UOHS S373/2006
Rozhodnutí: SOHSI/S373/06 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Lafarge Building Materiále GmbH, SRN a HAUSprofi Bausysteme GmbH, SRN
Účastníci HAUSprofi Bausysteme GmbH, SRN Lafarge Building Materiále GmbH, SRN
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2006
Datum nabytí právní moci 1. 3. 2007
Dokumenty dokument ke stažení 88 KB

S 373/06-02872/07/620 V Brně dne 12. února 2007
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 373/06, zahájeném dne 30. listopadu 2006 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Lafarge Building Materials GmbH, se sídlem Frankfurter Landstrasse 2-4, Oberursel, Spolková republika Německo, ve správním řízení zastoupená Mgr. Markétou Deimelovou, advokátkou, se sídlem U Prašné brány 1, Praha 1, na základě plné moci ze dne 15. listopadu 2006, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů Lafarge Building Materials GmbH, se sídlem Frankfurter Landstrasse 2-4, Oberursel, Spolková republika Německo, a HAUSprofi Bausysteme GmbH, se sídlem Rudolf-Diesel Strasse 12-16, Freudenstadt, Spolková republika Německo, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o koupi, uzavřené dne 28. září 2006 mezi společností Lafarge Building Materials GmbH, se sídlem Frankfurter Landstrasse 2-4, Oberursel, Spolková republika Německo, jako kupujícím, a společností MDB AG, se sídlem St.-Paul-Platz 9, Mnichov, Spolková republika Německo, jako prodávajícím, v jejímž důsledku společnost Lafarge Building Materials GmbH, se sídlem Frankfurter Landstrasse 2-4, Oberursel, Spolková republika Německo, získá obchodní podíl ve výši 100% základního kapitálu společnosti HAUSprofi Bausysteme GmbH, se sídlem Rudolf-Diesel Strasse 12-16, Freudenstadt, Spolková republika Německo, a tím i možnost nad jmenovanou společností vykonávat přímou kontrolu, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
p o v o l u j e .
Odůvodnění:
Při posuzování navrhovaného spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") především z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku či jiného obdobného registru, dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů a spojením dotčené oblasti.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 50/2006 ze dne 13. prosince 2006. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Notifikační podmínky
K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě Smlouvy o koupi, uzavřené dne 28. září 2006 mezi společností Lafarge Building Materials GmbH, se sídlem Frankfurter Landstrasse 2-4, Oberursel, Spolková republika Německo (dále jen "Lafarge BM"), jako kupujícím, a společností MDB AG, se sídlem St.-Pauls-Platz 9, Mnichov, Spolková republika Německo (dále jen "MDB"), jako prodávajícím. V důsledku realizace zmíněné smlouvy získá společnost Lafarge BM od společnosti MDB obchodní podíl ve výši 100% základního kapitálu společnosti HAUSprofi Bausysteme GmbH, se sídlem Rudolf-Diesel Strasse 12-16, Freudenstadt, Spolková republika Německo (dále jen "HAUSprofi"), a tím i možnost uvedenou společnost přímo kontrolovat. V rámci uvedené transakce společnost Lafarge BM rovněž nabude nepřímou kontrolu nad společností HPI-CZ spol. s r.o., se sídlem Kotrčova ul. 306, Hradec Králové, IČ: 63219611 (dále jen "HPI-CZ").
Předmětná transakce tak představuje spojení podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona. Podle citovaného ustanovení se za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona považuje situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již alespoň jednoho soutěžitele, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiného soutěžitele nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů, které jim umožňují jiného soutěžitele kontrolovat.
Kontrolou se pak ve smyslu § 12 odst. 4 rozumí možnost vykonávat na základě právních nebo faktických skutečností rozhodující vliv na činnost jiného soutěžitele, zejména na základě vlastnického práva nebo práva užívání podniku kontrolovaného soutěžitele nebo jeho části, anebo práva nebo jiné právní skutečnosti, které poskytují rozhodující vliv na složení, hlasování a rozhodování orgánů kontrolovaného soutěžitele.
V dalším postupu se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona.
Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a současně alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli za poslední účetní období na trhu v České republice čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je podmínka dle ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost Lafarge BM je německá společnost zabývající se držením podílů především v německých společnostech podnikajících ve stavebnictví, zejména v oboru střešních stavebních materiálů, vedením a správou těchto společností a rovněž pronájmem věcí movitých a nemovitostí. V České republice kontroluje před uskutečněním předmětného spojení soutěžitelů přímo či prostřednictvím svých dceřinných společností, mj. Lafarge Roofing GmbH, Bramac Dachsysteme International GmbH nebo Schiedel AG, společnosti: i) Klöber CZ s.r.o., která se zabývá výrobou příslušenství pro šikmé a ploché střechy a zdivo (dále jen "Klöber CZ"), ii) Bramac střešní systémy spol. s r.o., zabývající se výrobou střešních materiálů, tj. krytiny a příslušenství (dále jen "Bramac CZ"), iii) Schiedel a.s., zabývající se produkcí komínových systémů (dále jen "Schiedel"), a iv) Nertech s.r.o., která se zabývá výrobou, montáží a opravami komínových systémů. Společně se společností Wienerberger Dach Beteiligung GmbH rovněž nepřímo kontroluje společnost Tondach Česká republika s.r.o. působící v oblasti výroby střešních materiálů, zejména krytiny (dále jen "Tondach ČR"). Společnost Lafarge BM je součástí skupiny Lafarge, výrobce stavebních materiálů v oblastech cement, kamenivo a beton, střešní materiály a sádra, která je kontrolována společností Lafarge S.A., se sídlem 61, rue des Belles-Feuilles, Paříž, Francie.
Společnost HAUSprofi je německá společnost, která se zabývá zejména vývojem, výrobou a distribucí stavebního příslušenství, tj. montážního příslušenství pro střešní krytinu, zateplovací systémy a vnitřní stavbu. V České republice společnost HAUSprofi kontroluje společnost HPI-CZ, která se rovněž zabývá výrobou a prodejem stavebního příslušenství. Společnost HAUSprofi je před uskutečněním předmětného spojení soutěžitelů kontrolována společností MDB AG, zabývající se získáváním a správou společností a jejich částí a prodejem takových účastnických práv.
Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a zejména pak na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele, resp. navrhovatelů.
Společnost HAUSprofi, též prostřednictvím své dceřinné společnosti HPI-CZ, působí v oblasti vývoje, výroby a distribuce stavebního příslušenství, zejména příslušenství pro střešní krytinu, zateplovací systémy a vnitřní stavbu.
Společnost Lafarge BM působí prostřednictvím svých dceřinných společností v oblasti vývoje, výroby a prodeje střešních stavebních materiálů a příslušenství. Prostřednictvím společností Klöber CZ, Bramac, a Schiedel, resp. Tondach ČR je v České republice činná v oblasti výroby a prodeje střešních materiálů, tj. krytiny, příslušenství pro šikmé i ploché střechy a komínových systémů.
Jak bylo uvedeno výše, předmětným spojením soutěžitelů je dotčena oblast stavebních materiálů, zejména pak příslušenství pro šikmou střechu. Obecně lze střešní příslušenství charakterizovat jako soubor průmyslově či řemeslně vyráběných produktů, které přispívají k zajištění funkčnosti střechy případně plní doplňkovou funkci v oblasti bezpečnosti, osvětlení, ventilace apod. Jedná se zejména o nosníky, nárožní a hřebenové výrobky, okapové prvky a žlaby, úžlabní prvky, dále pak průchody pro instalaci antén a ventilaci, protisněhové zábrany a bezpečnostní systémy, střešní výlezy a napojení zdí a krbů.
Vzhledem k výše uvedenému zaměření spojujících se soutěžitelů Úřad pro účely tohoto správního řízení vymezil výrobkový relevantní trh jako trh střešního příslušenství .
Relevantní trh z hlediska geografického zahrnuje území, na kterém se realizuje vztah nabídky a poptávky po zboží za dostatečně homogenních podmínek, jimiž se odlišuje od ostatních území, na kterých nabídka a poptávka probíhá za podmínek zřetelně odlišných. Úřad v rámci správního řízení zkoumal, zda je možno relevantní trh vymezit jako trh národní nebo zda území ovlivněné předmětným spojením zahrnuje širší území, přesahující hranice České republiky.
Z pohledu geografického bylo zjištěno, že jak společnost HAUSprofi, prostřednictvím společnosti HPI-CZ, tak společnost Lafarge, prostřednictvím společností Klöber CZ, Bramac a Tondach ČR, působí na vymezeném relevantním trhu na celém území České republiky, přičemž mezi jednotlivými regiony neexistují významné rozdíly z hlediska obchodních podmínek, dále pak, že srovnatelné produkty a služby různých výrobců jsou ve výše uvedených oblastech vzájemně zastupitelné. Na základě uvedených skutečností proto Úřad pro posouzení dopadů předmětného spojení soutěžitelů považuje za relevantní území České republiky .
Na spojením dotčeném relevantním trhu působí ze spojujících se soutěžitelů jak společnost HAUSprofi, prostřednictvím společnosti HPI-CZ, tak společnost Lafarge, prostřednictvím společností Klöber CZ, Bramac a Tondach ČR, dochází tedy k překrytí aktivit spojujících se soutěžitelů na území ČR. V důsledku předmětného spojení tak dochází k nárůstu tržního podílu společnosti Lafarge.
Celková velikost relevantního trhu střešního příslušenství ve finančním vyjádření činila v České republice v roce 2005 cca 2,3 mld. Kč, přičemž společnost Lafarge dosahuje prostřednictvím společností Klöber CZ, Bramac a Tondach ČR celkového podílu cca [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] % a společnost HAUSprofi zaujímá prostřednictvím společnosti HPI-CZ postavení odpovídající tržnímu podílu cca [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] %. V důsledku realizace spojení soutěžitelů tedy tržní podíl spojením vzniklého subjektu dosáhne hranice cca [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] %.
Obecně lze konstatovat, že v oblasti výroby a prodeje střešního příslušenství existuje konkurenční prostředí. Produkty střešního příslušenství jsou podle předpokládané funkce a dalších požadavků vyráběny z různých materiálů, kterými mohou být např. hlína, beton, plasty nebo kovy, přičemž technologická náročnost výroby není omezujícím faktorem pro vstup dalších soutěžitelů na trh. V závislosti na použitém materiálu a kvalitě vznikají cenové rozdíly mezi jednotlivými produkty, obecně však je cenová úroveň relativně srovnatelná s okolními státy. Cena je pak, vzhledem ke snadnému přechodu mezi jednotlivými dodavateli, rozhodujícím kritériem při nákupu výrobků střešního příslušenství.
Postupující harmonizace technických standardů, neexistence obchodních bariér v rámci Evropské unie a nízké přepravní náklady pak přispívají k usnadnění vstupu dalších subjektů na trh v České republice, např. polské společnosti MDM Ltd.
Na vymezených relevantních trzích na území České republiky budou spojující se soutěžitelé i nadále vystaveni konkurenčnímu tlaku ze strany dalších soutěžitelů, mezi které patří další producenti působící na celém území České republiky, např. společnosti KM Beta a.s., Satjam, s.r.o., Lindab s.r.o., Ergo CZ, s.r.o., Evromat, a.s nebo Masterplast Plus s.r.o.
Ačkoli v důsledku realizace předmětného spojení soutěžitelů tedy může dojít ke zvýšení koncentrace v oblasti střešního příslušenství na území České republiky, nejsou na vymezeném relevantním trhu očekávány zásadní změny.
S ohledem na uvedené skutečnosti dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nezvýší tržní sílu spojovaných soutěžitelů natolik, aby vedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 5 zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení dle § 152 ve spojení s § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Luděk Svoboda
ředitel
Sekce ochrany hospodářské soutěže I

Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Markéta Deimelová
AK Eiselsberg Natlacen Walderdorff
Cancola, v.o.s.
U Prašné brány 1
110 00 Praha 1