UOHS S36/2015
Rozhodnutí: S36/2015/KS-3182/2015/840/DVá Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Union Investment Real Estate GmbH/Palladium Praha s. r. o.
Účastníci Union Investment Real Estate GmbH Palladium Praha s. r. o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2015
Datum nabytí právní moci 2. 2. 2015
Dokumenty dokument ke stažení 234 KBČ. j.: ÚOHS-S36/2015/KS-3182/2015/840/DVá

. 2. 2015Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S36/2015/KS, zahájeném dne 15. 1. 2015 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti Union Investment Real Estate GmbH, se sídlem Spolková republika Německo, Hamburk, Valentinskamp 70/EMPORIO, zastoupeného JUDr. Petrem Zákouckým, LL.M., advokátem, se sídlem Praha 1, Jungmannova 24, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto

rozhodnutí:

Spojení soutěžitelů Union Investment Real Estate GmbH, se sídlem Spolková republika Německo, Hamburk, Valentinskamp 70/EMPORIO, a Palladium Praha s.r.o. , se sídlem Praha 1, Na Poříčí 1079/3a, IČ: 28452704, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o koupi podílu uzavřené dne 30. 12. 2014 mezi společností Union Investment Real Estate GmbH, jako kupujícím, a společností Palladium SC GmbH & Co. geschlossene Investment-KG, se sídlem Spolková republika Německo, Pullach, Wolfratshauser Strasse 49, jako prodávajícím, a společností Hannover Leasing GmbH & Co. KG, se sídlem Spolková republika Německo, Pullach, Wolfratshauser Strasse 49, jako ručitelem prodávajícího, v jehož konečném důsledku má společnost Union Investment Real Estate GmbH nabýt obchodní podíl představující 90 % základního kapitálu společnosti Palladium Praha s.r.o., a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona,
povoluje.

Odůvodnění

1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), na základě ve výroku uvedeného dokumentu, v jehož důsledku má společnost Union Investment Real Estate GmbH, se sídlem Spolková republika Německo, Hamburk, Valentinskamp 70/EMPORIO (dále jen UIRE ), nabýt obchodní podíl představující 90 % základního kapitálu společnosti Palladium Praha s.r.o., se sídlem Praha 1, Na Poříčí 1079/3a, IČ: 28452704 (dále jen Palladium Praha ), a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat. Spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ).
2. Společnost UIRE je součástí podnikatelské skupiny, v jejímž čele stojí společnost Union Asset Management Holding AG (dále též skupina UIRE ) a která prostřednictvím jí kontrolovaných dceřiných společností působí v oblasti investic do nemovitostních fondů, v oblasti developmentu nemovitostí a v oblasti pronájmu komerčních nemovitostí. V České republice je skupina UIRE činná prostřednictvím společnosti RCP Alfa s.r.o. v oblasti pronájmu kancelářských prostor. Skupina UIRE je součástí podnikatelské skupiny společností, v jejímž čele je společnost DZ BANK AG ( skupina DZ BANK ) a která je celosvětově aktivní v oblasti finančních služeb, bankovnictví, pojišťovnictví a správy majetku. V České republice je skupina DZ BANK činná v oblasti finančních služeb prostřednictvím společnosti Českomoravská stavební spořitelna, a.s.
3. Společnost Palladium Praha působí v oblasti pronájmu komerčních nemovitostí na území hlavního města Prahy, když vlastní a provozuje nákupní centrum Palladium, v jehož prostorách nabízí k pronájmu obchodní a kancelářské plochy .
4. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.

POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.


Otisk úředního razítka

, Ph.D.
místopředseda Úřadu
pověřený řízením Sekce hospodářské soutěže

Obdrží:
110 00 Praha 1

Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy