UOHS S367/2006
Rozhodnutí: S 367/06-21938/06/620 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů J & T Private Equity B.V. a BAULIGA a.s.
Účastníci BAULIGA a.s. J & T Private Equity B.V., Amsterdam, Nizozemské království
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2006
Datum nabytí právní moci 7. 1. 2007
Dokumenty dokument ke stažení 84 KB

S 367/06-22165/06/620 V Brně dne 20. prosince 2006
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 367/06, zahájeném dne 20. listopadu 2006 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost J&T Private Equity B.V., se sídlem Weteringschans 26, Amsterdam, Nizozemské království, ve správním řízení zastoupené Mgr. Markem Spurným, bytem Květnové náměstí 17, Průhonice, zmocněncem na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů J&T Private Equity B.V., se sídlem Weteringschans 26, Amsterdam, Nizozemské království, na straně jedné, a společnosti Bauliga, a.s., se sídlem Pobřežní 297/14, Praha, IČ: 27151191, na straně druhé, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů, uzavírané mezi společností J&T Private Equity B.V., se sídlem Weteringschans 26, Amsterdam, Nizozemské království, jako nabyvatelem, a JUDr. Danielem Křetínským, bytem Stojanova 367/3, Brno, jako převodcem, v jejímž důsledku společnost J&T Private Equity B.V., se sídlem Weteringschans 26, Amsterdam, Nizozemské království, získá akcie představující 80% podíl na základním kapitálu společnosti BAULIGA, a.s., se sídlem Pobřežní 297/14, Praha, IČ: 27151191, a tím i možnost nad jmenovanou společností vykonávat přímou kontrolu, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
p o v o l u j e .
Odůvodnění:
Při posuzování navrhovaného spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") především z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku a dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů a spojením dotčené oblasti.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 49/2006 ze dne 6. prosince 2006. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Notifikační podmínky
K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů, uzavírané mezi společností J&T Private Equity B.V., se sídlem Weteringschans 26, Amsterdam, Nizozemské království (dále jen "J&T Private Equity"), jako nabyvatelem, a JUDr. Danielem Křetínským, bytem Stojanova 367/3, Brno, jako převodcem. V důsledku realizace zmíněné smlouvy získá společnost J&T Private Equity od JUDr. Daniela Křetínského akcie představující 80% podíl na základním kapitálu společnosti BAULIGA, a.s., se sídlem Pobřežní 297/14, Praha, IČ: 27151191 (dále jen "BAULIGA"), a tím i možnost uvedenou společnost přímo kontrolovat. V rámci uvedené transakce nabude společnost J&T Private Equity rovněž nepřímou kontrolu nad společností SOR Libchavy spol. s r.o., se sídlem Libchavy 48, okr. Ústí nad Orlicí, IČ: 15030865 (dále jen "SOR").
Předmětná transakce tak představuje spojení podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona. Podle citovaného ustanovení se za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona považuje situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již alespoň jednoho soutěžitele, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiného soutěžitele nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů, které jim umožňují jiného soutěžitele kontrolovat.
Kontrolou se pak ve smyslu § 12 odst. 4 rozumí možnost vykonávat na základě právních nebo faktických skutečností rozhodující vliv na činnost jiného soutěžitele, zejména na základě vlastnického práva nebo práva užívání podniku kontrolovaného soutěžitele nebo jeho části, anebo práva nebo jiné právní skutečnosti, které poskytují rozhodující vliv na složení, hlasování a rozhodování orgánů kontrolovaného soutěžitele.
V dalším postupu se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona.
Vzhledem k tomu, že čistý obrat dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky alespoň jedním ze soutěžitelů vytvářejících společně kontrolovaný podnik je vyšší než 1,5 miliardy Kč a současně alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli za poslední účetní období na trhu v České republice čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je podmínka dle ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost J&T Private Equity je společnost založená podle nizozemského práva zabývající se zejména činnostmi v oblasti finančního zprostředkování, správy vlastního majetku a investování na vlastní účet. V České republice před uskutečněním předmětného spojení soutěžitelů přímo kontroluje společnost RM-S HOLDING, a.s., působící v oblasti automatizovaného zpracování dat a poskytování software, nepřímo pak společnost Equity Holding, a.s., která působí v oblasti zprostředkování obchodu a služeb a společnost J&T Investment Pool-I-CZK, a.s., která působí v oblasti správy vlastního majetku a investování na vlastní účet.
Společnost J&T Private Equity je součástí skupiny společností, jež je prostřednictvím společností J&T FINANCE GROUP, a.s., činné v oblasti podnikatelského poradenství, J&T Finance Group II, a.s., činné v oblasti organizačního a ekonomického poradenství, a TECHNO PLUS, v.o.s., zabývající se činnostmi v oblasti zprostředkování obchodu a služeb, kontrolována fyzickými osobami, a to Ing. Jozefem Tkáčem, bytem Na Revíne 2941/13, Bratislava, Slovenská republika, a Ing. Ivanem Jakabovičem, bytem Donnerova 15, Bratislava, Slovenská republika (dále též "skupina J&T").
Součástí skupiny J&T jsou rovněž mj. společnosti: i) J&T BANKA, a.s. působící v oblasti bankovnictví, ii) J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., činná v oblasti kolektivního investování do cenných papírů, iii) J&T REAL ESTATE CZ, a.s., působící v oblasti pronájmu movitých a nemovitých věcí a poskytování zprostředkovatelských služeb, iv) J&T FINANCIAL INVESTMENTS LTD, působící v oblasti finančního poradenství, v) Honor Invest, a.s., činná v oblasti pronájmu nemovitostí nebo vi) První energetická a.s., působící v oblasti obchodování s elektrickou energií.
Společnost BAULIGA je česká akciová společnost, která působí v oblasti pronájmu nemovitostí a investiční činnosti na vlastní účet. Společnost BAULIGA je výlučně kontrolována fyzickou osobou, JUDr. Danielem Křetínským, bytem Stojanova 367/3, Brno. V České republice společnost BAULIGA přímo kontroluje společnost SOR, která se zabývá zejména výrobou, prodejem a servisem autobusů, nepřímo pak společnost SOR SLOVAKIA, s.r.o., která je činná v oblasti prodeje autobusů vyráběných mateřskou společností SOR na území Slovenské republiky.
Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a zejména pak na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele, resp. navrhovatelů.
Jak bylo uvedeno výše, společnost BAULIGA je činná v oblasti správy vlastního majetku investování na vlastní účet. Pro posouzení předmětné transakce však mají zásadní význam aktivity společnosti SOR, nad níž společnost BAULIGA vykonává výlučnou kontrolu. Jak již bylo uvedeno, společnost SOR působí zejména v oblasti výroby autobusů a náhradních dílů.
Obecně lze autobus charakterizovat jako motorové vozidlo určené pro hromadnou přepravu osob. V závislosti na účelu, ke kterému je konkrétní druh autobusu využíván, resp. vzdálenosti na níž přeprava cestujících probíhá, je možno autobusy členit do několika kategorií: i) autobusy pro městskou dopravu, ii) autobusy pro meziměstskou dopravu, určené pro přepravu cestujících na kratší vzdálenosti v rámci linkové regionální dopravy, iii) autobusy pro turistickou dopravu, primárně určené pro přepravu na dlouhé vzdálenosti. V uvedených kategoriích jsou jednotlivými výrobci produkovány autobusy v několika délkách (obvykle 9,5-9,7m, 10,5m, 12-12,8m, případně 18m), které dopravcům umožňují volbu několika variant obsaditelnosti, resp. počtu míst pro cestující.
Společnost BAULIGA působí prostřednictvím společnosti SOR ve všech výše uvedených oblastech výroby a prodeje autobusů, tedy vozidel kategorií M2 (autobusy o hmotnosti 3,5-6 tun) a M3 (autobusy o hmotnosti nad 6 tun). Oproti tomu společnost J&T Private Equity se zabývá zejména investiční činností.
S ohledem na uvedené skutečnosti Úřad pro účely tohoto správního vymezil relevantní trh z hlediska výrobkového jako trh výroby a prodeje autobusů .
Relevantní trh z hlediska geografického zahrnuje území, na kterém se realizuje vztah nabídky a poptávky po zboží za dostatečně homogenních podmínek, jimiž se odlišuje od ostatních území, na kterých nabídka a poptávka probíhá za podmínek zřetelně odlišných. Úřad v rámci správního řízení zkoumal, zda je možno relevantní trh vymezit jako trh národní nebo zda podmínky na území ovlivněném předmětným spojením opravňují k vymezení relevantního trhu v užším pojetí jako trhu lokálního či regionálního.
Vzhledem ke skutečnosti, že aktivity společnosti SOR pokrývají celé území České republiky, přičemž srovnatelné produkty různých výrobců či dodavatelů jsou na vymezeném výrobkovém relevantním trhu vzájemně zastupitelné, vymezil Úřad relevantní trh z hlediska geografického územím České republiky .
Na spojením dotčeném relevantním trhu působí ze spojujících se soutěžitelů pouze společnost BAULIGA prostřednictvím společnosti SOR. Společnost J&T Private Equity nevyrábí ani na trh nedodává žádné výrobky ani neposkytuje služby, zabývá se pouze investiční činností, nedochází tedy k překrytí aktivit spojujících se soutěžitelů na území ČR. V důsledku realizace spojení soutěžitelů tedy nedojde k navýšení tržního podílu spojením vzniklého subjektu.
Celkový objem produkce vozidel kategorie M2 a M3, tj. autobusů, registrovaných na trhu v České republice činil v objemovém vyjádření v roce 2005 816 ks 1 , přičemž společnost SOR dosahuje tržního podílu ve výši cca 20,10%.
Ve spojením dotčené oblasti na území České republiky budou spojující se soutěžitelé i nadále vystaveni konkurenčnímu tlaku ze strany dalších soutěžitelů působících na vymezeném relevantním trhu, přičemž mezi tyto soutěžitele patří významné subjekty působící na celém území České republiky, jako např. Karosa a.s., jejíž tržní podíl činí cca 30%, Irisbus Holding S.L. (společný podnik francouzské společnosti Renault a italské společnosti Iveco), s tržním podílem cca 8,1% nebo EvoBus Bohemia s.r.o., dovozce autobusů Mercedes-Benz, který dosahuje tržního podílu ve výši cca 15,3%.
S ohledem na skutečnost, že činnosti spojujících se soutěžitelů se nepřekrývají a ani na sebe vertikálně nenavazují a dále pak na existenci významných konkurenčních subjektů dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nezvýší tržní sílu spojovaných soutěžitelů natolik, aby vedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení dle § 152 ve spojení s § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Luděk Svoboda
ředitel
Sekce ochrany hospodářské soutěže I

Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Marek Spurný
Pobřežní 297/14
186 00 Praha 8
1 Zdroj: Sdružení automobilového průmyslu-souhrnné údaje za základní kategorie motorových vozidel, www.autosap.cz