UOHS S354/2009
Rozhodnutí: S354/2009/KS-594/2010/840 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů Global Trade Opportunities (G.T.O.) AB a fyz. osoba R.V.
Účastníci Global Trade Opportunities (G.T.O.) AB fyzická osoba R.V.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2009
Datum nabytí právní moci 18. 1. 2010
Dokumenty dokument ke stažení 164 KB


Č. j.: ÚOHS-S354/2009/KS-594/2010/840
V Brně dne: 18.01.2010


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S354/2009/KS, zahájeném dne 17. prosince 2009 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na návrh účastníků řízení, společnosti Global Trade Opportunities (G.T.O.) AB, se sídlem Švédské království, Stockholm, Karlavägen 18, ve správním řízení zastoupené Mgr. Martinem Krejčím, advokátem, se sídlem Praha 1, Jungmannova 24, a pana Ing. Romana Vika, bytem Praha 4, Papírníkova 615, ve správním řízení zastoupeného JUDr. Pavlem Noskem, advokátem, se sídlem Praha 1, Jungmannova 24, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o převodu akcií, která byla uzavřena dne 25. listopadu 2009 mezi společnostmi ICELANDAIR GROUP HF., se sídlem Island, 101 Reykjavik, Reykjavik Airport, jako prodávajícím, a CANARIA TRAVEL, spol. s r.o., se sídlem Praha 8, Horňátecká 5/481, IČ: 49689428, jako kupujícím, v jejímž důsledku získá společnost Global Trade Opportunities (G.T.O.) AB, se sídlem Švédské království, Stockholm, Karlavägen 18, a pan Ing. Roman Vik, bytem Praha 4, Papírníkova 615, možnost společně kontrolovat společnost Travel Service, a.s., se sídlem Praha 5, Janáčkovo nábř. 59/138, IČ: 25663135, se dle § 16 odst. 2 téhož zákona, povoluje. Odůvodnění
1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále též Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku či obdobného zahraničního registru, výročních zpráv, jakož i dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
2. Skutečnost, že se Úřad spojením soutěžitelů zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 52/2009 ze dne 30. prosince 2009. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
3. Za účelem objektivizace získaných informací Úřad oslovil vybrané konkurenty spojujících se soutěžitelů působící v oblasti cestovního ruchu se žádostí o poskytnutí informací a stanovisek k posuzovanému spojení, přičemž ke dni vydání rozhodnutí Úřad neobdržel žádnou námitku proti realizaci posuzovaného spojení. I. Notifikační podmínky
4. K předmětnému spojení soutěžitelů dochází na základě Smlouvy o převodu akcií, která byla dne 25. listopadu 2009 uzavřena mezi společnostmi ICELANDAIR GROUP HF., se sídlem Island, 101 Reykjavik, Reykjavik Airport, jako prodávajícím (dále jen ICELANDAIR ), a CANARIA TRAVEL, spol. s r.o., se sídlem Praha 8, Horňátecká 5/481, IČ: 49689428, jako kupujícím (dále jen CANARIA ).
5. V důsledku předmětné smlouvy nabude společnost CANARIA akcie představující [ obchodní tajemství ] % podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti Travel Service, a.s., se sídlem Praha 5, Janáčkovo nábř. 59/138, IČ: 25663135 (dále jen TVS ), vlastněné v současné době společností ICELANDAIR. Společnost CANARIA je kontrolována společně oběma navrhovateli, tj. společností Global Trade Opportunities (G.T.O.) AB, se sídlem Švédské království, Stockholm, Karlavägen 18 (dále jen G.T.O. ), vlastnící [ obchodní tajemství ] % obchodní podíl, a panem Ing. Romanem Vikem, bytem Praha 4, Papírníkova 615 (dále jen Ing. Roman Vik"), nepřímo disponujícím rovněž [ obchodní tajemství ] % obchodním podílem na společnosti CANARIA.
6. Oba navrhovatelé již před podáním návrhu na povolení spojení soutěžitelů drží každý shodně po [ obchodní tajemství ] % akcií společnosti TVS. Dohromady tedy oba navrhovatelé vlastní akcie představující [ obchodní tajemství ] % podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti TVS. Prostřednictvím jimi společně kontrolované společnosti CANARIA, která nabude [ obchodní tajemství ] % akcií společnosti TVS, tedy budou oba navrhovatelé nově disponovat akciemi představujícími celkem [ obchodní tajemství ] % podíl na hlasovacích právech společnosti TVS. Zbylých [ obchodní tajemství ] % akcií zůstane po uskutečnění notifikovaného spojení nadále v držení společnosti ICELANDAIR.
7. V průběhu správního řízení se Úřad zabýval otázkou, zda nové rozložení hlasovacích práv umožní oběma navrhovatelům výkon společné kontroly nad společností TVS. V této souvislosti je významná skutečnost, že jednou z podmínek subjektu poskytujícího záruku bankám financujícím společnost TVS byl požadavek, aby [ obchodní tajemství ] . Dále Úřad zohlednil dlouhodobé společné zájmy navrhovatelů, které mají za následek jejich společný postup, projevující se mimo jiné i ve společné kontrole společnosti CANARIA a dalších společností. [1] Další skutečností svědčící o silném společném zájmu navrhovatelů je vzájemně koordinovaný postup v případě zamýšleného získání akcií společnosti TVS ze strany společnosti CANARIA. Navrhovatelé se na místo toho, aby každý z nich od společnosti ICELANDAIR nabyl polovinu prodávaných akcií společnosti TVS, rozhodli tyto akcie nabýt prostřednictvím jimi kontrolovaného společného subjektu. Jestliže navrhovatelé budou nuceni dosáhnout shody ve vztahu k výkonu hlasovacích práv společnosti CANARIA ve společnosti TVS, lze předpokládat shodu i pokud jde o přímý výkon jejich hlasovacích práv ve společnosti TVS.
8. V případě posuzovaného nabytí akcií společnosti TVS ze strany společnosti CANARIA tedy získají navrhovatelé možnost společně vykonávat rozhodující vliv, a tím i kontrolu ve smyslu § 12 odst. 4 zákona, na činnost společnosti TVS. Předmětná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona. Podle citovaného ustanovení se totiž za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona považuje situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
9. V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna, a spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu. II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
10. Společnost G.T.O. byla založena jako společnost holdingového typu, její hlavní činností je správa majetkových účastí. Tato společnost je přímo a výlučně kontrolována společností UNIMEX GROUP, a.s. se sídlem Praha 1, Václavské nám. 53, IČ: 41693540 (dále jen UNIMEX ). Společnost UNIMEX je společně kontrolována panem JUDr. Jiřím Šimáně, bytem Praha 1, Pařížská 131/28, a panem Ing. Jaromírem Šmejkalem, bytem Praha 2, Ječná 29.
11. Společnost G.T.O. výlučně kontroluje řadu dalších soutěžitelů, společně s panem Ing. Romanem Vikem pak zejména společnost CANARIA.
12. Společnosti ze skupiny UNIMEX vykonávají činnosti v následujících oblastech:
o poskytování služeb koncovým spotřebitelům v oblasti cestovního ruchu se zaměřením na turistickou destinaci Kanárských ostrovů,
o prodej zboží v obchodech typu DUTY/TAX FREE nacházejících se na hraničních přechodech, včetně zásobování dalších provozovatelů těchto obchodů,
o provozování obchodů typu Do it Yourself na základě franchisingové dohody s obchodním řetězcem OBI, tj. prodej stavebního a zahradnického materiálu, nářadí a pomůcek určených především k domácímu použití konečným potřebitelům,
o dovoz a distribuce značkových alkoholických nápojů,
o správa administrativních budov a dalších nemovitostí, provozování obchodů typu Travel Value nacházejících se na letištích, tj. prodej značkového zboží, především drogerie, destilátů a vín, tabákových výrobků a oblečení apod.,
o projektová a developerská činnost, především v oblasti výstavby bytových domů,
o pronájem cestovního letadla typu Bussines Jet.
13. Pan Ing. Roman Vik je fyzická osoba, která relevantní činnosti vykonává výlučně prostřednictvím jí kontrolovaných společností. Kromě poskytování služeb koncovým spotřebitelům v oblasti cestovního ruchu se zaměřením na turistickou destinaci Kanárských ostrovů (prostřednictvím společnosti CANARIA) působí zejména v oblasti pronájmu movitého a nemovitého majetku.
14. Společnost TVS je v době před podáním návrhu na povolení spojení kontrolována ze strany společnosti ICELANDAIR, která disponuje akciemi představujícími 50,08% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech této společnosti.
15. Hlavním předmětem činnosti společnosti TVS je pravidelná a nepravidelná vnitrostátní a mezinárodní komerční letecká přeprava osob, jejich zavazadel, zvířat, pošty a nákladu. To zahrnuje především (i) nepravidelnou (charterovou) leteckou osobní přepravu a (ii) nízkonákladovou pravidelnou leteckou osobní přepravu, kterou společnost TVS provozuje pod obchodní značkou Smart Wings. Společnost TVS rovněž provozuje činnost obdobnou charterové přepravě na bázi pronájmu letadel s posádkou (tzv. ACMI pronájem či wet lease-out) a současně pronajímá letouny typu Business Jet. [2] Tyto činnosti však mají pouze doprovodný charakter. Ve velmi omezeném rozsahu vykonává společnost TVS i určitou činnost v oblasti reklamy a prodeje zboží na palubách letadel.
16. Společnost TVS je členem Asociace cestovních kanceláří ČR a spolupracuje s International Air Transport Association (IATA).
17. Společnost TVS kontroluje společnost Travel Service Kft., se sídlem Wesselényi 16/A, Budapešť, Maďarská republika, jež podniká v oblasti nepravidelné (charterové) letecké přepravy osob. Tato společnost však nepůsobí v České republice. III. Dopady spojení
18. Za účelem posouzení, zda předmětné spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména v důsledku vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
19. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení, k nimž dochází dle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
20. Z výše podaného popisu podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů je zřejmé, že v důsledku posuzované transakce nedojde k překrytí jejich činností, za relevantní trhy tak Úřad bude v tomto případě považovat trhy, na kterých působí společnost TVS.
21. Pravidelnou leteckou osobní přepravou se rozumí letecká doprava cestujících prováděná podle letového řádu. V souladu s rozhodovací praxí Evropské komise a i Úřadu lze v oblasti pravidelné letecké přepravy rozlišovat jako dva samostatné věcně relevantní trhy (i) plánované lety na straně jedné a (ii) tzv. nízkonákladové, resp. nízkotarifové, lety na straně druhé. Oproti běžným plánovaným letům lze lety nízkotarifové charakterizovat prostřednictvím jejich odlišné nákladové struktury a nižší kvality poskytovaných služeb, ale i dalšími faktory, jako jsou létané destinace, používaná letadla, apod.
22. Leteckou osobní přepravu lze dále dělit na dopravu na krátké vzdálenosti, dopravu na střední vzdálenosti a dopravu na dlouhé vzdálenosti. Toto dělení je významné mimo jiné pro posouzení, zda na dané trase dochází k vzájemné zastupitelnosti přímých a nepřímých letů. Dalším v úvahu přicházejícím členěním relevantních trhů v letecké přepravě je rozlišení z hlediska (i) cestujících citlivých z časového hlediska (time-sensitive) a (ii) cestujících necitlivých z časového hlediska (no time-sensitive).
23. Při vymezování geografických relevantních trhů v oblasti pravidelné letecké osobní přepravy Úřad v souladu s praxí Evropské komise uplatňuje princip místo odletu/místo určení . [3] Podle tohoto destinačního přístupu pak každá kombinace místa odletu a cílové destinace představuje z pohledu zákazníka samostatný relevantní trh.
24. Pokud jde o nepravidelnou (charterovou) leteckou přepravu osob, u tohoto typu dopravy nejsou fixně stanovena místa odletu a příletu. Z věcného hlediska lze charterovou leteckou přepravu osob chápat jako nabídku charterových kapacit zákazníkům, zejména cestovním kancelářím. Určujícím faktorem je požadavek zákazníka, cestovní kanceláře. V České republice jsou jako místa odletu nejvíce používána mezinárodní letiště Praha, Brno, Ostrava, Karlovy Vary a Pardubice. Z hlediska destinací je nepravidelná letecká přeprava organizována především do významných středomořských letovisek, popřípadě k Černému moři, do rekreačních oblastí v severní Africe a na Blízký Východ. Nabídka služeb leteckých přepravců cestovním operátorům není přesně specifikována jednotlivými linkami, a z tohoto důvodu lze považovat veškeré charterové lety z České republiky za součást jednoho geografického relevantního trhu.
25. Na základě výše uvedeného se nabízí několik způsobů vymezení relevantních trhů v oblasti pravidelné a nepravidelné letecké přepravy osob, nicméně vzhledem k tomu, že činnosti navrhovatelů a společnosti TVS se v této oblasti nepřekrývá, Úřad v tomto konkrétním případě ponechal otázku vymezení výrobkových a geografických relevantních trhů v této oblasti otevřenou.
26. Pokud jde o další činnosti společnosti TVS, tj. zejména ACMI pronájem letadel, provozování a pronájem tzv. Business Jetů a reklamní a propagační činnost, ani v těchto oblastech nedojde v důsledku spojení ke změně tržní struktury, a proto i ve vztahu k nim Úřad ponechal otázku vymezení výrobkových a geografických relevantních trhů otevřenou.
27. Ačkoli v důsledku navrhovaného spojení nedojde k přímé změně tržní struktury v žádné spojením potenciálně dotčené oblasti, Úřad při celkovém zhodnocení posuzované transakce zohlednil vertikální propojení činností společnosti TVS a navrhovatelů v oblasti služeb cestovního ruchu, zejména pak v segmentu prodeje a zajišťování zahraničních turistických zájezdů. V tomto segmentu působí oba navrhovatelé prostřednictvím společnosti CANARIA. Celkový obrat všech soutěžitelů působících v této oblasti v České republice činil v roce 2008 přibližně 15 miliard Kč, přičemž podíl společnosti CANARIA na tomto celkovém obratu představoval cca 0-10 %. Mezi soutěžitele s největším podílem v oblasti zajišťování a prodeje zahraničních turistických zájezdů v České republice patří cestovní kanceláře EXIM Tour (cca 25-35 %), Čedok (cca 15-25 %) a CK Fischer (15-25 %).
28. Oblast zajišťování a prodeje zahraničních turistických zájezdů v České republice vertikálně předchází činnosti spočívající v provozování nepravidelné letecké přepravy osob, kterou vyvíjí společnost TVS. Ta provozuje charterové lety z letišť v České republice (Praha, Brno, Ostrava, Karlovy Vary, Pardubice, Kunovice) zejména do středomořských destinací, dále na Kanárské ostrovy, jakož i do evropských metropolí (Paříž, Madrid, Barcelona, Řím), mimo Evropu pak do Spojených arabských emirátů (Dubaj), Izraele, Islandu, na Kubu, do Thajska, Egypta apod. Další lety jsou provozovány z letišť v Polské republice (Varšava, Katovice), a to zejména na Kanárské ostrovy, prostřednictvím dceřiné společnosti pak i z Budapešti. Podíl společnosti TVS v oblasti charterové letecké přepravy osob v České republice se v roce 2008 pohyboval mezi 50% a 60 %. Dalšími významnými charterovými přepravci jsou zejména České aerolinie a.s. (cca 25-35 %), slovenský přepravce Seagle Air (cca 5-15 %) či nově se rozvíjející JOB AIR-CENTRAL CONNECT AIRLINES, s.r.o.
29. Vzhledem k zaměření společnosti CANARIA na destinaci Kanárských ostrovů Úřad zkoumal možnost, zda-li by spojením vzniklý soutěžitel mohl zamezit poskytování charterové přepravy do této destinace jiným cestovním kancelářím. Podíl společnosti CANARIA mezi českými cestovními kancelářemi na zájezdech do destinace Kanárské ostrovy činil v roce 2008 až [55-65] %, a podíl společnosti TVS v segmentu charterové přepravy mezi Českou republikou a Kanárskými ostrovy dosáhl v roce 2008 až [85-95] %.
30. Z těchto důvodů Úřad oslovil některé cestovní kanceláře, které mají ve své nabídce právě zájezdy na Kanárské ostrovy. V průběhu správního řízení totiž Úřad zjistil, že již v době před spojením je vedoucí cestovní kanceláří, která má díky historickým vazbám uzavřené smlouvy přímo se subjekty na Kanárských ostrovech, právě společnost CANARIA, v menší míře CK Fischer. Ostatní cestovní kanceláře či agentury působí v této destinaci velmi omezeně nebo nabízejí zájezdy těchto dvou kanceláří.
31. Kanárské ostrovy jsou podle zjištění Úřadu oblíbenou destinací i v okolních státech (Polsko, Rakousko, Německo) a z tohoto důvodu provozují charterové lety v těchto státech (často z letišť v těsné blízkosti hranic s Českou republikou), a to jak do destinace Kanárské ostrovy, tak i obecně, i letečtí přepravci odlišní od těch, kteří působí v České republice. Lze mít tedy za to, že v případě zvýšení ceny služeb společnosti TVS, případně jiného znevýhodnění, jsou tuzemské cestovní kanceláře schopny zajistit si tyto služby u jiných charterových přepravců za srovnatelných podmínek, a to jak obecně, tak i se zaměřením na destinaci Kanárské ostrovy. Tento závěr Úřadu oslovené cestovní kanceláře potvrdily s tím, že proti posuzovanému spojení soutěžitelů nemají námitek.
32. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, zejména pak k povaze předmětného spojení soutěžitelů, dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojujících se soutěžitelů natolik, aby mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v posuzovaných oblastech na území České republiky.
33. Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení
34. Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda, Ph.D.
místopředseda
pověřený řízením Sekce hospodářské soutěže
Obdrží:
. Mgr. Martin Krejčíř, advokát
AK Kocián Šolc Balaštík
Jungmannova 24
110 00 Praha 1
. JUDr. Pavel Nosek, advokát
AK Kocián Šolc Balaštík
Jungmannova 24
110 00 Praha 1
Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

[1] Viz např. společnost UG Jet, s.r.o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Václavské nám. 815/53, IČ: 28878931.
[2] Business Jety, které jsou provozovány společností TVS jsou ve vlastnictví společnosti UNIMEX a UG Jet.
[3] Viz např. rozhodnutí Úřadu S 13/2005- České aerolinie/Travel Service.