UOHS S363/2006
Rozhodnutí: S 363/06-22433/06/610 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů TULAROSA a.s. a AERO Vodochody a.s.
Účastníci AERO Vodochody a.s. TULAROSA a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2006
Datum nabytí právní moci 27. 12. 2006
Dokumenty dokument ke stažení 82 KB


S 363/06-22433/06-610 V Brně dne 20. prosince 2006
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 363/06, zahájeném dne 21. listopadu 2006 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost TULAROSA a.s., se sídlem Na Příkopě 583/15, Praha 1, IČ: 273 74 548, ve správním řízení zastoupená Mgr. Júliem Csorbou, advokátem, se sídlem Na Příkopě 15, Praha 1, na základě plné moci ze dne 10. listopadu 2006, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů TULAROSA a.s., se sídlem Na Příkopě 583/15, Praha 1, IČ: 273 74 548, a AERO Vodochody a.s., se sídlem ul. U Letiště č.p. 374, Dolínek, Odolena Voda, IČ: 000 10 545, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o koupi a prodeji akcií, uzavřené dne 1. listopadu 2006 mezi společností TULAROSA a.s., se sídlem Na Příkopě 583/15, Praha 1, IČ: 273 74 548, jako kupujícím, a ČESKOU KONSOLIDAČNÍ AGENTUROU, se sídlem Janovského 438/2, Praha 7, IČ: 701 09 966, jako prodávajícím, v jejímž důsledku společnost TULAROSA a.s., se sídlem Na Příkopě 583/15, Praha 1, IČ: 273 74 548, nabude akcie představující 99,97% podíl na základním kapitálu společnosti AERO Vodochody a.s., se sídlem ul. U Letiště č.p. 374, Dolínek, Odolena Voda, IČ: 000 10 545, a tím i získá možnost tuto společnost přímo kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování navrhovaného spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") především z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku a dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů a spojením dotčené oblasti.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 48/2006 ze dne 29. listopadu 2006. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě Smlouvy o koupi a prodeji akcií, uzavřené dne 1. listopadu 2006 mezi společností TULAROSA a.s., se sídlem Na Příkopě 583/15, Praha 1, IČ: 273 74 548 (dále jen "TULAROSA"), jako kupujícím, a ČESKOU KONSOLIDAČNÍ AGENTUROU, se sídlem Janovského 438/2, Praha 7, IČ: 701 09 966 (dále jen "ČKA"), jako prodávajícím. V důsledku zmiňované smlouvy má společnost TULAROSA nabýt akcie představující 99,97% podíl na základním kapitálu společnosti AERO Vodochody a.s., se sídlem ul. U Letiště č.p. 374, Dolínek, Odolena Voda, IČ: 000 10 545 (dále jen "AERO"), a tím i získat možnost výlučně tuto společnost kontrolovat.
Předmětná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů v souladu s § 12 odst. 3 písm. a) zákona, neboť podle citovaného ustanovení se za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona považuje situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
V dalším postupu se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona.
Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je podmínka dle ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost TULAROSA je českou akciovou společností, jejíž předmětem podnikání je pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor, v současné době její činnost je zaměřena na držení majetkových podílů a jiných hodnot při realizaci různých investičních projektů v rámci skupiny společností, které jsou přímo či nepřímo kontrolovány společností PENTA HOLDING LIMITED, se sídlem Griva Digeni 44, Salamis House, 3. poschodí, P.C. 8020, Pathos, Kyperská republika (dále jen "Skupina PENTA"). Společnost TULAROSA rovněž náleží do Skupiny PENTA.
Skupina PENTA působí na území České republiky zejména v následujících oblastech: koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, zpracování dat, služby databank, správa sítí, zprostředkování obchodu, realitní činnost, výroba a prodej tiskařských ofsetových strojů, provozování lékáren, provozování léčebny dlouhodobě nemocných, sázkových her a loterií, činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců apod.
Dále pak Skupina PENTA působí zejména na území Slovenské republiky, kde je činná zejména v oblasti zdravotnictví, investiční činnosti, poskytování poradenských služeb, stavebnictví, textilního průmyslu a oděvnictví, energetického, elektrotechnického, strojírenského a slévárenského průmyslu, výroby hliníku a vysokotlakých hliníkových odlitků, distribuce tepla, provozování letiště v Košicích.
Společnost AERO je českou akciovou společností, která je v současné době kontrolována ČKA. Společnost AERO je výrobcem letecké techniky, přičemž hlavním předmětem její činnosti je vývoj, projektování, zkoušky a konstrukční změny letadel, jejich součástí a výrobků letecké techniky, vývoj, výroba, zkoušení, opravy, údržba, modernizace cvičných a bojových vojenských letadel, leteckých dílů a přípravků, letecké práce a provozování neveřejného mezinárodního letiště.
Společnost AERO na území České republiky kontroluje společnost Technometra Radotín, a.s., která působí v oblasti vývoje, výroby, testování, oprav a servisu leteckých podvozků, výroby leteckých systémů řízení, výroby leteckých komponentů ze speciálních vysokopevnostních a těžkoobrobitelných materiálů a výroby hydraulických agregátů. Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se subjektů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Mezi hlavní činnosti nabývané společnost AERO patří výroba letecké techniky. Výrobní program společnosti AERO je rozdělen do tří základních částí, a to vojenského programu, civilního programu a programu kooperací.
V rámci vojenského programu společnost AERO produkuje letouny L-159A (lehký víceúčelový jednomístný podzvukový proudový letoun), L-159B (pokračovací cvičný a lehký bojový letoun, který přímo vychází z L-159A) a L-159B1 (letoun vzniklý na základě přestavby přebytečných letounů L-159A Armády České republiky), dále pak společnost AERO poskytuje opravy již nevyráběným letounům L-39 Albatros, L-39 MS, L-59E, L-59T.
Civilní program společnosti AERO je tvořen výrobou malého dopravního turbovrtulového letounu Ae270.
V rámci programu kooperací společnost AERO vyrábí detailní díly, včetně kabelových svazků, podsestav, včetně skořepin, a provádí finální montáž (osazování hydraulických, elektrických a avionických systémů) pro drak vrtulníku S-76, pro centroplán letounu Alenia C-27J společnost AERO vyrábí všechny díly, včetně povrchové úpravy, a provádí montáž sestavy centroplánu a jeho instalaci. Dále pak společnost AERO v rámci menších kooperačních programů vyrábí pro světové výrobce kity dílů a podsestav.
Dále pak společnost AERO produkuje díly, popřípadě konstruuje a vyrábí výrobní přípravky dle vlastního designu nebo dle designu zadavatele, a to převážně pro letecké společnosti. Rovněž pak společnost AERO provozuje firemní neveřejné mezinárodní letiště a poskytuje službu lakování letadel.
Skupina PENTA v České republice ani celosvětově nepůsobí ve stejné podnikatelské oblasti jako společnost AERO, tj. vývoj, výroba a provádění oprav lehkých bojových a cvičných letadel, jednomotorových civilních přípravků a vývoj a výroba leteckých dílů. Jedinou příbuznou činností Skupiny PENTA k činnosti AERO je provozování Letiště Košice, které provozuje společně se společností Flughafen Wien Aktiengesellschaft. Toto letiště má však status komerčního veřejného letiště sloužícího pro přepravu pasažérů, oproti tomu letiště provozované společností AERO slouží pro účely vlastních zkušebních letů souvisejících s výrobou letadel AERO, v menší míře je pak využíváno i klienty společnosti AERO, kteří mají na tomto letišti hangárována svá letadla.
S ohledem na skutečnost, že se činnost spojujících se soutěžitelů nepřekrývá, a s ohledem na to, že předmětné výrobky produkované a služby poskytované společností AERO, jsou buď v současné době poskytovány jedinému klientovi, a to Armádě České republiky (v případě lehkých bojových a cvičných letounů), nebo ještě nebyly prodány či poskytnuty žádnému zájemci (v případě malého dopravního turbovrtulového letounu Ae 270) anebo jsou poskytovány zejména na mezinárodní úrovni (v případě výroby leteckých dílů), nepovažuje Úřad za nutné vymezit ve spojením dotčené oblasti relevantní trhy s konečnou platností, a to jak z hlediska věcného, tak i z hlediska geografického.
Vzhledem k tomu, že činnosti spojujících se soutěžitelů se nepřekrývají a ani nedochází ke vzniku vertikálních vazeb mezi nimi, dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojovaných soutěžitelů natolik, aby vedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 152 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Luděk Svoboda
ředitel
Sekce ochrany hospodářské soutěže I
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Július Csorba, LL.M., advokát
Na Příkopě 15
110 00 Praha 1