UOHS S359/2007
Rozhodnutí: S359/2007/KS-24144/2007/840 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů AGEL a.s. a České dráhy a.s., Železniční zdravotnictví, odštěpný závod
Účastníci České dráhy a.s., Železniční zdravotnictví, odštěpný závod AGEL a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2007
Datum nabytí právní moci 21. 12. 2007
Dokumenty dokument ke stažení 115 KB


S 359/2007/KS-24144/2007/840 V Brně dne 21. prosince 2007
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 359/07, zahájeném dne 3. prosince 2007 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu účastníka řízení, jímž je společnosti AGEL, a.s., se sídlem Třinec, Konská 453, IČ: 00534111, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
rozhodl takto:
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o nájmu části podniku , kterou hodlají uzavřít společnost České dráhy, a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, IČ: 70994226, jako pronajímatel, a společnost Dopravní zdravotnictví a.s., se sídlem Třinec, Konská čp. 453, IČ: 25903659, jako nájemce, v jejímž důsledku získá společnost AGEL, a.s., se sídlem Třinec, Konská 453, IČ: 00534111, prostřednictvím své dceřiné společnosti Dopravní zdravotnictví a.s., možnost kontrolovat organizační složku České dráhy a.s., Železniční zdravotnictví, odštěpný závod, se sídlem Praha 2, Italská 560/3, představující část podniku společnosti České dráhy, a.s., se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
povoluje.
Odůvodnění:
(1) Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále též jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, návrhu listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojovaných soutěžitelů.
(2) Skutečnost, že se Úřad spojením soutěžitelů zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 50/2007 ze dne 12. prosince 2007. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
(3) K navrhované transakci má dojít na základě Smlouvy o nájmu části podniku , kterou hodlají uzavřít společnost České dráhy, a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, IČ: 70994226 (dále jen ČD ), jako pronajímatel, a společnost Dopravní zdravotnictví a.s., se sídlem Třinec, Konská čp. 453, IČ: 25903659 (dále jen DPZ ), jako nájemce. Předmětem uvedené smlouvy je nájem organizační složky společnosti ČD, zapsané do Obchodního rejstříku pod označením České dráhy a.s., Železniční zdravotnictví, odštěpný závod, se sídlem Praha 2, Italská 560/3 dále jen odštěpný závod ŽZD ). V důsledku výše uvedené smlouvy získá společnost AGEL, a.s., se sídlem Třinec, Konská 453, PSČ: 73961, IČO: 00534111 (dále jen AGEL ), prostřednictvím své dceřiné společnosti DPZ, možnost vykonávat kontrolu nad zdravotnickými zařízeními provozovanými odštěpným závodem ŽZD.
(4) Ze Smlouvy o nájmu části podniku vyplývá, že nájemci bude přenechána předmětná část podniku, přičemž na nájemce přecházejí zásadně veškerá práva a povinnosti i závazky a pohledávky náležející k pronajímané části podniku. Nájemce vstupuje do smluvních vztahů vyplývajících ze smluv sjednaných pronajímatelem a třetími osobami, které souvisejí s předmětnou částí podniku. Pronajímatel se zavazuje přenechat část svého podniku nájemci, aby jej samostatně provozoval a řídil na vlastní náklad a nebezpečí a aby z něj pobíral užitky. Nájemní poměr je sjednán na dobu určitou, a to do 31. prosince 2027, přičemž doba nájmu se prodlužuje o dalších 5 let, nedoručí-li kterákoli smluvní strana druhé smluvní straně písemné oznámení o tom, že s takovým prodloužením doby nájmu nesouhlasí (k takovému prodloužení může dojít dvakrát).
(5) Protože danou transakcí nabude společnost DPZ a jejím prostřednictvím společnost AGEL na základě právních skutečností možnost dlouhodobě výlučně kontrolovat odštěpný závod ŽZD, představuje předmětná transakce spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. b) zákona. Obdobně Úřad postupoval při posouzení transakce mezi společností AGEL, na straně jedné, a Nemocnicí Přerov, Nemocnicí Prostějov a Nemocnicí Šternberk, na straně druhé, v rámci správního řízení S191/2007.
(6) V dalším kroku se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení soutěžitelů splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva spojující se soutěžitelé dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je podmínka dle § 13 písm. a) zákona splněna, a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu
Charakteristika spojujících se soutěžitelů
(7) Hlavním předmětem činnosti společnosti AGEL je pronájem vlastních nemovitostí, zprostředkování velkoobchodu, maloobchod v nespecializovaných prodejnách, zprostředkovatelské činnosti realitních agentur a poradenství v oblasti podnikání a řízení. Společnost AGEL nepodléhá kontrole dalšího subjektu.
(8) Společnost AGEL vykonává kontrolu nad dalšími soutěžiteli působícími v oblasti poskytování ústavní či ambulantní zdravotní péče a dalších činností souvisejících s jejím poskytováním: AGEL SK a.s., MARTEK MEDICAL a.s., Repharm, a.s., Transfúzní služba a.s., P&R LAB s.r.o., Radioterapie, a.s., Společnost pro řízenou zdravotní péči v České republice, o.p.s., Somascan, s.r.o., Nemocniční servis, a.s., AGEL Insurance a.s., Nemocnice Podlesí a.s., Šumperská nemocnice a.s., Nemocnice Valašské Meziříčí a.s., Podhorská nemocnice a.s., Nemocnice Nový Jičín a.s., Vítkovická nemocnice a.s., Nemocnice Český Těšín a.s., Hornická poliklinika s.r.o., Středomoravská nemocniční, HS MEDICAL a.s., Zdraví pro život, o.p.s., Dialýza Šumperk, spol. s r.o., Servis Nemocnice Rýmařov s.r.o., 1. Nemocniční s.r.o., CGB laboratoř a.s.
(9) Společnost DPZ je společností 100% vlastněnou ze strany společnosti AGEL. Jejím předmětem podnikání je především realitní a poradenská činnost.
(10) Odštěpný závod ŽZD je organizační složkou společnosti ČD, jehož primárním předmětem činnosti je poskytování závodní preventivní zdravotní péče v rezortu dopravy, s tím související poskytování ambulantní zdravotní péče a provozování lékárenské činnosti v poliklinikách, které jsou součástí tohoto odštěpného závodu. Jedná se o železniční polikliniky v Ostravě, Olomouci, Plzni, České Třebové, Nymburce a Praze.
Dopady spojení
(11) Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
(12) Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky vykonává soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi soutěžitele získávajícího možnost kontroly.
(13) Jak je patrné z výše uvedeného výčtu podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů, hlavní činností nabývaného Odštěpného závodu ŽZD je poskytování závodní preventivní a ambulantní péče. Dle zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, je každý zaměstnavatel povinen zajistit pro své zaměstnance závodní preventivní péči podle vyhlášky č. 145/88 Sb., o Úmluvě o závodních zdravotních službách. Závodní preventivní péče zabezpečuje ve spolupráci se zaměstnavatelem prevenci, včetně ochrany zdraví zaměstnanců před nemocemi z povolání a jinými poškozeními zdraví z práce a prevenci úrazů.
(14) Zařízení závodní preventivní péče provádějí odbornou poradní činnost v otázkách ochrany a podpory zdraví a sociální pohody zaměstnanců, pravidelně kontrolují pracoviště podniků, zjišťují vlivy práce a pracovních podmínek na člověka při práci, vykonávají lékařské preventivní prohlídky zaměstnanců, zajišťují první pomoc zaměstnancům, spolupracují s příslušnou hygienickou službou a podílejí se na výchově v oblasti ochrany a podpory zdraví.
(15) Naproti tomu zdravotnická zařízení náležící do skupiny AGEL se zaměřují na poskytování služeb ústavní (včetně diagnostické péče, rehabilitace, péče o chronicky nemocné atd.), ambulantní a lékárenské péče v souladu se zákony o zdravotní péči a předpisy vydanými k jejich provedení. Skupina společnosti AGEL poskytuje své služby ve zdravotnických zařízeních v Ostravě, Třinci, Českém Těšíně, Valašském Meziříčí, Novém Jičíně, Bruntále, Rýmařově, Šumperku, Šternberku, Prostějově a Přerově.
(16) Při vymezování věcného relevantního trhu pro posuzovanou oblast Úřad vyšel z následujících zjištění. Zdravotní péčí poskytovanou zdravotními zařízeními spojujících se soutěžitelů se rozumí především léčebně preventivní péče, která dle zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, spočívá v péči o ochranu, navrácení a upevnění zdraví jednotlivců; je poskytována obyvatelstvu ve zdraví i v nemoci, v mateřství a při jiných stavech vyžadujících lékařskou pomoc.
(17) Léčebně preventivní péče zahrnuje veškerou ambulantní i ústavní péči, včetně lázeňské péče, závodní preventivní péče, přednemocniční neodkladné péče a léčebné výživy, poskytování léčiv, zdravotnických prostředků, potravin pro zvláštní lékařské účely a dopravu nemocných. Ambulantní péči zajišťují praktičtí a jiní odborní lékaři v jednotlivých ordinacích a sdružených ambulantních zařízeních. Vyžaduje-li stav nemocného péči, kterou nelze poskytnout ambulantně, poskytne se mu péče ústavní, a to zpravidla v nemocnici, popřípadě v odborném léčebném ústavu.
(18) Věcně relevantní trh by tak mohl být vymezen v souladu se shora uvedeným buď široce, tj. jako trh poskytování léčebně preventivní péče (pro toto vymezení trhu by mohl svědčit argument, že poskytovatelé zdravotní péče nabízejí většinou více než jeden druh zdravotní péče), a nebo s ohledem na poptávkovou substituci způsobem užším, a to v závislosti na tom, jaké konkrétní služby, respektive zdravotní péči, předmětné zdravotnické zařízení poskytuje (jako jsou mimo jiné ústavní péče, ambulantní péče, závodní preventivní péče). Pro toto užší vymezení by mohla hovořit například skutečnost, že závodní preventivní péče je poptávána pouze zaměstnavateli, kteří jsou ji povinni zajistit pro své zaměstnance, přičemž místem výkonu takové péče je zpravidla město či obec, v němž je místo výkonu pracovní činnosti zaměstnanců.
(19) Další dělení zdravotní péče, které přichází v úvahu, je dělení v závislosti na charakteru provozování zdravotnických zařízení, tj. v závislosti na tom, zda je dané zdravotnické zařízení státní či soukromé. Tímto způsobem vymezují věcně relevantní trh zahraniční soutěžní úřady, například Evropská komise či ve Spojených státech amerických [1]. Toto členění je však odvislé od legislativní úpravy zdravotnictví, která se ve většině států navzájem liší.
(20) Z hlediska geografického je nutno vzít v úvahu, že zdravotní péče je, s výjimkou vysoce specializovaných činností, jednotlivými zdravotnickými zařízeními poskytována pacientům v příslušné spádové oblasti [2], tj. pacient přijímající zdravotní péči si vybírá tato zařízení z okruhu dostupných zdravotních pracovišť dle místa svého bydliště. Nabývaná zdravotnická zařízení poskytují služby závodní preventivní a ambulantní péče ve spádových oblastech Ostravy, Olomouce, Plzně, České Třebové, Nymburka, a Prahy. Společnost AGEL působí z výše uvedených spádových oblastí pouze na území města Ostravy, kde poskytuje služby ústavní a ambulantní péče. Společný tržní podíl v takto vymezené spádové oblasti však v případě jakkoli v úvahu přicházejícího vymezení relevantního trhu, nepřesáhne 15% hranici.
(21) V případě daného spojení soutěžitelů Úřad vzal z úvahu jednak fakt, že tržní podíl spojujících se soutěžitelů v oblasti poskytování zdravotní péče na území spádové oblasti města Ostravy je nízký při jakékoli definici věcného relevantního trhu a jednak skutečnost, že v dalších spádových oblastech se činnosti spojujících se soutěžitelů žádným způsobem nepřekrývají.
(22) Protože posuzované spojení soutěžitelů nevzbuzuje vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže při žádné z možných definic věcného relevantního trhu, mohl Úřad ponechat pro účely daného správního řízení otázku věcného vymezení relevantního trhu otevřenou.
(23) Jak již bylo uvedeno výše, činnost spojujících se soutěžitelů se protíná pouze na území města Ostravy, a to pouze v rozsahu ambulantní péče. V rámci této spádové oblasti navíc působí řada dalších zdravotnických zařízení, která představují alternativu pro pacienty, a sice Fakultní nemocnice Ostrava, Městská nemocnice Ostrava, Poliklinika Ostrava-Habrůvka a další specializovaná pracoviště ambulantních a obvodních lékařů.
(24) Po zhodnocení výše uvedených skutečností, zejména minimálního překryvu činností spojujících se soutěžitelů a jejich nízkému tržnímu podílu v dané oblasti, přítomnosti řady konkurentů a neexistenci významných překážek pro vstup nových soutěžitelů, dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že nezvýší tržní sílu spojujících se soutěžitelů natolik, aby vedla ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich na vymezených relevantních trzích ani na vertikálně propojených trzích.
(25) Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
(26) Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda
ředitel
Sekce hospodářské soutěže
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Marcel Zachveja, advokát
Zachveja & Blaško, advokátní kancelář, s.r.o.
28. října 1727/108
702 00 Ostrava

[1] Viz např. COMP/M4788- ROZIER / BHS ( private acute hospital services ).
[2] Dle § 39 odst. 2 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zdravotnická zařízení zřizovaná ministerstvem zdravotnictví, kraji v samostatné působnosti a obcemi jsou povinna poskytovat zdravotní péči ve spádových územích stanovených vyhláškou ministerstva zdravotnictví.