UOHS S376/2014
Rozhodnutí: S376/2014/KS-9335/2014/840/JMě Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Bidvest Czech Republic s.r.o. a TEKOO spol. s r.o., TEKOO Slovakia s.r.o.
Účastníci Bidvest Czech Republic s.r.o. TEKOO Slovakia s.r.o TEKOO spol. s r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2014
Datum nabytí právní moci 6. 5. 2014
Dokumenty dokument ke stažení 204 KBČ. j.: ÚOHS-S376/2014/KS-9335/2014 /840/JMě

5. 5. 2014Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S376/2014/KS, zahájeném dne 16. 4. 2014 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti Bidvest Czech Republic s.r.o., se sídlem Kralupy nad Vltavou, Mikovice, V Růžovém údolí 553, IČ: 28234642, zastoupeného Mgr. Ivou Zothovou, advokátkou, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 9, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto

rozhodnutí:

Spojení soutěžitelů Bidvest Czech Republic s.r.o., se sídlem Kralupy nad Vltavou, Mikovice, V Růžovém údolí 553, IČ: 28234642, na straně jedné, a TEKOO spol. s r.o., se sídlem Uherský Brod, U Korečnice 2340, IČ: 41601513, a TEKOO Slovakia, s.r.o., se sídlem Slovenská republika, Trenčín, Brnianska 481, na straně druhé, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s Rámcovou smlouvu o budoucí transakci , jež má být uzavřena mezi společností Bidvest Czech Republic s.r.o., jako kupujícím, a M. B., jako prodávajícím, v jejímž konečném důsledku má společnost Bidvest Czech Republic s.r.o. získat 100% obchodní podíly na společnostech TEKOO spol. s r.o. a TEKOO Slovakia, s.r.o., a tím i možnost vykonávat nad nimi výlučnou kontrolu, se podle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona,

POVOLUJE.

Odůvodnění

1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), v souvislosti se smluvním dokumentem uvedeným ve výroku. Na základě navrhované transakce má společnost Bidvest Czech Republic s.r.o., se sídlem Kralupy nad Vltavou, Mikovice, V Růžovém údolí 553, IČ: 28234642 (dále jen Bidvest ), získat 100% obchodní podíly na společnostech TEKOO spol. s r.o., se sídlem Uherský Brod, U Korečnice 2340, IČ: 41601513 (dále jen TEKOO ), a TEKOO Slovakia, s.r.o., se sídlem Slovenská republika, Trenčín, Brnianska 481 (dále jen TEKOO Slovakia ), a tím i možnost vykonávat nad nimi výlučnou kontrolu.
2. Spojení splňuje rovněž notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ).
3. Společnost Bidvest je součástí nadnárodní skupiny, v jejímž čele stojí společnost Bidvest Group Ltd., se sídlem v Jihoafrické republice. V České republice působí skupina Bidvest prostřednictvím společnosti Bidvest a jejích dceřiných společností zejména v oblasti výroby a distribuce chlazeného a mraženého zboží, přičemž hlavními skupinami produktů společnosti Bidvest jsou zmrzlina, mražená zelenina, mražené výrobky z brambor, maso, ryby, mléčné výrobky, mražené pečivo a mražená hotová jídla. Společnosti skupiny Bidvest působí v České republice okrajově rovněž v oblasti maloobchodního prodeje potravin a nápojů.
4. Společnosti TEKOO a TEKOO Slovakia jsou v době před uskutečněním spojení výlučně kontrolovány M. B. Po uskutečnění posuzovaného spojení budou tyto společnosti výlučně kontrolovány společností Bidvest. Společnosti TEKOO a TEKOO Slovakia působí zejména v oblasti maloobchodního a velkoobchodního nákupu a prodeje čerstvého ovoce a zeleniny, a to na území České a Slovenské republiky. Společnost TEKOO působí v České republice okrajově rovněž v oblasti maloobchodního prodeje potravin a nápojů.
5. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

otisk úředního razítka

JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda Úřadu
pověřený řízením
Sekce hospodářské soutěže

Obdrží
Mgr. Iva Zothová, advokátka
PIERSTONE s.r.o., advokátní kancelář
Na Příkopě 9
110 00 Praha 1
IDDS: aiafufk

Vypraveno dne
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Právní moc: 6. 5. 2014.