UOHS S370/2006
Rozhodnutí: S 370/06-22594/06/620 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Schlecker Sociedad Anonima, Španělsko a droxi a.s.
Účastníci Droxi a.s. Schlecker Sociedad Anonima, Španělsko
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2006
Datum nabytí právní moci 27. 12. 2006
Dokumenty dokument ke stažení 94 KB

S 370/06-22594/06/620 V Brně dne 21. prosince 2006
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 370/06, zahájeném dne 24. listopadu 2006 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Schlecker Sociedad Anonima, se sídlem S/N Pol Ind Roques Planes Torredembarra-43, Tarragona, Španělské království, ve správním řízení zastoupená JUDr. Pavlem Marcem, advokátem, se sídlem Klimentská 10, Praha 1, na základě plné moci ze dne 24. října 2006, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů Schlecker Sociedad Anonima, se sídlem S/N Pol Ind Roques Planes Torredembarra-43, Tarragona, Španělské království, na straně jedné, a droxi a.s., se sídlem U libeňského pivovaru 63, Praha 8, IČ: 63999412, na straně druhé, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o koupi akcií, uzavřené dne 10. listopadu 2006 mezi společností Schlecker Sociedad Anonima, se sídlem S/N Pol Ind Roques Planes Torredembarra-43, Tarragona, Španělské království, jako kupujícím, a společnostmi Ragusa Beteiligungs AG, se sídlem Jasomirgottstra e 6, Vídeň, Rakouská republika, a Borlag Investments Ltd, se sídlem 199, Arch. Makarios III Avenue, Neocleouse House, Limassol, Kyperská republika, jako prodávajícími, v jejímž důsledku společnost Schlecker Sociedad Anonima, získá akcie ve výši 100% základního kapitálu společnosti droxi a.s., a tím i možnost nad jmenovanou společností vykonávat přímou kontrolu, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
p o v o l u j e .
Odůvodnění:
Při posuzování navrhovaného spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") především z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, návrhu listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku a dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů a spojením dotčené oblasti.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 49/2006 ze dne 6. prosince 2006. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Notifikační podmínky
K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě Smlouvy o koupi akcií, uzavřené dne 10. listopadu 2006 mezi společností Schlecker Sociedad Anonima, se sídlem S/N Pol Ind Roques Planes Torredembarra-43, Tarragona, Španělské království (dále jen "Schlecker"), jako kupujícím, a společnostmi Ragusa Beteiligungs AG, se sídlem Jasomirgottstra e 6, Vídeň, Rakouská republika (dále jen "Ragusa"), a Borlag Investments Ltd, se sídlem 199, Arch. Makarios III Avenue, Neocleouse House, Limassol, Kyperská republika (dále jen "Borlag"), jako prodávajícími. V důsledku realizace zmíněné smlouvy získá společnost Schlecker od jednotlivých prodávajících akcie představující celkově 100% základního kapitálu společnosti droxi a.s., se sídlem U libeňského pivovaru 63, Praha 8, IČ: 63999412 (dále jen "droxi"), a tím i možnost uvedenou společnost přímo kontrolovat.
Předmětná transakce tak představuje spojení podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona. Podle citovaného ustanovení se za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona považuje situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již alespoň jednoho soutěžitele, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiného soutěžitele nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů, které jim umožňují jiného soutěžitele kontrolovat.
Kontrolou se pak ve smyslu § 12 odst. 4 rozumí možnost vykonávat na základě právních nebo faktických skutečností rozhodující vliv na činnost jiného soutěžitele, zejména na základě vlastnického práva nebo práva užívání podniku kontrolovaného soutěžitele nebo jeho části, anebo práva nebo jiné právní skutečnosti, které poskytují rozhodující vliv na složení, hlasování a rozhodování orgánů kontrolovaného soutěžitele.
V dalším postupu se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona.
Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat soutěžitele, nad nímž je získávána kontrola, dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a současně celosvětový čistý obrat dosažený za poslední účetní období dalším spojujícím se soutěžitelem je vyšší než 1,5 miliardy Kč, je podmínka dle ustanovení § 13 písm. b) zákona splněna a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost Schlecker je španělská akciová společnost, činná zejména v oblasti maloobchodu s drogistickým zbožím. Společnost Schlecker je výlučně kontrolována společností [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] , jež je součástí skupiny společností, výlučně kontrolovaných fyzickou osobou, panem Antonem Schleckerem, se sídlem Ehingen, Spolková republika Německo (dále též "koncern Schlecker"). Koncern Schlecker působí především v oblasti maloobchodní distribuce drogistického zboží, přičemž provozuje síť vlastních prodejen v řadě evropských států (SRN, Rakousko, Francie, Dánsko, Belgie, Nizozemí, Lucembursko, Itálie, Polsko, Maďarsko a Česká republika). V České republice koncern Schlecker působí prostřednictvím společnosti Anton Schlecker Gesellschaft m.b.H.,organizační složka, která provozuje několik prodejen drogistického zboží.
Společnost droxi je česká akciová společnost, která se zabývá maloobchodní distribucí drogistického zboží. Před realizací předmětné transakce je společnost droxi kontrolována společností Ragusa, investiční holdingovou společností, která vlastní akcie odpovídající 80,3% podílu na základním kapitálu, menšinový podíl ve společnosti droxi ve výši 19,7% vlastní společnost Borlag, rovněž investiční společnost.
Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území. Při vymezování relevantních trhů v předmětném správním řízení Úřad přihlédl ke své předchozí rozhodovací praxi.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a zejména pak na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Jak bylo uvedeno výše, společnost droxi i společnost Schlecker se zabývají zejména prodejem drogistického a kosmetického zboží, výrobků zdravé výživy a léčivých přípravků, které je možno prodávat i mimo lékárny. Oba spojující se soutěžitelé rovněž poskytují doplňkovou službu-zprostředkování zpracování fotografií.
Otázkou vymezení relevantního trhu z hlediska věcného se Úřad zabýval ve svých předchozích rozhodnutích týkajících se spojením dotčené oblasti 1 . Úřad posuzoval možnost vymezení jednoho výrobkového relevantního trhu, tedy trhu s drogistickým, kosmetickým a souvisejícím zbožím jako celku, nebo možnost jeho vymezení v úzkém pojetí, a to v závislosti na způsobu prodeje zboží (např. ve specializovaných prodejnách nebo maloobchodních sítích oproti prodeji v supermarketech a hypermarketech) nebo podle typu zboží, resp. specializace obchodů, v nichž je drogistické zboží prodáváno (zboží dostupné zpravidla pouze ve specializovaných prodejnách oproti sortimentu drogistického zboží běžně dostupného i v nespecializovaných prodejnách).
V rámci posouzení oblasti maloobchodu s drogistickým zbožím však Úřad konstatoval, že jednotlivé distribuční kanály, tedy supermarkety a hypermarkety, nezávislí širokosortimentní obchodníci (tj. tradiční obchody), specializované nebo dobrovolné drogistické řetězce, nezávislí obchodníci s drogistickým zbožím a ostatní prodejci netvoří samostatné relevantní trhy.
Na základě posouzení aktivit spojujících se soutěžitelů a s přihlédnutím ke své předchozí rozhodovací praxi vymezil Úřad pro účely tohoto správního řízení relevantní trh z hlediska výrobkového jako trh maloobchodního prodeje drogistického, kosmetického a souvisejícího zboží .
Relevantní trh z hlediska geografického zahrnuje území, na kterém se realizuje vztah nabídky a poptávky po zboží za dostatečně homogenních podmínek, jimiž se odlišuje od ostatních území, na kterých nabídka a poptávka probíhá za podmínek zřetelně odlišných. Úřad v rámci správního řízení zkoumal, zda je možno relevantní trh vymezit jako trh národní nebo zda podmínky na území ovlivněném předmětným spojením opravňují k vymezení relevantního trhu v užším pojetí jako trhu lokálního či regionálního.
Z pohledu spotřebitele se relevantní trh z hlediska geografického může jevit jako trh lokální, a to zejména s ohledem na tzv. dosahovou vzdálenost, ve které může využít alternativních zdrojů nabídky v rámci uvedeného výrobkového trhu. Nicméně jednotlivé lokální trhy dotčené předmětným spojením mohou pokrývat větší souvislé území, případně i celé území České republiky. S ohledem na skutečnost, že společnost droxi působí na vymezeném výrobkovém relevantním trhu na celém území České republiky, přičemž mezi jednotlivými regiony neexistují významné rozdíly z hlediska obchodních podmínek, Úřad pro posouzení dopadů předmětného spojení soutěžitelů považuje za relevantní území České republiky .
Na vymezeném relevantním trhu působí jak společnost droxi, tak společnost Schlecker, dochází tedy k překrytí aktivit spojujících se soutěžitelů na území České republiky. Celková velikost trhu s drogistickým, kosmetickým a souvisejícím zbožím v České republice činí ve finančním vyjádření cca 39 mld. Kč, přičemž společnost droxi zaujímá postavení odpovídající tržnímu podílu ve výši cca 4,7%. Tržní podíl společnosti Schlecker, resp. koncernu Schlecker, v České republice je nižší než [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] %. V důsledku realizace spojení soutěžitelů tedy bude spojením vzniklý subjekt disponovat tržním podílem ve výši cca [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] %.
Na vymezeném relevantním trhu na území České republiky budou spojující se soutěžitelé i nadále vystaveni konkurenčnímu tlaku ze strany dalších soutěžitelů, mezi které patří nejen řada specializovaných prodejců drogistického zboží, jako např. maloobchodní sítě drogerií TETA, provozované společností p.k.Solvent, s.r.o., Rossmann, provozované společností Rossmann, s.r.o. nebo dm-drogeriemarkt, provozované společností dm-drogeriemarkt s.r.o., ale rovněž obchodní řetězce jako např. společnosti, Tesco Stores ČR a.s., Makro Cash&Carry ČR, s.r.o., Kaufland Česká republika v.o.s., i řada menších lokálních prodejců.
Z dostupných informací je zřejmé, že v oblasti prodeje drogistického, kosmetického a souvisejícího zboží obecně existuje silně konkurenční prostředí. V rámci vymezeného relevantního trhu oproti tomu neexistují žádné významné ekonomické, právní či jiné překážky znemožňující potenciálním konkurentům účastnit se hospodářské soutěže na nich.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nezvýší tržní sílu spojovaných soutěžitelů natolik, aby vedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení dle § 152 ve spojení s § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Luděk Svoboda
ředitel
Sekce ochrany hospodářské soutěže I

Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Pavel Marc
AK Wolf Theiss & Partners, v.o.s.
Klimentská 10
110 00 Praha 1
1 Viz např. rozhodnutí Úřadu S 169/03 nebo S161/04.