UOHS S357/2010
Rozhodnutí: S357/2010/KS-15300/2010/840 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů STRABAG SE a ECM Facility a.s.
Účastníci STRABAG SE ECM Facility a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2010
Datum nabytí právní moci 15. 10. 2010
Dokumenty dokument ke stažení 120 KB


Č. j.: ÚOHS-S357/2010/KS-15300/2010/840
V Brně dne: 15.10.2010


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S357/2010/KS, zahájeném dne 20.9.2010 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě návrhu účastníka řízení, společnosti STRABAG SE, se sídlem Rakouská republika, Villach, Triglavstraße 9, ve správním řízení zastoupeného JUDr. Martinem Nedelkou, LL.M., advokátem, se sídlem Praha 1, nám. Republiky 1079/1a, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů STRABAG SE, se sídlem Rakouská republika, Villach, Triglavstraße 9, a ECM Facility a.s., se sídlem Praha 4, Na Strži 65/1702, IČ: 26157799, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o koupi a převodu akcií, uzavřené dne 15.9.2010 mezi společnostmi STRABAG SE, jako kupujícím, a ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A.G., se sídlem Lucemburské velkovévodství, Lucemburk, Rue de Laboratoire 9, jako prodávajícím, v jejímž důsledku společnost STRABAG SE získá akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti ECM Facility a.s., a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 téhož zákona, povoluje. Odůvodnění
1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku a obdobných zahraničních registrů, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
2. Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále též zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 39/2010 ze dne 29.9.2010. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. I. Notifikační podmínky
3. K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě Smlouvy o koupi a převodu akcií, která byla uzavřena dne 15.9.2010 mezi společností STRABAG SE, se sídlem Rakouská republika, Villach, Triglavstraße 9 (dále jen STRABAG SE ), jako kupujícím, a společností ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A.G., se sídlem Lucemburské velkovévodství, Lucemburk, Rue de Laboratoire 9, jako prodávajícím.
4. V důsledku realizace předmětné transakce získá společnost STRABAG SE akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti ECM Facility a.s., se sídlem Praha 4, Na Strži 65/1702, IČ: 26157799 (dále jen ECM Facility ), a tím i možnost tuto společnost přímo výlučně kontrolovat. Posuzovaná transakce tak představuje spojení soutěžitelů podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
5. V dalším kroku se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna, a spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu. II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
6. Společnost STRABAG SE stojí v čele skupiny společností (dále též jen skupina STRABAG ), která celosvětově působí zejména v oblastech pozemního a inženýrského stavitelství, poskytování služeb se stavebnictvím souvisejících (např. projektová činnost nebo facility management) a výroby stavebních materiálů.
7. V České republice je skupina STRABAG [1] činná zejména v oblasti provádění pozemních a inženýrských staveb, dále pak v oblasti těžby kameniva, štěrku a písku a výroby betonu a obalovaných asfaltových směsí.
8. Společnost ECM Facility se zabývá zejména poskytováním služeb v oblasti správy nemovitostí (facility management), a to v administrativních budovách, nákupních centrech, průmyslových areálech, objektech státní správy, hotelech, rezidenčních objektech a dalších typech nemovitostí. Před uskutečněním posuzovaného spojení soutěžitelů je společnost ECM Facility kontrolována společností ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A.G. III. Dopady spojení
9. Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
10. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje nabývaný soutěžitel, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
11. Společnost ECM Facility se zabývá poskytováním služeb v oblasti správy nemovitostí (facility management), které zahrnují např. zajištění provozu dané nemovitosti, provádění standardní údržby a potřebných oprav a rovněž zajištění administrativních činností souvisejících s provozem nemovitosti. Uvedené služby jsou odděleny od vlastnictví nemovitosti a jsou poskytovány vlastníkům administrativních budov, nákupních center, průmyslových areálů, hotelů, rezidenčních objektů a dalších typů nemovitostí, případně v rámci developerských projektů nebo pronájmu nemovitostí.
12. Z výčtu podnikatelských aktivit skupiny STRABAG, jež působí zejména v oblasti stavebnictví, vyplývá, že předmětné spojení má na území České republiky konglomerátní charakter, neboť činnosti spojujících se soutěžitelů se nepřekrývají a ani na sebe vertikálně nenavazují.
13. S ohledem na konglomerátní charakter předmětné spojení soutěžitelů nevzbuzuje vážné obavy z narušení hospodářské soutěže při žádné z možných definic vymezení relevantního trhu. Úřad má tedy za to, že není nezbytně nutné vymezovat produktový relevantní trh v této oblasti s konečnou platností a bude pro účely posouzení dopadů tohoto spojení na hospodářskou soutěž hodnotit účinky spojení v oblasti správy nemovitostí .
14. V otázce vymezení relevantního trhu z hlediska geografického by mohlo být zvažováno, zda v oblasti poskytování služeb správy nemovitostí jsou homogenní podmínky na celém území České republiky, popř. zda by předmětný trh měl být širší či užší, nicméně s ohledem na skutečnost, že se činnosti spojujících se soutěžitelů nepřekrývají, není ani v tomto případě nutné vymezit z hlediska geografického relevantní trh s konečnou platností a při posuzování dopadů předmětného spojení soutěžitelů se Úřad zabýval situací v oblasti správy nemovitostí na celém území České republiky .
15. Ve spojením dotčené oblasti působí na území České republiky ze spojujících se soutěžitelů pouze společnost ECM Facility, jejíž tržní podíl je [0-5]%. V důsledku posuzovaného spojení tak nedochází k nárůstu tržního podílu spojením vzniklého subjektu.
16. Spojením dotčená oblast správy nemovitostí na území České republiky se vyznačuje přítomností značného počtu konkurentů, jako jsou např. společnosti ISS Facility Services s.r.o., OKIN Group, a.s., AB Facility a.s., CENTRA a.s. nebo Skanska Facilities Management CZ, s.r.o. U některých z těchto konkurenčních subjektů se jedná o dceřiné společnosti významných zahraničních stavebních společností, přičemž jednotlivě dosahují v oblasti správy nemovitostí postavení, jež je srovnatelné s tržním podílem spojením vzniklého subjektu.
17. S ohledem na výše uvedené skutečnosti, zejména na konglomerátní charakter spojení, stejně jako přítomnost řady konkurentů ve spojením dotčené oblasti dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad v dané věci rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů, a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává. Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Michal Petr, Ph.D.
ředitel Sekce hospodářské soutěže
Obdrží:
JUDr. Martin Nedelka, LL.M., advokát
AK Schönherr, s.r.o.
nám. Republiky 1079/1a
110 00 Praha 1
Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy
Právní moc: 15.10.2010.

[1] Např. prostřednictvím společností STRABAG a.s., KAMENOLOMY ČR s.r.o. nebo BOHEMIA ASFALT, s.r.o.