UOHS S331/2010
Rozhodnutí: S331/2010/KS-13857/2010/840/RPl Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Energetický a průmyslový holding, a.s. a Hlavní město Praha/Pražská teplárenská Holding a.s.
Účastníci Energetický a průmyslový holding, a.s. Pražská teplárenská Holding a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2010
Datum nabytí právní moci 16. 9. 2010
Dokumenty dokument ke stažení 146 KB


Č.j.: ÚOHS-S331/2010/KS-13857/2010/840/RPl
V Brně dne: 16.9.2010

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S331/2010/KS, zahájeném dne 25.8.2010 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě návrhu účastníků řízení, společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s., se sídlem Brno, Příkop 843/4, IČ: 28356250, ve správním řízení zastoupeného Mgr. Jiřím Nováčkem, LLM., se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, a Hlavního města Praha, se sídlem Praha 1, Mariánské nám. 2, IČ: 00064581, zastoupeného JUDr. Mariánem Čalfou, advokátem, se sídlem Praha 1, Karlovo nám. 24, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě smlouvy o výměně akcií ze dne 3. prosince 2009, kterou uzavřely společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s., se sídlem Brno, Příkop 843/4, IČ: 28356250, a Honor Invest, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, IČ: 27145565, na straně jedné, a EnBW ENERGIE BADEN-WÜRTTEMBERG AG, se sídlem Spolková republika Německo, Karlsruhe, Durlacher Allee 93, na straně druhé, v jejímž konečném důsledku má společnost Energetický a průmyslový holding, a.s., prostřednictvím jí výlučně kontrolované dceřiné společnosti Honor Invest, a.s., získat akcie představující 49% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti Pražská teplárenská Holding, a.s., se sídlem Praha 7, Partyzánská 1, IČ: 264 16 808, a tím i možnost tuto společnost spolu s Hlavním městem Praha, se sídlem Praha 1, Mariánské nám. 2, IČ: 00064581, které vlastní zbývající akciový podíl, společně kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 téhož zákona, povoluje. Odůvodnění
1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku a obdobných zahraničních registrů, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících spojujících se soutěžitelů.
2. Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále též zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 36/2010 ze dne 8.9.2010. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek Úřad neobdržel žádnou námitku proti spojení. I. Notifikační podmínky
3. K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě smlouvy o výměně akcií, [1] která byla dne 3.12.2009 uzavřena společnostmi Energetický a průmyslový holding, a.s., se sídlem Brno, Příkop 843/4, IČ: 28356250 (dále jen EPH ), a Honor Invest, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, IČ: 27145565 (dále jen Honor Invest ), na straně jedné, a EnBW ENERGIE BADEN-WÜRTTEMBERG AG, se sídlem Spolková republika Německo, Karlsruhe, Durlacher Allee 93 (dále jen EnBW ), na straně druhé.
4. V důsledku uvedené smlouvy získá společnost EPH, [ obchodní tajemství ] , 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti PT-Holding Investment B.V. (dále jen PTH Investment ), která je před posuzovanou transakcí nepřímo kontrolována společností EnBW. Společnost PTH Investment pak vlastní akcie představující 49% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti Pražská teplárenská Holding, a.s., se sídlem Praha 7, Partyzánská 1, IČ: 264 16 808 (dále jen PTH ), [ obchodní tajemství ] společnosti Pražská teplárenská, a.s., se sídlem Praha 7, Partyzánská 1, IČ: 45273600 (dále jen PT ).
5. V souladu s Dohodou o spolupráci mezi akcionáři společnosti Pražská teplárenská Holding a.s. (dále jen Akcionářská dohoda ) [2] se společnost PTH Investment stala stranou této Akcionářské dohody. [ obchodní tajemství ] , společnost PTH Investment získala na místo společnosti EnBW možnost přímo vykonávat rozhodující vliv a tím i, společně s Hlavním městem Praha, se sídlem Praha 1, Mariánské nám. 2, IČ: 00064581 (dále jen Hlavní město Praha ), které vlastní zbylých 51 % akcií společnosti PTH, kontrolovat společnost PTH. V důsledku posuzované transakce pak má společnost EPH získat možnost výlučně kontrolovat společnost PTH Investment, a v důsledku toho se i nepřímo podílet na společné kontrole vykonávané nad společností PTH společně s Hlavním městem Praha. Posuzovaná transakce představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
6. [ obchodní tajemství ] . Možnost kontrolovat společnost PT totiž bude mít nadále společnost PTH ( [ obchodní tajemství ] ) společně se společností EPH ( [ obchodní tajemství ] ). [3] Na kvalitě této společné kontroly nic nezmění ani nyní posuzované spojení, kdy společnost EPH nahradí v pozici akcionáře společnosti PTH společnost EnBW a získává tak nově možnost společně kontrolovat společnost PTH. Strategické rozhodování týkající se společnosti PT bude totiž nadále záviset jak na společnosti EPH, tak i na Hlavním městě Praha. Ačkoli dochází ke snížení počtu subjektů, které budou společně kontrolovat společnost PT (společnost EnBW bude v kontrole společnosti PTH nahrazena společností EPH), ta však k již existující možnosti kontrolovat společnost PT společně se společností PTH nezíská posuzovaným spojením žádné dodatečné pravomoci a nebude mít ani možnost vykonávat rozhodující vliv na společnost PT výlučně. Nadále bude společnost EPH muset dosáhnout dohody s Hlavním městem Praha o nejdůležitějších rozhodnutích týkajících se soutěžního chování společnosti PTH a jejím prostřednictvím i o obdobných rozhodnutích týkajících se společnosti PT.
7. V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna, a spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu. II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
8. Skupina soutěžitele, jejíž součástí je společnost EPH a v jejímž čele stojí jako společně kontrolující subjekty společnost PPF Group N.V. a fyzické osoby D. K. a P. T., působí v České republice prostřednictvím kontrolovaných společností zejména (i) v oblasti výroby a rozvodu tepla (např. společnost Plzeňská energetika a.s., Pražská teplárenská, a.s.), (ii) v oblasti výroby a dodávek elektrické energie (např. společnosti Elektrárny Opatovice, a.s., [4] Energzet, a.s., United Energy, a.s. nebo První energetická a.s.), (iii) v oblasti montáží a servisu teplárenských a elektroenergetických zařízení (např. společnosti EGEM s.r.o., MSEM a.s. nebo VČE-montáže, a.s.), (iv) v oblasti výroby a prodeje zařízení a komponentů pro teplárenský a elektroenergetický průmysl (např. společnost SERW spol. s r.o.), (v) v oblasti projektové činnosti v energetice (např. společnost První brněnská strojírna, a.s.), (vi) v oblasti výroby a prodeje autobusů (např. společnost SOR Libchavy spol. s r.o.), (vii) v oblasti produkce a prodeje masných výrobků (např. společnosti KMOTR-Masna Kroměříž, a.s. nebo Krahulík-Masozávod Krahulčí, a.s.) či (viii) v oblasti poradenství (například společnosti J & T Investments Advisors, s.r.o. nebo AISE, s.r.o.).
9. Hlavní město Praha je územním samosprávným celkem a hospodářské soutěže se účastní zprostředkovaně, především držením a správou majetkových podílů, a to ve společnostech činných kromě oblasti teplárenství především v oblasti dopravy, pronájmu nemovitostí, vodárenství, nakládání s odpady, elektroenergetiky a plynárenství.
10. Jedinou činností společnosti PTH je držení a správa podílu ve společnosti PT, samotná společnost PTH nevstupuje na žádný trh výrobků a služeb. Před realizací posuzovaného spojení je společně kontrolována společností EnBW a Hlavním městem Praha. III. Dopady spojení
11. Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
12. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje nabývaný soutěžitel, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
13. Při vymezování relevantních trhů se Úřad zaměřil na činnosti, jimiž se na území České republiky zabývají společnosti kontrolované ze strany PTH.
14. Úřad shora konstatoval, že jedinou činností vykonávanou společností PTH je držení a správa majetkového podílu ve společnosti PT. Samotná společnost PT působí v oblasti výroby a rozvodu tepla, a to na území měst Praha a Neratovice. Úřad v průběhu správního řízení zohlednil skutečnost, že společnost EPH získala rozhodnutím Úřadu č.j. ÚOHS-S094/2010/KS-7194/2010/840 ze dne 20.5.2010 povolení k nabytí nepřímé společné kontroly nad společností PT, [5] kvalita kontroly společnosti EPH vykonávané nad společností PT se nicméně po realizovali posuzovaného spojení soutěžitelů nezmění, nadále jí zůstane kontrola společná. Nyní posuzované spojení soutěžitelů se tak žádným způsobem neprojeví na případných relevantních trzích, na nichž společnost PT působí, neboť realizace posuzovaného spojení nic nezmění na charakteru společné kontroly EPH a Hlavního města Praha nad společností PT. I s ohledem na tuto skutečnost Úřad ponechal v tomto konkrétním případě otázku konečného vymezení relevantních trhů otevřenou.
15. Zároveň Úřad dospěl k závěru, že neexistující projev spojení soutěžitelů v oblasti teplárenství a elektroenergetiky vylučuje možnost jakéhokoli ovlivnění, a tedy i podstatného narušení hospodářské soutěže v tomto segmentu.
16. Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů, a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává. Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Michal Petr, Ph.D.
ředitel Sekce hospodářské soutěže
PM: 16.9.2010
Obdrží:
Mgr. Jiří Nováček, LL.M.
Pobřežní 297/14
186 00 Praha 8
a
JUDr. Marián Čalfa, advokát
AK Čalfa, Bartošík a partneři
Karlovo nám. 24
110 00 Praha1
Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

[1] Tzv. Share Swap Agreement.
[2] Dohoda byla uzavřena mezi Hlavním městem Praha, se sídlem Praha 1, Mariánské nám. 2, IČ: 00064581, a společností EnBW.
[3] Viz rozhodnutí Úřadu č.j. ÚOHS-S094/2010/KS-7194/2010/840 ze dne 20.5.2010.
[4] Viz tamtéž.
[5] Uvedené spojení soutěžitelů však doposud nebylo uskutečněno, neboť je o něm nadále vedeno řízení před Protimonopolným úradom Slovenské republiky.