UOHS S359/2011
Rozhodnutí: S359/2011/KS-13760/2011/840/DVá Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Gestamp Manufacturing Autochasis, S.L., a Bonmor S.L. / Essa Palau S.A.,
Účastníci Gestamp Manufacturing Autochasis, S.L. Bonmor S.L. Essa Palau S.A. Grupo Estampaciones Sabadell, S.L.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2011
Datum nabytí právní moci 9. 9. 2011
Dokumenty dokument ke stažení 132 KB


Č. j.: ÚOHS-S359/2011/KS-13760/2011/840/DVá
V Brně dne 7. 9. 2011


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S359/2011/KS, zahájeném dne 12. 8. 2011 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě návrhu účastníků řízení, společností Gestamp Manufacturing Autochasis, S.L., se sídlem Španělské království, Barcelona, C/ Les Arenes, n° 1, Polígono Industrial Santa Ana Santpedor, a Bonmor S.L., se sídlem Španělské království, Palau Solita i Plegamans (Barcelona), C/ dels Aiguaders, n° 26-28, Polígono Industrial Riera de Caldes, zastoupených JUDr. Martinem Nedelkou, advokátem, se sídlem Praha 1, nám. Republiky 1079/1a, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů Gestamp Manufacturing Autochasis, S.L., se sídlem Španělské království, Barcelona, C/ Les Arenes, n° 1, Polígono Industrial Santa Ana Santpedor, a Bonmor S.L., se sídlem Španělské království, Palau Solita i Plegamans (Barcelona), C/ dels Aiguaders, n° 26-28, Polígono Industrial Riera de Caldes, na straně jedné, a Essa Palau S.A., se sídlem Španělské království, Barcelona, Palau Solita i Plegamans (Barcelona), C/ dels Aiguaders, n° 26-28, 2 a pl., Polígono Industrial Riera de Caldes, na straně druhé, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě dvou Dohod o investici do společnosti Essa Palau, S.A. a Dohody společníků Essa Palau, S.A. , uzavřených dne 22. 7. 2011 mezi společností Gestamp Manufacturing Autochasis, S.L., na straně jedné, a společnostmi Bonmor S.L. a Grupo Estampaciones Sabadell, S.L., se sídlem Španělské království, Barcelona, Palau Solita i Plegamans (Barcelona), C/ dels Aiguaders, n° 26-28, 2 a pl., Polígono Industrial Riera de Caldes, na straně druhé, v jejichž důsledku má společnost Gestamp Manufacturing Autochasis, S.L. získat akcie představující celkem cca 40% podíl na základním kapitálu společnosti Essa Palau S.A. a současně i možnost tuto společnost společně se společností Bonmor S.L., jež bude přímo či nepřímo držet zbývající cca 60% akciový podíl, kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 téhož zákona, povoluje. Odůvodnění
1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku či obdobných zahraničních registrů, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
2. Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále též zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 34/2011 ze dne 24. 8. 2011. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
I. Notifikační podmínky
3. K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě dvou Dohod o investici do společnosti Essa Palau, S.A. a Dohody společníků Essa Palau, S.A. , uzavřených dne 22. 7. 2011 mezi společností Gestamp Manufacturing Autochasis, S.L., se sídlem Španělské království, Barcelona, C/ Les Arenes, n° 1, Polígono Industrial Santa Ana Santpedor (dále jen Gestamp ), na straně jedné, a společnostmi Bonmor S.L., se sídlem Španělské království, Palau Solita i Plegamans (Barcelona), C/ dels Aiguaders, n° 26-28, Polígono Industrial Riera de Caldes (dále jen Bonmor ), a Grupo Estampaciones Sabadell, S.L., se sídlem Španělské království, Barcelona, Palau Solita i Plegamans (Barcelona), C/ dels Aiguaders, n° 26-28, 2 a pl., Polígono Industrial Riera de Caldes (dále jen Grupo Essa ), na straně druhé.
4. V důsledku výše uvedených Dohod o investici do společnosti Essa Palau, S.A. společnost Gestamp postupně nabude akcie představující cca 40% podíl na základním kapitálu společnosti Essa Palau S.A., se sídlem Španělské království, Barcelona, Palau Solita i legamans (Barcelona), C/ dels Aiguaders, n° 26-28, 2 a pl., Polígono Industrial Riera de Caldes (dále jen Essa Palau ), přičemž zbývající akciový podíl na této společnosti bude přímo či nepřímo, prostřednictvím své dceřiné společnosti Grupo Essa, držet společnost Bonmor, která doposud byla (i prostřednictvím Grupo Essa) výlučným akcionářem společnosti Essa Palau.
5. V důsledku Dohody společníků Essa Palau, S.A. pak byly upraveny i stanovy společnosti Essa Palau, resp. činnosti a kompetence valné hromady a představenstva společnosti.
6. Z výše uvedených změn vyplývá, že společnost Gestamp je oprávněna [...OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ...] , [...OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ...] společnost Bonmor, přičemž ke schválení zásadních strategických obchodních rozhodnutí, jako např. [...OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ...] , je vyžadován souhlas [...OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ...] a tedy společného postupu zástupců obou účastníků řízení.
7. Obdobně pak k některým strategickým rozhodnutím valné hromady [...OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ...] , jako nejvyššího orgánu společnosti Essa Palau, je třeba [...OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ...] , a tedy shody obou účastníků řízení.
8. Vzhledem ke skutečnosti, že v důsledku výše uvedených dohod získají společnosti Gestamp a Bonmor možnost vykonávat na základě právních skutečností rozhodující vliv na činnost společnosti Essa Palau (např. prostřednictvím rozhodování o složení orgánů společnosti, jejím vedení, jejím rozpočtu či účetních závěrkách), získají společnou kontrolu nad touto společností ve smyslu § 12 odst. 4 zákona.
9. Posuzovaná transakce tak představuje spojení soutěžitelů podle § 12 odst. 3 zákona.
10. V dalším kroku se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky soutěžitelem, nad nímž je získávána kontrola, je vyšší než 1,5 miliardy Kč a zároveň celosvětový čistý obrat dosažený za poslední účetní období dalším spojujícím se soutěžitelem je vyšší než 1,5 miliardy Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. b) zákona splněna. Navrhované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu. II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
11. Gestamp je španělská společnost, jež je součástí podnikatelské skupiny, v jejímž čele stojí společnost Corporación Gestamp S.L.(dále jen skupina Gestamp ). Činnost skupiny Gestamp je rozdělena do několika divizí, jež působí celosvětově v oblasti výroby dílů pro automobilový průmysl, v oblasti výroby a zpracování surového železa a oceli, prodeje ocelářských výrobků a v oblasti výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů a výroby komponentů pro tuto výrobu. Společnost Gestamp je součástí divize, v čele se společností Gestamp Automoción S.L., která se zabývá výrobou dílů pro automobilový průmysl.
12. V České republice skupina Gestamp působí prostřednictvím společností EDSCHA AUTOMOTIVE KAMENICE s.r.o. a Edscha Bohemia s.r.o., jež se zabývají výrobou a prodejem plochých ocelových dílů pro motorová vozidla a dalších dílů pro automobilový průmysl, a společností Edscha Hradec s.r.o. a Edscha Tools s.r.o., činných v oblasti výroby lisovacích nástrojů, vstřikovacích forem a forem na tlakové lití. Okrajově se pak skupina Gestamp zabývá realizací projektů v oblasti realit prostřednictvím společností ACEK PROPERTIES s.r.o., ACEK BOHEMIA s.r.o. a ACEK CZECH s.r.o.
13. Společnost Bonmor je holdingová společnost zřízená za účelem držení a správy majetkových účastí v jiných společnostech, která je kontrolována fyzickou osobou, panem Jaime Bonet Balaguerem. Společnost Bonmor mj. přímo kontroluje společnost Grupo Essa a nepřímo i společnost Essa Palau, jejichž prostřednictvím působí v oblasti výroby plochých dílů pro motorová vozidla. V České republice společnost Bonmor, resp. Grupo Essa, kontroluje společnost ESSA Czech spol. s r.o., která je činná v oblasti výroby laminovaných ocelových dílů pro automobilový průmysl, včetně plochých ocelových dílů pro motorová vozidla.
14. Společnost Essa Palau je španělská společnost, jež působí v oblasti výroby plochých ocelových dílů pro motorová vozidla, zejména ve Španělsku, Portugalsku a Francii. Před uskutečněním předmětného spojení soutěžitelů je nepřímo výlučně kontrolována společností Bonmor. V České republice je společnost Essa Palau činná pouze prostřednictvím přeshraničních prodejů v oblasti plochých ocelových dílů pro lehká motorová vozidla. III. Dopady spojení
15. Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
16. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které má na území České republiky provozovat soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi soutěžitele získávajícího možnost kontroly.
17. Společnost Essa Palau, stejně jako skupina Gestamp působí v oblasti výroby a prodeje dílů pro výrobu automobilů, přičemž společnost Essa Palau je činná zejména v oblasti výroby a prodeje plochých ocelových dílů pro lehká a těžká motorová vozidla. Skupina Gestamp se v oblasti výroby dílů pro automobilový průmysl zaměřuje zejména na výrobu plochých ocelových dílů pro lehká a těžká motorová vozidla, podvozkových dílů, pedálů, dveřních pantů, pák pro ruční brzdy a dalších drobných dílů.
18. V souladu s předchozí rozhodovací praxí Úřadu a Evropské komise je možné oblast výroby dílů pro motorová vozidla obecně dále členit na užší segmenty, např. na jednotlivé výrobkové skupiny dle jejich funkce, podobného užití či podle způsobu výroby, na výrobky a systémy určené pro lehká vozidla a výrobu systémů a dílů pro těžká vozidla. [1] V dané oblasti lze dále rozlišit výrobu originálních dílů pro výrobce automobilů (tzv. OEM- original equipment manufacturers produkty), zahrnující rovněž servisní služby s použitím originálních dílů, a náhradních dílů pro nezávislé odběratele dílů (tzv. IAM- independent aftermarket produkty).
19. K překrytí aktivit spojujících se soutěžitelů dochází zejména v oblasti plochých ocelových dílů pro motorová vozidla, přičemž, tento segment je možné dále členit na úzké skupiny produktů. Z hlediska funkce či užití jednotlivých dílů lze rozlišit např. vnější plechy pro karoserie, tj. díly dveří, krytu motoru a zavazadlového prostoru, podvozkové díly, tj. nápravy, spodní ramena, držáky tlumičů, dále držáky palubní desky, výztuhy sloupků karoserie a dveří, výztuhy nárazníků, pedály, panty a další ploché komponenty, které jsou alespoň z části vyráběny z válcované oceli.
20. Z hlediska charakteristiky vykazují jednotlivé ploché ocelové díly shodné vlastnosti, tj. zejména pevnost materiálu a stabilitu či odolnost konečného produktu. Jednotlivé produkty jsou vyráběny obdobnými technologickými postupy, v obdobné cenové hladině, odvozené od ceny požadovaného typu oceli. Vzhledem k jejich charakteru a vysokému stupni jejich zastupitelnosti na straně nabídky, kdy všechny či alespoň značnou část těchto produktů jsou z hlediska technologických postupů jednotliví producenti v rámci svých kapacit schopni vyrábět, tak s ohledem na skutečnost, že všechny tyto produkty jsou ze strany poptávajících (výrobců automobilů či jejich dodavatelů) odebírány současně, mohou výše uvedené výrobky být považovány za součást jednoho produktového segmentu. [2]
21. Jelikož však předmětné spojení soutěžitelů nevzbuzuje obavy z narušení hospodářské soutěže při jakékoli v úvahu připadající definici věcného relevantního trhu, Úřad ponechal tuto otázku otevřenou.
22. Úřad se rovněž zabýval možným vymezením relevantního trhu z hlediska geografického. K tomu lze obecně uvést, že řada výrobců dílů pro výrobu motorových vozidel působí celosvětově, stejně jako jejich odběratelé, jimiž jsou obvykle nadnárodní společnosti výrobců automobilů, disponující produkčními kapacitami v řadě zemí světa. Evropští výrobci pak obvykle dodávají své produkty výrobcům automobilů z řady evropských zemí, a to vzhledem k nízkým dopravním nákladům, faktické neexistenci cel, tarifů či jiných překážek obchodu. Obdobně si jednotliví výrobci motorových vozidel zajišťují dodávky dílů, komponentů a systémů od dodavatelů v rámci celé Evropy, a to obvykle prostřednictvím výběrových řízení.
23. Z uvedeného tedy vyplývá, že geografický relevantní trh ve spojením dotčené oblasti není vázán bezprostředně na území státu, kde je sídlo dodavatele či odběratele, ale může zahrnovat širší území minimálně v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP). [3] Nicméně s přihlédnutím ke skutečnosti, že předmětné spojení soutěžitelů nevzbuzuje obavy z narušení hospodářské soutěže při jakémkoli vymezení geografického relevantního trhu, ponechává Úřad tuto otázku otevřenou, přičemž se pro účely předmětného šetření zabývá situací na území České republiky.
24. Jak již bylo výše uvedeno, společnosti Gestamp, Bonmor, resp. Grupo Essa a Essa Palau působí v oblasti výroby a prodeje plochých ocelových dílů pro lehká a těžká motorová vozidla. Spojující se soutěžitelé dodávají ploché ocelové díly pro výrobu motorových vozidel výhradně originálním výrobcům (OEM), nikoli nezávislým odběratelům dílů (IAM). V této souvislosti je třeba poukázat na skutečnost, že v uvedené oblasti působí rovněž výrobci dílů pro motorová vozidla, jež jsou součástí podnikatelských skupin OEM výrobců, tj. producentů motorových vozidel. Interní prodeje dílů v rámci skupiny tak jsou či alespoň mohou být v přímém konkurenčním postavení k dodávkám nezávislých producentů.
25. Společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů nedosahuje při jakémkoliv výše naznačeném možném vymezení relevantních trhů ve spojením dotčené oblasti na území České republiky 10 %, v případě geografického vymezení příslušných trhů územím EHP tržní podíl spojením vzniklého subjektu bude pod 20 %.
26. V této souvislosti je třeba poukázat i na významnou hospodářskou a finanční sílu odběratelů plochých ocelových dílů pro motorová vozidla. Jedná se většinou o nadnárodní výrobce dopravních prostředků, kteří disponují silnou vyjednávací pozicí a mohou tak zajistit dostatečný stupeň hospodářské soutěže na spojením dotčeném trhu.
27. Ve spojením dotčené oblasti působí řada významných konkurentů, jako např. podnikatelské skupiny výrobců automobilů Volkswagen Group, PSA Group nebo aliance Renault-Nissan, dále pak nezávislí výrobci dílů, komponentů a systémů jako jsou společnosti Benteler International AG, Cosma International, Klein a Blažek spol. s r.o. nebo Linde Wiemann GmbH KG. Spojující se soutěžitelé tak budou i nadále čelit významnému konkurenčnímu tlaku.
28. S ohledem na výše uvedené, zejména vzhledem k relativně nízkým tržním podílům spojujících se soutěžitelů a ke kupní síle odběratelů spojujících se soutěžitelů, dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů, a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává.
POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda
pověřený řízením Sekce hospodářské soutěže
Obdrží:
JUDr. Martin Nedelka, advokát
AK Schönherr, s.r.o.
nám. Republiky 1079/1a
110 00 Praha 1
Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

[1] Viz např. rozhodnutí Evropské komise M.6003 Renco Group/Body Systems , M.4456 Mahle/Dana EPG .
[2] Viz např. rozhodnutí Evropské komise M.5733 Gestamp Automocion/Edscha Hinge & Control systems .
[3] Viz např. rozhodnutí Evropské komise M.5733 Gestamp Automocion/Edscha Hinge & Control systems , M.6207 Gestamp Automocion/Thyssen Krupp Metal Forming .