UOHS S349/2008
Rozhodnutí: S349/2008/KS-859/2009/840 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Mondi Štětí a.s. / Reparco Trading B.V. / EURO WASTE, a.s.
Účastníci Mondi Štětí a.s. Reparco Trading B.V.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2008
Datum nabytí právní moci 11. 2. 2009
Dokumenty dokument ke stažení 141 KB


S 349/2008/KS-859/2009/840 V Brně dne 23. ledna 2009
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 349/2008, zahájeném dne 30. prosince 2008 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu účastníků řízení, jimiž jsou společnost Mondi Štětí a.s., se sídlem Štětí, Litoměřická 272, IČ: 26161516, a společnost Reparco Trading B.V., se sídlem Nizozemské království, Nijmegen, Bijsterhuizen 1107, ve správním řízení zastoupené JUDr. Pavlem Prchalem, advokátem, se sídlem Štětí, Litoměřická 272, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů Mondi Štětí a.s., se sídlem Štětí, Litoměřická 272, IČ: 26161516, a Reparco Trading B.V., se sídlem Nizozemské království, Nijmegen, Bijsterhuizen 1107, na straně jedné, a EURO WASTE, a.s., se sídlem Štětí, Litoměřická 272, IČ: 25018132, na straně druhé, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 5 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů, uzavřené dne 11. prosince 2008 mezi společností Mondi Štětí a.s., jako kupujícím, a společností Smurfit Kappa Štúrovo, a.s., se sídlem Slovenská republika, Štúrovo, Továrenská 1, IČO: 31410146, jako prodávajícím, a Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů, uzavřené dne 19. prosince 2008 mezi společností Reparco Trading B.V., jako kupujícím, a společností Smurfit Kappa Štúrovo, a.s., jako prodávajícím, v jejichž důsledku budou společnosti Mondi Štětí a.s. a Reparco Trading B.V. vlastnit každá akcie představující 50% podíl na základním kapitálu společnosti EURO WASTE, a.s., a tím i získají možnost tuto společnost společně kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
povoluje.
Odůvodnění:
1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále též Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listin zakládajících spojení, výpisů z obchodního rejstříku či obdobného registru, výročních zpráv, jakož i dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
2. Skutečnost, že se Úřad spojením soutěžitelů zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 01/2009 ze dne 7. 1. 2009. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
I. Notifikační podmínky
3. K předmětnému spojení soutěžitelů má dojít na základě Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů, která byla uzavřena dne 11. prosince 2008 mezi společností Mondi Štětí a.s., se sídlem Štětí, Litoměřická 272, IČ: 26161516 (dále jen Mondi Štětí ), jako kupujícím, a společností Smurfit Kappa Štúrovo, a.s., se sídlem Slovenská republika, Štúrovo, Továrenská 1, IČO: 31410146 (dále jen Smurfit Kappa Štúrovo ), jako prodávajícím, a Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů, která byla uzavřena dne 19. prosince 2008 mezi společností Reparco Trading B.V., se sídlem Nizozemské království, Nijmegen, Bijsterhuizen 1107 (dále jen Reparco Trading ), jako kupujícím, a společností Smurfit Kappa Štúrovo, jako prodávajícím.
4. V důsledku výše uvedených smluv budou společnosti Mondi Štětí a Reparco Trading vlastnit každá akcie představující 50% podíl na základním kapitálu společnosti EURO WASTE, a.s., se sídlem Štětí, Litoměřická 272, IČ: 25018132 (dále jen EURO WASTE ), [1] čímž získají možnost tuto společnost společně kontrolovat. Předmětná transakce tak představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 5 zákona. V důsledku navrhovaného spojení dojde ke snížení počtu akcionářů společnosti EURO WASTE ze tří (Mondi Štětí, Reparco Trading a Smurfit Kappa Štúrovo) na dva (Mondi Štětí a Reparco Trading).
5. V dalším kroku se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení soutěžitelů splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva spojující se soutěžitelé dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je podmínka dle § 13 písm. a) zákona splněna, a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
6. Společnost Mondi Štětí je součástí skupiny společností, v jejímž čele stojí společnost Mondi plc založená ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska (dále také společně jen skupina Mondi ). Skupina Mondi působí celosvětově v oblasti výroby papíru a balících prostředků, přičemž se soustředí na (i) oblast vlnité lepenky (výroba vlnité lepenky a obalů z vlnité lepenky), (ii) pytlů a speciálních obalů, zejména kraftového papíru, [2] průmyslových pytlů, potahovaných obalových materiálů či spotřebních flexibilních obalů, a (iii) nenatíraného grafického papíru, tj. například kancelářského papíru. Kromě toho se skupina Mondi zabývá obchodem papírovými produkty, zaměřeným na území Rakouska a východní Evropy, a v omezeném rozsahu působí v oblasti novinového papíru v Jihoafrické republice, Spojeném království Velké Británie a Severního Irska a Rusku. Na území České republiky skupina Mondi [3] vyrábí a na trh dodává kraftový papír a obaly z vlnité lepenky a rovněž tak se zabývá výrobou buničiny.
7. Společnost Reparco Trading náleží do skupiny subjektů, v jejichž čele stojí společnost Norske Skogindustrier ASA, sídlící v Norském království (dále také společně jen skupina Norske Skog ). Skupina Norske Skog je celosvětově činná v papírenském průmyslu, přičemž jádro její činnosti spočívá ve výrobě a prodeji grafického papíru (novinový papír a časopisový papír). Na území České republiky vyvíjí skupina Norske Skog prostřednictvím společnosti Reparco Trading aktivity v oblasti prodeje sběrového papíru. [4]
8. Nabývaná společnost EURO WASTE je na území České republiky činná v oblasti prodeje sběrového papíru, který se využívá jako surovina pro výrobu různých druhů papíru a lepenky. Společnost EURO WASTE nakupuje sběrový papír od středních a velkých společností vystupujících v postavení výkupců sběrového papíru, nikoli však z vlastních sběren. Společnost EURO WASTE je vlastníkem 50% obchodního podílu ve společnosti REPAP Czech, spol. s r.o., která na území České republiky působí rovněž v oblasti prodeje sběrového papíru III. Dopady spojení
9. Za účelem zjištění, zda předmětné spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména v důsledku vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
10. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 5 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky vykonává soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána společná kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi soutěžitelů získávajících možnost společné kontroly.
11. Jak je patrné z výše uvedeného popisu podnikatelských aktivit, zabývá se společnost EURO WASTE na území České republiky prodejem sběrového papíru. Rovněž tak jeden ze nabyvatelů společné kontroly, společnost Reparco Trading, prodává v České republice sběrový papír, objem jejích dodávek sběrového papíru na trh je však zanedbatelný. [5] Skupina Mondi v České republice dodává na trh zejména kraftový papír a obaly z vlnité lepenky.
12. Protože se sběrový papír využívá jako surovina pro výrobu různých druhů papíru a lepenky, lze konstatovat, že mezi aktivitami společností EURO WASTE a Reparco Trading (prodej sběrového papíru jako upstream market ) a aktivitami skupiny Mondi (oblast výroby papíru a lepenky jako downstream market ) existuje vztah vertikální návaznosti.
13. Rozhodovací praxe Úřadu rozlišuje v oblasti sběrového papíru z pohledu věcného mezi jeho výkupem a prodejem. [6] Společnost EURO WASTE a v zanedbatelném rozsahu i společnost Reparco Trading se na území České republiky zabývají prodejem sběrového papíru, nevystupují však v postavení výkupců sběrového papíru. Prodej sběrového papíru se v souladu s dosavadní rozhodovací praxí Úřadu [7] odehrává na geografickém relevantním trhu, který je definován přinejmenším územím České republiky, případně na širším způsobem vymezeném území (střední Evropa či Evropský hospodářský prostor).
14. Protože však navrhované spojení nevzbuzuje obavy z narušení hospodářské soutěže při žádné z možných definic věcného a geografického relevantního trhu pro oblast prodeje sběrového papíru, mohla být otázka jeho vymezení pro účely daného správního řízení ponechána otevřená.
15. V oblasti prodeje sběrového papíru tržní podíl společnosti EURO WASTE činí cca [20-30] % v případě území České republiky, zatímco v případě širším způsobem vymezeného území nepřesahuje [0-10] %. Tržní podíl společnosti Reparco Trading v oblasti prodeje sběrového papíru je hluboko pod hranicí [0-10] %, ať již by byla geografickým relevantním trhem Česká republika či širším způsobem definované území.
16. Mezi konkurenty spojujících se soutěžitelů v oblasti prodeje sběrového papíru na území České republiky patří například společnosti Marius Pedersen, a.s., A.S.A. Czech a.s., REMAT TRADE s.r.o., či LeoCzech spol. s r.o., v rámci širším způsobem vymezeného území by spojením vzniklý subjekt čelil konkurenci ze strany mnoha dalších soutěžitelů.
17. Po uskutečnění předmětného spojení bude na trhu společnost Smurfit Kappa Štúrovo vystupovat jako soutěžitel nezávislý na spojujících se soutěžitelích s tím, že si bude obstarávat svou potřebu sběrového papíru dodávkami [ obchodní tajemství ].
18. Při posouzení dopadů předmětného spojení na hospodářskou soutěž vzal Úřad rovněž v úvahu, že odchodem společnosti Smurfit Kappa Štúrovo ze struktury akcionářů kontrolujících společnost EURO WASTE se sníží obrat spojením vzniklého soutěžitele, a tím i jeho hospodářská a finanční síla.
19. Postavení skupin Mondi a Norske Skog v oblastech výroby různých druhů papíru [8] se jak na území České republiky, tak v rámci širším způsobem pojatého území, v důsledku předmětného spojení nezmění. Obě uvedené skupiny odebírají sběrový papír jak od společnosti EURO WASTE, jejímiž jsou akcionáři, tak od třetích soutěžitelů. Rovněž tak společnost EURO WASTE dodává sběrový papír svým akcionářům i třetím soutěžitelům. K tomu je nezbytné uvést, že podle Úřadem učiněných zjištění skupiny Mondi a Norske Skog nejsou smluvně zavázány k odběrům sběrového papíru výhradně od společnosti EURO WASTE a stejně tak společnost EURO WASTE není smluvně zavázána k dodávkám sběrového papíru výhradně skupinám Mondi a Norske Skog. [9] Uskutečněním posuzovaného spojení se na této situaci nic nezmění, když na spojujících se soutěžitelích nezávislí odběratelé budou mít nadále zachovánu možnost odebírat sběrový papír od společnosti EURO WASTE, případně nalézt dostatečné alternativní zdroje odběrů. Stejně tak na spojujících se soutěžitelích nezávislí prodejci sběrového papíru budou mít i po spojení zachovánu možnost dodávat sběrový papír skupinám Mondi či Norske Skog, případně nalézt dostatečné alternativní odbytiště pro své dodávky sběrového papíru.
20. O možnosti nalezení těchto alternativ může svědčit i skutečnost, že společnost Smurfit Kappa Štúrovo bude po svém vystoupení z akcionářské struktury společnosti EURO WASTE pokrývat svou potřebu sběrového papíru dodávkami [ obchodní tajemství ], zatímco před spojením odebírala sběrový papír i od společnosti EURO WASTE.
21. Při hodnocení dopadů předmětného spojení na hospodářskou soutěž v posuzovaných oblastech je třeba zdůraznit i skutečnost, že v důsledku odchodu společnosti Smurfit Kappa Štúrovo, která bude po spojení pokrývat svou potřebu sběrového papíru dodávkami [ obchodní tajemství ], z akcionářské struktury společnosti EURO WASTE, a rovněž tak ukončením aktivit skupiny Norske Skog, do níž náleží společnost Reparco Trading, v oblasti novinového papíru na území České republiky, se zvýší prodejní kapacita sběrového papíru společnosti EURO WASTE dostupná pro subjekty nezávislé na spojujících se soutěžitelích.
22. K možným dopadům popsané vertikální vazby mezi činnostmi spojujících se soutěžitelů je třeba konečně uvést, že tato existuje již před spojením a předmětné spojení vzhledem ke své povaze na této skutečnosti nic nezmění.
23. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojujících se soutěžitelů natolik, aby mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v posuzované oblasti.
24. Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
25. Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda, Ph.D.
místopředseda
pověřený řízením Sekce hospodářské soutěže
v zastoupení
JUDr. Luděk Svoboda
pověřený zastupováním
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Pavel Prchal, advokát
Litoměřická 272
411 08 Štětí

[1] V době před spojením vlastnily společnosti Mondi Štětí, Reparco Trading a Smurfit Kappa Štúrovo každá akcie představující [ obchodní tajemství ]% podíl na základním kapitálu společnosti EURO WASTE.
[2] Jedná se o pevný papír obvykle hnědé barvy, z něhož se vyrábějí například nákupní tašky používané v obchodech s potravinami.
[3] V České republice působí skupina MONDI prostřednictvím společnosti Mondi Štětí a jejích dceřiných společností Mondi Bags Štětí a.s. a Mondi Coating Štětí a.s.
[4] V průběhu roku 2008 ukončila skupina Norske Skog na území České republiky činnost v oblasti novinového papíru.
[5] Společnost Reparco Trading dodala v roce 2007 na trh České republiky cca [ obchodní tajemství ] tun sběrového papíru.
[6] Viz například rozhodnutí Úřadu ve věci sp. zn. S 59/07 Scholz Holding/FIREMET .
[7] Viz například rozhodnutí Úřadu ve věci sp. zn. S 59/07 Scholz Holding/FIREMET .
[8] Jednotlivé druhy papíru podle rozhodovací praxe Úřadu i Evropské komise představují z hlediska věcného odlišné relevantní trhy (viz například rozhodnutí Úřadu S 39/01 Norske Skogindustrier/Parenco/Walsum , nebo rozhodnutí Evropské komise M.646 Repola/Kymmene ,M.1225 Enso/Stora , čiM.210 Mondi/Frantschach) , geografický relevantní trh pro oblast výroby a dodávek papíru je v souladu s rozhodovací praxí Evropské komise (viz například rozhodnutí Evropské komise M.646 Repola/Kymmene čiM.1225 Enso/Stora ) tvořeno územím Evropského hospodářského prostoru.
[9] I po spojení bude smluvní volnost skupin Mondi a Norske Skog a společnosti EURO WASTE v otázce dodávek sběrového papíru zachována.