UOHS S353/2014
Rozhodnutí: S353/2014/KS-8420/2014/840/JMě Instance I.
Věc E.ON Energie, a.s. a Lumen Energy a.s.
Účastníci E.ON Energie, a.s. Lumen Energy a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2014
Datum nabytí právní moci 22. 4. 2014
Dokumenty dokument ke stažení 283 KBČ. j.: ÚOHS-S353/2014/KS-8420/2014 /840/JMě

22. 4. 2014Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S353/2014/KS, zahájeném dne 4. 4. 2014 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti E.ON Energie, a.s., se sídlem České Budějovice, F.A.Gerstnera 2151/6, IČ: 26078201, zastoupeného Mgr. Jiřím Sixtou, advokátem, se sídlem Praha 1, Husova 5, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto
rozhodnutí:

Spojení soutěžitelů E.ON Energie, a.s., se sídlem České Budějovice, F.A.Gerstnera 2151/6, IČ: 26078201, a Lumen Energy a.s., se sídlem Praha 5-Zličín, Na Radosti 184/59, IČ: 26090660, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o úplatném převodu akcií, uzavřené dne 25. 2. 2014 mezi společností E.ON Energie, a.s., jako kupujícím, a společnostmi LUMEN Holding a.s., se sídlem České Budějovice 3, Nemanická 2722, IČ: 02484684, a Barlog Capital a.s., se sídlem Praha 5-Smíchov, Moulíkova 2238/1, IČ: 28210956, jako prodávajícími, v jejímž důsledku má společnost E.ON Energie, a.s. navýšit svůj stávající 40% akciový podíl na společnosti Lumen Energy a.s. tak, že dále má držet akcie představující 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech této společnosti, a tím i možnost vykonávat nad ní výlučnou kontrolu, se podle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona,

POVOLUJE.

Odůvodnění

1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), na základě smluvního dokumentu uvedeného ve výroku. V jeho důsledku má společnost E.ON Energie, a.s., se sídlem České Budějovice, F.A.Gerstnera 2151/6, IČ: 26078201 (dále jen E.ON Energie ), navýšit svůj stávající 40% akciový podíl na společnosti Lumen Energy a.s., se sídlem Praha 5-Zličín, Na Radosti 184/59, IČ: 26090660 (dále jen Lumen Energy ), takovým způsobem, že se má stát jediným akcionářem této společnosti, a získat tak možnost vykonávat nad ní výlučnou kontrolu.
2. Spojení splňuje rovněž notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ).
3. Společnost E.ON Energie je kontrolována společností E.ON Czech Holding Verwaltungs GmbH, jež je součástí nadnárodní skupiny E.ON, v jejímž čele stojí německá energetická společnost E.ON SE.
4. Na území České republiky působí skupina E.ON zejména v oblasti výroby elektřiny a tepla, dodávek tepla, obchodu s elektřinou a plynem, distribuce elektrické energie a plynu a poskytuje rovněž servisní služby v oblasti elektřiny a plynu. Dále působí společnosti náležející do skupiny E.ON na území České republiky například v oblasti strojírenství, konkrétně navrhování, výroby a dodávek konstrukcí pro distribuční rozvod elektrické energie vysokého a nízkého napětí, v oblasti montáží a servisu pro elektrická nevýrobní zařízení a montáží, oprav a údržby elektrických vedení a v oblasti technického poradenství.
5. Společnost Lumen Energy je před uskutečněním spojení společně kontrolována společnostmi E.ON Energie (40 %) a LUMEN Holding a.s., se sídlem České Budějovice 3, Nemanická 2722, IČ: 02484684 (30 %), a Barlog Capital a.s., se sídlem Praha 5-Smíchov, Moulíkova 2238/1, IČ: 28210956 (30 %). [1] Po uskutečnění spojení bude společnost Lumen Energy výlučně kontrolována společností E.ON Energie. Společnost Lumen Energy působí v České republice v oblasti dodávek elektrické energie a plynu, včetně poskytování souvisejících služeb a technického poradenství.
6. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. b) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

otisk úředního razítka

JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda Úřadu
pověřený řízením
Sekce hospodářské soutěžeObdrží
Mgr. Jiří Sixta, advokát
Glatzová & Co, s.r.o.
Husova 5
110 00 Praha 1
IDDS: 4b5gdgq

Vypraveno dne
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 22. 4. 2014.

[1] Viz rozhodnutí Úřadu ve věci povolení spojen soutěžitelů ÚOHS-S043/2011/KS E.ON Energie, a.s. /LUMEN INTERNATIONAL a.s./Barlog Capital a.s./Lumen Energy a.s.