UOHS S344/2006
Rozhodnutí: S 344/06-21799/06/610 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů GTX Holding, a.s. a C.H.G. spol. s r.o.
Účastníci C.H.G. spol. s r.o. GTX Holding, a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2006
Datum nabytí právní moci 11. 12. 2006
Dokumenty dokument ke stažení 93 KB


S 344/06-21799/06-610 V Brně dne 11. prosince 2006
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 344/06, zahájeném dne 10. listopadu 2006 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost GTX Holding, a.s., se sídlem Na Václavce 3196/42, Praha 5, IČ: 276 14 646, ve správním řízení zastoupená na základě substituční plné moci ze dne 8. listopadu 2006 Mgr. Vladimírem Prunnerem, advokátem, se sídlem Husova 5, Praha 1, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů GTX Holding, a.s., se sídlem Na Václavce 3196/42, Praha 5, IČ: 276 14 646, a C.H.G. spol. s r.o., se sídlem Kodaňská 46, Praha 10, IČ: 497 07 892, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Rámcové smlouvy vztahující se k převodu obchodních podílů ve společnosti C.H.G. spol. s r.o., uzavřené dne 9. listopadu 2006 mezi společností GTX Holding, a.s., se sídlem Na Václavce 3196/42, Praha 5, IČ: 276 14 646, jako kupujícím, a fyzickými osobami, panem Ing. Jiřím Kalužíkem, bytem Chodská 3263/45, Břeclav, r.č. 580819/0949, pan Ing. Radomírem Ivanem, bytem Tovární kolonie 1268/47, Břeclav, r.č. 520620/237, panem Ing. Josefem Urbánkem, bytem Fibichova 2814/17, Břeclav, r.č. 460505/488, panem Ing. Rudolfem Jílkem, bytem Zahradní 262, Valtice, r.č. 600116/0374, panem Ing. Pavlem Crhonkem, bytem U vodojemu 949, Valtice, r.č. 540407/0243, panem Ing. Jaroslavem Fendrichem, bytem Zahradní 3134/30A, Břeclav, r.č. 580403/0793, a panem Ing. Milanem Šeneklem, bytem Chodská 3281/47, Břeclav, r.č. 470921/441, jako prodávajícími, v jejímž důsledku společnost GTX Holding, a.s., se sídlem Na Václavce 3196/42, Praha 5, IČ: 276 14 646, nabude obchodní podíl představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti C.H.G. spol. s r.o., se sídlem Kodaňská 46, Praha 10, IČ: 497 07 892, a tím i získá možnost tuto společnost přímo kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování navrhovaného spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") především z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku a dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů a spojením dotčené oblasti.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 47/2006 ze dne 22. listopadu 2006. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
K navrhovanému spojení soutěžitelů dochází na základě Rámcové smlouvy vztahující se k převodu obchodních podílů ve společnosti C.H.G. spol. s r.o., kterou dne 9. listopadu 2006 uzavřely společnost GTX Holding, a.s., se sídlem Na Václavce 3196/42, Praha 5, IČ: 276 14 646 (dále jen "GTX"), jako kupujícím, a fyzickými osobami, panem Ing. Jiřím Kalužíkem, bytem Chodská 3263/45, Břeclav, r.č. 580819/0949, pan Ing. Radomírem Ivanem, bytem Tovární kolonie 1268/47, Břeclav, r.č. 520620/237, panem Ing. Josefem Urbánkem, bytem Fibichova 2814/17, Břeclav, r.č. 460505/488, panem Ing. Rudolfem Jílkem, bytem Zahradní 262, Valtice, r.č. 600116/0374, panem Ing. Pavlem Crhonkem, bytem U vodojemu 949, Valtice, r.č. 540407/0243, panem Ing. Jaroslavem Fendrichem, bytem Zahradní 3134/30A, Břeclav, r.č. 580403/0793, a panem Ing. Milanem Šeneklem, bytem Chodská 3281/47, Břeclav, r.č. 470921/441, jako prodávajícími, v jejímž důsledku společnost GTX má nabýt 100% obchodní podíl na společnosti C.H.G. spol. s r.o., se sídlem Kodaňská 46, Praha 10, IČ: 497 07 892 (dále jen "CHG"), a tím i možnost tuto společnost přímo kontrolovat.
Předmětná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů v souladu s § 12 odst. 3 písm. a) zákona, neboť podle citovaného ustanovení se za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona považuje situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
V dalším postupu se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona.
Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je podmínka dle ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost G TX je českou akciovou společností, jejíž předmětem podnikání je pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor, před uskutečněním posuzovaného spojení soutěžitelů GTX nemá žádnou dceřinou společnost.
Společnost GTX je kontrolována konsorciem společností GPL Limited, se sídlem Alexander House, 13-15 Victoria Road, St. Peter Port, Guernsey (dále jen "GPL"), Expandia, a.s., se sídlem Na Příkopě 1096/21, Praha 1, IČ: 639 99 293 (dále jen "Expandia"), a Milestone Partners, a.s., se sídlem nám. 14. října 642/17, Praha 5, IČ: 267 57 346 (dále jen "Milestone").
GPL je finanční společností, která jedná jako správce investičních fondů The Genesis Private Equity Fund LP a The Genesis Private Equity Fund B LP, jejíchž jedinou obchodní činností je držba akcií a obchodních podílů v jiných společnostech. V České republice je pak společnost GPL činná zejména prostřednictvím následujících přímo či nepřímo kontrolovaných dceřiných společností:
ESB Holding a.s., která je holdingovou společností zabývající se správou akcií ve společnosti Energetické strojírny Brno, a.s.,
Energetické strojírny Brno, a.s., jež je činná zejména v oblasti výroby zařízení pro čistírny odpadních vod, poskytování služeb pro energetiku, výroby odlitků z barevných kovů a elektrických rozvaděčů a jejich komponent,
JM Montáže s.r.o., jejíž předmětem podnikání je investiční výstavba a služby v oblasti elektroenergetiky,
AB Facility a.s., působící v oblasti správy a údržby průmyslových a kancelářských objektů a areálů,
EPC Motol s.r.o., která je projektovou společností, zabývající se výrobou a prodejem tepelné energie,
pietro filipi holding, a.s., jejíž jedinou obchodní činností je držba účastí v jejích dceřiných společnostech (pietro filipi, s.r.o. a pietro filipi stores, s.r.o.), které působí v oblasti výroby a prodeje oděvů a oděvních doplňků,
Candy Plus a.s., která spravuje své majetkové účasti ve společnostech činných ve výrobě a prodeji cukrovinek, v České republice je aktivní prostřednictvím společnosti The Candy Plus Sweert Faktory s.r.o.,
Vltava Stores, a.s., jejíž předmětem podnikání je zprostředkování prodeje zboží a služeb přes internet, zejména knih, hudby, videa, spotřební elektroniky, počítačů a jejich příslušenství,
ETARGET a.s., která je činná jako zprostředkovatel internetové reklamy.
Společnost Expandia je finanční a poradenskou společností, jejíž předmětem podnikání je poskytování finančních prostředků společnostem ze skupiny Expandia, poskytování manažerských, účetních a poradenských služeb společnostem skupiny Expandia a zajišťování obchodu se dřevem. Jediným akcionářem společnosti Expandia je PORTUM, a.s., se sídlem Na Příkopě 21, Praha 1, IČ: 616 72 629. Společnost Expandia je v české republice činná prostřednictvím následujících přímo či nepřímo kontrolovaných dceřiných společností:
Expandia Ventures, a.s., jejíž předmětem podnikání je držení akcií ve společnostech JITONA a.s. a Tusculum, a.s.
JITONA a.s., která je činná v nábytkářském průmyslu,
Tusculum, a.s., rovněž působící v oblasti výroby a prodeje nábytku,
Sono Estates, s.r.o., jejíž předmětem činnosti je development residenčních projektů v Košířích,
Plzeň City Center, s.r.o., která působí v oblasti developmentu obchodně-kancelářského centra AVALON v Plzni,
Klientská, s.r.o., jež je činná v developmentu jednoho hotelu v Praze 1,
Terra Forta, s.r.o., která vyvíjí kolekce nábytku pro společnost JITONA a.s.,
Terra Estates, s.r.o., nevyvíjí žádnou podnikatelskou aktivity, a
Jasminium, s.r.o., která rovněž v nevyvíjí žádnou ekonomickou činnost.
Společnost Milestone je venture kapitálová společnost, jejíž obchodní činností jsou kapitálové investice a správa majetkových účastí v následujících společnostech:
ENDY´S RESTAURANT, s.r.o., která působí v oblasti provozování restaurací rychlého občerstvení,
Green´s Restaurants, s.r.o., rovněž provozující restaurace rychlého občerstvení,
Nemofond, a.s., jež nevykazuje žádnou podnikatelskou činnost.
Společnost CHG je českou společností s ručením omezeným, která je před uskutečněním posuzované transakce vlastněna výše uvedenými fyzickými osobami. Jejím předmětem podnikání je zprostředkovatelská činnost, prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, vysoce hořlavé a extrémně hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé a senzibilující, výbušné, oxidující, toxické a vysoce toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci a nebezpečné pro životní prostředí. V České republice společnost CGH přímo či nepřímo, výlučně či společně kontroluje následující společnosti:
GUMOTEX, akciová společnost (dále jen "GUMOTEX"), jejíž výrobní program je rozdělen do tří výrobních divizí, a to výroby pěnových hmot, výroby autopříslušenství a výroby pryže a plastů. Mezi hlavní výrobky patří zejména polyuretanové pěny pod obchodním názvem MOLITAN(r) a výrobky z nich, matrace z pěnové pryže, výrobky pro automobilový průmysl, výplně sedadel, hlavové opěry, sluneční clony, výrobky z programu POROTEX(r), nánosované materiály, nafukovací matrace, lehátka a čluny. V menší míře se společnost GUMOTEX zabývá výrobou gumárenských směsí,
GUMOTEX Automotive, s.r.o., která vyrábí a prodává především hlavové opěrky a sluneční clony pro automobilový průmysl,
PURTEX s.r.o., jež vyrábí především postelové matrace,
ZPV Rožnov, s.r.o., působící v oblasti výroby a prodeje gumových koberců pro automobilový průmysl. Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se subjektů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Mezi hlavní činnosti nabývané společnost CHG resp. celé skupiny společností, v jejímž čele stojí společnost CHG, patří výroba měkké polyuretové pěny s využitím pro nábytkářský průmysl (využití při výrobě čalouněného nábytku), výroba výplní sedadel, hlavových opěr, gumových koberců a slunečních clon pro automobilový průmysl, výroba matrací do postelí a výroba nafukovacích matrací, člunů a lehátek.
Předmětem podnikání společností náležících do stejného podnikatelského uskupení jako společnost GTX je zejména výroba rozvaděčů, výroba zámečnických dílů a komponent pro výrobu rozvaděčů, výroba odlitků z barevných kovů, výroba zařízení pro filtraci minerálních olejů, projektování, montáž a údržba elektrických zařízení, výroba, velkoobchodní a maloobchodní prodej oděvů a oděvních doplňků, výroba a prodej cukrovinek, maloobchodní internetový prodej a zprostředkování internetové reklamy, developerská činnost, výroba nábytku a provozování restaurací rychlého občerstvení.
Z výše uvedeného vyplývá, že činnost spojujících se soutěžitelů se na žádném z trhů nepřekrývá, dochází však k vertikálnímu napojení spojujících se soutěžitelů, a to výrobce měkké polyuretanové pěny (společnosti GUMOTEX), která se užívá při výrobě čalouněného nábytku, a výrobců nábytku (společnosti JITONA a.s. a Tuskulum, a.s.).
Nicméně s ohledem na skutečnost, že společný tržní podíl společností JITONA a.s. a Tusculum, a.s. na trhu s nábytkem, a to při jakémkoli jeho v úvahu připadajícího členění, nedosahuje 5 %, a dále pak s ohledem na skutečnost, že činnost spojujících se soutěžitelů se nepřekrývá, nepovažuje Úřad za nutné v tomto konkrétním případě vymezovat relevantní trhy s konečnou platností. Pro účely posouzení dopadů posuzovaného spojení pak Úřad posoudí jeho vliv na oblasti:
výroby a prodeje měkké polyuretanové pěny v České republice,
výroby a prodeje hlavových opěr pro automobilový průmysl v České republice,
výroby a prodeje slunečních clon pro automobilový průmysl v České republice,
výroby a prodeje autokoberců v České republice,
výroby a prodeje matrací do postelí v České republice, a
výroby a prodeje nafukovacích matrací, člunů a lehátek.
V oblasti výroby a prodeje měkké polyuretanové pěny v České republice působí ze spojujících se soutěžitelů pouze skupina nabývané společnosti CHG, zejména pak společnost GUMOTEX, jejíž podíl činí cca 45 %. Mezi konkurenty společnosti GUMOTEX patří společnosti BRAHE a.s., Eurofoam TP spol. s r.o., BPP spol. s r.o. atd. Mezi spotřebitele patří zejména výrobci nábytku.
V oblasti výroby a prodeje slunečních clon pro automobilový průmysl v České republice působí ze spojujících se soutěžitelů pouze společnost CHG, která je zde činná prostřednictvím společností GUMOTEX. Tato společnost dosahuje cca 60% tržního podílu. Mezi odběratele daného výrobku náleží automobilky, přičemž největším spotřebitelem předmětných produktů je v České republice společnost ŠKODA. Velká část produkce pak je exportována do zahraničí.
V oblasti výroby a prodeje autokoberců v České republice působí ze spojujících se soutěžitelů pouze společnost CHG, která je zde činná prostřednictvím společností ZPV Rožnov, s.r.o., jejíž podíl dosahuje cca 40 %. Mezi odběratele daného výrobku náleží automobilky, přičemž největším spotřebitelem předmětných produktů je v České republice společnost ŠKODA. Velká část produkce pak je exportována do zahraničí.
V oblasti výroby a prodeje matrací do postelí v České republice působí ze spojujících se soutěžitelů pouze společnost CHG, která je zde činná prostřednictvím společností GUMOTEX a PURTEX s.r.o., jejíž společný podíl dosahuje cca 35 %. Nejvýznamnějším odběratelem daného výrobku je společnost IKEA.
V oblasti výroby a prodeje nafukovacích matrací, člunů a lehátek v České republice působí ze spojujících se soutěžitelů pouze společnost CHG, která je zde činná prostřednictvím společností GUMOTEX, jejíž tržní podíl činí cca 4 %.
S ohledem na skutečnost, že činnosti spojujících se soutěžitelů se nepřekrývají a na existenci významných subjektů na straně poptávky na trzích, na kterých skupina CHG dosahuje významných podílů, dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojovaných soutěžitelů natolik, aby vedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 152 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Luděk Svoboda
ředitel
Sekce ochrany hospodářské soutěže I
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Vladimír Prunner, advokát
AK Norton Rose v.o.s.
Husova 5
110 00 Praha 1