UOHS S348/2008
Rozhodnutí: S348/2008/KS-1448/2009/840 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů ED Holding a.s. a Elektrizace dopravy, spol. s r.o.
Účastníci ED Holding a.s. Elektrizace dopravy, spol. s r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí nepodléhá povolení
Rok 2008
Datum nabytí právní moci 20. 2. 2009
Dokumenty dokument ke stažení 110 KB


ÚOHS-S348/2008/KS-1448/2009/840
V Brně dne 5. února 2009

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 348/2008, zahájeném dne 19. prosince 2008 dle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, společnosti ED Holding a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, IČ: 28364457, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě smluv o převodu obchodního podílu, které mají být uzavřeny mezi společností ED Holding a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, IČ: 28364457, jako budoucím nabyvatelem, a fyzickými osobami, stávajícími společníky společnosti Elektrizace dopravy, spol. s r.o., se sídlem Praha 4, nám. Hrdinů 1693/4a, IČ: 45791953, jako budoucími samostatnými převodci, v jejímž důsledku nabude společnost ED Holding a.s. obchodní podíly představující nejméně 67% podíl na základním kapitálu společnosti Elektrizace dopravy, spol. s r.o., a tím i možnost jmenovanou společnost přímo kontrolovat, dle § 13 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
n e p o d l é h á .
Odůvodnění:
1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících spojujících se soutěžitelů.
2. Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 1/2008 ze dne 7. ledna 2009. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. I. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
3. Společnost ED Holding a.s. , se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, IČ: 28364457 (dále jen EDH ), je společnost, jež dosud nevyvíjela žádnou ekonomickou aktivitu a byla založena za účelem správy podílu v nabývané společnosti Elektrizace dopravy spol. s r.o., se sídlem Praha 4, nám. Hrdinů 1693/4a, IČ: 45791953 (dále jen Elektrizace dopravy ). Společnost EDH je kontrolována společností NABIWAN EQUITIES LIMITED, se sídlem Kyperská republika, Nikósie, Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTER, 1 st floor Flat/Office 102 (dále jen NABIWAN ), v níž vykonávají kontrolu fyzické osoby, [...OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ... ] . Společnost NABIWAN ani jmenované fyzické osoby v České republice nekontrolují žádnou další společnost.
4. Společnost EDH, resp. NABIWAN a výše uvedené fyzické osoby nedosahují v České republice ani celosvětově žádného obratu.
5. Společnost Elektrizace dopravy se zabývá organizačním a ekonomickým poradenstvím a poradenskou činností v oblasti elektrotechniky. Jmenovaná společnost kontroluje a vykonává správu obchodního podílu ve společnosti Elektrizace železnic Praha a.s., se sídlem Praha 4-Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, IČ: 47115921 (dále jen EŽP ) činné zejména v oblasti vývoje, projektování, výroby a montáže trakčního vedení. Společnost EŽP kontroluje společnosti Elektrizácia železníc Kysak a.s., VASÚTVILLAMOSÍTÓ Kft., EZS-BUDAPEST Kft., TRAMO RAIL a.s. a Elektrifikacia železnice Beograd d.o.o., které pro EŽP zajišťují podpůrné činnosti na trzích mimo Českou republiku, zejména reprezentaci, podporu prodeje a výkon montážních činností.
6. Obchodní podíl ve společnosti Elektrizace dopravy vlastní řada společníků, fyzických osob, přičemž podíl žádného z nich nedosahuje hranice 5 %.
7. Obrat nabývané společnosti Elektrizace dopravy, resp. společnosti EŽP dosažený za poslední ukončené účetní období v České republice činil cca 2,25 mld. Kč, celosvětově pak cca 2,83 mld. Kč. II. Právní rozbor
8. K navrhované transakci má dojít na základě smluv o převodu obchodního podílu, které mají být uzavřeny mezi společností EDH jako budoucím nabyvatelem a jednotlivými fyzickými osobami, stávajícími společníky společnosti Elektrizace dopravy, jako budoucími převodci.
9. V důsledku uvedené smlouvy nabude společnost EDH obchodní podíly představující nejméně 67% podíl na základním kapitálu společnosti Elektrizace dopravy, a tím i možnost jmenovanou společnost přímo kontrolovat. Současně společnost EDH získá nepřímou kontrolu nad společností EŽP. Posuzovaná transakce představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 zákona.
10. Povinnost notifikace Úřadu se podle zákona vztahuje na transakce, které jsou ve smyslu § 12 zákona spojením soutěžitelů, za předpokladu, že jsou splněny podmínky uvedené v § 13 zákona, které jsou stanoveny v podobě obratu spojujících se soutěžitelů.
11. Podle § 13 zákona spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu, jestliže a) celkový čistý obrat spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, nebo b) čistý obrat dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky v případě spojení podle § 12 odst. 2 nabývaným podnikem nebo jeho podstatnou částí je vyšší než 1,5 miliardy Kč a zároveň celosvětový čistý obrat dosažený za poslední účetní období dalším spojujícím se soutěžitelem je vyšší než 1,5 miliardy Kč.
12. Společnost EDH, resp. NABIWAN a výše uvedené fyzické osoby nedosahují v České republice ani celosvětově žádného obratu, obrat nabývané společnosti Elektrizace dopravy, resp. společnosti EŽP dosažený za poslední ukončené účetní období v České republice činil cca [...OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ... ] Kč, celosvětově pak cca [...OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ... ] Kč. Celkový čistý obrat spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky tak přesáhl 1,5 mld. Kč. Současně však není naplněna podmínka stanovující, aby alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý samostatně obratu vyššího než 250 mil. Kč.
13. Vzhledem ke skutečnosti, že spojující se soutěžitelé nedosáhli za poslední ukončené účetní období zákonem požadovaných obratů, předmětná transakce nepodléhá povolení Úřadu. Z tohoto důvodu Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.
Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda, Ph.D.
místopředseda
pověřený řízením Sekce hospodářské soutěže
v zastoupení
JUDr. Luděk Svoboda
pověřený zastupováním
Rozhodnutí obdrží:
ED Holding a.s.
Mgr. Jiří Nováček
Pobřežní 14
186 00 Praha 8