UOHS S334/2010
Rozhodnutí: S334/2010/KS-13075/2010/840 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Démos Group, a.s. a NÁBYTEK SERVIS a.s.
Účastníci Démos Group, a.s. NÁBYTEK SERVIS a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2010
Datum nabytí právní moci 16. 9. 2010
Dokumenty dokument ke stažení 128 KB


č. j. ÚOHS-S334/2010/KS-13075/2010/840 V Brně dne 10.9.2010
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S334/2010/KS, zahájeném dne 27.8.2010 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, jímž je společnost Démos Group, a.s., se sídlem Ostrava, Kunčičky, Škrobálkova 630/13, IČ: 27821714, ve správním řízení zastoupeného Mgr. Robertem Nešpůrkem, LL.M., advokátem, se sídlem Praha 1, Týn 1049/3, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů Démos Group, a.s., se sídlem Ostrava, Kunčičky, Škrobálkova 630/13, IČ: 27821714, a NÁBYTEK SERVIS a.s., se sídlem Praha 10, Kutnohorská 359, IČ: 26750589, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Rámcové akviziční smlouvy, uzavřené dne 10.8.2010 mezi společností VAUTICALIA, a.s. (nyní Démos Holding, a.s.), se sídlem Ostrava, Kunčičky, Škrobálkova 630/13, IČ: 29054192, jako kupujícím, a společnostmi Démos Group, a.s. a NS PRAGUE a.s., se sídlem Praha 10, Dolní Měcholupy, Kutnohorská 359/80, IČ:24684201, jako jednotlivými prodávajícími, v jejímž důsledku společnost VAUTICALIA, a.s. (nyní Démos Holding, a.s.) nabude akcie ve výši 100 % základního kapitálu společnosti NÁBYTEK SERVIS a.s., a tím i možnost jmenovanou společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona, povoluje. odůvodnění:
1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), na základě ve výroku specifikované smlouvy, v jejímž důsledku nabude společnost Démos Holding, a.s., se sídlem Ostrava, Kunčičky, Škrobálkova 630/13, IČ: 29054192 (dále jen Démos Holding ), [1] akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti NÁBYTEK SERVIS a.s., se sídlem Praha 10, Kutnohorská 359, IČ: 26750589 (dále jen NÁBYTEK SERVIS ), a tím i možnost jmenovanou společnost výlučně kontrolovat. Spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ).
2. Součástí předmětné transakce je rovněž převod některých dceřinných společností, jež jsou součástí podnikatelského uskupení v čele se společností Démos Group, a.s. (dále jen Démos Group ), na společnost Démos Holding, a.s. S ohledem na skutečnost, že společnost Démos Group bude i nadále tyto společnosti nepřímo výlučně kontrolovat, představuje tato transakce pouze vnitřní restrukturalizaci v rámci skupiny, a tedy není spojením soutěžitelů podle zákona.
3. Společnost Démos Holding , je součástí podnikatelské skupiny Démos Group, která působí prostřednictvím svých dceřiných společností Démos Trade, a.s., v České republice, Démos trade Sp. z o.o. v Polské republice a Démos trade s.r.o. ve Slovenské republice zejména v oblasti velkoobchodu a maloobchodu s materiálem pro výrobu nábytku, vybavování interiérů a pro stavebnictví (např. plošné materiály, nábytkové kování, nábytkové hrany).
4. Společnost NÁBYTEK SERVIS působí v České republice zejména v oblasti velkoobchodu a maloobchodu s materiálem pro výrobu nábytku, vybavení interiérů a pro stavebnictví (např. plošné materiály, nábytkové kování, nábytkové hrany, dvířka ke kuchyním, truhlářské a stavební řezivo, lepidla, tmely, podlahy, parapety, interiérové dveře). Společnost NÁBYTEK SERVIS kontroluje společnost TANAS, a.s., která se zabývá totožnou obchodní činností na území Slovenské republiky.
5. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení. Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Michal Petr, Ph.D.
ředitel Sekce hospodářské soutěžeObdrží:
Mgr. Lenka Gachová
Havel & Holásek s.r.o., advokátní kancelář
Hilleho 1843/6
602 00 Brno
Vypraveno dne :
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy.

[1] Zápisem do Obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4339, ze dne 20.8.2010 došlo ke změně obchodní firmy VAUTICALIA, a.s. na Démos Holding, a.s.