UOHS S358/2013
Rozhodnutí: S358/2013/KS-12463/2013/840/MWi Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Global Stores, a.s. a OBI Česká republika s.r.o.
Účastníci Global Stores, a.s. OBI Česká republika s.r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 3. 7. 2013
Dokumenty dokument ke stažení 105 KBČ. j.: ÚOHS-S358/2013/KS-12463/2013/840/MWi

3. 7. 2013Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S358/2013/KS, zahájeném dne 7. 6. 2013 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě návrhu účastníka řízení, společnosti OBI Česká republika s.r.o., se sídlem Praha 4, Budějovická 3a, IČ: 60470968, zastoupené Dr. Radanem Kubrem, advokátem, se sídlem Praha 1, Jáchymova 2, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto
rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě (i) Smlouvy o koupi a prodeji majetkových hodnot (zásob) a (ii) Smlouvy o koupi a prodeji majetku (provozního a obchodního vybavení), které budou uzavřeny mezi společnostmi Global Stores, a.s. se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 53/815, IČ: 25703323, vždy jako prodávajícím, a OBI Česká republika s.r.o., se sídlem Praha 4, Budějovická 3a, IČ: 60470968, vždy jako kupujícím, (iii) Smlouvy související s převodem zaměstnanců, která bude uzavřena mezi společnostmi Global Stores, a.s., jako převodcem, a OBI Česká republika s.r.o., jako nabyvatelem, a (iv) Nájemní smlouvy, která bude uzavřena mezi společnostmi UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 815/53, IČ: 28375025, jako pronajímatelem, a OBI Česká republika s.r.o., jako nájemcem, v jejichž důsledku má společnost OBI Česká republika s.r.o. nabýt část podniku společnosti Global Stores, a.s., v současné době vedenou jako hobbymarket v Praze Roztylech, se dle § 16 odst. 2 téhož zákona
POVOLUJE. Odůvodnění
1. Při posuzování navrhované transakce vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listin zakládajících transakci, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících se účastníků transakce.
2. Skutečnost, že se Úřad transakcí zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), v platném znění (dále též zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. OV432546 ze dne 13. 6. 2013. Tato skutečnost byla současně zveřejněna na internetových stránkách Úřadu. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedené transakci neobdržel. I. Notifikační podmínky
3. K navrhované transakci má dojít na základě (i) Smlouvy o koupi a prodeji majetkových hodnot (zásob) a (ii) Smlouvy o koupi a prodeji majetku (provozního a obchodního vybavení), které budou uzavřeny mezi společnostmi Global Stores, a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 53/815, IČ: 25703323 (dále jen Global Stores ), vždy jako prodávajícím, a OBI Česká republika s.r.o., se sídlem Praha 4, Budějovická 3a, IČ: 60470968 (dále jen OBI ), vždy jako kupujícím, (iii) Smlouvy související s převodem zaměstnanců, která bude uzavřena mezi společnostmi Global Stores, jako převodcem, a OBI, jako nabyvatelem, a (iv) Nájemní smlouvy, která bude uzavřena mezi společnostmi UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 815/53, IČ: 28375025 (dále jen UNIMEX GROUP ), jako pronajímatelem, a OBI, jako nájemcem.
4. Společnosti OBI a Global Stores uzavřely v minulosti Franšízové smlouvy, [1] na základě kterých společnost Global Stores provozuje 6 hobbymarketů (v Praze Roztylech, Brně, Zlíně, Českých Budějovicích, Hodoníně a Pardubicích) pod obchodním označením OBI. Uvedené společnosti zamýšlejí ukončit tento koncept Dohodou o ukončení franšízových smluv. Účinnost této Dohody je podmíněna, mimo jiné, uzavřením výše zmiňovaných (i) Smlouvy o koupi a prodeji majetku (provozního a obchodního vybavení), (ii) Smlouvy o koupi a prodeji majetkových hodnot (zásob), (iii) Smlouvy související s převodem zaměstnanců a (iv) Nájemní smlouvy, přičemž společnost OBI má v úmyslu nadále provozovat prodejnu v Praze Roztylech jako prodejnu OBI, zbylých 5 prodejen bude provozováno společností Global Stores pod jiným označením.
5. Společnost Global Stores převede na společnost OBI na základě identifikovaných smluv stávající vybavení a zásoby prodejny v Praze Roztylech, jakož i zaměstnance náležející k této provozovně. Společnost OBI současně uzavře nájemní smlouvu s majitelem budovy, v níž se prodejna nachází, se společností UNIMEX GROUP, a to na dobu [ obchodní tajemství ].
6. Vzhledem ke skutečnosti, že ve všech výše uvedených smluvních dokumentech je transakce spočívající v nabytí části podniku společnosti Global Stores společností OBI pojímána jako jeden celek sestávající ze vzájemně podmíněných transakcí, které spolu věcně, časově i personálně souvisejí, a dále s ohledem na skutečnost, že společnosti UNIMEX GROUP a Global Stores jsou součástí jedné podnikatelské skupiny, považuje Úřad všechny úkony učiněné na základě výše identifikovaných smluv za součást jedné transakce, představující spojení soutěžitelů.
7. V souvislosti s výše uvedenými smlouvami pak společnost OBI nabyde budovu, [2] v současné době vedenou jako hobbymarket v Praze Roztylech, provozní a obchodní vybavení předmětné prodejny, značnou část zásob zboží prodávaného v této prodejně [3] a zaměstnance pracující v této prodejně. [4]
8. Z výše uvedeného vyplývá, že společnost OBI nabyde část podniku, v současné době vedenou jako hobbymarket v Praze Roztylech, provozovanou společností Global Stores (dále jen Hobbymarket Praha Roztyly ), jíž lze jednoznačně přiřadit obrat dosažený prodejem zboží na relevantním trhu. Posuzovaná transakce tak představuje spojení soutěžitelů ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 zákona.
9. Dále se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna, a spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu. II. Charakteristika účastníků transakce
10. Společnost OBI je činná pouze na území České republiky a je kontrolována společností OBI AG, se sídlem Spolková republika Německo, 42929 Wermelskirchen, Albert Einstein Str. 7-9, která vlastní její 100% obchodní podíl. Společnost OBI provozuje v České republice síť 27 hobbymarketů OBI, dalších 6 hobbymarketů OBI provozuje formou franšízy společnost Global Stores, přičemž tato franšíza bude po uskutečnění spojení ukončena. Hobbymarkety OBI nabízejí úplný sortiment zboží typu DIY (Do It Yourself), zejména dřevo, elektromateriál, barvy, laky, potřeby pro stavebnictví, potřeby pro kutily, nářadí, sanitární zboží, potřeby pro zahradu, bydlení a autopříslušenství.
11. Hobbymarket Praha-Roztyly působí pouze na území České republiky (zejména na území Hlavního města Praha) taktéž v oblasti prodeje zboží typu DIY (Do It Yourself), tedy zejména dřeva, elektromateriálu, barev, laků, potřeb pro stavebnictví, potřeb pro kutily, nářadí, sanitárního zboží, potřeb pro zahradu, bydlení a autopříslušenství, přičemž na trhu vystupuje pod obchodní značkou OBI. Hobbymarket Praha Roztyly je provozován společností Global Stores, která v době před uskutečněním posuzované transakce formou franšízy provozuje dalších 5 hobbymarketů pod označením OBI, a to ve Zlíně, Českých Budějovicích, Brně, Hodoníně a Pardubicích. Tyto prodejny budou provozovány společností Global Stores i po ukončení franšízových smluv, pouze pod jiným označením. III. Dopady spojení
12. Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
13. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 2 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje nabývaný podnik, resp. jeho část, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
14. Z výše uvedeného popisu podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů vyplývá, že se tyto překrývají v oblasti maloobchodního prodeje zboží typu DIY (Do It Yourself). Toto zboží je prodáváno zejména v již zmíněných hobbymarketech (např. OBI, Hornbach, Baumax, Bauhaus, Mountfield či Globus Baumarkt) a dále v malých specializovaných prodejnách (barvy, železářství, apod.). Hobbymarkety se podílejí na celkovém prodeji výše uvedeného zboží na území České republiky zhruba 48,2%. Zbytek, tedy 51,8%, je prodáno prostřednictvím malých specializovaných prodejen a internetu. Na území Hlavního města Prahy, kde se činnost spojujících se soutěžitelů geograficky překrývá, je prodej prostřednictvím hobbymarketů ve výši cca 68,5%, přes specializované prodejny a internet se prodává zhruba 31,5%.
15. V hobbymarketech je nabízen široký sortiment zboží typu DIY (Do-It-Yourself), zejména dřevo, elektromateriál, barvy, laky, potřeby pro stavebnictví, potřeby pro kutily, nářadí, sanitární zboží, potřeby pro zahradu, bydlení a autopříslušenství. Zákazníky v těchto prodejnách jsou pak především maloodběratelé a koncoví spotřebitelé zboží, případně drobní podnikatelé (řemeslníci). Nabídka zboží je zde obvykle široká. Hobbymarkety se vyznačují také velkou prodejní plochou, což je odlišuje od menších, úzce specializovaných prodejen.
16. Ve své dosavadní rozhodovací praxi se Úřad oblastí maloobchodního prodeje zboží typu DIY nezabýval, avšak v případech spojení soutěžitelů například v oblasti maloobchodního prodeje zboží denní potřeby posuzoval Úřad samostatně prodej zboží denní potřeby v supermarketech, hypermarketech a diskontních prodejnách, neboť společným rysem těchto prodejen, jímž se odlišují od menších specializovaných prodejen, je široká nabídka zboží a velká prodejní plocha. [5] Co se týče posuzovaného spojení soutěžitelů, i zde je možné konstatovat, že zboží typu DIY je nabízeno v hobbymarketech, vyznačujících se velkou prodejní plochou a širokou nabídkou sortimentu, a ve specializovaných prodejnách, kde se prodává menší objem zboží, jež je více specializováno na konkrétní činnost. Nicméně s ohledem na skutečnost, že posuzované spojení nevzbuzuje obavy z narušení hospodářské soutěže při v jakékoli v úvahu připadající definici relevantního trhu, ponechal Úřad pro účely tohoto rozhodnutí otázku vymezení věcně relevantního trhu otevřenou a posuzoval pouze oblast maloobchodního prodeje zboží typu DIY v hobbymarketech.
17. Pokud jde o geografické vymezení relevantního trhu, zde Úřad ve svých předchozích rozhodnutích, týkajících se již zmíněného prodeje zboží denní potřeby, konstatoval, že ačkoli se rozhodování soutěžitele o tvorbě cen, sortimentu prodávaného zboží, marketingových a propagačních aktivitách či rozmístění prodejen obvykle odehrává na národní úrovni, skutečnost, že jednotliví prodejci vzájemně sledují konkurenční ceny na lokální úrovni a následně reagují na aktuální tržní situaci, svědčí ve prospěch lokálního vymezení relevantního trhu. Z pohledu konečného zákazníka pak geografický relevantní trh představuje lokálně omezenou oblast, v níž mohou koneční zákazníci dosáhnout prodejny 20 až 30 minutovou jízdou autem. [6] Co se týče posuzovaného spojení, je možné konstatovat, že společnost OBI rozhoduje o celkové koncepci marketingové propagace a podpory prodeje na národní úrovni a o skladbě sortimentu prodávaného zboží, avšak, každá jednotlivá provozovna má možnost přizpůsobit jak konečné prodejní ceny zboží, tak i sortiment lokálně působícím konkurentům. Z hlediska geografického vymezení v oblasti maloobchodního prodeje zboží typu DIY v hobbymarketech by tedy bylo možné uvažovat spíše o lokálním členění.
18. S ohledem na skutečnost, že Úřad nespatřuje v posuzovaném spojení soutěžitelů obavu z narušení hospodářské soutěže při žádné v úvahu připadající definici relevantního trhu, ponechal také otázku geografického vymezení relevantního trhu otevřenou a zaměřil se na dopady předmětného spojení na hospodářskou soutěž na území Hlavního města Prahy, kde působí oba spojující se soutěžitelé.
19. Tržní podíl společnosti OBI v roce 2012 v oblasti maloobchodního prodeje zboží typu DIY v hobbymarketech na území Hlavního města Prahy, kde se nachází celkem 4 hobbymarkety OBI (bez hobbymarketu v Praze Roztylech), je zhruba [15-25]%. Tržní podíl Hobbymarketu Praha Roztyly dosahoval přibližně [5-15]%. Společný podíl spojujících se soutěžitelů v oblasti maloobchodního prodeje zboží typu DIY v hobbymarketech na území Hlavního města Prahy tedy nepřesáhne [25-35]%.
20. Spojující se soutěžitelé jsou na území Hlavního města Prahy vystaveni tlaku řady dalších hobbymarketů, jako například dvou prodejen Hornbach, tří prodejen Bauhaus, tří prodejen Baumax, čtyř prodejen Mountfield, tří prodejen Globus Baumarkt.
21. S ohledem na skutečnost, že již před uskutečněním posuzovaného spojení je prodejna v Praze Roztylech známá pod označením OBI a takto je zavedena u spotřebitelů, předmětné spojení nepředstavuje podstatnou změnu struktury relevantního trhu, která by způsobila narušení hospodářské soutěže.
22. Po zhodnocení výše uvedených skutečností dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a to zejména s ohledem na relativně nízký tržní podíl spojujících se soutěžitelů, dostatečný počet dalších soutěžitelů, působících na trhu a na skutečnost, že z pohledu spotřebitele nedojde k podstatné změně. Prodejna v Praze Roztylech, jež bude i po uskutečnění posuzované transakce provozována pod obchodním označením OBI, se svým vzhledem neodlišuje od ostatních prodejen s tímto označením, nabízený sortiment zboží je a bude i nadále téměř shodný a hobbymarket Praha Roztyly je možné již v současné době najít na internetových stránkách OBI jako jednu z jejích poboček.
23. Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů, a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.


otisk úředního razítka

JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda Úřadu
pověřený řízením
Sekce hospodářské soutěže

Obdrží
Dr. Radan Kubr LLM, advokát
PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář
Jáchymova 2
110 00 Praha 1

Vypraveno dne
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Právní moc: 3. 7. 2013

[1] [ obchodní tajemství ].
[2] A to na základě dlouhodobého nájmu, jež má podobné následky pro strukturu trhu jako případný prodej takové budovy.
[3] A to na základě smluv o koupi a prodeji.
[4] A to na základě smlouvy o převodu zaměstnanců.
[5] Viz rozhodnutí Úřadu S202/2008 REWE/PLUS-DISCOUNT .
[6] Viz rozhodnutí Úřadu S202/2008 REWE/PLUS-DISCOUNT .