UOHS S335/2006
Rozhodnutí: S 335/06-19775/06/620 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. a Hutní montáže, a.s.
Účastníci Hutní montáže Ostrava, a.s. VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2006
Datum nabytí právní moci 28. 11. 2006
Dokumenty dokument ke stažení 88 KB


S 335/06-19775/06/620 V Brně dne 28. listopadu 2006
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 335/06, zahájeném dne 1. listopadu 2006 podle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s., se sídlem Ruská 2887/101, Ostrava-Vítkovice, IČ: 25877950, se sídlem Ruská 2887/101, Ostrava-Vítkovice , na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
rozhodnutí :
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o převodu akcií, uzavřené dne 12. října 2006 mezi paní Marií Svatákovou, bytem Pomořanská 472, Praha 8-Trója, jako prodávající, a společností VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s., se sídlem Ruská 2887/101, Ostrava-Vítkovice, IČ: 25877950, jako kupujícím, a Smlouvy o převodu akcií, uzavřené dne 13. října 2006 mezi společností LANDSTROW LTD., se sídlem Suite 13, Oliaji Trade Center, Francis Rachel Street, Victoria, Mahe, Seychelská republika jako prodávající, a společností VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s., se sídlem Ruská 2887/101, Ostrava-Vítkovice, IČ: 25877950, jako kupujícím, v jejichž důsledku nabude společnost VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s., se sídlem Ruská 2887/101, Ostrava-Vítkovice, IČ: 25877950, akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti Hutní montáže, a.s., se sídlem Ruská 1162/60, Ostrava-Vítkovice, IČ: 15504140, a tím získá i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
povoluje.
Odůvodnění:
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále také jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listin zakládajících spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
Skutečnost, že se Úřad spojením soutěžitelů zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 46/2006 ze dne 15. listopadu 2006. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Notifikační podmínky
K posuzované transakci má dojít na základě Smlouvy o převodu akcií, která byla uzavřena dne 12. října 2006 mezi paní Marií Svatákovou, bytem Pomořanská 472, Praha 8-Trója, jako prodávající, a společností VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s., se sídlem Ruská 2887/101, Ostrava-Vítkovice, IČ: 25877950 (dále jen "VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY" nebo "navrhovatel"), jako kupujícím, a Smlouvy o převodu akcií, která byla uzavřena dne 13. října 2006 mezi společností LANDSTROW LTD., se sídlem Suite 13, Oliaji Trade Center, Francis Rachel Street, Victoria, Mahe, Seychelská republika (dále jen "LANDSTROW"), jako prodávajícím, a společností VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, jako kupujícím. V době před předmětnou transakcí vlastní paní Marie Svatáková a společnost LANDSTROW akcie, které představují celkem 100% podíl na základním kapitálu společnosti Hutní montáže, a.s., se sídlem Ruská 1162/60, Ostrava-Vítkovice, IČ: 15504140 (dále jen "Hutní montáže").
Na základě uvedených Smluv o převodu akcií nabude společnost VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti Hutní montáže. Podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona se za spojení soutěžitelů považuje mimo jiné situace, kdy jeden nebo více podnikatelů získá nabytím účastnických cenných papírů, a to mimo jiné akcií, možnost kontrolovat jiného soutěžitele. Vzhledem ke skutečnosti, že nabytí 100% akciového podílu ve společnosti Hutní montáže umožní společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY samostatně vykonávat rozhodující vliv na činnost společnosti Hutní montáže, tedy tuto společnost výlučně kontrolovat 1 , představuje předmětná transakce spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
Dále se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení soutěžitelů splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že čistý obrat spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva spojující se soutěžitelé dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je podmínka podle ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna, a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
Charakteristika spojujících se soutěžitelů
VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY je společností založenou podle práva České republiky, která je součástí skupiny, v jejímž čele stojí společnost VÍTKOVICE HOLDING, a.s., se sídlem Ruská 2887/101, Ostrava-Vítkovice, IČ: 25816039 (dále společně také je "skupina VÍTKOVICE"). Subjekty skupiny VÍTKOVICE, včetně společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, působí na území České republiky i v zahraničí v oblasti hutnictví, těžkého strojírenství, energetického strojírenství, dopravního strojírenství a zpracovatelského průmyslu. Podnikatelská činnost skupiny VÍTKOVICE zahrnuje i strojírenské dodávky, dodávky a výrobu ocelových konstrukcí a dodávky služeb, s výjimkou montáží ocelových konstrukcí.
Kromě navrhovatele patří do skupiny VÍTKOVICE řada dalších subjektů, mezi nimiž lze jmenovat především společnost VÍTKOVICE-ENVI, a.s., se sídlem Ruská 1142/30, Ostrava-Vítkovice, IČ: 26823357, která mimo jiné vyrábí a prodává produkty na bázi nádrží ze smaltovaných či pozinkovaných plechů, společnost VÍTKOVICE GEARWORKS s.r.o., se sídlem Ruská č.p. 83/24, Ostrava-Vítkovice, IČ: 25909339, jejíž činnost spočívá především ve výrobě strojů a zařízení, jako jsou například převodovky či ozubená kola, společnost VÍTKOVICE HARD a.s., se sídlem Jaroslava Ježka 925/20, Jeseník, IČ: 25908065, jejíž činnost spočívá především ve výrobě ocelových hal a konstrukcí a výrobě strojů a zařízení, společnost VÍTKOVICE Doprava, a.s., se sídlem Ruská č.p. 94/29, Ostrava-Vítkovice, IČ: 25877933, která především provozuje drážní a silniční motorovou dopravu osobní i nákladní, VÍTKOVICE MECHANIKA s.r.o., se sídlem Ruská 2929/101A, Ostrava-Vítkovice, IČ: 25871587, která mimo jiné vyrábí kovové konstrukce a provádí montáže, opravy, revize a zkoušky tlakových elektrických, plynových a zdvihacích zařízení, společnost VÍTKOVICE TESTING CENTER s.r.o., se sídlem Pohraniční 584/142, Ostrava-Hulváky, IČ: 25870556, zabývající se testováním, měřením a analýzami v oblastech chemického složení, mechanických vlastností a nedestruktivního zkoušení surovin, polotovarů a produktů, nebo společnost VÍTKOVICE CYLINDERS a.s., se sídlem Ruská 24/83, Ostrava-Vítkovice, IČ: 25849026, která se zabývá zejména výrobou tlakových nádob na stlačené a technické plyny.
Společnost Hutní montáže , založená podle práva České republiky, se zabývá montážemi, včetně servisu, opravy a údržby ocelových konstrukcí a technologických zařízení, a to jak na území České republiky, tak v mnoha jiných státech. Společnost Hutní montáže přitom ocelové konstrukce a technologická zařízení nevyrábí. Ocelové konstrukce a technologická zařízení, jejichž montáže nabývaná společnost realizuje, nacházejí své využití zejména v oblasti energetiky 2 , chemie a petrochemie 3 , těžebního průmyslu 4 , hutnictví 5 a stavebnictví 6 . Společnost Hutní montáže na území České republiky působí rovněž prostřednictvím společnosti Ti kran servis s.r.o., se sídlem Hrušovská 2678/20, Ostrava, Moravská Ostrava, IČ: 64084892, činné mimo jiné v oblasti technické inspekce zdvihacích a elektrických zařízení. Mimo území České republiky je pak společnost Hutní montáže činná v oblasti montáže technologických zařízení a ocelových konstrukcí na území států bývalého Sovětského svazu 7 .
Dopady spojení
Úřad v rámci posuzování spojení soutěžitelů hodnotí jeho dopady na dotčené relevantní trhy 8 . Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky vykonává soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi soutěžitele získávajícího možnost kontroly, případně s těmito činnostmi vertikálně souvisejí, nebo se vzájemně doplňují.
Jak je patrné z výše uvedeného výčtu činností skupiny VÍTKOVICE a společnosti Hutní montáže, vztahují se jejich podnikatelské aktivity na území České republiky k ocelovým konstrukcím a technologickým zařízením. Společnosti skupiny VÍTKOVICE tyto produkty vyrábějí a rovněž tak se zabývají vývojem a výzkumem v oblasti těchto produktů, zatímco nabývaná společnost realizuje montáže těchto ocelových konstrukcí a technologických zařízení, včetně jejich servisu, opravy a údržby, avšak není ani jejich výrobcem, ani v této oblasti neprovádí vývoj a výzkum. Vztah aktivit spojujících se soutěžitelů lze tedy popsat tak, že nabývaná společnost odebírá od výrobců uvedené produkty (tedy i od skupiny VÍTKOVICE), přičemž následně těmto výrobcům poskytuje služby spočívající v realizaci montáže.
Produkty, jejichž montáží se zabývá nabývaný soutěžitel, jsou využívány v celé řadě průmyslových odvětví, tudíž by je z pohledu účelu jejich použití bylo možné považovat za součást samostatných věcně relevantních trhů vymezených podle toho, pro kterou oblast jsou určeny. Vzhledem k povaze předmětného spojení, kdy aktivity spojujících se soutěžitelů se horizontálně nepřekrývají, nebylo nezbytné pro účely předmětného správního řízení k takovému vymezení přistoupit, a vymezení relevantního trhu z hlediska věcného bylo možné ponechat otevřené, neboť posuzované spojení soutěžitelů nevzbuzuje obavy z vážného narušení hospodářské soutěže.
Z hlediska geografického se hospodářská soutěž v oblasti montáží ocelových konstrukcí a technologických zařízení za dostatečně homogenních soutěžních podmínek odehrává na území České republiky, zatímco z pohledu časového vymezení jsou posuzované služby pravidelně se opakující.
V oblasti montáží ocelových konstrukcí a technologických zařízení působí ze spojujících se soutěžitelů pouze nabývaná společnost Hutní montáže, jejíž podíl na území České republiky nepřesahuje [ obchodní tajemství ] %. Uskutečněním posuzovaného spojení soutěžitelů tak nedojde k nárůstu podílu spojením vzniklého soutěžitele. Skupina VÍTKOVICE uskutečněním posuzovaného spojení soutěžitelů rozšíří své aktivity v oblasti ocelových konstrukcí a technologických zařízení o aktivity nabývané společnosti.
Pro dodávkovou i poptávkovou stranu u spojením dotčené služby je příznačná přítomnost významných subjektů, disponujících značnou finanční silou 9 .
Po zhodnocení situace ve spojením dotčené oblasti, zejména pak vzhledem k (i) tomu, že posuzovaným spojením se nezvýší podíl spojením vzniklého subjektu ve spojením dotčené oblasti, a (ii) přítomnosti silných subjektů na straně nabídky i poptávky, nedojde v důsledku posuzovaného spojení ke snížení úrovně konkurenčního prostředí ve spojením dotčené oblasti a nebude omezena možnost volby dodavatelů a odběratelů. Posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojujících se soutěžitelů natolik, aby vedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich ve spojením dotčené oblasti, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 152 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Luděk Svoboda
ředitel
Sekce ochrany hospodářské soutěže I

PM: 28.11. 2006Rozhodnutí obdrží:
VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.
Ruská 2887/101
706 02 Ostrava-Vítkovice
1 Viz definice pojmu kontrola v § 12 odst. 4 zákona.
2 Jedná se například o montáže nosných ocelových konstrukcí a technologických zařízení pro tepelné a jaderné elektrárny, či potrubí a přivaděče vodních elektráren.
3 Jde například o potrubí, reaktory, nádrže a sila v chemických provozech.
4 Jedná se například o montáže velkorypadel a zakladačů využívaných k dobývání v hnědouhelných pánvích.
5 Jedná se například o montáže a opravy vysokých pecí a oceláren, ohřívačů větru, aglomerací, válcoven, dělících linek a dopravníků, kouřovodů, potrubních systémů či potrubních a kabelových mostů pro hutní provozy.
6 Montáže realizované nabývanou společností zahrnují například ocelové konstrukce průmyslových hal, staveb občanské vybavenosti, sportovních staveb, či ocelových mostů.
7 Na území Ukrajiny, Kazachstánu či Gruzie.
8 Podle § 2 odst. 2 zákona je relevantním trhem trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
9 V případě společnosti Hutní montáže vystupují jako dodavatel například [ obchodní tajemství ], odběrateli služeb společnosti Hutní montáže jsou pak například [ obchodní tajemství ].