UOHS S376/2006
Rozhodnutí: S 376/06-22586/06/620 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů p.k. Solvent s.r.o. a Mistr Distribuce s.r.o.
Účastníci Mistr Distribuce s.r.o. P.k. Solvent s.r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2006
Datum nabytí právní moci 29. 12. 2006
Dokumenty dokument ke stažení 93 KB


S 376/06-22586/06/620 Brně dne 22. prosince 2006
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 376/06, zahájeném dne 1. prosince 2006 podle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost p.k. Solvent s.r.o., se sídlem K Žižkovu 9/640, Praha 9, IČ: 25069497, ve správním řízení zastoupená Mgr. et Mgr. Janem Rabasem, advokátem, se sídlem Vinohradská 343/6, Praha 2-Vinohrady, na základě plné moci ze dne 9. listopadu 2006, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
rozhodnutí :
Spojení soutěžitelů p.k. Solvent s.r.o., se sídlem K Žižkovu 9/640, Praha 9, IČ: 25069497, a Mistr Distribuce s.r.o., se sídlem vila Thienfeld, ul. manž. Topinkových 796, Kladno, IČ: 25283596, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o převodu obchodního podílu, uzavřené dne 29. listopadu 2006 mezi společností ESA s.r.o., se sídlem vila Thienfeld, ul. manž. Topinkových 796, Kladno, IČ: 46351141, jako převodcem, a společností p.k. Solvent s.r.o., se sídlem K Žižkovu 9/640, Praha 9, IČ: 25069497, jako nabyvatelem, v jejímž důsledku nabude společnost p.k. Solvent s.r.o., se sídlem K Žižkovu 9/640, Praha 9, IČ: 25069497, 100% obchodní podíl ve společnosti Mistr Distribuce s.r.o., se sídlem vila Thienfeld, ul. manž. Topinkových 796, Kladno, IČ: 25283596, a tím získá i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
povoluje.
Odůvodnění:
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále také jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
Skutečnost, že se Úřad spojením soutěžitelů zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 50/2006 ze dne 13. prosince 2006. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Notifikační podmínky
K posuzované transakci má dojít na základě Smlouvy o převodu obchodního podílu, která byla uzavřena dne 29. listopadu 2006 mezi společností ESA s.r.o., se sídlem vila Thienfeld, ul. manž. Topinkových 796, Kladno, IČ: 46351141 (dále jen "ESA"), jako převodcem, a společností p.k. Solvent s.r.o., se sídlem K Žižkovu 9/640, Praha 9, IČ: 25069497 (dále jen "p.k. Solvent"). V době před předmětnou transakcí vlastní společnost ESA 100% obchodní podíl ve společnosti Mistr Distribuce s.r.o., se sídlem vila Thienfeld, ul. manž. Topinkových 796, Kladno, IČ: 25283596 (dále jen "Mistr Distribuce").
Na základě uvedené Smlouvy o převodu obchodního podílu nabude společnost p.k. Solvent 100% obchodní podíl ve společnosti Mistr Distribuce. Podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona se za spojení soutěžitelů považuje mimo jiné situace, kdy jeden nebo více podnikatelů získá nabytím obchodního podílu možnost kontrolovat jiného soutěžitele. Vzhledem ke skutečnosti, že nabytí 100% obchodního podílu ve společnosti Mistr Distribuce umožní společnosti p.k. Solvent samostatně vykonávat rozhodující vliv na činnost společnosti Mistr Distribuce, tedy tuto společnost výlučně kontrolovat 1 , představuje předmětná transakce spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
Dále se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení soutěžitelů splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že čistý obrat spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva spojující se soutěžitelé dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je podmínka podle ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna, a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost p.k. Solvent je vlastněna dvěma fyzickými osobami. Společnost p.k. Solvent působí na území České republiky v oblasti prodeje drogistického, kosmetického a souvisejícího zboží, a to jak na úrovni maloobchodního prodeje, tak na úrovni velkoobchodního prodeje.
V oblasti maloobchodního prodeje společnost p.k. Solvent provozuje prostřednictvím své dceřiné společnosti Family drogerie s.r.o., se sídlem K Žižkovu 9/640, Praha 9, IČ: 26148579 (dále jen "Family drogerie"), a dále prostřednictvím obchodních partnerů na různém stupni spolupráce specializovaný maloobchodní drogistický řetězec TETA drogerie zahrnující prodejny samotné společnosti Family drogerie i prodejny provozované smluvními partnery společnosti p.k. Solvent na základě využití ochranné známky TETA. Na velkoobchodní úrovni společnost p.k. Solvent prodává i jiným samostatným maloobchodníkům, kteří podnikají bez podpory ochranné známky TETA.
Kromě společnosti Family drogerie kontroluje společnost p.k. Solvent následující subjekty:
společnost TETA v.o.s., se sídlem K Žižkovu 9, Praha 9-Libeň, IČ: 25083988, která v současné době nevyvíjí fakticky žádnou činnost,
společnost ADAM-C&C s.r.o., se sídlem K Žižkovu 9/640, Praha 9, IČ: 25783220, jež v současné době nevyvíjí fakticky žádnou činnost,
společnost Drogerie VO a.s., se sídlem Hřbitovní 1976/69, Nový Jičín, IČ: 25375482 (dále jen "Drogerie VO"), provozuje cca 9 drogistických prodejen, v nichž je prodej realizován jménem a na účet společnosti Family drogerie 2 , a
společnost Definite credit s.r.o., se sídlem K Žižkovu 9/640, Praha-Vysočany, IČ: 27595714, která dosud nevyvíjí žádnou činnost.
Společnost Mistr Distribuce zastřešuje partnerskou síť maloobchodních drogistických prodejen pod názvem TOP drogerie, do nichž je dodáváno drogistické zboží výrobců, mezi nimiž lze jmenovat zejména společnosti Procter & Gamble, Colgate & Palmolive, Reckitt Benckiser, Vileda, LAKMA či Bielenda. Tato síť zahrnuje 98 partnerských prodejen v Čechách a 74 partnerských prodejen na Moravě. Společnost Mistr Distribuce dosud na území České republiky působí jako výhradní distributor zboží společnosti Procter & Gamble určeného pro tzv. nezávislý trh 3 , přičemž k tomu využívá speciální logisticko-marketingovou podporu poskytovanou ze strany společnosti Procter & Gamble. Od 1. ledna 2007 společnost Mistr Distribuce ztratí své postavení výhradního distributora výrobků společnosti Procter & Gamble a současně s tím i logisticko-marketingovou podporu. Společnost Mistr Distribuce nevykonává kontrolu nad žádnými subjekty.
Dopady spojení
Úřad v rámci posuzování spojení soutěžitelů hodnotí jeho dopady na relevantní trhy 4 . Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky vykonává soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi soutěžitele získávajícího možnost kontroly.
Jak je patrné z výše uvedeného výčtu, překrývají se činnosti společnosti p.k. Solvent a společnosti Mistr Distribuce v oblasti maloobchodního prodeje drogistického, kosmetického a souvisejícího zboží, přičemž oba spojující se soutěžitelé pokrývají svými aktivitami v této oblasti celé území České republiky.
Otázkou vymezení relevantního trhu v uvedené oblasti se Úřad zabýval již ve své předchozí rozhodovací praxi 5 , přičemž posuzoval možnost vymezení věcného relevantního trhu podle způsobu prodeje zboží nebo typu prodávaného zboží, resp. specializace obchodů, v nichž je drogistické zboží prodáváno. Při svých úvahách dospěl Úřad k závěru, že jednotlivé segmenty, k nimž by na základě naznačených kritérií bylo možné dospět, nepředstavují samostatné věcné relevantní trhy.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti vymezil Úřad v souladu se svou předchozí rozhodovací praxí pro účely tohoto rozhodnutí jako relevantní z hlediska věcného trh maloobchodního prodeje drogistického, kosmetického a souvisejícího zboží .
Geografický relevantní trh se může z pohledu spotřebitele jevit jako lokální, a to zejména s ohledem na tzv. dosahovou vzdálenost, v jejímž rámci může spotřebitel využít alternativních zdrojů nabídky drogistického, kosmetického a souvisejícího zboží. Oproti tomu je však třeba vzít v úvahu skutečnost, že jednotlivé lokální trhy mohou pokrývat větší souvislé území, případně i území celé České republiky. Protože spojující se soutěžitelé svými aktivitami na trhu maloobchodního prodeje drogistického, kosmetického a souvisejícího zboží pokrývají území celé České republiky, přičemž mezi jednotlivými částmi tohoto území neexistují podstatnější rozdíly v obchodních podmínkách, vymezil Úřad geografický relevantní trh pro účely tohoto rozhodnutí územím celé České republiky .
Celková velikost vymezeného relevantního trhu ve finančním vyjádření se v roce 2005 pohybovala kolem hranice 40 miliard Kč. Na tomto relevantním trhu dosahuje společnost p.k. Solvent tržního podílu ve výši cca [ obchodní tajemství ] %, zatímco tržní podíl nabývané společnosti Mistr Distribuce činí cca [ obchodní tajemství ] %. Po uskutečnění posuzovaného spojení tak bude společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů dosahovat výše cca [ obchodní tajemství ] %.
Na relevantním trhu maloobchodního prodeje drogistického, kosmetického a souvisejícího zboží v České republice budou spojující se soutěžitelé i nadále čelit konkurenci ze strany dalších soutěžitelů, mezi které patří nejen specializovaní prodejci drogistického zboží, jako jsou například maloobchodní sítě drogerií dm-drogeriemarkt, provozovaná společností dm-drogeriemarkt, s.r.o., nebo Rossmann, provozovaná společností Rossmann, s.r.o. či Droxi drogerie, ale i obchodní řetězce, jako například Makro Cash&Carry ČR, s.r.o. nebo Tesco Stores ČR a.s..
Náklady potřebné pro vstup na vymezený relevantní trh jsou relativně nízké, přepravní náklady jsou zanedbatelné a nejsou zde ani jiné právní či faktické překážky, které by bránily vstupu nových soutěžitelů na relevantní trh.
Závěrem Úřad konstatuje, že účinná soutěž na relevantním trhu, vymezeném pro účely tohoto rozhodnutí, zůstane po realizaci posuzovaného spojení zachována. V důsledku spojení nedojde ke vzniku ani posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže na těchto trzích.
Po zhodnocení výše uvedených skutečností dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojujících se soutěžitelů natolik, aby vedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich na vymezeném relevantním trhu, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 152 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Luděk Svoboda
ředitel
Sekce ochrany hospodářské soutěže I

PM: 29.12. 2006Rozhodnutí obdrží:
Mgr. et Mgr. Jan Rabas, advokát
AK Koubová Tesař Trnková Rabas
Vinohradská 343/6
120 00 Praha 2-Vinohrady
1 Viz definice pojmu kontrola v § 12 odst. 4 zákona.
2 Společnost Drogerie VO je nájemcem těchto prodejen a zaměstnavatelem personálu těchto prodejen.
3 Označení "nezávislý trh" v této souvislosti představuje trh drogerií mimo specializované a širokosortimentní řetězce.
4 Podle § 2 odst. 2 zákona je relevantním trhem trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
5 K tomu viz spojení soutěžitelů JULIUS MEINL International Aktiengesellschaft a The Drogerie, a.s. (č.j. S 169/03), nebo spojení soutěžitelů p.k. Solvent a Drogerie VO (č.j. S 161/04).