UOHS S356/2009
Rozhodnutí: S356/2009/KS-60/2010/840 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů C.S.CARGO a.s. a částí podniků společností GOLEM-autodoprava s.r.o. a Autocentrum Stará Role s.r.o.
Účastníci C.S.CARGO a.s. GOLEM-autodoprava s.r.o. Autocentrum Stará Role s.r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2009
Datum nabytí právní moci 5. 1. 2010
Dokumenty dokument ke stažení 107 KB


č. j. ÚOHS-S356/2009/KS-60/2010/840 V Brně dne 5. ledna 2010
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S356/2009/KS, zahájeném dne 23. prosince 2009 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti C.S.CARGO a.s., se sídlem Jičín, Hradecká 1116, IČ: 64259374, ve správním řízení zastoupeného JUDr. Alexandrem Césarem, advokátem, se sídlem Praha 1, Klimentská 1216/46, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto
rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů C.S.CARGO a.s., se sídlem Jičín, Hradecká 1116, IČ: 64259374, a částí podniků společností GOLEM-autodoprava s.r.o., se sídlem Karlovy Vary, Závodu míru 233/70, IČ: 26329352, a Autocentrum Stará Role s.r.o., se sídlem Karlovy Vary, Stará Role, Nádražní 61, IČ: 28003411, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě dokumentu TERM SHEET-Základní podmínky převzetí vybraných činností společností GOLEM-autodoprava s.r.o. a Autocentrum Stará Role s.r.o. , uzavřeného dne 13. prosince 2009 mezi společnostmi GOLEM - autodoprava s.r.o. a Autocentrum Stará Role s.r.o., jako převodci, a C.S.CARGO a.s., jako nabyvatelem, v jejímž důsledku společnost C.S.CARGO a.s. nabude části podniku společností GOLEM-autodoprava s.r.o. a Autocentrum Stará Role s.r.o., se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona,
povoluje. odůvodnění:
1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), na základě ve výroku uvedeného dokumentu a na základě rámcové smlouvy o převzetí vybraného majetku, závazků a zaměstnanců, která bude uzavřena mezi převodci a nabyvatelem, jak jsou uvedeni ve výroku tohoto rozhodnutí. V důsledku těchto skutečností nabude společnost C.S.CARGO a.s., se sídlem Jičín, Hradecká 1116, IČ: 64259374 (dále jen C.S.CARGO ), části podniků společností GOLEM-autodoprava s.r.o., se sídlem Karlovy Vary, Závodu míru 233/70, IČ: 26329352 (dále jen GOLEM ), a Autocentrum Stará Role s.r.o., se sídlem Karlovy Vary, Stará Role, Nádražní 61, IČ: 28003411 (dále jen Autocentrum ). Spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ).
2. Společnost C.S.CARGO je přímo kontrolována nizozemskou společností C.S.Cargo Holding N.V., nad níž vykonává kontrolu rovněž nizozemská společnost Trifid Holding N.V., která je společně kontrolována dvěma fyzickými osobami (dále jen skupina C.S.Cargo Holding ). V České republice působí skupina C.S.Cargo Holding zejména v oblasti poskytování komplexních logistických služeb, provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy, nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv a poskytování servisních služeb motorových vozidel a jejich příslušenství.
3. Nabývané části podniků společností GOLEM a Autocentrum , jež mají být tvořeny vybraným majetkem, zaměstnanci a obchodními aktivitami předmětných společností, působí v České republice zejména v oblasti poskytování komplexních logistických služeb a servisních služeb motorových vozidel a jejich příslušenství.
4. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení. Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda, Ph.D.
místopředseda
pověřený řízením Sekce hospodářské soutěže
Obdrží: :
JUDr. Alexandr César, advokát
Klimentská 1216/46
110 00 Praha 1
Vypraveno dne :
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy.
Právní moc: 5.1.2010.