UOHS S331/2012
Rozhodnutí: S331/2012/KS-11594/2012/840/RP Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Mitsui-Soko Co. Ltd. a Toyota Motor Corporation/MITSUI-SOKO EXPRESS Co.
Účastníci MITSUI-SOKO EXPRESS Co. Mitsui-Soko Co. Ltd. Toyota Motor Corporation
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí nepodléhá povolení
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 22. 6. 2012
Dokumenty dokument ke stažení 105 KBČ. j.: ÚOHS-S331/2012/KS-11594/2012/840/RPl
V Brně dne: 22. 6. 2012


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S331/2012/KS, zahájeném dne 8. 6. 2012 dle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na návrh účastníků řízení, jimiž jsou společnosti Mitsui-Soko Co. Ltd., se sídlem Japonsko, Tokio, Minato-ku, 20-1, Nishi-shimbashi 3-chome, a Toyota Motor Corporation, se sídlem Japonsko, Aichi-ken, Toyota-shi, 1, Toyota-cho, ve správním řízení zastoupené JUDr. Barborou Dubanskou, LL.M., advokátkou, se sídlem Praha 1, Na Poříčí 1079/3a, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, v souladu s § 16a téhož zákona, vydává toto rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s předběžnou dohodou označenou jako Letter of Intent, uzavřenou dne 26. 3. 2012 společnostmi Mitsui-Soko Co. Ltd., se sídlem Japonsko, Tokio, Minato-ku, 20-1, Nishi-shimbashi 3-chome, a Toyota Motor Corporation, se sídlem Japonsko, Aichi-ken, Toyota-shi, 1, Toyota-cho, v jejímž důsledku mají společnosti Mitsui-Soko Co. Ltd. a Toyota Motor Corporation získat možnost společně kontrolovat společnost MITSUI-SOKO EXPRESS Co., Ltd., dle § 13 téhož zákona povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nepodléhá. Odůvodnění
1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, popřípadě obdobného registru, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů. I. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
2. Společnost Mitsui-Soko Co. Ltd., se sídlem Japonsko, Tokio, Minato-ku, 20-1, Nishi-shimbashi 3-chome (dále jen Mitsui ), je japonskou společností, která celosvětově působí v různých odvětvích činnosti. Zabývá se zejména poskytováním logistických služeb včetně skladování a vnitrostátní dopravy, logistických služeb v mezinárodním měřítku, služeb přístavních prací a nákladní lodní přepravy, logistických služeb v oblasti letectví, dále služeb v oblasti financí, pronájmu budov, správy nemovitostí a informačních systémů.
3. Na území České republiky působí společnost Mitsui prostřednictvím dceřiných společnosti Mitsui-Soko (Europe) s.r.o. a Mitsui-Soko (Europe) B.V., organizační složka, a to v oblasti logistiky a souvisejících služeb, zejména spedice a nákladní dopravy, a to jak letecké, tak i silniční a železniční.
4. Celkový celosvětový čistý obrat společnosti Mitsui činil v posledním ukončeném účetním období 21,5 miliard Kč a celkový čistý obrat dosažený touto společností v České republice činil v posledním ukončeném účetním období přibližně [ obchodní tajemství ] Kč.
5. Společnost Toyota Motor Corporation, se sídlem Japonsko, Aichi-ken, Toyota-shi, 1, Toyota-cho (dále jen Toyota ), je japonskou společností, která celosvětově působí především v oblasti automobilového průmyslu, dále v oblasti poskytování finančních služeb, zejména služeb leasingu, a služeb v oblasti spedice, komunikace a informací.
6. Na území České republiky je společnost Toyota činná prostřednictvím dceřiných společností TOYOTA MOTOR CZECH spol. s r.o., Toyota Financial Services Czech s.r.o., Toyota Logistics Services Czech spol. s r.o. a Toyota Peugeot Citroen Automobile Czech, s.r.o. (50% účast) v oblasti automobilového průmyslu, oprav a servisu motorových vozidel, leasingových služeb a v oblasti logistiky.
7. Celkový celosvětový čistý obrat společnosti Toyota činil v posledním ukončeném účetním období 4219 miliard Kč a celkový čistý obrat v České republice dosažený touto společností činil v posledním ukončeném účetním období přibližně [ obchodní tajemství ] Kč.
8. Společností, nad kterou vznikne společnostem Mitsui a Toyota v důsledku posuzovaného spojení společná kontrola, je společnost MITSUI-SOKO EXPRESS Co., Ltd. Jedná se o nový název (obchodní firmu) společnosti MITSUI SOKO AIR CARGO INC. (dále jen MSAC ), která má být nástupnickou společností v důsledku jejího plánovaného sloučení se společností TAS EXPRESS CO., LTD (dále jen TAS ).
9. Před uvedeným sloučením je společnost MSAC 100% dceřinou společností společnosti Mitsui a působí především v oblasti mezinárodní letecké a námořní nákladní přepravy. Na území České republiky tato společnost není aktivní.
10. Jak již bylo uvedeno, druhou slučovanou společností má být společnost TAS, která je dceřinou společností společnosti Toyota. Společnost TAS je japonskou spediční společností působící v oblasti mezinárodní letecké, automobilové a námořní nákladní přepravy, a v oblasti smluvní logistiky. Na území České republiky je tato společnost aktivní prostřednictvím NV Tas Express Europe SA, organizační složka, a to v oblasti spedice a nákladní letecké, silniční i železniční dopravy.
11. Celkový společný čistý obrat v České republice dosažený společnostmi MSAC a TAS činil v posledním ukončeném účetním období přibližně [ obchodní tajemství ] Kč. II. Právní rozbor
12. K navrhované transakci má dojít v souvislosti s dohodou označenou jako Letter of Intent, jež uzavřely dne 26. 3. 2012 společnosti Mitsui a Toyota. V důsledku postupu předpokládaného touto listinou získají účastníci řízení, tj. společnosti Mitsui (s 64,2% podílem) a Toyota (s 35,8% podílem), možnost společně kontrolovat společnost MITSUI-SOKO EXPRESS Co., Ltd. Ačkoli společnost Toyota bude minoritním společníkem uvedené společnosti, bude zároveň disponovat právem veta souvisejícím zejména se strategickými rozhodnutími ohledně obchodní politiky společnosti MSE, jež je nad rámec práva veta běžně udělovaného menšinovým akcionářům na ochranu jejich finančních zájmů jako investorů.
13. Společnosti Mitsui a Toyota tak získají možnost společně vykonávat rozhodující vliv na činnost jiného soutěžitele, tj. společnosti MITSUI-SOKO EXPRESS Co., Ltd. Posuzovaná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 zákona.
14. Povinnost notifikace Úřadu se podle zákona vztahuje na transakce, které jsou ve smyslu § 12 zákona spojením soutěžitelů, za předpokladu, že jsou splněny podmínky uvedené v § 13 zákona, které jsou stanoveny v podobě obratu spojujících se soutěžitelů.
15. Podle § 13 zákona spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu, jestliže a) celkový čistý obrat spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, nebo b) čistý obrat dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky v případě spojení podle § 12 odst. 3 soutěžitelem, nad nímž je získávána kontrola, je vyšší než 1,5 miliardy Kč a zároveň celosvětový čistý obrat dosažený za poslední účetní období dalším spojujícím se soutěžitelem je vyšší než 1,5 miliardy Kč.
16. Čistý obrat jak společnosti Mitsui, tak i společnosti MITSUI-SOKO EXPRESS Co., Ltd. (respektive součet obratů společností MSAC a TAS) v posledním ukončeném účetní období byl nižší než 250 milionů Kč, spojující se soutěžitelé tudíž nedosáhli zákonem požadovaných obratů, a to jak v případě § 13 odst. a) tak ani § 13 odst. b) zákona, předmětná transakce proto nepodléhá povolení Úřadu. Z tohoto důvodu Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí. Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
Otisk úředního razítka
JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda Úřadu
pověřený řízením Sekce hospodářské soutěže PM: 22. 6. 2012
Obdrží:
JUDr. Barbora Dubanská, LL.M., advokátka
CMS Cameron McKenna v.o.s.
Na Poříčí 1079/3a
110 00 Praha 1
Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy