UOHS S343/2009
Rozhodnutí: S343/2009/KS-16215/2009/840 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů nadace Privatstiftung der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft a Gesellschaft zur Förderung agrarischer Interessen in Oberösterreich GmbH
Účastníci nadace Privatstiftung der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft Gesellschaft zur Förderung agrarischer Interessen in Oberösterreich GmbH
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2009
Datum nabytí právní moci 17. 12. 2009
Dokumenty dokument ke stažení 99 KB


ÚOHS-S343/2009/KS-16215/2009/840 V Brně dne 17. prosince 2009
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S343/2009/KS, zahájeném dne 2. prosince 2009 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, nadace Privatstiftung der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft, se sídlem Rakouská republika, Linz, Europaplatz 1a, ve správním řízení zastoupeného Mgr. Radkem Hladkým, advokátem, se sídlem Praha 1, Národní 41/973, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto
rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů, nadace Privatstiftung der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft, se sídlem Rakouská republika, Linz, Europaplatz 1a, a společnosti Gesellschaft zur Förderung agrarischer Interessen in Oberösterreich GmbH, se sídlem Rakouská republika, Linz, Europaplatz 5a, ke kterému dochází dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o převodu obchodního podílu uzavřené dne 24. listopadu 2009 mezi nadací Privatstiftung für die Standorterhaltung in Oberösterreich, se sídlem Rakouská republika, Linz, Ottensheimer Strasse 32, jako převodcem, a nadací Privatstiftung der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft, jako nabyvatelem, v jejíž důsledku má nadace Privatstiftung der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft nabýt 95% obchodní podíl na základním kapitálu společnosti Gesellschaft zur Förderung agrarischer Interessen in Oberösterreich GmbH, a tím i možnost tuto společnost přímo výlučně kontrolovat, se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona,
povoluje.
Odůvodnění:
1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě ve výroku uvedené smlouvy, v jejíž důsledku má nadace Privatstiftung der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft, se sídlem Rakouská republika, Linz, Europaplatz 1a (dále jen nadace Raiffeisenlandesbank ), nabýt 95% obchodní podíl na základním kapitálu společnosti Gesellschaft zur Förderung agrarischer Interessen in Oberösterreich GmbH, se sídlem Rakouská republika, Linz, Europaplatz 5a (dále jen GFA ), a tím i možnost tuto společnost kontrolovat. Předmětná transakce tak představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ). Spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 písm. a) zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ).
2. Nadace Raiffeisenlandesbank je součástí skupiny společností, v jejímž čele stojí rakouská společnost Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG (dále jen Skupina Raiffeisenlandesbank ). Ke Skupině Raiffeisenlandesbank náleží i společnosti činné na území České republiky, jež působí v oblastech finančního a operativního leasingu, zprostředkování pojištění, finančního a ekonomického poradenství a služeb cestovní kanceláře.
3. Nabývaná společnost GFA sama nevyvíjí žádnou podnikatelskou činnost, pouze drží a spravuje podíly ve svých dceřiných společnostech (dále jen Skupina GFA ). Ze společností náležejících do Skupiny GFA jsou ekonomicky činné na území České republiky pouze společnosti VIVATIS Holding AG, efko Frischfrucht und Delikatessen GmbH a Fischer Konserven GmbH, které působí v oblasti výroby a prodeje potravin.
4. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení. Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda, Ph.D.
místopředseda
pověřený řízením Sekce hospodářské soutěže
Vypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce, nebo časový údaj na obálce datové zprávy