UOHS S350/2014
Rozhodnutí: S350/2014/KS-9134/2014/840/ASm Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů AGROFERT, a.s. a VEJCE CZ, a.s.
Účastníci AGROFERT, a.s VEJCE CZ, a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2014
Datum nabytí právní moci 30. 4. 2014
Dokumenty dokument ke stažení 353 KBČ. j.: ÚOHS-S350/2014/KS-9134/2014/840/ASm

Brno 30. 4. 2014Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S350/2014/KS, zahájeném dne 2. 4. 2014 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě návrhu účastníka řízení, společnosti AGROFERT, a.s., se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, IČ: 26185610, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto
rozhodnutí:

Spojení soutěžitelů AGROFERT, a.s., se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, IČ: 26185610, na straně jedné, a ČESKÁ VEJCE CZ, a.s., se sídlem Velké Pavlovice, Tovární 3, IČ: 25920901, a Drůbežárny Osík, a. s., se sídlem Litomyšl, Mařákova čp. 931, IČ: 47452731, na straně druhé, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o úplatném převodu akcií , uzavřené dne 2. 4. 2014 společností AGROFIN Svitavy, a.s., se sídlem Litomyšl, Mařákova čp. 931, IČ: 25272110, jako prodávajícím, a společností AGROFERT, a.s., jako kupujícím, a Letter of Intent , uzavřeném dne 26. 3. 2014 společností BOHEMIA VITAE Jindřichův Hradec, a.s., se sídlem Jindřichův Hradec, Nový dvůr 202, IČ: 48201987, jako prodávajícím, a společností AGROFERT, a.s., v jejichž konečném důsledku má společnost AGROFERT, a.s. nabýt přímo akcie představující cca [ obchodní tajemství ]% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti Drůbežárny Osík, a. s. a nepřímo nabýt akcie na společnosti ČESKÁ VEJCE CZ, a.s., čímž má navýšit svůj stávající podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech v této společnosti na [ obchodní tajemství ] %, a tím získat i možnost tyto společnosti výlučně kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 téhož zákona,

povoluje.

Odůvodnění

1. Skutečnost, že se Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), v platném znění (dále též zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. OV445657-140407 ze dne 7. 4. 2014. Tato skutečnost byla současně zveřejněna na internetových stránkách Úřadu. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek ani v dalším průběhu řízení Úřad žádnou námitku k uvedené transakci neobdržel.
2. Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listin zakládajících spojení, výročních zpráv a účetních závěrek spojujících se soutěžitelů, jakož i dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů. Úřad zohlednil rovněž svoji předchozí rozhodovací praxi a přihlédl i k rozhodovací praxi Evropské komise. I. Notifikační podmínky
3. K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě jednak (i) Smlouvy o úplatném převodu akcií , uzavřené dne 2. 4. 2014 mezi společností AGROFIN Svitavy, a.s., se sídlem Litomyšl, Mařákova čp. 931, IČ: 25272110, jako prodávajícím, a společností AGROFERT, a.s., se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, IČ: 26185610 (dále jen AGROFERT ), jako kupujícím, v jejímž důsledku má společnost AGROFERT nabýt cca [ obchodní tajemství ]% akciový podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti Drůbežárny Osík, a. s., se sídlem Litomyšl, Mařákova čp. 931, IČ: 47452731 (dále jen Drůbežárny Osík ) [1] , a tím i přímou kontrolu nad touto společností, a současně i nepřímo cca [ obchodní tajemství ]% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti ČESKÁ VEJCE CZ, a.s., se sídlem Velké Pavlovice, Tovární 3, IČ: 25920901 (dále jen ČESKÁ VEJCE ), a jednak (ii) Letter of Intent, podepsaném dne 26. 3. 2014 společností BOHEMIA VITAE Jindřichův Hradec, a.s., se sídlem Jindřichův Hradec, Nový dvůr 202, IČ: 48201987 (dále jen BOHEMIA VITAE ), jako prodávajícím, a společností AGROFERT, v jehož důsledku má společnost AGROFERT nepřímo, prostřednictvím společnosti AGROPODNIK Hodonín a.s., se sídlem Ratíškovice, Vacenovická 1271, IČ:46971963 (dále jen AGROPODNIK Hodonín ), nabýt akcie představující cca [ obchodní tajemství ]% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti ČESKÁ VEJCE.
4. Na základě uvedených smluv tak má společnost AGROFERT nabýt možnost přímo či nepřímo kontrolovat společnosti Drůbežárny Osík a ČESKÁ VEJCE. [2] Posuzovaná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
5. Dále se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna, a spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
6. Společnost AGROFERT je holdingovou společností podnikatelského uskupení AGROFERT (dále též skupina AGROFERT ), jež prostřednictvím majetkových účastí sdružuje výrobní a obchodní společnosti na území České republiky i v zahraničí, které se zabývají zejména činnostmi v oblasti zemědělství [3] , potravinářství a chemického průmyslu, dále působí v oblasti obchodu se zemědělskou technikou (např. traktory či kombajny), v oblasti obchodu se zařízením pro zemědělskou prvovýrobu (např. dojicí zařízení), v oblasti lesnictví (poskytování služeb v souvislosti s údržbou lesích porostů, těžba dřeva, jeho prodej a zpracování), a rovněž jsou aktivní v oblasti vydavatelství (vydávání periodického i neperiodického tisku), v oblasti poskytování inzertního prostoru v tisku a na internetu, v oblasti polygrafické výroby tiskovin a provozování rozhlasového vysílání. Jediným akcionářem společnosti AGROFERT je pan Ing. Andrej Babiš, který tuto společnost kontroluje.
7. Akcie společnosti ČESKÁ VEJCE jsou v současné době drženy ze strany osmi akcionářů, z nichž žádný nevykonává nad touto společností společnou či výlučnou kontrolu. Hlavním předmětem podnikání společnosti ČESKÁ VEJCE je prodej slepičích konzumních vajec, a to především od vlastních akcionářů, kteří jsou producenti vajec. [4] Společnost ČESKÁ VEJCE se sama výrobou vajec nezabývá, pouze tyto následně dodává převážně pro konečnou spotřebu do maloobchodních sítí na území České republiky (zejména obchodních řetězců) [5] a rovněž v menší míře i pro průmyslové zpracování, když veškeré své dodávky vajec v této oblasti již před spojením směřuje do podnikatelské skupiny AGROFERT. Společnost ČESKÁ VEJCE se rovněž zabývá i nákupem a dodávkami obalů pro vlastní dodavatele slepičích konzumních vajec.
8. Drůbežárny Osík se zabývají produkcí konzumních slepičích vajec, které následně prodávají převážně prostřednictvím společnosti ČESKÁ VEJCE a zbylou menší část prodávají drobným maloobchodním odběratelům. [6]

III. Dopady spojení
9. Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
10. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozují soutěžitelé, nad nimiž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
11. Z výše podaného popisu podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů vyplývá, že činnosti soutěžitelů, tedy Navrhovatele, resp. skupiny AGROFERT, na jedné straně, a nabývaných společností ČESKÁ VEJCE a Drůbežárny Osík, na druhé straně, se na území České republiky horizontálně překrývají v oblasti konzumních slepičích vajec.
12. Ve své dosavadní rozhodovací praxi v oblasti výroby a prodeje konzumních slepičích vajec se Úřad zabýval vzájemnou zastupitelností různých druhů vajec [7] určených ke konzumaci, přičemž naznačil, že z hlediska spotřebitele nejsou tyto jednotlivé druhy vajec vzájemně zastupitelné, a to vzhledem k jejich odlišné charakteristice (velikosti, způsobu jejich využití při spotřebě, nutričnímu obsahu látek) a zejména pak z hlediska jejich ceny. [8]
13. Úřad se rovněž zabýval ve své předchozí rozhodovací praxi v oblasti výroby a prodeje konzumních slepičích vajec otázkou, zda je možno odlišit a samostatně vymezit oblast výroby slepičích vajec a oblast prodeje slepičích vajec jako dva separátní trhy. Nicméně s ohledem ke skutečnosti, že v předchozí rozhodovací praxi tato spojení soutěžitelů nevzbuzovala vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže, a to při jakékoli v úvahu připadající definici relevantního trhu, mohl Úřad otázku možného užšího vymezení věcně relevantního trhu z hlediska produktového pro oblast výroby a produkce konzumních slepičích vajec ponechat otevřenou.
14. V případě geografického rozměru relevantního trhu v oblasti produkce a prodeje vajec Úřad ve svých rozhodnutích naznačil, že geografický trh je možno definovat územím celé České republiky, neboť tyto produkty jsou z velké části prodávány prostřednictvím odbytových družstev s celorepublikovou působností. [9]
15. Protože však nedochází k významnému překryvu činností spojujících se skupin a předmětné spojení tak nevzbuzuje vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže při jakékoli v úvahu připadající definici relevantního trhu ani v tomto konkrétním případě, mohl Úřad otázku vymezení věcně relevantního trhu z hlediska produktového i geografického pro oblast výroby a produkce konzumních slepičích vajec i v tomto případě ponechat otevřenou.
16. V oblasti prodeje konzumních slepičích vajec na území České republiky dosahuje skupina AGROFERT cca [0-5]%, Drůbežárny Osík cca [0-5]% a ČESKÁ VEJCE cca [5-15]% tržní podíl, [10] po spojení by tedy tržní podíl skupiny AGROFERT činil cca [5-15] %. V oblasti výroby konzumních slepičích vajec spojením vzniklý subjekt by dosahoval tržního podílu nižšího než [5-15] %, když v této oblasti jsou aktivní pouze skupina AGROFERT s cca [5-15]% a společnost Drůbežárny Osík s cca [0-5]% tržním podílem.
17. Mezi nejvýznamnější konkurenty spojením vzniklého subjektu v oblasti prodeje konzumních slepičích vajec patří společnosti Zlatá vejce a.s., Schubert partner a.s. a Begokon CZ, s.r.o, jejichž tržní podíl v roce se pohyboval v rozmezí 5-15 %. Tržní podíl žádného dalšího soutěžitele v této oblasti nepřevyšuje 5 %.
18. Společnost ČESKÁ VEJCE kromě dodávek konzumních slepičích vajec od svých akcionářů určených pro konečnou spotřebu rovněž odebírá od svých akcionářů i menší množství vajec určených pro průmyslové zpracování. [11] Veškeré množství těchto vajec pro zpracovatelský průmysl společnost ČESKÁ VEJCE však následně prodává zpracovatelské společnosti působící v rámci skupiny AGROFERT, které je využívá v oblasti zpracování vajec na melanž (kde skupina AGROFERT zaujímá cca [0-5]% tržní podíl), v oblasti zpracování vajec na vařená vejce (cca [5-15]% tržní podíl) a v oblasti zpracování vajec na tatarské omáčky a majonézy (cca [5-15]% tržní podíl).
19. Realizací spojení nedochází k podstatné změně situace před spojením, neboť převážná část produkce konzumních vajec skupiny AGROFERT a Drůbežárny Osík byla a je dodávána na maloobchodní trh prostřednictvím společnosti ČESKÁ VEJCE. Obdobně veškerý prodej vajec pro zpracování realizovaný společností ČESKÁ VEJCE již v době před uskutečněním posuzované transakce směřuje do skupiny AGROFERT.
20. Po zhodnocení výše uvedených skutečností dospěl tedy Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a to zejména s ohledem na nízké tržní podíly dosahované spojujícími se soutěžiteli a relativně malé změny ve spojením dotčených oblastech způsobené uskutečněním navrhované transakce.
21. Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

otisk úředního razítka

JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda Úřadu
pověřený řízením
Sekce hospodářské soutěže


Obdrží:
AGROFERT, a.s.
k rukám Mgr. Anety Štobové
Pyšelská 2327/2
149 00 Praha 4

Vypraveno dne
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy


[1] Nabytí kontroly nad touto společností ze strany společnosti AGROFERT nepředstavuje transakci samostatně podléhající povolení spojení ze strany Úřadu, a to vzhledem k nesplnění obratového kritéria dle § 13 zákona.
[2] Již před uskutečněním posuzované transakce společnost AGROFERT drží akcie představující cca [ obchodní tajemství ] % podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti ČESKÁ VEJCE.
[3] Rovněž tak i výroby a prodeje konzumních vajec.
[4] Více než [ obchodní tajemství ] % z celkového množství společností ČESKÁ VEJCE prodaných konzumních vajec pochází od jejích akcionářů.
[5] Menší část prodejů (cca do [ obchodní tajemství ] %) je vyvážena i na území Slovenské republiky.
[6] V roce 2013 společnost Drůbežárny Osík přímo maloobchodním odběratelům dodala cca [ obchodní tajemství ] % z její celkové produkce vajec, podíl těchto dodávek dle plánu na rok 2014 má poklesnout až na cca [ obchodní tajemství ] %.
[7] Jako jsou kromě slepičích vajec i vejce křepelčí, husí, kachní, krůtí, perliččí, holubí, bažantí, koroptví, dále i vejce pštrosí.
[8] Viz například rozhodnutí Úřadu S028/2013/KS AGROFERT HOLDIN/ MAVEX Cheb/MAVEX AGRO/MAVEX OVO/MAVEX DIESEL, S293/08 AGROFERT/AGROPOL či S200/03-ORP ve věci možné zakázané dohody producentů vajec.
[9] Viz spojení soutěžitelůS028/2013/KS AGROFERT HOLDIN/ MAVEX Cheb/MAVEX AGRO/MAVEX OVO/MAVEX DIESEL, S049/08 AGROFERT HOLDING/ PRVNÍ ŽATECKÁ.
[10] Do tržního podílu společností ČESKÁ VEJCE je zahrnuto i množství vajec, které vyprodukovaly společnosti AGROFERT a Drůbežárny Osík a které tyto společnosti uvedly na trh právě prostřednictvím společnosti ČESKÁ VEJCE, naopak jejich samostatný podíl na trhu je představován prodejem vajec, které na trh uvedly jiným způsobem.
[11] Jedná se o cca 8 % z celkového objemu společností ČESKÁ VEJCE nakoupených vajec.