UOHS S353/2010
Rozhodnutí: S353/2010/KS-2418/2011/840/RPl Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů UPC Česká republika, a.s. a Sloane Park Property Trust, a.s.
Účastníci UPC Česká republika, a.s. Sloane Park Property Trust, a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2010
Datum nabytí právní moci 14. 2. 2011
Dokumenty dokument ke stažení 264 KB


Č. j.: ÚOHS-S353/2010/KS-2418/2011/840/RPl
V Brně dne: 14.2.2011

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S353/2010/KS, zahájeném dne 14.9.2010 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě návrhu účastníka řízení, společnosti UPC Česká republika, a.s., se sídlem Praha 4, Závišova 5, IČ: 00562262, ve správním řízení zastoupeného Mgr. Danielou Musilovou, advokátkou, se sídlem Praha 1, Jáchymova 2, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů UPC Česká republika, a.s., se sídlem Praha 4, Závišova 5, IČ: 00562262, a Sloane Park Property Trust, a.s., se sídlem Praha 5, Stodůlky, Sluneční náměstí 2588/14, IČ: 25036459, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě smlouvy o převodu cenných papírů ze dne 17.8.2010, kterou uzavřela společnost Sloane Park Property Trust, N.V., se sídlem Nizozemské království, Eindhoven, Elzentlaan 27, jako prodávající, společnost UPC Česká republika, a.s., jako kupující, a pan D. K.-K., v jejímž konečném důsledku má společnost UPC Česká republika, a.s. získat hromadnou akcii představující 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti Sloane Park Property Trust, a.s., a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16 odst. 5 téhož zákona, povoluje. Odůvodnění
1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících spojujících se soutěžitelů. Úřad též vycházel z vyjádření a stanovisek k předmětnému spojení obdržených od Českého telekomunikačního úřadu, se sídlem Praha 9, Sokolovská 219 (dále též ČTÚ ), konkurentů spojujících se soutěžitelů a odběratelů jejich služeb, jakož i příslušných vyjádření účastníka správního řízení na ně reagujících. Úřad zohlednil rovněž svoji předchozí rozhodovací praxi a přihlédl i k rozhodovací praxi Evropské komise, popřípadě judikatuře evropských soudů.
2. Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále též zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 38/2010 ze dne 22.9.2010. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek Úřad neobdržel žádnou námitku proti spojení
3. Ve snaze zjistit stav věci v rozsahu nezbytném pro posouzení dopadu předmětného spojení na hospodářskou soutěž Úřad v průběhu správního řízení oslovil konkurenty spojujících se soutěžitelů a zejména odběratele společnosti Sloane Park Property Trust, a.s., se sídlem Praha 5, Stodůlky, Sluneční náměstí 2588/14, IČ: 25036459 (dále též Sloane Park ), se žádostí o poskytnutí informací.
4. Na základě informací účastníka řízení, vyjádření oslovených subjektů a na základě závěrů provedené analýzy vycházející ze všech ve správním řízení do té doby shromážděných informací o spojením dotčených trzích i o souvisejících oblastech, dospěl Úřad v rámci třicetidenní lhůty ve smyslu § 16 odst. 2 zákona in fine k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů vzbuzuje vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže.
5. S ohledem na výše uvedené sdělil Úřad dopisem č.j. ÚOHS-S353/2010/KS-16461/2010/840/RPl ze dne 2.11.2010 účastníkovi správního řízení, že ve smyslu § 16 odst. 2 zákona bude v řízení nadále pokračovat a že rozhodnutí ve věci bude vydáno v souladu s § 16 odst. 5 zákona ve lhůtě pěti měsíců od zahájení správního řízení. I. Notifikační podmínky
6. K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě smlouvy o převodu cenných papírů ze dne 17.8.2010. Tuto smlouvu uzavřela společnost Sloane Park Property Trust, N.V., se sídlem Nizozemské království, Eindhoven, Elzentlaan 27 (dále též Sloane Park N.V. ), jako prodávající, společnost UPC Česká republika, a.s., se sídlem Praha 4, Závišova 5, IČ: 00562262 (dále též UPC ), jako kupující, a pan D. K.-K.
7. V důsledku uvedené smlouvy získá společnost UPC hromadnou akcii představující 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti Sloane Park.
8. Nabytím uvedené akcie představující 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti Sloane Park získá společnost UPC možnost vykonávat rozhodující vliv, a tím i kontrolu ve smyslu § 12 odst. 4 zákona, na činnost této společnosti. Uvedená transakce tak představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 zákona. Podle citovaného ustanovení zákona se totiž za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona považuje i situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
9. V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna, a spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu. II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
10. Společnost UPC je součástí nadnárodní skupiny společností, v jejímž čele stojí společnost Liberty Global, Inc., se sídlem ve Spojených státech amerických (dále též Skupina Liberty ), která je mezinárodním kabelovým operátorem nabízejícím služby elektronických komunikací, tj. pokročilé hlasové, video a internetové služby. Společnosti Skupiny Liberty působí v řadě zemí v odvětví médií, informací, elektronických komunikací a zábavy. Společnost UPC je přímo kontrolována holdingovou společností UPC Czech Holding B.V., která však kromě držení podílů v dceřiných společnostech jinou činnost nevykonává.
11. Samotná společnost UPC je vlastníkem a provozovatelem sítě elektronických komunikací a poskytovatelem služeb elektronických komunikací ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a provozovatelem převzatého vysílání ve smyslu zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů. V minulosti byla pro společnost UPC nejvýznamnější poskytovanou službou dodávka placeného televizního signálu (tj. komplexní nabídka na dodávku uceleného souboru televizních programů-programových balíčků), v současné době se pro společnost UPC stává stále významnějším poskytování služeb přístupu k Internetu (datové služby) a služeb telefonních.
12. Působení společnosti UPC lze shrnout do následujících oblastí: (i) šíření televizních nebo rozhlasových signálů po vedení (kabelová televize), (ii) poskytování přístupu k síti Internet (datové služby) a (iii) služby hlasové telefonie.
13. Společnost UPC byla většinovým vlastníkem a kontrolující osobou společnosti Forcable s.r.o., která však ke dni podání návrhu na povolení spojení již nevykonávala žádnou činnost a po předchozí likvidaci byla předmětem (jakožto společnost zanikající) fúze sloučením ze strany společnosti UPC. [1]
14. Společnost UPC byla do 30.5.2010 rovněž poskytovatelem služby UPC Direct, jejíž podstatou je poskytování technických prostředků pro příjem digitálního satelitního vysílání, od 1.6.2010 zajišťuje poskytování této služby jiná společnost ze Skupiny Liberty, konkrétně UPC DTH s.a.r.l. se sídlem v Lucembursku.
15. Společnost Sloane Park je velkoobchodním operátorem poskytujícím služby elektronických komunikací prostřednictvím optických tras/vláken osazených technologiemi DWDM (tj. Dense Wavelength Division Multiplex ), CWDM (tj. Coarse Wavelength Division Multiplex ), GE (tj. Gigabitový Ethernet ) a SDH (tj. Synchronous Digital Hierarchy ).
16. Společnost Sloane Park, která je dosud kontrolována společností Sloane Park N.V., vlastnila ke dni podání návrhu na povolení posuzovaného spojení soutěžitelů obchodní podíl ve společnostech Moje TV, s.r.o. a Sloane Park Deutschland GmbH, avšak ke dni vypořádání smlouvy o převodu cenných papírů ze dne 17.8.2010 budou majetkové podíly v těchto společnostech zcizeny a nebudou tak předmětem koupě ze strany UPC.
17. Společnost Sloane Park poskytuje následující produkty:
i) IP konektivita-jedná se o velkoobchodní službu poskytnutí přístupu k síti Internet určenou operátorům, poskytovatelům internetových služeb, provozovatelům metropolitních sítí, kabelových televizí a občanským sdružením pro zajištění přístupu k Internetu jejich uživatelům prostřednictvím lokální přístupové infrastruktury. Zákazník typicky nemá autonomní systém, tzn., že využívá přidělování adres poskytovatele, jenž mu jeho část postoupí po dobu trvání služby v dohodnutém rozsahu.
ii) Ethernet transport-představuje velkoobchodní službu určenou operátorům a maloobchodním poskytovatelům internetových služeb pro přenos dat za účelem provozu páteřní sítě, propojení lokalit, v nichž ISP poskytují připojení k Internetu, nebo realizace přístupového okruhu. Tato služba spočívá ve zřízení a provozování datového kanálu (okruhu) mezi dvěma či více body připojení zákazníka s definovanou šířkou pásma a transportním protokolem, přičemž nejčastějším protokolem je ethernet .
iii) EoMPLS ( Ethernet over MPLS ) [2] -jedná se o velkoobchodní službu určenou operátorům a maloobchodním poskytovatelům internetových služeb pro propojení lokalit nebo realizaci přístupového okruhu spočívající v transportu dat realizovaném technologií Ethernet over MPLS.
iv) WDM ( Wavelength Division Multiplex )-představuje velkoobchodní službu určenou operátorům a maloobchodním poskytovatelům internetových služeb pro realizaci páteřních tras a napojení do peeringových center za použití technologie WDM, která umožňuje transparentní přenos optických kanálů paralelně po optickém vlákně.
v) SDH transport-je velkoobchodní služba datových okruhů založená na SDH standardu, jež je určená operátorům pro realizaci páteřních tras nebo přístupových okruhů.
vi) Telehousing-jedná se o provozování datového centra, což v sobě zahrnuje umístění zákaznického zařízení do prostor poskytovatele a další zajištění podmínek k jeho bezporuchovému provozování včetně služeb propojení na externí hlasové či datové sítě.
vii) IP transit-velkoobchodní služba určená operátorům, poskytovatelům internetových služeb a poskytovatelům hostingových služeb pro zajištění přístupu do mezinárodního Internetu.
18. Společnost Sloane Park je vlastníkem optických tras o délce cca [ obchodní tajemství ] km na území České republiky, na nichž poskytuje shora uvedené služby. Dále využívá optické sítě dalších poskytovatelů služeb pronajatých okruhů (koncových či páteřních úseků) v sítích elektronických komunikací. Celkem provozuje své služby v České republice na optických trasách o délce [ obchodní tajemství ] km. III. Relevantní trhy
19. Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh. Za relevantní trh se obecně pokládá místo, kde se střetává nabídka s poptávkou po zboží, které je schopno uspokojit určitou konkrétní potřebu spotřebitele. Věcně relevantní trh v souladu s § 2 odst. 2 zákona zahrnuje všechny výrobky nebo služby, které spotřebitel pokládá vzhledem k jejich vlastnostem, ceně a způsobu použití za shodné, porovnatelné nebo vzájemně zaměnitelné. Geografický relevantní trh zahrnuje v souladu s § 2 odst. 2 zákona území, na němž jsou podmínky hospodářské soutěže dostatečně homogenní a které může být odlišeno od ostatních území zejména tím, že podmínky hospodářské soutěže na těchto jiných územích jsou zřetelně odlišitelné.
20. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje nabývaný soutěžitel, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
21. Produkty poskytované nabývanou společností Sloane Park lze podřadit pod následující služby. Především se jedná o velkoobchodní přístup k Internetu (IP konektivita), v rámci kterého nabízí velkoobchodní připojení k síti Internet. Další službou poskytovanou společností Sloane Park je pronájem okruhů ( carriers carrier services ) páteřní sítě i koncových úseků, jímž jsou nabízeny služby pro transport dat z bodu A do bodu B. Tyto služby jsou nabízeny pomocí různých technologií lišících se zejména kapacitou, s jakou dokáží využívat optická vlákna.
22. V menší míře pak společnost Sloane Park nabízí tzv. s erver hosting a rovněž tak vlastní licenci na přenos TV signálu na velkoobchodní úrovni, nicméně tuto činnost dosud nezačala provozovat. Společnost Sloane Park své portfolio služeb nabízí pouze poskytovatelům maloobchodního připojení k Internetu a telekomunikačním operátorům, sama není aktivní na maloobchodní úrovni.
23. Společnost Sloane Park lze z pohledu jejího působení charakterizovat jako tzv. Tier 2 operátora, tj. subjekt, který nabízí služby internetové konektivity, ale sám také nakupuje především mezinárodní tranzitní služby (tzn. nenabízí konektivitu nejvyššího stupně, resp. univerzální konektivitu).
24. Hlavní předmět činnosti společnosti Sloane Park tedy spočívá v poskytování služeb velkoobchodního přístupu k Internetu. Velkoobchodní přístup k Internetu (tzv. IP konektivita) lze charakterizovat jako službu určenou poskytovatelům internetových služeb (tj. Internet service provider, dále též ISP ), ale také provozovatelům kabelových televizí a občanským sdružením (tzv. free-net ) pro zajištění přístupu k síti Internet prostřednictvím lokální přístupové infrastruktury.
25. Primárním úkolem poskytovatelů internetových služeb je poskytování přístupu k Internetu ve velkém (internetová konektivita). Z tohoto důvodu se jednotliví ISP musí vypořádat s datovým provozem ( traffic ) vytvářeným zákazníkem nebo naopak určeným pro tohoto zákazníka. Provoz zaslaný zákazníkem poskytovateli internetových služeb může být jednak ukončený na stejné síti, je-li určen pro dalšího předplatitele datových služeb připojeného na stejné síti (tzv. vnitřní provoz), a nebo, a tak je tomu ve většině případů, může být předán na jinou síť (tzv. externí provoz). V případě, že daná síť má přímé spojení se sítí, na které se nachází zákazník, ke kterému mají být data doručena, pak tento provoz může být vyměněn přímo mezi dvěma dotčenými sítěmi. Tyto dvě propojené sítě tak mohou vzájemně poskytnout svým zákazníkům spojení na zákazníky ve druhé síti a umožnit jim tak využívat spojení na větší či menší konečné uživatele. Avšak v případě neexistence přímého propojení daných dvou sítí musí být spojení zajištěno jednou nebo více zprostředkujícími sítěmi, přes které je možné přístup do požadované sítě skutečně dosáhnout. Provoz, který prochází přes zprostředkovatelské cesty tímto způsobem, se nazývá tranzitní provoz.
26. Existuje několik způsobů, jak mohou jednotliví ISP řešit rozdělení nákladů a rizika plynoucí z propojení jejich zákazníků. V praxi převážná většina připojení využívá jeden ze dvou modelů, a to buď peeringový systém , který je sice mimosmluvní, ale zahrnuje omezení typu připojení, a nebo tranzitní systém , který je bez omezení druhu připojení, které může být změněno, ale který je zpoplatněn. Postavení ISP působících v České republice je přitom takové, že ke svému podnikání potřebují využívat jak peeringový, tak i tranzitní provoz. Z tohoto důvodu tak mají uzavřeny jak peeringové smlouvy (s ISP poskytujícími služby na stejné úrovni), tak tranzitní smlouvy s ISP na vyšší (velkoobchodní) úrovni.
27. Pro poskytování a využívání služeb přístupu k Internetu je tedy třeba mít zajištěny přenosové prostředky. Spojení uvnitř sítí a mezi sítěmi jsou obvykle prováděna pomocí běžného telekomunikačního kabelu (kovové vedení), pevného rádiového spoje nebo optického vlákna ( fibre nebo dark fibre -nenasvícená optická vlákna), přitom optická vlákna sdružená do optických kabelů nabízejí mnohem vyšší přenosovou kapacitu, spolehlivost a bezpečnost.
28. Koncové body okruhu (tj. body přístupu k poskytovateli internetových služeb), ať již port modem nebo pronajaté přístupové porty, se nazývají PoPy (tj. Points of Presence ). Služby poskytované jednotlivými ISP obvykle nezahrnují poskytování, tj. tzv. poslední či první míle. Toto spojení je obvykle na maloobchodnězajištěno veřejnými komutovanými telefonními sítěmi (tj. dial up přístup) a v případě potřeby nebo v případě velkých uživatelských zákazníků s potřebou vícerých nepřetržitých spojení, prostřednictvím trvalého pronajatého spojení přes soukromé linky (nebo jejich virtuální ekvivalent), známým jako tzv. pronajatý přístup. Na velkoobchodně lze o poslední míli hovořit v případě, kdy odběratel služeb Tier 2 operátora není v dosahu jeho sítě a je nutné k propojení odběratele a dodavatele ( Tier 2 a ISP) vytvořit mezi oběma sítěmi (nejčastěji mikrovlnný) spoj.
29. Pokud jde o vymezení relevantního trhu v oblasti IP konektivity, Úřad ve své předchozí rozhodovací praxi [3] vymezil trh velkoobchodní internetové konektivity, nadto Evropská komise ve svých rozhodnutích [4] definovala tento trh úžeji, a to jako trh konektivity nejvyššího stupně, respektive univerzální konektivity. Nicméně poskytovateli konektivity nejvyššího stupně jsou pouze organizace, které jsou schopny poskytnout kompletní internetové spojení zcela na svůj vlastní účet. Ostatní poskytovatelé konektivity, stejně jako společnost Sloane Park, sice mají vlastní tranzitní účty, avšak jsou nuceni si tranzit i dokupovat.
30. Další službou poskytovanou společností Sloane Park je velkoobchodní pronájem okruhů. Činnost společnosti Sloane Park se pak zaměřuje především na pronájem okruhů páteřní sítě. Tato služba spočívá v poskytování pronájmu přenosové kapacity, která je určena a vymezena mezi dvěma koncovými body okruhu a slouží k výhradnímu užívání odběrateli. Pronajatý okruh je určen přenosovou kapacitou, koncovými body, které propojuje, a typem rozhraní v koncových bodech bez ohledu na použité přenosové prostředky pro přenos signálu. V případě pronájmu okruhů na páteřní síti je tato služba určena ostatním přepravcům elektronických komunikací a poskytovatelům datových služeb a spočívá v pronájmu přenosové kapacity a obstarávání souvisejících služeb těmto subjektům. Mezi nejvýznamnější služby patří komutovaná přeprava, pronajatá přeprava, přenos dat přes dopravní uzly a služby prodeje pro poskytovatele služeb bez vlastního telekomunikačního příslušenství. Páteřním úsekem se pak rozumí úsek pronajatého okruhu, který není koncovým úsekem.
31. Rovněž touto oblastí se Úřad ve své rozhodovací praxi [5] již zabýval, když relevantní trh vymezil jako poskytování telekomunikační infrastruktury pro jiné telekomunikační provozovatele.
32. Mimoto společnost Sloane Park, obdobně jako společnost UPC, v minimální míře poskytuje službu velkoobchodního pronájmu koncových úseků. Koncovým úsekem pronajatého okruhu (poslední/první míle) se pak rozumí takový úsek pronajatého okruhu, jehož jeden koncový bod je umístěn u koncového uživatele a druhý je v prvním uzlu sítě, v němž se soustřeďují přenášené signály od jednotlivých koncových uživatelů.
33. Pokud jde o služby server hostingu , jež společnost Sloane Park rovněž okrajově poskytuje, ty lze podle typu organizace a provozované aplikace rozdělit na několik variant podle toho, jaké služby zákazník vyžaduje. Pokud poskytovatel této služby poskytuje prostor pro umístění samotného serveru v datacentru a konektivitu do páteřních sítí Internetu, taková služba se nazývá server housing . Nadstavbou server housingu o pronájem hardware je služba dedikovaný server . V případě, že zákazník nehodlá řešit různé technické problémy, je pro něj určena služba managed serveru, která rozšiřuje dedikované servery o kompletní správu, nastavení a zajištění provozu specialisty.
34. Jak bylo uvedeno výše, společnost UPC naproti tomu poskytuje služby, které lze z hlediska jejich zaměření označit jako služby maloobchodní, tj. určené konečným spotřebitelům, a to prostřednictvím kabelových sítí. Konkrétně se jedná o šíření televizního a rozhlasového vysílání (tzv. video služby), poskytování přístupu k síti Internet (datové služby), služby hlasové telefonie a hostingové služby. Drtivou většinu zákazníků společnosti tvoří domácnosti využívající některou z nabízených služeb. Společnost UPC podniká jen minimálně na maloobchodním business segmentu. Pro některé tyto svoje zákazníky pak v minimální míře poskytuje služby pronájmu okruhů koncových úseků.
35. Přestože se činnosti spojujících se soutěžitelů v oblasti server hostingu a v oblasti pronájmu okruhů v koncových úsecích překrývají, Úřad od těchto činností v dalším hodnocení dopadů posuzovaného spojení na hospodářskou soutěž odhlédl. V této souvislosti Úřad přihlédl zejména ke skutečnosti, že se jedná o činnosti, které jsou z hlediska působení spojujících se soutěžitelů zcela okrajové, a rovněž k tomu, že se prakticky v žádném ohledu nepromítnou na kvalitě konkurenčního prostředí v dané oblasti, když společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů v těchto oblastech je pod 5 %.
36. Vzhledem k uvedeným skutečnostem lze na posuzované spojení soutěžitelů nahlížet jako na spojení ryze vertikální, přičemž závěry z této skutečnosti vyplývajícími se Úřad zabývá v části IV. Dopady spojení tohoto rozhodnutí.
37. Na základě shora uvedených skutečností lze z hlediska věcného vymezit jako relevantní
i) trh poskytování velkoobchodního přístupu k Internetu (internetová konektivita) a
ii) trh velkoobchodního pronájmu datových okruhů páteřní sítě.
38. Při vymezování výše uvedených relevantních trhů z pohledu geografického Úřad dospěl k níže uvedeným závěrům.
39. Skutečnost, že společnost Sloane Park svoji činnost vyvíjí prakticky za totožných podmínek pro jednotlivé typy produktů na celém území České republiky, svědčí pro vymezení shora uvedených relevantních trhů z hlediska geografického územím celé České republiky. Obdobně nahlíží na geografický aspekt dotčených služeb ve své analýze relevantních trhů i ČTÚ, [6] a tento závěr podporuje i skutečnost, že jak společnost Sloane Park, tak i všichni její konkurenti působí na území celé České republiky (sítě jednotlivých velkoobchodních operátorů až na marginální oblasti pokrývají celou ČR).
40. Nicméně Úřad v průběhu svého šetření posuzoval i možnost odlišného geografického pojetí relevantních trhů. Jednotliví maloobchodní ISP totiž poptávají internetovou konektivitu a služby pronájmu datových okruhů páteřní sítě pouze ve vztahu k území, na kterém vyvíjí svoji činnost. Tato skutečnost by tedy naopak svědčila pro geografické vymezení relevantních trhů v závislosti na územích menších než je území celé České republiky.
41. Vzhledem k tomu, že se Úřad při svém šetření a při úvahách o teorii možné soutěžní újmy v důsledku předmětného spojení zabýval jeho dopady na obou zmíněných geografických úrovních, přičemž na žádné z nich nepotvrdila jeho analýza obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže, rozhodl se Úřad v posuzovaném případě ponechat otázku vymezení shora uvedených relevantních trhů z hlediska geografického otevřenou.
IV. Dopady spojení
42. Úřad zkoumal, zda posuzovaným spojením soutěžitelů dojde k podstatnému narušení hospodářské soutěže na věcně vymezených relevantních trzích. Za tím účelem se zaměřil na posouzení kritérií, jejichž zkoumání mu předepisuje § 17 odst. 1. zákona. Posuzoval tedy zejména potřebu zachování a rozvíjení účinné hospodářské soutěže, strukturu všech spojením dotčených trhů, podíl spojujících se soutěžitelů na těchto trzích, jejich hospodářskou a finanční sílu, právní a jiné překážky vstupu dalších soutěžitelů na spojením dotčené trhy, možnost volby dodavatelů nebo odběratelů spojujících se soutěžitelů, vývoj nabídky a poptávky na dotčených trzích, potřeby a zájmy spotřebitelů a výzkum a vývoj, jehož výsledky jsou ku prospěchu spotřebitele a nebrání účinné soutěži. Současně Úřad podpůrně přihlédl k pravidlům stanoveným v Pokynech pro posuzování nehorizontálních spojování podle Nařízení Rady č. 139/2004 o kontrole spojování podniků (dále jen Pokyny pro posuzování nehorizontálních spojení ). [7]
43. Zatímco společnost Sloane Park je velkoobchodním poskytovatelem připojení k Internetu, účastník řízení, společnost UPC, působí na maloobchodní úrovni této oblasti a je tak potenciálním, ale i reálným, odběratelem služeb společnosti Sloane Park. V důsledku posuzovaného spojení tak sice nedochází k horizontálnímu překrytí činností spojujících se soutěžitelů, a tím ani k přímému navýšení tržního podílu spojením vzniklého subjektu, nicméně vznikne v oblastech poskytování služby přístupu k síti Internet a pronájmu datových okruhů páteřní sítě vertikálně integrovaný subjekt s vlastními dodávkami velkoobchodních služeb a s dosahem až k maloobchodnímu zákazníkovi.
44. Na rozdíl od horizontálních spojení tedy posuzované spojení nepřinese ztrátu jednoho přímého konkurenta spojujícího se soutěžitele na témže relevantním trhu. Naopak vertikální spojení soutěžitelů mohou obecně přinést výhody pro spotřebitele, neboť v jejich důsledku může dojít ke zvýšení efektivnosti spojením vzniklého subjektu, ke snížení ceny nabízeného produktu a zvýšení jeho nabízeného množství atd. Existují však okolnosti, za nichž mohou i nehorizontální spojení významně narušit účinnou hospodářskou soutěž. Důvodem je v zásadě to, že i nehorizontální spojení může změnit schopnost efektivně soutěžit nebo motivy k efektivní soutěži ze strany spojujících se soutěžitelů a jejich konkurentů způsoby, které poškozují spotřebitele.
45. Existují dva základní způsoby, jakými mohou vertikální, respektive nehorizontální, spojení soutěžitelů podstatným způsobem narušit účinnou soutěž. Jedná se o tzv. nekoordinované a nebo koordinované efekty. Nekoordinované efekty vznikají v důsledku omezení přístupu ze strany spojujících se soutěžitelů pro současné či potenciální konkurenty, čímž dochází k omezení jejich schopnosti či motivace účinně konkurovat. V praxi lze rozlišovat dvě hlavní formy takového jednání. První formou je omezení přístupu k důležitým vstupům pro konkurenční subjekty ( input foreclosure ). Druhou formou je omezení přístupu konkurentů k významné části zákazníků, odběratelů zboží či služeb ( customer foreclosure ). Omezení či uzavření přístupu ke zdrojům zpravidla vede u konkurenčních subjektů ke zvýšení nákladů souvisejících se složitějším zajištěním potřebných dodávek zboží a služeb na vstupu. Pokud jde o tzv. customer foreclosure , takové jednání zpravidla vede ke zvýšení nákladů spojených s praktickou realizací prodeje zboží (například s vybudováním vlastní distribuční sítě). V důsledku takového jednání je pro spojením vzniklého soutěžitele snazší následně zvýšit cenu za zboží či služby pro spotřebitele.
46. Naproti tomu koordinované efekty nehorizontálních fúzí spočívají ve změně povahy soutěže v tom smyslu, že soutěžitelé, kteří dříve nekoordinovali své chování, budou po spojení s podstatně vyšší pravděpodobností koordinovat a zvyšovat ceny nebo jinak narušovat účinnou soutěž. Spojení může rovněž usnadnit koordinaci, více ji stabilizovat a zefektivnit pro ty subjekty, které již koordinovaly.
47. Obdobným směrem se i v posuzovaném případě ubíraly úvahy Úřadu o možné teorii újmy v důsledku realizace daného spojení. Konkrétně se Úřad při své analýze soustředil na dvě rizikové oblasti, které spatřoval (i) v možném vzniku nekoordinovaných efektů, a to zejména spočívajících v omezení přístupu ke zdrojům (v podobě odmítnutí dodávek nebo stanovení vyšších cen/horší kvality vstupu, eventuálně vedoucí k tzv. margin squeeze ) díky vzniklé vertikální integraci společností UPC a Sloane Park, a (ii) v možném vzniku koordinovaných efektů v oblasti velkoobchodního přístupu k Internetu.
IV.1 Nekoordinované efekty
48. Potenciálnímu protisoutěžnímu chování na počátku šetření Úřadu nasvědčovalo to, že společnost UPC bude mít po spojení přístup jak na maloobchodní trh připojení k Internetu, tak i k dodávkám velkoobchodních služeb poskytování IP konektivity a pronájmu datových okruhů určených pro svoje konkurenty, tj. jiné maloobchodní ISP. V průběhu správního řízení tedy existovala obava Úřadu, kterou ve svých vyjádřeních zmínila rovněž řada oslovených subjektů, [8] že společnost UPC bude mít možnost zvyšovat cenu, popřípadě snižovat kvalitu velkoobchodních služeb, svým konkurentům v oblasti poskytování datových služeb (poskytování přístupu k Internetu), což by mohlo vést ke zvyšování jejich maloobchodní ceny a nebo ke snížení kvality jejich služeb, a tím i ke snížení jejich konkurenceschopnosti. V úvahu tak připadala varianta, že by spojením vzniklý subjekt mohl přímo vytěsňovat jiné maloobchodní ISP, se kterými UPC soutěží na maloobchodním trhu. Maloobchodní zákazníky, kteří původně byli zákazníky velkoobchodních odběratelů společnosti Sloane Park a současně maloobchodních konkurentů UPC, by následně získala společnost UPC. Obdobného výsledku jako při zvýšení velkoobchodní ceny by bylo možné dosáhnout změnou kvality velkoobchodní služby.
49. Za účelem posouzení možnosti a pravděpodobnosti uzavření přístupu se obvykle společně posuzují tři základní kriteria, a to i) způsobilost uzavřít přístup, ii) motivace k uzavření přístupu a iii) možný dopad na efektivní soutěž. Přitom pokud je zjišťována schopnost daného soutěžitele k uzavření přístupu ke vstupům, lze konstatovat, že takový vstup musí být považován za vstup významný pro odběratele, a to buď z pohledu nákladů, a nebo z pohledu jeho technologické nezbytnosti. [9]
50. V případě posuzovaného spojení soutěžitelů tedy Úřad dospěl k závěru, že, aby mohla být jím sledovaná teorie újmy ospravedlnitelná a odůvodněná, musela by být kumulativně dána existence následujících faktorů:
i) Spojením vzniklý subjekt by musel mít významnou tržní sílu na předcházejícím, tj. velkoobchodním trhu ( Significant Market Power ) a jím dodávané služby by musely být jen obtížně nahraditelné, resp. nepostradatelné ( indispensable ). V případě, kdy by při zvýšení velkoobchodní ceny, resp. snížení kvality služby mohli odběratelé snadno přejít k jinému dodavateli, neměla by společnost UPC prostor pro vytlačování konkurentů na maloobchodním trhu. Z důvodu existence jiných alternativních dodavatelů velkoobchodních vstupů by společnost Sloane Park nemohla změnami ve své velkoobchodní nabídce působit na maloobchodní aktivity konkurentů UPC. Obdobně by tomu bylo, pokud by neexistovaly významné technické, finanční a časové překážky vstupu ostatních velkoobchodních dodavatelů do nových lokalit a zvýšení ceny či snížení kvality velkoobchodních služeb společnosti Sloane Park by přimělo nového velkoobchodního dodavatele ke vstupu do dané lokality.
V této souvislosti bylo nezbytné zabývat se především postavením společnosti Sloane Park na vymezených výrobkových relevantních trzích, případným kapacitním omezením velkoobchodních konkurentů společnosti Sloane Park, které by jim při jejich přítomnosti v dané lokalitě mohlo znemožňovat vytvářet dostatečný konkurenční tlak na Sloane Park, jakož i posouzením bariér vstupu nových či rozšíření působení stávajících konkurentů.
ii) V případě existence významné tržní síly společnosti Sloane Park na velkoobchodní úrovni by současně byla nutná existence významného postavení společnosti UPC na maloobchodní úrovni trhu nebo, aby na této maloobchodní úrovni neexistovala efektivní konkurence. Motiv k omezení přístupu ke vstupům by pak závisel na tom, nakolik by bylo toto omezení pro spojením vzniklého soutěžitele prospěšné. Subjekt vzniklý spojením by musel porovnat ušlý zisk na předcházejícím trhu v důsledku snížení prodeje vstupů (skutečným nebo potenciálním) konkurentům s vyšším ziskem z krátkodobého nebo dlouhodobějšího hlediska plynoucím z vyššího odbytu na navazujícím trhu, nebo popřípadě ze schopnosti zvýšit ceny pro spotřebitele.
Úřad má za to, že v případě vytlačení konkurentů by na velkoobchodním trhu došlo k výpadku tržeb a zisku spojením vzniklého subjektu, a proto by toto chování bylo profitabilní pouze v případě, kdyby byl pokles velkoobchodních tržeb a zisku více než kompenzován růstem tržeb a zisku na maloobchodě díky maloobchodním zákazníkům získaným od vytlačených konkurentů. Teorie újmy by tedy připadala v úvahu pouze v lokalitách, ve kterých zároveň působí jak společnost Sloane na velkoobchodním trhu, tak i společnost UPC na maloobchodním trhu.
iii) Výše uvedené chování by bylo k újmě soutěži a spotřebitelů-obecně se většinou jedná o situace, kdy vertikální spojení umožní spojujícím se soutěžitelům zvýšit náklady konkurentů na navazujícím (tj. v tomto případě maloobchodním) trhu, a tak zvýšit tlak na růst jejich prodejních cen vůči jejich zákazníkům, a tím ovlivnit i konečnou cenu pro spotřebitele.
51. Úřad současně v průběhu svého šetření ověřoval opodstatněnost připomínek oslovených subjektů. Přibližně 15 % oslovených odběratelů totiž vyjádřilo určité obavy z dopadů posuzovaného spojení na hospodářskou soutěž, popřípadě na jejich společnost. Pokud jde o charakter připomínek, jednalo se zejména o obavy z vertikálního propojení mezi velkoobchodní činností společnosti Sloane Park a maloobchodním působením společnosti UPC, resp. z propojení společnosti UPC, jako přímého konkurenta naprosté většiny stěžovatelů na maloobchodním trhu, a společnosti Sloane, která byla jejich velkoobchodním dodavatelem.
52. Podle názoru některých oslovených soutěžitelů dojde po realizaci spojení nejprve k omezení počtu poskytovatelů velkoobchodních služeb, a tedy i k omezení výběru dodavatele v některých lokalitách. Uvedené připomínky se tak prakticky shodovaly s teorií újmy prověřovanou Úřadem v rámci šetření dopadů posuzovaného spojení na hospodářskou soutěž.
53. Úřad tak po předběžné analýze relevantních trhů přistoupil k regionálnímu zkoumání jednotlivých lokalit v České republice, ve kterých společnost Sloane Park aktivně působí. Především vzhledem k podmínce ii) uvedené v odst. 50 tohoto rozhodnutí se Úřad zaměřil zejména na analýzu oblastí, ve kterých současně působí společnost UPC se svojí maloobchodní nabídkou služeb připojení k síti Internet. [10] Úřad tedy posuzoval naplnění podmínek na trhu, jež by nasvědčovaly reálnému nebezpečí narušení hospodářské soutěže plynoucímu z možného efektu uzavření přístupu konkurentů ke vstupům, tj. k velkoobchodní nabídce přístupu k síti Internet a pronájmu datových okruhů páteřní sítě, a to jak na národní úrovni, tak i úrovni lokální.
54. Úřad při své analýze rovněž zohlednil postavení společnosti UPC v oblasti poskytování maloobchodních služeb širokopásmového připojení k Internetu. Společnost UPC je po společnosti TO2 (s odhadovaným tržním podílem cca 25-35 %) druhým nejvýznamnějším subjektem poskytujícím tyto maloobchodní služby, s přibližně 15-25% podílem, přičemž v této oblasti působí velké množství ISP zahrnujícím jak silné telekomunikační operátory, tak i drobné provozovatele WiFi připojení.
55. Nejprve Úřad zjišťoval, zda má společnost Sloane Park alespoň v některých lokalitách s přítomností UPC významnou tržní sílu na velkoobchodní úrovni trhu. Bylo tedy třeba ověřit, zda v jednotlivých lokalitách, ve kterých působí společnost Sloane Park, existují alternativní dodavatelé velkoobchodních služeb, kolik takových dodavatelů je (a v jaké vzdálenosti od přístupových bodů společnosti Sloane Park), popřípadě jaké jsou možnosti jejich vstupu, případně expanze, v těchto lokalitách.
IV.1.1 Struktura spojením dotčených trhů
56. Základní představu o struktuře trhů a konkurenčním významu spojujících se soutěžitelů i jejich konkurentů poskytují podíly na trhu. Jako první Úřad určil tržní podíly společnosti Sloane Park na trhu IP konektivity a na trhu pronájmu datových okruhů páteřní sítě na území České republiky. Vývoj tržního podílu společnosti Sloane Park na jednotlivých trzích znázorňuje Tabulka č. 1.
Tabulka č. 1-tržní podíly Sloane Park dle obratu, v %
2005
2006
2007
2008
2009

Pronájem okruhů
[0-5]
[0-5]
[5-15]
[5-15]
[5-15]

IP konektivita
[5-15]
[15-25]
[15-25]
[15-25]
[15-25]

57. Na vymezeném výrobkovém relevantním trhu poskytování IP konektivity patřily z hlediska obratu v roce 2009 mezi nejvýznamnější subjekty především společnosti České Radiokomunikace a.s. (dále též ČRa ) s tržním podílem cca 35-45 %, Sloane Park s podílem cca 15-25 %, GTS Czech s.r.o. (dále též GTS ) s podílem cca 15-25 %, Dial Telecom, a.s. (dále též Dial Telecom ) s podílem cca 5-15 %, ČD-Telematika a.s. (dále též ČDT ) s podílem cca 5-15 % a konečně i ČEZ ICT Services, a. s. (dále též ČEZ ICT ) a Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (dále též TO2 ), obě s tržním podílem cca 0-5 %.
58. Na vymezeném relevantním výrobkovém trhu pronájmu datových okruhů páteřní sítě dosahovaly v roce 2009 nejvýznamnějších tržních podílů z hlediska obratu především společnosti TO2 s tržním podílem cca 35-45 %, GTS (cca 25-35 %), ČEZ ICT (cca 5-15 %), Sloane Park (cca 5-15 %), ČRa (cca 5-15 %), Dial Telecom (cca 5-15 %) a ČDT (cca 5-15 %).
59. Porovnáním obratů jednotlivých společností na trhu pronájmu okruhů Úřad zjistil, že na relevantním trhu IP konektivity byla společnost Sloane v roce 2009 druhým nejsilnějším subjektem (za ČRa) s ukazatelem hodnoty součtu tržních podílů dvou nejvýznamnějších subjektů na tomto trhu pro daný trh cca [55-65] %. Na relevantním trhu pronájmu okruhů páteřní sítě pak byla společnost Sloane Park v roce 2009 čtvrtým nejsilnějším hráčem (za TO2, GTS a ČEZ ICT). Hodnota součtu tržních podílů čtyř nejvýznamnějších subjektů pro tento trh pak pro rok 2009 byla cca [75-85] %. V této souvislosti stojí za povšimnutí fakt, že z této skupiny nejvýznamnějších subjektů v oblasti velkoobchodu nejsou pouze společnosti Sloane Park, ČDT a ČEZ ICT vertikálně integrovaní soutěžitelé s dosahem na maloobchodní připojení k internetu. K těmto soutěžitelům lze řadit i společnost ČRa, která sice vertikálně integrovaná je, ale v oblasti maloobchodu poskytuje datové služby pouze pro firemní segment, a není tedy v přímém konkurenčním vztahu s většinou malých ISP, nabízejících připojení k Internetu zejména pro domácnosti.
60. Vzhledem k tomu, že jak společnost Sloane Park, tak i někteří z jejích konkurentů nesledují obraty po jednotlivých lokalitách, nebylo možné zjistit přesný tržní podíl společnosti Sloane Park v oblastech pokrytých kabelovou sítí UPC. Z tržních podílů tak lze velkoobchodní sílu společnosti Sloane Park v oblastech s pokrytím UPC posuzovat pouze odvozeně.
61. Na základě dostupných dat o obratech společnosti Sloane Park a jejích konkurentů na vymezených výrobkových relevantních trzích stanovil Úřad pro rok 2009 tzv. Herschfindahl-Hirschman Index (HHI), který je užíván k identifikaci prvotních obav na zkoumaných trzích. [11] Ve vztahu k relevantnímu trhu poskytování IP konektivity činila v roce 2009 hodnota HHI [ více než 2000 ] , ve vztahu k relevantnímu trhu pronájmu okruhů páteřní sítě pak rovněž [ více než 2000 ] . Vzhledem k tomu, že tyto hodnoty HHI přesahují hranici 2000 bodů, lze dotčené trhy považovat za trhy relativně koncentrované, což je jedna ze skutečností odůvodňujících důkladné šetření Úřadu a jeho podrobnější analýzu existujícího tržního prostředí v dané oblasti.
62. I přes shora uvedené však lze konstatovat, že zjištěné velikosti tržních podílů nenasvědčují existenci individuálního dominantního postavení společnosti Sloane Park na vymezených výrobkových relevantních trzích na území celé České republiky, neboť na každém z nich existuje alespoň jeden z hlediska tržního podílu výrazně silnější subjekt.
63. Nicméně s ohledem na výše uvedené charakteristiky oblasti velkoobchodního přístupu k síti internet (IP konektivity i pronájmu datových okruhů) Úřad při svém šetření přistoupil k provedení podrobné lokální analýzy umístnění jednotlivých přístupových bodů všech subjektů poskytujících uvedené velkoobchodní služby IP konektivity a pronájmu okruhů páteřní sítě v lokalitách uvedených výše v odst. 53.
IV.1.2 Rozmístění existujících přístupových bodů
64. Vzhledem ke skutečnosti, že motivaci k uzavření či omezení přístupu Úřad spatřoval zejména v oblastech, kde je společnost UPC aktivní, Úřad přistoupil k analýze těch oblastí, ve kterých působí jak UPC, tak i Sloane Park. Dle zjištěných údajů má společnost Sloane Park [ obchodní tajemství ] % svých přístupových bodů ( [ obchodní tajemství ] z celkových [ obchodní tajemství ] ) v regionech, ve kterých se nachází rozvody kabelových sítí společnosti UPC.
65. V těchto oblastech provedené šetření Úřadu ukázalo, že průměrná vzdálenost od každého přístupového bodu společnosti Sloane Park k nejbližšímu možnému přístupovému bodu libovolného konkurenta je 460 metrů (viz Graf č. 1). Tuto vzdálenost lze vzhledem k možnostem bezdrátového připojení k jednotlivým přístupovým bodům považovat za relativně malou. Graf č. 1 také ukazuje počty nejbližších PoPů třetích stran (konkurentů) k PoPům Sloane Park dle jejich vzdálenosti. Vzdálenost je měřena intervalově po úsecích o 100 metrech (78 Popů společnosti Sloane Park má k sobě konkurenční PoP blíže než 100 m, 41 PoPů společnosti Sloane Park má nejbližší konkurenční PoP ve vzdálenosti 100-200 m atd.). Konkurenční přístupové body tak jsou pro současné odběratele Sloane Park snadno dostupné. Odlehlý bod na grafu představuje město, ve kterém je vzdálenost k nejbližšímu PoPu dalšího poskytovatele velkoobchodních služeb cca 4,9 km. I tuto vzdálenost však lze pokládat za dostatečně krátkou k překonání pomocí bezdrátové technologie. Ta se běžně využívá k připojení subjektů poptávajících velkoobchodní služby a nacházejících se v lokalitách bez přímého kabelového propojení k optické síti velkoobchodního operátora. Náklady na vybudování bezdrátového spoje mezi přístupovým bodem na optické síti Tier 2 operátora a subjektem poptávajícím velkoobchodní služby, které se mohou v jednotlivých případech podstatně lišit, neboť závisí na vzdálenosti přenosu a jeho kapacitě, jsou účtovány do celkové ceny spojené s poskytováním velkoobchodní služby.
Graf č. 1
Průměrná vzdálenost
0,46

St. odchylka
0,58

Počet pozorování
[ obchodní tajemství ]

66. Následující tabulka ukazuje počet obcí či měst dle přítomnosti velkoobchodních operátorů konkurujících Sloane Park (viz Tabulka č. 3). V každé z těchto obcí/měst, v nichž působí společnost UPC, existuje kromě společnosti Sloane Park další, přinejmenším jeden, přístupový bod jiného poskytovatele velkoobchodních služeb. Navíc pouze v 7 městech je nyní přítomen pouze jeden alternativní Tier 2 operátor a jen v dalších 6 městech jsou pouze dva alternativní operátoři. Existující rozložení přístupových bodů společnosti Sloane Park a jejích konkurentů tak spíše nenasvědčuje významné tržní síle Sloane Park na velkoobchodní úrovni (tzn. na trhu s IP konektivitou a na trhu pronájmu okruhů), která by byla nezbytná pro omezení přístupu konkurentů společnosti UPC na maloobchodní úrovni k velkoobchodnímu vstupu nutnému pro poskytování služeb připojení k Internetu.
Tabulka č. 3-počet konkurentů Sloane Park ve městech
Počet konkurentů Sloane Park přítomných v daném městě
Počet měst

0
[ obchodní tajemství ]

1
[ obchodní tajemství ]

2
[ obchodní tajemství ]

3
[ obchodní tajemství ]

4
[ obchodní tajemství ]

5
[ obchodní tajemství ]

67. Z šetření Úřadu vyplynulo, že velmi blízkou alternativou společnosti Sloane Park je společnost ČDT, která má často vlastní přístupové body ve stejných lokalitách jako Sloane Park. Společnost Sloane Park si, dle studie RBB Economics, [12] pronajímá celých [ obchodní tajemství ] % z jí celkově pronajímaných optických kabelů [ obchodní tajemství ] a v této části sítě společnost Sloane Park přímo soutěží s ČDT. Tomu odpovídá i rozložení přístupových bodů společnosti ČDT, kdy pouze v 15 z [ obchodní tajemství ] měst, ve kterých je přítomna společnost Sloane, nemá své přístupové body (PoPy) společnost ČDT. Na optických trasách, které si společnost Sloane Park pronajímá od společnosti ČDT a na nichž současně sama společnost ČDT zatím nepůsobí, lze dle názoru Úřadu očekávat relativně rychlý vstup ČDT v případě naskytnutí se příležitosti k dosažení ekonomických zisků například i z důvodu odklonu poptávky od společnosti Sloane k novému velkoobchodnímu soutěžiteli. Společnost ČDT je totiž také jedním ze subjektů, který není vertikálně integrovaný, a tak lze předpokládat, že se bude chtít soutěže na velkoobchodním trhu účastnit aktivně.
68. Ve městech či obcích [ obchodní tajemství ] pak společnost Sloane Park čelí v oblasti poskytování velkoobchodních služeb připojení k Internetu pouze jedinému konkurentovi, ve [ obchodní tajemství ] pak dvěma konkurentům. Většinou se jedná o již zmiňovanou společnost ČDT, popřípadě obdobným způsobem vertikálně neintegrovanou společnost ČEZ ICT, od které lze v případě uzavírání přístupu ze strany spojením vzniklého subjektu očekávat podobně aktivní přístup motivovaný zvýšením počtu odběratelů svých služeb.
69. Úřad v průběhu svého šetření také považoval ze důležité zjistit, zda existují případná kapacitní omezení na straně konkurentů Sloane Park. Žádný z konkurentů však případné navýšení kapacity, které by vzniklo potřebou uspokojit nové velkoobchodní zákazníky, nepovažuje za problematické ať už z finanční, časové či technické stránky.
IV.1.3 Vstup na relevantní trhy
70. Mimo analýzu již existujících přístupových bodů provedl Úřad také vyhodnocení získaných vyjádření třetích subjektů k možnosti zřízení nového přístupového bodu v určité oblasti.
71. Na základě informací, které Úřad v rámci svého šetření získal, je zřejmé, že vstup nového velkoobchodního dodavatele do určité lokality je poměrně snadný. Zřízení nového přístupového bodu je pro velkoobchodní poskytovatele spojeno s investicí maximálně v řádu jednotek stovek tisíc Kč. Současně lze, vzhledem k vyžadované návratnosti investice do několika měsíců, odhadnout, že hodnota potřebné poptávky v určitém místě, která by způsobila příchod nového velkoobchodního dodavatele, se pohybuje v řádu desítek tisíc korun měsíčně.
72. Na základě informací shromážděných v průběhu šetření se Úřad domnívá, že lokality, ve kterých společnost Sloane Park čelí, z hlediska počtu konkurentů, relativně omezené konkurenci (viz odst. 68 tohoto rozhodnutí), nepředstavují rizikové oblasti. Vybudování přístupových bodů by nebylo v případě existence ekonomického zisku pro konkurenty Sloane Park finančně, časově ani technicky obtížné.
73. Dle Úřadu nelze očekávat významné obtíže ani v souvislosti se zajištěním optické trasy vedoucí do lokality umístění nového přístupového bodu (tzn. zajištění přístupu k optické síti v daném místě). Jednotliví velkoobchodní operátoři působící na trzích IP konektivity a pronájmu okruhů si často pronajímají optické trasy od vlastníků optického vedení a na tomto vedení pak provozují své sítě. Vlastníci optických tras působí v drtivé většině případů sami jako velkoobchodní (tzn. Tier 2 ) operátoři. Vzhledem k omezenému pokrytí optických tras vlastněných přímo jednotlivými Tier 2 operátory je pro každý takový subjekt nezbytné pronajmout si optické trasy i od jiných subjektů k tomu, aby byli tito operátoři schopni pokrýt co největší území České republiky.
74. Pouze jediná společnost TO2, jakožto incumbent v sektoru telekomunikací, je schopna pomocí své vlastní sítě pokrýt prakticky celé území ČR. Ostatní Tier 2 operátoři si musí pronajmout optické trasy od jejich vlastníků. Lze se tedy důvodně domnívat, že pokud by společnost Sloane Park odmítla povolit jiným velkoobchodním operátorům vstup do lokalit, ve kterých je vlastníkem optické sítě, [13] pak by se sama vystavila riziku, že by tyto subjekty recipročně zablokovaly přístup společnosti Sloane Park do jimi vlastněné optické sítě. Společnost Sloane Park by následně byla schopna nabídnout své služby pouze na omezené části České republiky, což by mělo zásadní dopad na její působení na trhu. Vzhledem k povaze vlastnického rozložení optických tras tak nelze očekávat obtíže v pronájmu optických tras v místech, kde bylo dosud působení konkurentů společnosti Sloane Park omezeno. Tomuto nasvědčuje také fakt, že na trhu existuje dostatek volné přenosové kapacity a jednotliví vlastníci optických tras jsou tak motivováni své přenosové sítě pronajímat, protože je nedokáží plně využívat pouze jejich vlastními obchodními aktivitami. O této skutečnosti svědčí fakt, že samotná společnost Sloane Park si běžně pronajímá optické linky od svých konkurentů.
75. Mimo finanční nákladnost na zřízení nového přístupového bodu Úřad zjišťoval i časovou náročnost spojenou s jeho vybudováním. Dle získaných odpovědí se tato doba pohybuje v řádu několika měsíců a je tak relativně krátká vzhledem k délce smluv, které má společnost Sloane Park se svými odběrateli uzavřené.
76. Z informací poskytnutých oslovenými subjekty vyplývá, že smlouvy na dodávky IP konektivity či pronájmu datových okruhů jsou uzavírány na střednědobé časové období, někdy až na dobu [ obchodní tajemství ] let (např. společnost TRIOPTIMUM s.r.o.). [14] Tuto skutečnost nepřímo potvrzuje fakt, že ze skupiny [ obchodní tajemství ] subjektů, se kterými má společnost Sloane Park uzavřenou smlouvu o poskytování IP konektivity, pouze [ obchodní tajemství ] subjektům vyprší platnost smlouvy dříve, než na konci roku [ obchodní tajemství ] .
77. Shora uvedené skutečnosti lze vyhodnotit tak, že pokud by v procesu vyjednávání nových smluv hrozila změna cenové politiky (popř. změna v nabízené kvalitě) ze strany Sloane Park, potažmo UPC, jsou jednotliví ISP (tzn. velkoobchodní odběratelé společnosti Sloane Park) dostatečně ochráněni délkou již uzavřených smluv a nejsou tak nuceni měnit dodavatele velkoobchodních služeb ze dne na den. Během této doby, na kterou mají uzavřeny smlouvy na dodávky velkoobchodních služeb mají jednotliví ISP možnost obrátit se na další velkoobchodní dodavatele, kteří již v oblasti působí nebo kteří by v oblasti byli schopni vybudovat nový přístupový bod a začali by tak v dané lokalitě přímo konkurovat společnosti Sloane Park. Délka období, na které jsou uzavírány velkoobchodní smlouvy a relativně krátké období spojené s vybudováním nového přístupového bodu tak do určité míry zabraňují společnosti UPC po spojení s profitem uplatňovat jednání spočívající v omezení přístupu k velkoobchodnímu připojení k Internetu pro maloobchodní konkurenty UPC.
78. Z šetření Úřadu rovněž vyplynulo, že na velkoobchodním trhu IP konektivity existují na straně poptávky společnosti sdružující jednotlivé menší ISP (např. společnost TTNET s.r.o.). Tyto společnosti (resp. sdružení), následně poptávají pro jednotlivé lokální ISP služby IP konektivity a mají při vyšších objemech možnost dosáhnout výhodnějších nabídek ze strany Sloane Park či dalších velkoobchodních dodavatelů IP konektivity. V těchto případech není společnost Sloane Park schopna selektivně omezovat dodávky pouze vybraným subjektům, které přímo konkurují na maloobchodním trhu společnosti UPC, a v případě odmítnutí dodávek ze strany Sloane Park po realizaci spojení by tak spojením vzniklému subjektu mohla hrozit relativně významná ztráta obratu bez odpovídající náhrady na maloobchodním trhu.
79. Úřad při svém hodnocení posuzovaného spojení vzal v úvahu i možné dodatečné zvýšené náklady, a to tzv. switching costs , které by se při přechodu k jinému velkoobchodnímu poskytovateli IP konektivity mohly, v případě některých ISP, vyskytnout. Problematickým aspektem, se kterým je případný přechod mezi dvěma velkoobchodními poskytovateli IP konektivity spojen, je totiž vlastní tzv. IP prostor daného ISP.
80. V případě, kdy maloobchodní ISP vlastní svůj rozsah IP adres, které pomocí svých DHCP serverů přiděluje svým zákazníkům, je přechod mezi dvěma velkoobchodními dodavateli IP konektivity relativně snazší. V opačném případě, kdy daný ISP nemá vlastní IP prostor, [15] je tento ISP nucen při změně velkoobchodního dodavatele přeadresovat veškerá zařízení ve vlastní síti (přidělit zákazníkům s veřejnou IP adresou nové údaje, přeadresovat serverové zařízení apod.) a zahrnout je tak do adresního prostoru nového dodavatele IP konektivity. Zvýšené náklady při přechodu mezi velkoobchodními dodavateli jsou tedy vyvolány dodatečnou komunikací se zákazníky, jejich případnou osobní návštěvou a úpravou veškerého nastavení vnitřní sítě daného ISP. [16]
81. Z tohoto důvodu Úřad zjišťoval obvyklou výši nákladů na zřízení vlastního adresního IP prostoru. Z odpovědí, které Úřad obdržel, vyplývá, že tento proces je spojen s jednorázovým nákladem pohybujícím se ve výši několika desítek tisíc Kč, [17] přičemž celkové náklady na změnu dodavatele velkoobchodních služeb pro ISP se obvykle pohybují v řádu desítek až jednotek stovek tisíc Kč a z hlediska času řádově v týdnech, maximálně několika měsících. Dle názoru Úřadu nelze tyto skutečnosti považovat za výraznou bariéru pro změnu velkoobchodního poskytovatele IP konektivity.
IV.1.4 Nekoordinované efekty-shrnutí
82. Na základě provedených analýz a zjištěných informací dospěl Úřad k závěru, že jím prověřovaná teorie újmy v podobě realizace uzavření přístupu ke zdrojům není v tomto konkrétním případě pravděpodobná. Odběratelé společnosti Sloane Park, kteří působí na maloobchodním trhu připojení k Internetu v těch lokalitách, v nichž současně působí i účastník řízení-společnost UPC, mají vždy možnost prakticky okamžité volby alespoň jednoho jiného alternativního dodavatele (ve většině případů pak i více). Současně jsou bariéry vstupu pro potenciální konkurenty Sloane Park (zejména ze strany již existujících Tier 2 operátorů) v jednotlivých oblastech relativně nízké a lze tak očekávat, že v případě výskytu příležitosti ekonomických zisků by v dané lokalitě došlo k vybudování nových přístupových bodů ze strany konkurentů Sloane Park. Společnost Sloane Park tedy ani v užších lokalitách přilehlých k jednotlivým přístupovým bodům nedisponuje významnou tržní silou na trhu předcházejícím činnost účastníka řízení-společnosti UPC.
83. Mimo poskytovatelů a zároveň odběratelů velkoobchodních služeb připojení k Internetu se Úřad obrátil se žádostí o stanovisko i na regulátora trhů elektronických komunikací, tj. ČTÚ, dle jehož vyjádření Úřadem posuzované spojení nevzbuzuje obavy z negativního dopadu na jím regulovanou oblast, přičemž oblast velkoobchodního připojení k Internetu považuje za dostatečně konkurenční.
IV.2 Koordinované efekty
84. Ačkoli posuzované spojení soutěžitelů není spojením horizontálním a nedochází tedy ke zvýšení úrovně koncentrace na relevantních trzích, Úřad se i v tomto případě zabýval analýzou faktorů zvyšujících pravděpodobnost vzniku negativních koordinovaných efektů na jednotlivých trzích. Již ve svém oznámení o pokračování v řízení [18] indikoval možné obavy z narušení hospodářské soutěže v důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů, jež by mohly mít za následek například zvýšení cen vstupů na trhu poskytování IP konektivity, a tím i možné přerozdělení ekonomického prospěchu. Tyto obavy potvrdily také některé z Úřadem oslovených subjektů. [19] Z těchto důvodů se Úřad v průběhu svého šetření zabýval rovněž posouzením faktorů možného vzniku koordinovaných efektů.
85. Obecně lze konstatovat, že spojení soutěžitelů na koncentrovaném trhu může významně poškodit účinnou hospodářskou soutěž, protože zvyšuje pravděpodobnost, že soutěžitelé budou schopni koordinovat své chování a zvyšovat ceny, dokonce bez uzavírání dohod nebo uchylování se k jednání ve shodě.
86. Obvykle totiž platí, že čím je hospodářské prostředí jednodušší a stabilnější, tím snadněji soutěžitelé dosahují společného chápání podmínek koordinace. Je například snadnější koordinovat malý počet hráčů než velký. Snadnější je rovněž koordinovat ceny při stabilní poptávce a dodavatelských podmínkách než v situaci, kdy se tyto faktory nepřetržitě mění, neboť kolísající poptávka či častý vstup nových soutěžitelů naznačuje, že situace na daném trhu není natolik stabilní, aby učinila koordinaci pravděpodobnou.
87. Obvykle se mezi faktory zvyšující pravděpodobnost koordinace chování soutěžitelů řadí zejména symetrické tržní postavení, stabilní a neelastická poptávka, vysoká tržní transparentnost, produktová homogenita, obdobná struktura nákladů a rovněž existence strukturálních a smluvních vazeb mezi soutěžiteli na trhu.
88. Úřad spatřoval největší potenciál koordinace mezi společností UPC po realizaci spojení, kdy bude působit i na velkoobchodní úrovni trhu, a subjekty s přinejmenším srovnatelnou tržní silou, konkrétně společností TO2, která je i obdobně vertikálně integrovaným subjektem, na trhu pronájmu okruhů, a ČRa na trhu IP konektivity.
89. Avšak, jak již bylo uvedeno, Úřad zjistil, že pro existující Tier 2 operátory neexistují podstatné bariéry vstupu do nových lokalit, a proto Úřad považuje možnost jejich vstupu do těchto lokalit (tj. především zřízení nového PoPu) za poměrně snadnou. Nehledě k tomu šetření Úřadu prokázalo, že ceny a cenové nabídky konkurentů na trhu nejsou transparentní. Cena služeb IP konektivity závisí na vyjednávající síle kupujícího, velikosti objemu odebírané služby, ale také na geografickém reliéfu a na nákladech spojených např. s případným vybudováním mikrovlnného (bezdrátového) spojení poptávajícího subjektu s nejbližším místem páteřní sítě velkoobchodního operátora. Cenu služby tak ve značné míře ovlivňují individuální faktory. Cenové nabídky učiněné poptávajícím subjektům navíc nejsou veřejně dostupné a nelze proto přesně zjistit cenu, za kterou vybraný subjekt nakupuje IP konektivity. Velmi podobná situace panuje na trhu pronájmu okruhů, na kterém cena závisí na zvolené trase a její celkové délce. Cenové nabídky jsou i v tomto případě neveřejné. Míra dosažení a kontroly koordinace se tedy jeví jako relativně obtížná.
90. Z těchto důvodů nebylo nezbytně nutné analyzovat další kriteria koordinovaných efektů, naopak lze vyslovit závěr, že Úřad nepovažuje vznik koordinace v tomto konkrétním případě za pravděpodobný.
IV.3 Shrnutí dopadů na hospodářskou soutěž
91. Úřad v průběhu správního řízení zkoumal, zda spojení bude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže na vymezených výrobkových relevantních trzích.
92. Na základě předběžné analýzy pravděpodobných dopadů spojení na dotčené trhy provedené v první fázi správního řízení a vyjádření oslovených subjektů (konkurentů a odběratelů), Úřad stanovil základní teorie újmy, z níž při svých dalších úvahách o předpokládaných dopadech předmětného spojení vycházel.
93. Vzhledem k tomu, že v důsledku posuzovaného spojení by na vymezených výrobkových relevantních trzích nedošlo k posílení tržní síly společnosti UPC v důsledku přímého navýšení tržních podílů, zaměřil se Úřad s ohledem na značnou hospodářskou a finanční sílu a významné postavení společnosti UPC zejména na trzích šíření televizních nebo rozhlasových signálů po vedení (kabelová televize), maloobchodního poskytování přístupu k síti Internet (datové služby) a služeb hlasové telefonie, které lze označit jako tzv. downstream trhy ve vztahu ke službám poskytovaným společností Sloane Park) na posouzení efektů plynoucích z vertikální integrace.
94. V průběhu šetření však Úřad zjistil, že společnost Sloane Park není na trzích, na kterých působí, subjektem s významnou tržní silou, rovněž tak Úřad jednoznačně neprokázal motivaci spojením vzniklého subjektu k omezení svých konkurentů na úrovni maloobchodu k přístupu ke vstupům na úrovni velkoobchodu. V lokalitách, v nichž působí jak účastník řízení, tak i Sloane Park, které považoval Úřad za rizikové z pohledu nekoordinovaných efektů, je vždy přítomen alespoň jeden alternativní poskytovatel velkoobchodních služeb a současně neexistují významné bariéry pro vstup především již existujících Tier 2 operátorů do těchto lokalit. V případě, že by se spojením vzniklý subjekt pokusil o omezení přístupu svých maloobchodních konkurentů k velkoobchodnímu připojení k Internetu, tímto jednáním vyvolanou ztrátu velkoobchodních příjmů a zisku by velmi pravděpodobně nedokázal účinně vynahradit posílením svojí pozice na maloobchodním trhu, neboť jak bylo prokázáno, jednotliví ISP mohou přejít k jiným poskytovatelům velkoobchodních služeb.
95. V průběhu šetření Úřad rovněž zjistil, že nejsou splněny ani předpoklady možného vzniku efektů plynoucích z budoucí koordinace spojením vzniklého subjektu a tržní silou jemu odpovídajících soutěžitelů.
96. Po zhodnocení výše uvedených skutečností dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Z tohoto důvodu má Úřad za to, že nebylo nebytné postupovat dle § 17 odst. 4 zákona a podmiňovat povolení spojení závazky, které by ve prospěch zachování účinné hospodářské soutěže Úřadu navrhli spojující se soutěžitelé, a ve stanovené lhůtě podle § 16 odst. 5 zákona vydává rozhodnutí, kterým posuzované spojení povoluje. Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Michal Petr, Ph.D.
Místopředseda Úřadu
pověřený řízením
Sekce hospodářské soutěže
v zastoupení
Ing. Milan Brouček
pověřený zastupováním
PM: 14.2.2011
Obdrží:
Mgr. Daniela Musilová, advokátka
PRK Partners s.r.o., advokátní kancelář
Jáchymova 2
110 00 Praha 1
Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

[1] Uvedená skutečnost byla zapsána do Obchodního rejstříku s účinností od 1.10.2010.
[2] Z anglického Multiprotocol Label Switching .
[3] Viz např. rozhodnutí Úřadu S11/02- KPNQwest N.V./Global TeleSystems, Inc.
[4] Např. Case COMP/M.1741- MCI WorldCom/Spirit .
[5] Viz např. rozhodnutí Úřadu S11/02- KPNQwest N.V./Global TeleSystems, Inc.
[6] Viz Analýza relevantního trhu č. 6 (trh velkoobchodních koncových segmentů pronajatých okruhů bez ohledu na technologii použitou k zajištění pronajaté nebo vyhrazené kapacity) ze dne 7.12.2010 - http://www.ctu.cz/pusobnost-ctu/analyzy-relevantnich-trhu/oop-1-02-2008-2/trh-c-6-velkoobchodni-koncove-segmenty-pronajatych-okruhu-bez-ohledu-na-technologii-pouzitou-k-zajisteni-pronajate-nebo-vyhrazene-kapacity.html .
[7] Zveřejněno v Úředním věstníku Evropských společenství C 265, ze dne 18.10.2008.
[8] Např. společnosti OrbisNet, s.r.o. (viz strana spisu 1051) či FORTECH, spol. s r.o. (viz strana spisu 1053).
[9] Obdobné závěry konstatovala Evropská komise v již zmiňovaných Pokynech pro posuzování nehorizontálních spojení, čl. 31 a násl.
[10] Jedná se o území měst či obcí [ obchodní tajemství ] .
[11] Např. viz Pokyny pro posuzování nehorizontálních spojení, odstavec 25.
[12] Jedná se o analýzu RBB Economics ze dne 28.12.2010, kterou si nechala společnost UPC vypracovat pro potřeby Úřadem vedeného správního řízení, viz strana spisu č. 2310-2361.
[13] Toto se týká [ obchodní tajemství ] % z celkové sítě společnosti Sloane Park. Společnost Sloane Park [ obchodní tajemství ] .
[14] Viz strana spisu č. 1984.
[15] Tato situace se týká především menších ISP (tzn. i velké části WiFi poskytovatelů)
[16] Na tento problém ve svém vyjádření poukázala například společnost V-data s.r.o. (viz strana spisu č. 1854).
[17] Např. vyjádření společnosti Net-Connect s.r.o (viz strana spisu č. 2026).
[18] Dopis Úřadu č.j. ÚOHS-S353/2010-16461/2010/840 ze dne 2.11.2010.
[19] Například vyjádření společnosti VALNET data s.r.o. (viz strana spisu č. 1426).