UOHS S340/2008
Rozhodnutí: S340/2008/KS-1287/2009/840 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů MORAVIA STEEL a.s. a Moravskoslezský kovošrot, a.s.
Účastníci MORAVIA STEEL a.s. Moravskoslezský kovošrot, a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2008
Datum nabytí právní moci 5. 2. 2009
Dokumenty dokument ke stažení 137 KB


ÚOHS-S340/2008/KS-1287/2009/840 V Brně dne 3. února 2009
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 340/2008, zahájeném dne 11. prosince 2008 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu účastníka řízení, jímž je společnost MORAVIA STEEL a.s., se sídlem Třinec-Staré Město, Průmyslová 1000, IČ: 63474808, ve správním řízení zastoupená JUDr. Jiřím Spoustou, Ph.D., advokátem, se sídlem Praha 1, Voršilská 10, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů MORAVIA STEEL a.s., se sídlem Třinec-Staré Město, Průmyslová 1000, IČ: 63474808, a Moravskoslezský kovošrot, a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, V Jámě 1371/8, IČ: 26855097, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o převodu akcií, uzavřené dne 1. prosince 2008 mezi společností MORAVIA STEEL a.s., jako nabyvatelem, a panem Mgr. Pavlem Pěnkavou, advokátem, se sídlem Ostrava-Hrabová, Místecká 329/258, jako převodcem, v jejímž důsledku nabude společnost MORAVIA STEEL a.s. akcie představující 51% podíl na základním kapitálu společnosti Moravskoslezský kovošrot, a.s., a tím i získá možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
povoluje.
Odůvodnění:
1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále též Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
2. Skutečnost, že se Úřad spojením soutěžitelů zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 52/2008 ze dne 31. prosince 2008. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
I. Notifikační podmínky
3. K předmětnému spojení soutěžitelů má dojít na základě Smlouvy o převodu akcií, kterou dne 1. prosince 2008 uzavřely společnost MORAVIA STEEL a.s., se sídlem Třinec-Staré Město, Průmyslová 1000, IČ: 63474808 (dále jen MORAVIA STEEL ), jako nabyvatel, a pan Mgr. Pavel Pěnkava, advokát, se sídlem Ostrava-Hrabová, Místecká 329/258, jako převodce.
4. V důsledku výše uvedené smlouvy nabude společnost MORAVIA STEEL akcie představující 51% podíl na základním kapitálu společnosti Moravskoslezský kovošrot, a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, V Jámě 1371/8, IČ: 26855097 (dále jen Moravskoslezský kovošrot ), čímž získá možnost tuto společnost výlučně kontrolovat. Předmětná transakce tak představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
5. V dalším kroku se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení soutěžitelů splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva spojující se soutěžitelé dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je podmínka dle § 13 písm. a) zákona splněna, a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
6. Společnost MORAVIA STEEL , která je činná v oblasti obchodu s rudami, kovy a hutními výrobky, a její dva akcionáři, jimiž jsou společnosti FINITRADING, a.s. a R.F.G., a.s., [1] stojí v čele níže uvedených společností činných především v oblasti výroby a prodeje a) distribučních polotovarů, b) dlouhých výrobků z oceli válcovaných za tepla a c) plochých výrobků z oceli válcovaných za tepla, d) tažené a loupané oceli a e) bezešvých trubek, a to nejen v České republice, ale rovněž v rámci Evropského hospodářského prostoru (dále společně také jen skupina MORAVIA STEEL ).
7. Do skupiny MORAVIA STEEL náleží zejména společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., ENERGETIKA TŘINEC, a.s., Strojírny Třinec, a.s., Slévárny Třinec, a.s., FERROMORAVIA, s.r.o., Řetězárna a.s., REFRASIL, s.r.o., VÁLCOVNA TRUB TŽ, a.s., VÚHŽ a.s., Šroubárna Kyjov, spol. s r.o. a Sochorová válcovna TŽ, a.s.
8. Nabývaná společnost Moravskoslezský kovošrot působí na území České republiky v oblasti výkupu a prodeje kovového šrotu. Na území Polska kontroluje společnost MSK POLSKA Sp. z o.o. III. Dopady spojení
9. Za účelem zjištění, zda předmětné spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména v důsledku vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
10. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky vykonává soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi soutěžitele získávajícího možnost kontroly.
11. Z výše podaného popisu podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů je zřejmé, že nabývaný soutěžitel Moravskoslezský kovošrot se v České republice nezabývá žádnými aktivitami či produkty, jež by z pohledu věcného byly shodné nebo vzájemně zastupitelné s činnostmi či produkty skupiny MORAVIA STEEL. Lze tak konstatovat, že aktivity spojujících se soutěžitelů se horizontálně nepřekrývají.
12. Naproti tomu z Úřadem zjištěných skutečností vyplývá, že společnost Moravskoslezský kovošrot dodává část objemu svého kovového šrotu společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. ze skupiny MORAVIA STEEL, která ho používá při výrobě jednotlivých produktů. Společnost TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. pak pokrývá [ obchodní tajemství ] část své potřeby kovového šrotu odběry od společnosti Moravskoslezský kovošrot. Mezi spojujícími se soutěžiteli tedy existuje vertikální dodavatelsko-odběratelský vztah.
13. Spojením dotčenou oblastí je zejména obchod s kovovým šrotem. Při vymezení věcných relevantních trhů v uvedené oblasti se vzhledem k rozdílnosti v ceně a způsobu využití rozlišuje mezi železným šrotem, na straně jedné, a šrotem z neželezných kovů, na straně druhé. [2] Rovněž tak v souladu s předchozí rozhodovací praxí Evropské komise je odlišován prodej železného či neželezného šrotu od výkupu železného či neželezného šrotu. [3] S ohledem na skutečnost, že předmětné spojení soutěžitelů nevzbuzuje vážné obavy z narušení hospodářské soutěže, však Úřad ponechal otázku vymezení věcného relevantního trhu v oblasti obchodu s kovovým šrotem otevřenou.
14. Ve vztahu k prodeji bylo zjištěno, že kovový šrot je po zpracování prodáván velkým, zpravidla nadnárodním společnostem provozujícím hutě, slévárny a obdobné provozy. Cena je určována celosvětovou nabídkou a poptávkou po tomto zboží a rovněž komoditními burzami, na kterých se s tímto zbožím obchoduje. Významné objemy kovového šrotu jsou dodávány v rámci celého Evropského hospodářského prostoru, přičemž tomuto obchodu nebrání žádné tarifní a netarifní překážky či přepravní náklady. K tomu dále přistupuje skutečnost, že odběratelé si tyto komodity obstarávají na celoevropské či celosvětové bázi. Vzhledem k vyjmenovaným skutečnostem by uvedená oblast prodeje kovového šrotu mohla být vymezena přinejmenším územím Evropského hospodářského prostoru. [4] Úřad však konečné geografické vymezení relevantního trhu v dotčené oblasti ponechal otevřené, a to ze stejného důvodu, který je uveden v odstavci 13.
15. Při výkupu kovového šrotu je vzhledem k přepravním nákladům hospodárné jej dopravovat do míst výkupu (šrotoven) z území v okruhu cca 30 až 70 km. Tato skutečnost vede k vymezení geografického rozměru trhů výkupu kovového šrotu územím, jehož velikost odpovídá zmíněnému okruhu kolem místa výkupu. [5] V rámci České republiky pak mohou být s přihlédnutím k uvedeným zjištěním trhy výkupu kovového šrotu tvořeny z pohledu geografického přibližně územími jednotlivých krajů, toto vymezení geografického relevantního trhu však v daném případě není nezbytné, protože uvedené spojení nehrozí narušením hospodářské soutěže.
16. Ve vertikálně navazujících oblastech ocelových produktů by bylo možné z pohledu věcného rozlišovat mezi jednotlivými produktovými kategoriemi (např. distribuční polotovary, dlouhé výrobky z oceli válcované za tepla, ploché výrobky z oceli válcované za tepla, tažená a loupaná ocel nebo bezešvé trubky). Uvedené produkty jsou předmětem obchodu v rámci celého Evropského hospodářského prostoru, přičemž tomuto obchodu nebrání žádné tarifní a netarifní překážky či přepravní náklady. K tomu dále přistupuje skutečnost, že odběratelé si tyto komodity obstarávají na celoevropské či celosvětové bázi. Z pohledu geografického by bylo možno vymezit relevantní trh pro každou z uvedených produktových kategorií přinejmenším územím Evropského hospodářského prostoru, protože však spojení soutěžitelů nevzbuzuje obavy z narušení hospodářské soutěže v posuzovaných oblastech, mohlo být konečné věcné i geografické vymezení relevantního trhu pro vertikálně navazující oblasti ocelových produktů ponecháno otevřené.
17. V oblasti výkupu kovového šrotu působí nabývaná společnost Moravskoslezský kovošrot na území Moravskoslezského kraje, kde dosahuje tržního podílu cca [10-20] %, na území Středočeského kraje, kde její tržní podíl činí cca [0-10] %, na území Zlínského kraje, kde dosahuje tržního podílu cca [0-10] %, a dále v krajích Vysočina, Jihomoravském a Olomouckém, v nichž tržní podíl uvedené společnosti nepřesahuje [0-10] %.
18. V oblasti prodeje kovového šrotu dosahuje nabývaná společnost Moravskoslezský kovošrot na území České republiky tržního podílu pod [0-10] %, v rámci území Evropského hospodářského prostoru je její tržní podíl výrazně nižší.
19. Skupina MORAVIA STEEL dosahuje na území Evropského hospodářského prostoru v oblasti distribučních polotovarů tržního podílu, který nepřesahuje [0-10] %, v oblasti dlouhých výrobků z oceli válcovaných za tepla tržního podílu cca [0-10] %, v oblastech plochých výrobků válcovaných za tepla, tažené a loupané oceli a bezešvých trubek činí její tržní podíl méně než [0-10] %.
20. Úřad rovněž posoudil dopad výše popsané vertikální vazby na hospodářskou soutěž ve zkoumaných oblastech. Při tomto posouzení byla vzata v úvahu především skutečnost, že nabývaná společnost Moravskoslezský kovošrot dodává kovový šrot ve [ obchodní tajemství ] skupině MORAVIA STEEL již před uskutečněním posuzovaného spojení, jakož i skutečnost, že tyto dodávky tvoří [ obchodní tajemství ] část z celkového objemu kovového šrotu obchodovaného jinými soutěžiteli v rámci posuzovaných území. Na základě provedeného hodnocení lze dospět k závěru, že i při existenci vertikální vazby mezi spojujícími se soutěžiteli odběratelé kovového šrotu mají a nadále budou mít možnost přístupu k dodávkám tohoto zboží od celé řady konkurenčních subjektů. Rovněž tak platí, že dodavatelé kovového šrotu budou moci i po uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů dodávat řadě dalších subjektů odebírajících tento produkt.
21. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojujících se soutěžitelů natolik, aby mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v posuzovaných oblastech.
22. Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
23. Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda, Ph.D.
místopředseda
pověřený řízením Sekce hospodářské soutěže
v zastoupení
JUDr. Luděk Svoboda
pověřený zastupováním


Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Jiří Spousta, Ph.D., advokát
AK Vyskočil Krošlák & spol. advokátní a patentová kancelář
Voršilská 10
110 00 Praha 1

[1] Společnosti FINITRADING, a.s. a R.F.G., a.s. vlastní každá akcie představující 50% podíl na základním kapitálu společnosti MORAVIA STEEL.
[2] Viz například rozhodnutí Úřadu ve věci sp. zn. S 59/07 Scholz Holding/FIREMET , nebo rozhodnutí Evropské komise ve věci M. 2196 ENRON/MG .
[3] Viz například rozhodnutí Evropské komise ve věci ECSC.1358 SCHOLZ/ALBA/JV .
[4] Ve stejném duchu viz rozhodnutí Evropské komise ve věci ECSC.1358 SCHOLZ/ALBA/JV či M.4469 Scholz/voestalpine/Scholz Austria .
[5] Viz například rozhodnutí Úřadu ve věci sp. zn. S 59/07 Scholz Holding/FIREMET .