajemství] , jako kupujícími, a společností Mitsubishi Corporation, se sídlem Japonsko, Tokio, 2 cho-me, Chiyoda-ku, Marunouchi 3-1 , jako prodávajícím, v jejímž důsledku má společnost SUNG WOO HITECH CO., LTD. získat možnost vykonávat výlučnou kontrolu nad společností SUNGWOO HITECH s.r.o. se podle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona,

POVOLUJE.

Odůvodnění
I. Notifikační podmínky

1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), na základě smluvního dokumentu uvedeného ve výroku. Společnost SUNGWOO HITECH s.r.o., se sídlem Ostrava-Hrabová, Na Rovince 895, IČ: 26869918 (dále jen Sungwoo ), byla do roku 2011 součástí skupiny společností, do níž náleží také společnost SUNG WOO HITECH CO., LTD., se sídlem Korejská republika, Busan, Jeonggwan-myeon, Gijang-gun, Dalsan-ri č. 148-12 (dále jen SWHKR ), [obchodní tajemství]

2. Na základě smlouvy o společném podniku, uzavřené dne 18. 6. 2011 mezi společnostmi SWHKR a společností Mitsubishi Corporation, se sídlem Japonsko, Tokio, 2 cho-me, Chiyoda-ku, Marunouchi 3-1 (dále jen MC ), získaly strany uvedené dohody nad společností Sungwoo společnou kontrolu, přičemž její vznik byl schválen rozhodnutím Evropské komise. [1]

3. V důsledku v tomto správním řízení posuzované transakce dojde k převedení 25% podílu společnosti MC na společnostech Sungwoo zpět na společnosti SWHKR, ASAN SUNG WOO HITECH CO., LTD., se sídlem Korejská republika, Busan, Jeonggwan-myeon, Gijang-gun, Dalsan-ri č. 148-12 (dále jen Asan ), a I-ZONE CO., LTD., se sídlem Korejská republika, Busan, Jeonggwan-myeon, Gijang-gun, Dalsan-ri č. 148-12 (dále jen I-Zone ), čímž dojde k restauraci podílů na společnosti Sungwoo, a to do stavu před vstupem společnosti MC. Podíl společnosti SWHKR na společnosti Sungwoo se v důsledku předmětné transakce navýší o 8 % (tj. na 49,42 %), společnosti Asan o 7 % (tj. na 18,94 %) a společnosti I-Zone o 10 % (tj. na 15 %). Další podíly na společnosti Sungwoo zůstanou ve vlastnictví [obchodní tajemství] a společnosti BEIJING SUNG WOO CHE HITECH CO. LTD., se sídlem Čínská lidová republika, Peking, Pinggu, Xinggu 28 (dále jen Beijing ) (6,64 %), náležející do téže podnikatelské skupiny.

4. V konečném důsledku výše uvedené transakce tak dojde tedy ke změně kontroly ze společné na výlučnou, vykonávanou ze strany společnosti SWHKR. Posuzovaná transakce tak představuje spojení soutěžitelů ve smyslu ustanovení § 12 odst. 3 písm. a) zákona.

5. Spojení splňuje rovněž notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ).
II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů

6. Společnost SWHKR je součástí skupiny společností, [obchodní tajemství]

7. Společnosti náležející do podnikatelské skupiny navrhovatele působí v oblasti dodávek forem pro výrobu kovových částí a komponent, oblasti dodávek tzv. jigů (tj. upevňovacích zařízení), oblasti dodávek robotů a dalších strojů pro výrobu kovových částí, oblasti dodávek tzv. CKD (tj. complete knock-down kits) a v oblasti výroby a dodávek kovových částí a komponent pro sestavování skeletu karosérií. V České republice působí společnosti náležející do skupiny navrhovatele pouze v oblasti dodávek výrobních prostředků pro výrobu a kompozici kovových komponentů, které dodává výlučně společnostem Sungwoo a Sungwoo SR.

8. Společnost Sungwoo byla původně součástí skupiny, do níž náleží společnost SWHKR, od r. 2011 nad ní pak společnou kontrolu vykonávaly společnosti SWHKR a MC a po uskutečnění posuzovaného spojení přejde zpět výlučně do skupiny SWHKR. Společnost Sungwoo působí v České republice v oblasti výroby kovových částí komponent, které dodává automobilce Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. v Nošovicích, jež jsou používány k sestavování skeletu karoserií a podvozků osobních vozidel.

9. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. b) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

otisk úředního razítka


JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda Úřadu
pověřený řízením
Sekce hospodářské soutěžeObdrží
Mgr. Jaroslav Brož, MJur., advokát
BROŽ BROŽ VALA adrokátní kancelář s.r.o.
Marie Steyskalové 767/62
616 00 Brno

Vypraveno dne
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávyPrávní moc: 3. 7. 2013.


Rozhodnutí Evropské komise M.6373-Sungwoo/Mitsubishi/Sungwoo CZ/Sungwoo SK.