UOHS S353/2007
Rozhodnutí: S353/2007/OS-22741/2007/810 Instance I.
Věc Možné porušení § 21 odst. 5 a 7 zákona
Účastníci Pinguin spol. s r.o.
Typ správního řízení Dohody
Typ rozhodnutí porušení § 21 odst. 5
Rok 2007
Datum nabytí právní moci 3. 1. 2008
Dokumenty dokument ke stažení 90 KB


Č.j. S 353/2007/OS-22741/2007/810 V Brně dne 17. prosince 2007
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení o uložení pořádkové pokuty sp. zn. S 353/07 zahájeném z moci úřední podle § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, ve věci porušení § 21 odst. 5 a odst. 7 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, s účastníkem řízení, společností Pinguin spol. s r.o., se sídlem Moravská Třebová, Brněnská 6, IČ 15034348, vydává v souladu s § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto
rozhodnutí:
Účastník řízení, společnost Pinguin spol. s r.o., se sídlem Moravská Třebová, Brněnská 6, IČ 15034348, se
n e d o p u s t i l
správního deliktu neposkytnutí požadovaných informací a podkladů ve smyslu § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
a proto Úřad správní řízení vedené pod sp. zn. S 353/07 zastavuje .

Odůvodnění
1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále též Úřad ) provádí od 28. 5. 2007 v rámci své dozorové pravomoci ve smyslu § 20 odst. 1 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále též zákon ), šetření v oblasti distribuce zboží pro outdoorového vybavení. V rámci tohoto šetření, vedeného pod sp. zn. P 302/2007/KD, Úřad zejména prověřuje podezření, že na tomto trhu dochází k určování cen zboží pro další prodej. Účelem uvedeného šetření, které dosud nebylo ukončeno, je potvrdit či vyvrátit podezření, že se soutěžitelé působící na trhu distribuce zboží pro outdoorové vybavení dopustili správního deliktu ve smyslu § 3 odst. 1 zákona, tedy že došlo k uzavření zakázaných a neplatných dohod o přímém nebo nepřímém určení ceny pro další prodej, resp. pro prodej konečným spotřebitelům (dále též šetření ).
2. Dle § 20 odst. 2 zákona postupuje Úřad při výkonu své dozorové pravomoci, tj. včetně provádění sektorových šetření na trhu, přiměřeně podle § 21 odst. 5 až 9 zákona. Jedním z právních nástrojů, které zákon Úřadu k výkonu jeho dozorové pravomoci dává, je oprávnění vyžadovat od soutěžitelů podklady a informace potřebné pro činnost Úřadu.
3. Pro účely uvedeného šetření Úřad oslovil se žádostí o poskytnutí informací a podkladů jemu známé soutěžitele distribuující zboží pro outdoorové vybavení. Úřad mimo jiné zjistil, že na internetových stránkách www.pinguin-sport.cz , kde je též nabízeno zboží pro outdoorové vybavení značky Pinguin, je jako kontaktní adresa uvedeno PINGUIN, Běloveská 187, 547 01 Náchod a dále jsou uvedena telefonní čísla. Úřad z obchodního rejstříku přístupného na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti www.justice.cz ověřil, že existuje soutěžitel-právnická osoba, společnost Pinguin spol. s r.o., se sídlem Moravská Třebová, Brněnská 6, IČ 15034348 (dále též účastník řízení nebo účastník ), jejímž předmětem činnosti je mj. nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, s faktickým sídlem a též provozovnou na adrese Běloveská 187, 547 01 Náchod, jak tomu nasvědčovaly údaje uvedené na internetových stránkách www.pinguin-sport.cz.
4. Na základě shora zjištěných skutečností oslovil Úřad v rámci uvedeného šetření v červnu 2007 se žádostí o poskytnutí informací a podkladů soutěžitele, domnělou společnost distribuující zboží pro outdoorové vybavení značky Pinguin- PINGUIN spol. s r.o. , a to na adresu uvedenou jako kontaktní na internetových stránkách www.pinguin-sport.cz , tedy na adresu Běloveská 187, 547 01 Náchod. Uvedená žádost a též její dvě následné písemné urgence z července a října 2007, které byly adresovány společnosti PINGUIN spol. s r.o. , byly vždy na adrese Běloveská 187, 547 01 Náchod převzaty, aniž by se Úřadu vrátily z důvodu neznámého adresáta na dané adrese. Vzhledem ke skutečnosti, že soutěžitel-společnost PINGUIN spol. s r.o. na žádost Úřadu, ani na další dvě písemné urgence žádosti o informace a podklady nijak nereagoval, resp. že neposkytl požadované informace a podklady ve stanovené lhůtě, rozhodl Úřad zahájit se společností Pinguin spol. s r.o., se sídlem Moravská Třebová, Brněnská 6, IČ 15034348, správní řízení pro možné porušení § 21 odst. 5 a odst. 7 zákona.
5. Přípisem č.j. S 353/2007/810-21959/2007/810 ze dne 26. 11. 2007 oznámil Úřad účastníkovi řízení, o kterém měl oprávněně za to, že je tím soutěžitelem, který nereagoval na žádosti Úřadu o poskytnutí informací a podkladů, že s ním zahajuje správní řízení pro možné porušení § 21 odst. 5 a odst. 7 zákona, které Úřad spatřoval v tom, že účastník řízení k opakovaným žádostem neposkytnul Úřadu v jím stanovených lhůtách požadované informace a podklady. Oznámení o zahájení správního řízení ze dne 26. 11. 2007 č.j. S 353/2007/810-21959/2007/810 Úřad zaslal účastníkovi řízení, jak na adresu sídla Moravská Třebová, Brněnská 6, tak i na adresu Běloveská 187, 547 01 Náchod, kde bylo podle obsahu internetových stránek www.pinguin-sport.cz možné předpokládat skutečné sídlo účastníka řízení ve smyslu § 19c zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a kde se rovněž nachází prodejna se zbožím pro outdoorové vybavení značky Pinguin. Přípisem č.j. S 353/2007/810-22039/2007/810 ze dne 26. 11. 2007 pozval Úřad účastníka řízení k seznámení s podklady rozhodnutí na den 4. 12. 2007.
6. Dne 3. 12. 2007 se na Úřad telefonicky obrátila jednatelka účastníka řízení, paní Michaela Garguláková, se žádostí o vysvětlení výše uvedených přípisů ze dne 26. 11. 2007, které byly ze strany Úřadu účastníkovi řízení zaslány. Jednatelka účastníka řízení v telefonickém hovoru uvedla, že účastník řízení nevyvíjí soutěžní činnost v oboru distribuce zboží pro outdoorové vybavení, když jeho skutečným předmětem podnikání je pronájem nemovitostí, a že též nemá žádnou provozovnu či obchod na adrese Běloveská 187, 547 01 Náchod. Jednatelka účastníka řízení rovněž sdělila, že účastník řízení se nezúčastní úkonu seznámení s podklady rozhodnutí, neboť k předmětu řízení nemá co dalšího uvést a že správní delikt mu kladený za vinu nespáchal.
7. Téhož dne se na Úřad telefonicky obrátil pan Ing. Zdeněk Král, který do své provozovny na adrese Běloveská 187, 547 01 Náchod obdržel oznámení o zahájení správního řízení sp. zn. S 353/07 s účastníkem řízení. Z telefonického hovoru vyplynulo, že pan Ing. Zdeněk Král je tím soutěžitelem, který distribuuje zboží pro outdoorové vybavení značky Pinguin, provozuje maloobchod na adrese Běloveská 187, 547 01 Náchod a který též nabízí své zboží na internetových stránkách www.pinguin-sport.cz .
8. Na základě výše uvedeného Úřad dospěl k závěru, že správní řízení sp. zn. S 353/07 bylo zahájeno se soutěžitelem, který na trhu distribuce zboží pro outdoorové vybavení nepůsobí. Účastník řízení nebyl tím soutěžitelem, kterého Úřad svojí žádostí o poskytnutí informací a podkladů týkající se fungování tohoto trhu oslovil. Účastník řízení, tj. společnost Pinguin spol. s r.o., se sídlem Moravská Třebová, Brněnská 6, IČ 15034348, tedy neporušil svoji povinnost poskytnout Úřadu na jeho vyžádání ve lhůtě jím stanovené poklady a informace.
9. Úřad proto vydává toto rozhodnutí, v jehož výrokové části deklaruje, že účastník řízení zákon neporušil, resp. že se nedopustil správního deliktu neposkytnutí Úřadu požadovaných informací a podkladů ve smyslu § 22 odst. 1 písm. a) zákona, a současně zastavuje správní řízení sp. zn. S 353/07.
10. Vzhledem k tomu, že účastník řízení neporušil povinnost uloženou mu zákonem, resp. že nevyvolal předmětné správní řízení porušením své povinnosti, nerozhodl Úřad o povinnosti účastníka řízení hradit náklady řízení ve smyslu § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení.
Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení dle § 152 odst. 1 a 4 ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda,
ředitel
Sekce hospodářské soutěže

Rozhodnutí obdrží:
Pinguin spol. s r.o.
Brněnská 6
571 01 Moravská Třebová