UOHS S334/2006
Rozhodnutí: S334/06-20964/2006/720/SOHSII Instance I.
Věc Návrh na spojení soutěžitelů STRABAG, a.s.-MiTTaG spol. s r.o.
Účastníci MiTTaG spol. s r.o. pozemní a průmyslové stavitelství STRABAG, a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2006
Datum nabytí právní moci 28. 11. 2006
Dokumenty dokument ke stažení 87 KB


S 334/06-20964/2006/720
V Brně dne 28. listopadu 2006

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 334/06, zahájeném dne 6. listopadu 2006 podle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, společnosti STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 15000 Praha 5, IČ: 60838744, ve správním řízení zastoupené Mgr. Lucií Janíkovou, se sídlem MiTTaG spol. s r.o. pozemní a průmyslové stavitelství, Chaloupkova 578/3, 61200 Brno, na základě plné moci ze dne 2. listopadu 2006, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, vydává v souladu s § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto r o z h o d n u t í:
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě "Smlouvy o převodu obchodního podílu", uzavřené dne 7. listopadu 2006 mezi společností STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 15000 Praha 5, IČ: 60838744, jako nabyvatelem, a Jaroslavem Mittagem, bytem Chaloupkova 3, Brno, JUDr. Helenou Mittagovou, bytem Chaloupkova 3, Brno, a Janem Mittagem, bytem Košinova 24, Brno, jako převodci, v jejímž důsledku získá společnost STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 15000 Praha 5, IČ: 60838744, možnost kontrolovat společnost MiTTaG spol. s r.o. pozemní a průmyslové stavitelství, se sídlem Chaloupkova 578/3, 61200 Brno, IČ: 00547514, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, p o v o l u j e . Odůvodnění:
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících se spojovaných soutěžitelů.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 46/2006 ze dne 15. listopadu 2006. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
K navrhované transakci má dojít na základě "Smlouvy o převodu obchodního podílu", uzavřené dne 7. listopadu 2006 mezi společností STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 15000 Praha 5, IČ: 60838744 (dále jen "STRABAG"), jako nabyvatelem, a Jaroslavem Mittagem, bytem Chaloupkova 3, Brno (dále jen "Jaroslav Mittag"), JUDr. Helenou Mittagovou, bytem Chaloupkova 3, Brno (dále jen "JUDr. Helena Mittagová"), a Janem Mittagem, bytem Košinova 24, Brno (dále jen "Jan Mittag"), jako převodci. Na základě uvedené smlouvy získá společnost STRABAG 100% obchodní podíl na společnosti MiTTaG spol. s r.o. pozemní a průmyslové stavitelství, se sídlem Chaloupkova 578/3, 61200 Brno, IČ: 00547514 (dále jen "MiTTaG"), a tím i výlučnou kontrolu nad touto společností. Výše popsaná transakce představuje tedy spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna a spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost STRABAG je činná zejména v oblasti pozemního, inženýrského a silničního stavitelství a v oblasti rozvoje projektů. Oblast pozemního stavitelství zahrnuje zejména bytovou, komerční a průmyslovou a občanskou výstavbu; oblast inženýrského stavitelství pak zahrnuje zejména výstavbu elektráren, přehrad, vodohospodářských staveb, železničních staveb, výstavbu mostů, budování infrastruktury; oblast silničního stavitelství zahrnuje např. dopravní stavby, sportoviště a zařízení pro volný čas, zajišťovací a ochranné stavby, venkovní zařízení, dlažby, výstavbu vedení a kanalizace, výrobu stavebních materiálů. Pokud jde o rozvoj projektů v oblasti pozemního stavitelství, jedná se o multifunkční projekty (zábavní centra, hotely, sportoviště), správní budovy (kancelářské a komerční budovy), dále projekty průmyslových nemovitostí (průmyslové zóny), komerčních nemovitostí (specializované markety) a obytných budov. Rozvoj projektů infrastruktury se pak týká oblasti dopravy, energie a ekologických technik. Dále společnost STRABAG působí v oblasti prodeje, pronájmu a správy nemovitostí.
Společnost STRABAG je součástí skupiny, v jejímž čele stojí společnost STRABAG SE, se sídlem Triglavstrasse 9, Villach, Rakouská republika. Akcionáři společnosti STRABAG jsou společnosti ILBAU Plzeň a.s., se sídlem České Budějovice, Vrbenská 31, IČ: 64834352, k jejímuž předmětu podnikání patří mimo jiné provádění staveb, včetně jejich změn, udržovacích prací na stavbách a odstraňování staveb, a společnost Bau Holding Beteiligungs AG, se sídlem 9800 Spittal an der Drau, Ortenburgerstrasse 27, Rakouská republika, jež působí v oblasti plánování a realizace zadávání staveb v různých odvětvích.
V rámci skupiny STRABAG působí v České republice následující společnosti:
KAMENOLOMY ČR s.r.o., se sídlem Ostrava-Svinov, Polanecká č.p. 849, PSČ: 72108, IČ: 49452011-těžba, výroba a prodej drceného kameniva pro betonárky, obalovny asfaltových směsí, silniční a inženýrské stavby, kamenivo pro kolejová lože a regulaci vodních toků,
ČMO-České a moravské obalovny, s.r.o., se sídlem Soběslav, Na Švadlačkách 478/II, okres Tábor, PSČ: 39201, IČ: 25186183 (a její dceřiné společnosti)-výroba asfaltových směsí,
SAT s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Na Bělidle 198, PSČ: 15000, IČ: 49451251-poradenská činnost v oblasti zpracování stavebních hmot a polotovarů, podnikání v oblasti nakládání s odpady, výroba směsí pro silniční stavby,
Stavební technologie, spol. s r.o., se sídlem Humpolec, Nádražní 729, okres Pelhřimov, PSČ: 39601, IČ: 25183133-stavba strojů s mechanickým pohonem, pronájem a provádění prací stavebními mechanismy, technicko-poradenská činnost v oboru stavebních strojů a stavebnictví,
BETON Písek, spol. s r.o., se sídlem Písek, K lipám 132, IČ: 25153722-výroba betonu,
TBG České Budějovice spol. s r.o., se sídlem Planá čp.78, p. Boršov nad Vltavou, PSČ: 37382, IČ: 25105761-výroba cementového zboží a umělého kamene,
ILBAU spol. s r.o., se sídlem Praha 5, Na Bělidle čp.198/21, PSČ: 15000, IČ: 40743187-provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování, zkoušení a posuzování stavebních materiálů a konstrukcí, zemní práce, výroba stavebních hmot a stavebních výrobků,
BHG CZ s.r.o., se sídlem České Budějovice 5, Vrbenská 1931/29, PSČ: 37006, IČ: 26103052-velkoobchod,
BOHEMIA BITUNOVA, spol. s r.o., se sídlem Jihlava, Kosovská 16, PSČ: 58601, IČ: 49433601-provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování, činnost organizačních a ekonomických poradců ve stavebnictví,
AET-Asfalt-emulsní technologie s.r.o., se sídlem Litoměřice, Mostecká 13, PSČ: 41201, IČ: 48267597-výroba asfaltových emulsí, provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování,
ZIPP PRAHA, s.r.o., se sídlem Na Bělidle 198/12, Praha 5, IČ: 63991462-výroba panelů a betonových stavebních prvků,
ZIPP Brno s.r.o., se sídlem Kaštanová 34, Brno, IČ: 49975561-stavební doprava a provádění staveb,
ZIPP REAL, a.s., se sídlem Kaštanová 34, Brno, IČ: 26240912-zprostředkovatelská činnost,
Dálniční stavby Praha, a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, Praha 5, IČ: 40614948-výstavba a rekonstrukce dálnic, silnic, tramvajových tratí, letištních ploch, ploch pro průmyslová a obchodní centra, či benzinových pump.
Na základě rozhodnutí o povolení spojení č.j. S 290/06-18972/06/620 ze dne 6. listopadu 2006 získala společnost ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o., se sídlem Stará Vajnorská 16, Bratislava, Slovenská republika, jež je rovněž součástí skupiny STRABAG, možnost vykonávat kontrolu nad společnostmi PREFIN a.s., se sídlem Pardubická 326, Chrudim, IČ: 26003562 (dále jen "PREFIN"), a PREZIPP s.r.o., se sídlem Tovární 209, Chrudim, IČ: 25263579 (dále jen "PREZIPP"). Zatímco činnost společnosti PREFIN se omezuje pouze na držení a správu svého 50% obchodního podílu ve společnosti PREZIPP, společnost PREZIPP působí na území České republiky v oblasti pozemního a inženýrského stavitelství.
Společnost MiTTaG působí v oblasti pozemního stavitelství-jedná se zejména o bytovou, průmyslovou a občanskou výstavbu, a inženýrského stavitelství. V předmětu podnikání společnosti MiTTaG je rovněž uvedena projektová činnost v investiční výstavbě. Společnost MiTTaG však tuto činnost sama nevykonává a vlastní zpracování projektů je zadáváno specializované projektové firmě. Společnost MiTTaG nevykonává kontrolu nad žádnou společností. Před uskutečněním spojení byli společníky společnosti MiTTaG Jaroslav Mittag, JUDr. Helena Mittagová a Jan Mittag. Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se subjektů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje nabývaný soutěžitel, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Jak je patrné z výše uvedeného výčtu podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů, působí společnost MiTTaG v oblasti pozemního stavitelství a v oblasti inženýrského stavitelství. V obou oblastech se její aktivity horizontálně překrývají s činnostmi skupiny STRABAG.
V souladu se svou předchozí rozhodovací praxí 1 vymezil Úřad pro účely daného správního řízení jako relevantní z pohledu věcného trh pozemního stavitelství a trh inženýrského stavitelství . Z hlediska geografického jsou oba věcně relevantní trhy vymezeny územím celé České republiky . Z pohledu časového se jedná o trhy trvalé , charakterizované pravidelně se opakujícími dodávkami.
Na relevantním trhu pozemního stavitelství na území České republiky působí ze spojujících se soutěžitelů jak skupina STRABAG, jejíž tržní podíl se pohybuje (obchodní tajemmství) , tak společnost MiTTaG, jejíž tržní podíl na vymezeném relevantním trhu činí (obchodní tajemmství) . Po uskutečnění předmětného spojení se bude tržní podíl spojením vzniklého subjektu na relevantním trhu pozemního stavitelství na území České republiky pohybovat (obchodní tajemmství) .
Na relevantním trhu inženýrského stavitelství na území České republiky působí ze spojujících se soutěžitelů skupina STRABAG s tržním podílem, který se pohybuje (obchodní tajemmství) , i společnost MiTTaG, která na vymezeném relevantním trhu dosahuje tržního podílu (obchodní tajemmství) . Po uskutečnění předmětného spojení bude tržní podíl spojením vzniklého subjektu na relevantním trhu inženýrského stavitelství na území České republiky činit (obchodní tajemmství) .
Relevantní trh pozemního stavitelství i relevantní trh inženýrského stavitelství se vyznačují přítomností značného počtu subjektů, z nichž mezi nejvýznamnější se řadí společnost Skanska CZ a.s., společnost Metrostav a.s., společnost Stavby silnic a železnic, a.s. či společnost ŽS Brno, a.s. 2 . Tito konkurenti jednotlivě dosahují na vymezených relevantních trzích tržních podílů, jež jsou srovnatelné s tržním podílem spojením vzniklého subjektu, nebo jeho tržní podíl převyšují.
Z informací, které byly Úřadem analyzovány v průběhu předmětného správního řízení, mimo jiné vyplývá, že překážky vstupu na vymezené relevantní trhy jsou nízké, a dále i skutečnost, že služby spadající pod vymezené relevantní trhy jsou ve značné míře poptávány subjekty veřejného sektoru.
Po zhodnocení situace na vymezených relevantních trzích dospěl Úřad k následujícímu závěru. Vzhledem k nízkému tržnímu podílu spojením vzniklého subjektu, přítomnosti řady konkurenčních soutěžitelů a neexistenci podstatných překážek pro vstup nových soutěžitelů na trh nedojde v důsledku posuzovaného spojení ke snížení úrovně konkurenčního prostředí na relevantních trzích, nebude omezena možnost volby spotřebitelů a předmětné spojení rovněž nepovede k omezení možnosti vstupu nových soutěžitelů na relevantní trhy. Posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojujících se soutěžitelů natolik, aby vedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich na vymezených relevantních trzích, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává. Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Bc. Monika Kučerová
ředitelka
Sekce ochrany hospodářské soutěže II.
Rozhodnutí obdrží:
MiTTaG spol. s r.o. pozemní a průmyslové stavitelství
k rukám Mgr. Lucie Janíkové
Chaloupkova 578/3
612 00 Brno
1 Např. rozhodnutí o povolení spojení soutěžitelů ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. a PREFIN a.s. č.j. S 290/06-18972/06/620 ze dne 6. listopadu 2006.
2 U řady konkurenčních subjektů se jedná o dceřiné společnosti významných zahraničních stavebních společností.