UOHS S332/2013
Rozhodnutí: S332/2013/KS-12990/2013/840/DVá Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Kooperativa pojišťovna a. s., Vienna Insurance Group a GLOBAL ASSISTANCE a. s.
Účastníci Kooperativa pojišťovna a. s., Vienna Insurance Group GLOBAL ASSISTANCE a. s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 11. 7. 2013
Dokumenty dokument ke stažení 415 KBČ. j.: ÚOHS-S332/2013/KS-12990/2013/840/DVá

10. 7. 2013


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S332/2013/KS, zahájeném dne 28. 5. 2013 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě návrhu účastníka řízení, společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, IČ: 47116617, zastoupeného Mgr. Jaromírem Kalužíkem, LL.M., advokátem, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 583/15, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto
rozhodnutí:

Spojení soutěžitelů Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, IČ: 47116617, a GLOBAL ASSISTANCE, a.s., se sídlem Praha 8, Dopraváků 749/3, IČ: 27181898, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o úplatném převodu akcií , uzavřené dne [...OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ...] mezi společnostmi Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, jako nabyvatelem, a GLOBAL ASSIST a.s., se sídlem Praha 1, Dlouhá 16/705, IČ: 26723450, jako převodcem, v jejímž důsledku společnost Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group má získat akcie představující 85% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti GLOBAL ASSISTANCE, a.s., a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 téhož zákona

povoluje.

Odůvodnění

1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
2. Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále též zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. OV 431959 ze dne 31. 5. 2013. Tato skutečnost byla současně zveřejněna na internetových stránkách Úřadu. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
3. Ve snaze zjistit stav věci v rozsahu nezbytném pro posouzení dopadu předmětného spojení na hospodářskou soutěž Úřad v průběhu správního řízení oslovil konkurenty a odběratele spojujících se soutěžitelů se žádostí o poskytnutí informací. Jako podklad pro toto rozhodnutí proto Úřad využil i informace a stanoviska obsažené v obdržených odpovědích.
I. Notifikační podmínky
4. K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě S mlouvy o úplatném převodu akcií , uzavřené dne [...OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ...] mezi společnostmi Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, IČ: 47116617 (dále jen Kooperativa ), jako nabyvatelem, a GLOBAL ASSIST a.s., se sídlem Praha 1, Dlouhá 16/705, IČ: 26723450, jako převodcem.
5. V důsledku realizace předmětné transakce má společnost Kooperativa získat akcie představující 85% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti GLOBAL ASSISTANCE, a.s., se sídlem Praha 8, Dopraváků 749/3, IČ: 27181898 (dále jen GA ), a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat. Posuzovaná transakce tak představuje spojení soutěžitelů podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
6. V dalším kroku se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva spojující se soutěžitelé dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna. Navrhované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu. II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
7. Společnost Kooperativa se zabývá zejména činnostmi v oblasti pojišťovnictví, tj. prodejem, zprostředkováním a poradenstvím v oblasti životního a neživotního pojištění pro občany a firemní klientelu. Na území České republiky společnost Kooperativa kontroluje následující společnosti (dále též skupina Kooperativa ):
a. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., VIG (dále jen ČPP ), působící rovněž v oblasti pojišťovnictví,
b. V.I.G. ND uzavřený investiční fond a.s., která je činná v oblasti kolektivního investování,
c. KAPITOL pojišťovací a finanční poradenství, a.s. a Benefita, a.s., které působí v oblasti pojišťovacího a finančního poradenství a zprostředkování,
d. Global Expert, s.r.o. působící v oblasti likvidace pojistných událostí,
e. SURPMO, a.s. a UNIGEO a.s., jež podnikají v oblasti projektových, inženýrských a geologických činností,
f. KÁMEN OSTROMĚŘ, s.r.o. činné v oblasti zpracování kamene a
g. HOTELY SRNÍ, a.s., Mělnická zdravotní, a.s. a Sanatorium Astoria a.s., které působí v oblastech provozování hotelů a nestátních zdravotnických a lázeňských zařízení.
8. Společnost Kooperativa je součástí podnikatelské skupiny, v jejímž čele stojí společnost Vienna Insurance Group, se sídlem Rakouská republika, Vídeň, Schottenring 30 (dále jen VIG ). VIG je holdingovou společností, která se primárně zabývá řízením a koordinací činností svých dceřiných společností působících zejména v oblasti pojišťovnictví v regionu střední a východní Evropy. Na území České republiky společnost VIG působí prostřednictvím výše uvedené společnosti Kooperativa a jejích dceřiných společností, dále pak prostřednictvím společností Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group (dále jen PČS ), VIG RE zajišťovna, a.s. a VIG FUND uzavřený investiční fond, a.s., a to v oblastech pojišťovnictví, zajišťovací činnosti pro životní a neživotní pojištění a kolektivního investování.
9. Společnost GA působí převážně v oblasti poskytování asistenčních služeb pro klienty pojišťoven, jež v rámci nabídky svých některých pojistných produktů nabízejí rovněž připojištění k využití určité asistenční služby. Společnost GA kontroluje společnost GLOBAL ASSISTANCE SLOVAKIA s.r.o., jež je na území Slovenské republiky činná rovněž v oblasti poskytování asistenčních služeb. Před uskutečněním předmětného spojení soutěžitelů je společnost GA kontrolována společností GLOBAL ASSIST a.s., přičemž menšinový podíl ve společnosti GA je v držení společnosti Kooperativa. III. Dopady spojení
10. Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
11. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které má na území České republiky provozovat soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi soutěžitele získávajícího možnost kontroly, resp. které jim vertikálně předcházejí či na ně navazují.
12. Jak již bylo výše uvedeno, společnost GA se zabývá poskytováním asistenčních služeb. Tyto služby jsou obvykle vázány na určitý pojišťovací produkt a umožňují klientům pojišťoven v případě vzniku pojistné události využít bezprostřední pomoc či asistenci v nouzové situaci. Pojišťovna, jako pojistitel daného klienta, neposkytuje asistenční službu jako takovou, ale v rámci některých nabízených pojistných produktů umožňuje sjednat (při)pojištění určité asistenční služby. Poskytovatel asistenčních služeb, lhostejno zda na pojišťovně nezávislý nebo jako součást podnikatelské skupiny konkrétní pojišťovny, je pak zprostředkovatelem, jenž zajišťuje bezodkladnou pomoc v nouzové situaci.
13. V případě vzniku nouzové/havarijní situace (pojistné události) klient pojišťovny kontaktuje asistenční službu. Operátor dispečinku/call centra dané asistenční společnosti v závislosti na typu pojistné události zajišťuje pro daného klienta prostřednictvím sítě smluvních partnerů specializovaného dodavatele požadované služby. Následně je provedený asistenční zásah předán asistenční společností k proplacení konkrétní pojišťovně, s níž má dotyčný klient uzavřenu pojistnou smlouvu. Uvedené platí za předpokladu, že je tato služba poptána u poskytovatele asistenčních služeb, jenž byl pojišťovnou klienta odsouhlasen. Odběratelem asistenční služby tak je právě pojišťovna, umožňující svým klientům takovou službu využít v rámci sjednaného pojištění.
14. Asistenční služby je v zásadě možné dále členit podle typu služby, resp. konečného příjemce služby, zejména na následující užší segmenty.
. Technická asistence pro motorová vozidla , která je poskytována zejména v rámci pojištění odpovědnosti za provoz motorového vozidla nebo v souvislosti s havarijním pojištěním vozidla. Tato služba zahrnuje komplexní asistenční služby v případě nehody nebo poruchy vozidla, a to pro všechny druhy motorových vozidel, např. odtah poškozeného vozidla, vyhledání autorizovaného servisu, základní opravy, poskytnutí náhradního vozidla, náhradního ubytování nebo přepravy, poradenství apod.
. Technická asistence pro domácnosti , která je poskytována v případě havarijního stavu v bytech a domech a spočívá zejména v zajištění odborného pracovníka v oborech vztahujících se k provozu domácnosti, obvykle v profesi elektrikář, instalatér, plynař, pokrývač, sklenář, topenář a zámečník, případně poskytnutí náhradního ubytování, provedení drobných oprav v domácnosti (např. elektrospotřebičů) nebo poskytnutí souvisejícího poradenství.
. Zdravotní asistence , tj. asistence poskytovaná na území České republiky, která spočívá např. v poskytování informací z oblasti zdravotnictví při zdravotních potížích pojištěného, resp. v zajištění odborné konzultace, vyšetření, v urgentních případech i hospitalizace. Součástí zdravotní asistence jsou rovněž zdravotní asistenční služby v zahraničí, jež vyplývají z cestovního pojištění uzavřeného klientem pojišťovny. Tato služba pak v případě úrazu či jiných zdravotních potíží klienta spočívá zejména v zajištění rychlé a účinné zdravotní péče, vhodného zdravotnického zařízení, úhrady souvisejících nákladů, vyslání opatrovníka apod.
. Právní asistence , která je poskytována osobám se sjednaným pojištěním právní ochrany, jež má chránit zájmy pojištěného, a to zajištěním právní pomoci či asistence. Ačkoli právní asistence, resp. právní ochrana jako taková, může být sjednána jako samostatná služba, je obvyklé, že je součástí jiných typů asistenční služby k pojistným produktům, zejména cestovního pojištění a s ním související asistence, může však být rovněž součástí nabídky zdravotní asistence, technické asistence pro domácnost, případně i technické asistence pro motorová vozidla.
15. Z pohledu odběratele asistenčních služeb, kterými jsou obvykle pojišťovny, [1] je možné konstatovat, že tzv. univerzální pojišťovny s širokým portfoliem pojistných produktů preferují poskytovatele asistenčních služeb, jež jsou schopni zajistit komplexní nabídku asistenčních služeb. Oproti tomu specializované pojišťovny obvykle nevyužívají nabídku komplexních dodavatelů, např. pojišťovna činná v oblasti životního pojištění může poptávat pouze dodavatele zdravotní asistence. Z odpovědí Úřadem oslovených pojišťoven vyplývá, že cca 78 % z nich využívá pouze jednoho poskytovatele asistenčních služeb. Oproti tomu zbývajících cca 22 % pojišťoven udržuje ochodní vztahy s více poskytovateli. V této souvislosti ja však třeba poukázat na skutečnost, že vyšší počet poskytovatelů asistenčních služeb může být v některých případech důsledkem změny poskytovatele, resp. souběhu uzavřených smluv o poskytování asistenčních služeb ke starým a nově uzavřeným pojistným smlouvám.
16. Jak vyplývá z výše uvedeného, s ohledem na aktivity nabývané společnosti GA by bylo možné oblast asistenčních služeb členit na užší samostatné segmenty podle jejich jednotlivých typů. Jelikož však činnosti spojujících se soutěžitelů se nepřekrývají a předmětné spojení soutěžitelů nevzbuzuje obavy z narušení hospodářské soutěže při jakékoli v úvahu připadající definici věcného relevantního trhu, Úřad ponechal otázku konečného vymezení relevantního trhu z hlediska produktového otevřenou a zabýval se dopady předmětného spojení soutěžitelů v oblasti poskytování asistenčních služeb jako celku, tak i suboblastmi jednotlivých typů asistenčních služeb, které nabízí společnost GA.
17. Úřad se rovněž zabýval možným vymezením relevantního trhu z hlediska geografického. Geografickým relevantním trhem se rozumí oblast, v níž soutěžitelé nabízejí a poptávají příslušné zboží a v níž jsou podmínky soutěže homogenní a současně dostatečně odlišitelné od podmínek existujících v jiných oblastech. Úřad v rámci správního řízení zkoumal, zda je možno relevantní trh vymezit jako trh lokální, národní nebo zda území ovlivněné předmětným spojením zahrnuje širší území, přesahující hranice České republiky.
18. Společnost GA působí v oblasti poskytování asistenčních služeb na celém území České republiky. Konkrétní asistenci/pomoc pojištěnému klientovi společnost GA realizuje prostřednictvím sítě lokálních smluvních partnerů, přičemž vlastní asistenční zásah provádí s ohledem na ekonomickou i časovou efektivitu služby místně příslušný smluvní dodavatel.
19. S přihlédnutím ke skutečnosti, že odběratelem asistenčních služeb jsou zejména pojišťovny nabízející své produkty rovněž na celém území České republiky, bylo by možné vymezit geografický relevantní trh jako národní. S ohledem na skutečnost, že předmětné spojení soutěžitelů nevzbuzuje obavy z narušení hospodářské soutěže při jakémkoli vymezení geografického relevantního trhu, ponechává otázku vymezení relevantního trhu z hlediska geografického rovněž otevřenou.
20. Jak již bylo výše uvedeno, odběratelem asistenčních služeb jsou zejména subjekty činné v oblasti pojišťovnictví. V oblasti pojišťovnictví lze v zásadě rozlišit dva segmenty, a to (i) pojištění životní, kam náleží např. pojištění pro případ smrti nebo dožití, pojištění důchodu nebo pojištění prostředků na výživu dětí, a (ii) pojištění neživotní, jež zahrnuje mj. úrazové pojištění, pojištění nemoci, pojištění škod na majetku proti živlům, pojištění odpovědnosti za škodu, finančních ztrát, cestovní pojištění apod.
21. V případě posuzovaného spojení soutěžitelů v oblasti pojišťovnictví působí skupina Kooperativa, tj. pojišťovna Kooperativa, jež je činná jako tzv. univerzální pojišťovna s komplexní nabídkou pojistných produktů, a její dceřiná společnost ČPP, jež podniká zejména v segmentu neživotního pojištění, kde se mj. zaměřuje na pojištění vozidel, a sesterská společnost PČS, která se zaměřuje zejména na oblast životního pojištění. V oblasti pojišťovnictví je konečným spotřebitelem fyzická osoba, tj. obvykle občan České republiky či právnická osoba se sídlem či působící tamtéž.
22. S ohledem na skutečnost, že činnost spojujících se soutěžitelů se v oblasti pojišťovnictví nepřekrývá a spojení nevzbuzuje obavu z narušení hospodářské soutěže při jakékoli v úvahu připadající definici relevantního trhu (produktového i geografického), ponechal Úřad otázku konečného vymezení relevantního trhu v této oblasti rovněž otevřenou.
23. V oblasti poskytování asistenčních služeb působí ze spojujících se soutěžitelů pouze nabývaná společnost GA. Činnosti společnosti Kooperativa a společnosti GA se tak nepřekrývají, avšak s ohledem na výše uvedené vzájemně souvisejí. Pokud jde o posouzení tržního postavení společnosti GA, Úřad se pro určení tržního podílu jmenované společnosti v jednotlivých subsegmentech oblasti poskytování asistenčních služeb pokusil zjistit celkovou velikost relevantního trhu. Za tímto účelem oslovil v průběhu správního řízení pojišťovny, jež představují stěžejní odběratele předmětných služeb, stejně jako konkurenty společnosti GA. S ohledem na skutečnost, že se v průběhu šetření nepodařilo získat odpovědí všech Úřadem oslovených subjektů, Úřad konstatuje, že informace o celkové velikosti trhu asistenčních služeb nejsou úplné. Za účelem zjištění alespoň přibližné struktury trhu pak Úřad na základě tržního postavení pojišťoven jako jednotlivých odběratelů asistenčních služeb aproximoval alespoň přibližné postavení poskytovatelů těchto služeb.
24. V předmětným spojením soutěžitelů dotčené oblasti činí tržní podíl společnosti GA v segmentu technické asistence pro motorová vozidla cca [...OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ...] %, v segmentu technické asistence pro domácnosti cca [...OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ...] % , tržní podíl v segmentech zdravotní asistence, ať domácí či ve vztahu k cestovnímu pojištění, a právní asistence pak nepřesahuje [...OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ...] %. Uvedené hodnoty však je možné považovat za maximální. Celkovou velikost trhu asistenčních služeb, jak vyplývá z šetření Úřadu, nelze považovat za konečnou, neboť v součtu neobsahuje údaje o proplacených asistencích ze strany všech pojišťoven, které se předmětnou činností zabývají. Nadto, v údajích, které Úřad měl k dispozici od ostatních respondentů z oblasti pojišťovnictví, nejsou obsaženy platby za služby, které asistenčním společnostem poskytli jiní odběratelé, tj. subjekty působící mimo oblast pojišťovnictví. Celková velikost trhu v oblasti poskytování asistenčních služeb je tak větší, než byla Úřadem zjištěna z provedeného šetření, tudíž zjištěné tržní podíly jednotlivých účastníků trhu jsou nižší.
25. Ve spojením dotčené oblasti poskytování asistenčních služeb působí řada konkurentů, jako jsou např. společnosti AXA ASSISTANCE CZ s.r.o., EuroAlarm Assistance Prague, s.r.o., Europ Assistance s.r.o., Mondial Assistance s.r.o., Coris Praha a.s., EuroCross Assistance Czech Republic s.r.o., ÚAMK a.s., Automotoklub Bohemia Assistance, a.s. nebo ACA 1213 a.s.
26. V oblasti pojišťovnictví, jakožto oblasti vertikálně sousedící s oblastí poskytování asistenčních služeb, zaujímá skupina Kooperativa významné postavení, kdy v oblasti životního pojištění dosahuje tržního podílu cca [...OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ...] %, v oblasti neživotního pojištění pak cca [...OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ...] %. Úřad se však v rámci šetření předmětné transakce zaměřil v oblasti pojišťovnictví na ty segmenty, které nejvíce souvisejí s oblastí poskytování asistenčních služeb a z nich zejména na ty, které se vztahují k činnosti nabývané společnosti GA. Vzhledem k tomu, že zásadní část obratu společnosti GA je tvořena příjmy z asistenčních služeb pro motoristy, jedná se o segmenty v suboblasti neživotního pojištění, zejména pak pojištění vozidel, kde v segmentu pojištění odpovědnosti za provoz motorového vozidla (tzv. povinné ručení) skupina Kooperativa dosahuje tržního podílu cca [...OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ...] %. V segmentu havarijního pojištění zaujímá skupina Kooperativa postavení odpovídající tržnímu podílu ve výši cca [...OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ...] %. V oblasti pojišťovnictví působí řada významných konkurentů skupiny Kooperativa, jako jsou např. Allianz pojišťovna, a.s., AXA pojišťovna, a.s., Česká pojišťovna a.s., Generali pojišťovna, a.s., UNIQA pojišťovna, a.s., z menších pojistitelů pak např. Triglav pojišťovna, a.s.
27. Obecně lze konstatovat, že asistenční služby jsou významnou součástí některých pojistných produktů v nabídce pojišťoven. Z šetření Úřadu vyplývá, že pojišťovny obvykle upřednostňují dlouhodobou spolupráci, kdy jsou s poskytovatelem nejlépe komplexních asistenčních služeb uzavírány dlouhodobé či časově neomezené kontrakty, případně automaticky prodlužované krátkodobé kontrakty
28. Spojení soutěžitelů Kooperativa/GA tak má vertikální charakter, neboť poskytování asistenčních služeb ze strany společnosti GA navazuje na aktivity společnosti Kooperativa v oblasti životního a neživotního pojištění. Skupina Kooperativa, resp. skupina VIG, zaujímá v oblasti pojišťovnictví významné postavení. Úřad tedy posuzoval, zda by akvizice významného poskytovatele asistenčních služeb ze strany významného pojistitele, která způsobí snížení počtu soutěžitelů v oblasti asistenčních služeb, kvalifikovaných k účasti ve výběrových řízeních ostatních pojišťoven, mohla mít negativní dopad na hospodářskou soutěž ve spojením dotčené oblasti.
29. V případě posuzovaného spojení soutěžitelů se podnikatelské aktivity společnosti Kooperativa primárně zaměřují na pojišťovnictví, přičemž k některým svým pojistným produktům nabízí rovněž možnost využití asistenční služby. Tuto službu však pojišťovna Kooperativa neposkytuje z vlastních zdrojů, ale právě prostřednictvím specializované společnosti GA, a to již od roku 2005, přičemž se mezi jmenovanými společnostmi jedná téměř o výhradní spolupráci. [2] Společnost GA je dlouhodobě jediným poskytovatelem asistenčních služeb pro společnost Kooperativa. Výsledkem této spolupráce je pak skutečnost, že úhrady společnosti Kooperativa a její dceřiné společnosti ČPP za poskytnuté asistenční služby tvoří až [...OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ...] % z celkového obratu společnosti GA generovaného na území České republiky.
30. S ohledem na dlouhodobou spolupráci spojujících se soutěžitelů, kdy skupina Kooperativa dlouhodobě odebírá asistenční služby výhradně od nabývané společnosti GA a podíl dalších klientů společnosti GA mimo oblast pojišťovnictví je z hlediska jejího celkového obratu minimální, má Úřad za to, že v důsledku převzetí společnosti GA ze strany společnosti Kooperativa nedochází ve spojením dotčené oblasti poskytování asistenčních služeb k žádným podstatným strukturálním změnám trhu. V této souvislosti Úřad rovněž uvádí, že žádný ze subjektů (odběratelů a konkurentů spojujících se soutěžitelů) oslovených Úřadem v průběhu správního řízení nevyjádřil obavy z narušení hospodářské soutěže.
31. S ohledem na uvedené skutečnosti dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nezvýší tržní sílu spojovaných soutěžitelů natolik, aby vedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů, a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává.

POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.


otisk úředního razítka


JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda
pověřený řízením Sekce hospodářské soutěžeMgr. Jaromír Kalužík, LL.M., advokát
HKDW Legal s.r.o., advokátní kancelář
Na Příkopě 583/15
110 00 Praha 1

Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

[1] V menším rozsahu dané služby odebírají např. i společnosti s velkou flotilou vlastních vozidel či banky, které službu zajištění asistenčních služeb poskytují jako doplňkovou činnost k některým svým produktům. V případě společnosti GA platí, že z celkového obratu dosaženého na území České republiky bylo [...OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ...] % dosaženo porodejem služeb pojišťovnám a pouze [...OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ...] % jiným subjektům.
[2] Společnost GA od [...OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ...] roku [...OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ...] spolupracuje se společností [...OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ...] v oblasti technické asistence pro domácnosti. Nejedná se však o významný faktor jak z hlediska celkového obratu společnosti GA v oblasti asistenčních služeb tak vůči obratu v segmentu tzv. domácí asistence , neboť v žádném z uvedených případů podíl těchto služeb nedosahuje ani [...OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ...] % z celkových tržeb společnosti GA.