UOHS S329/2010
Rozhodnutí: S329/2010/KS-13790/2010/840/JMě Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů PENTA INVESTMENT LIMITED a Ipopema 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych/IGLOTEX S.A.
Účastníci PENTA INVESTMENT LIMITED Ipopema 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych IGLOTEX S.A.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2010
Datum nabytí právní moci 4. 10. 2010
Dokumenty dokument ke stažení 139 KB


Č. j.: ÚOHS-S329/2010/KS-13790/2010/840/JMě
V Brně dne: 15.9.2010

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S329/2010/KS, zahájeném dne 26.8.2010 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníků řízení, společností PENTA INVESTMENT LIMITED, se sídlem Kyperská republika, Limassol, Agias Fylaxeos & Polygnostou, 212, C & I Center, a Ipopema 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, se sídlem Polská republika, Varšava, Waliców 11, ve správním řízení zastoupených JUDr. Ing. Janem Evanem, LL.M., advokátem, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 548/6, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, v souladu s § 16 odst. 2 téhož zákona, vydává toto rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů PENTA INVESTMENT LIMITED, se sídlem Kyperská republika, Limassol, Agias Fylaxeos & Polygnostou, 212, C & I Center, a Ipopema 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, se sídlem Polská republika, Varšava, Waliców 11, na straně jedné, a IGLOTEX S.A., se sídlem Polská republika, Skórcz, Leśna 2, na straně druhé, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě smlouvy nazvané Podmínky navrhované investice , uzavřené dne 8.3.2010 mezi společnostmi PENTA INVESTMENT LIMITED, IGLOTEX S.A. a Ipopema 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, v jejímž konečném důsledku mají společnosti PENTA INVESTMENT LIMITED a Ipopema 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych získat možnost vykonávat společnou kontrolu nad společností IGLOTEX S.A., dle § 13 téhož zákona povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže NEPODLÉHÁ. Odůvodnění
1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku a obdobných registrů, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
2. Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s § 16a odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), v platném znění (dále též zákon ), oznámena v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě dne 30.8.2010. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. I. Notifikační podmínky
3. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), na základě smlouvy nazvané Podmínky navrhované investice , uzavřené dne 8.3.2010 mezi společnostmi PENTA INVESTMENT LIMITED, se sídlem Kyperská republika, Limassol, Agias Fylaxeos & Polygnostou, 212, C & I Center (dále jen PIL ), IGLOTEX S.A., se sídlem Polská republika, Skórcz, Leśna 2 (dále jen IGLOTEX ), a Ipopema 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, se sídlem Polská republika, Varšava, Waliców 11 (dále jen Ipopema 3 ).
4. V důsledku navrhované transakce získá společnost PIL prostřednictvím své 100% dceřiné společnosti IGLO HOLDINGS LIMITED, se sídlem Kyperská republika, Nikósie, Kyriakou Matsi, 16 (dále jen IGLO HOLDINGS ), akcie představující 50% podíl na základním kapitálu společnosti IGLOTEX, která je před spojením výlučně kontrolována společností Ipopema 3. Současně budou do majetku společnosti IGLOTEX převedeny společnosti náležející do skupiny IGLO HOLDINGS. [1] V konečném důsledku dojde tedy na základě předmětné transakce ke změně kvality kontroly nad společností IGLOTEX, resp. nad společnostmi (obchodní tajemství) , z kontroly výlučné, vykonávané společností Ipopema 3, resp. PIL, na kontrolu společnou vykonávanou nad těmito společnostmi ze strany společností PIL a Ipopema 3.
5. Vzhledem ke skutečnosti, že se v případě předmětné transakce jedná o změnu kvality kontroly nad již existujícími společnostmi, jedná se v daném případě o spojení soutěžitelů ve smyslu ustanovení § 12 odst. 3 písm. a) zákona, kdy se za spojení soutěžitelů rovněž považuje, jestliže jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již alespoň jednoho soutěžitele, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiného soutěžitele, zejména nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů. II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
6. Společnost PIL je součástí holdingové struktury společností, v jejímž čele stojí společnost PENTA HOLDING LIMITED (dále jen skupina Penta ). Skupina Penta působí v České republice prostřednictvím svých dceřiných společností v následujících oblastech: maloobchodní prodej potravin a smíšeného zboží pro domácnost, prodej krmiv a chovatelských potřeb, provozování lékáren, provozování nestátních zdravotnických zařízení, poskytování diagnostických laboratorních vyšetření, výroba a prodej částí letadel, vrtulníků a leteckých komponentů a oprav letecké techniky, strojírenství, provozování sázkových her-kursových sázek, telefonní a telekomunikační služby a přenos dat. Celkový čistý obrat skupiny PENTA za poslední ukončené účetní období (obchodní tajemství) Kč.
7. Součástí skupiny Penta je mj. společnost IGLO HOLDINGS, jejíž dceřiné společnosti mají být převedeny na společnost IGLOTEX. Skupina IGLO HOLDINGS vyvíjí svoji činnost v oblasti výroby a distribuce mražených výrobků, na území České republiky však nepůsobí a za poslední ukončené účetní období (obchodní tajemství) . Celosvětový čistý obrat skupiny IGLO HOLDINGS za poslední ukončené účetní období (obchodní tajemství) Kč.
8. Společnost Ipopema 3 je investičním fondem, jenž je kontrolován fyzickou osobou. Žádná ze společností náležejících do této skupiny, kromě společnosti IGLOTEX, nevyvíjí svoji činnost v České republice a (obchodní tajemství) , celkový celosvětový čistý obrat za poslední ukončené účetní období (bez započtení obratů společnosti IGLOTEX a jejích dceřiných společností) (obchodní tajemství) Kč.
9. Společnost IGLOTEX působí v České republice v oblasti distribuce a prodeje mražené pizzy a mražených baget do velkoobchodní sítě. Za poslední ukončené účetní období (obchodní tajemství) . III. Právní posouzení
10. Povinnost notifikace Úřadu se podle zákona vztahuje na transakce, které jsou ve smyslu § 12 zákona spojením soutěžitelů, za předpokladu, že jsou splněny podmínky uvedené v § 13 zákona, které jsou stanoveny v podobě obratu spojujících se soutěžitelů.
11. Podle § 13 zákona spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu, jestliže a) celkový čistý obrat spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, nebo b) čistý obrat dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky v případě spojení podle § 12 odst. 3 soutěžitelem, nad nímž je získávána kontrola, je vyšší než 1,5 miliardy Kč a zároveň celosvětový čistý obrat dosažený za poslední účetní období dalším spojujícím se soutěžitelem je vyšší než 1,5 miliardy Kč.
12. Společnost Ipopema 3 (obchodní tajemství) a celkový čistý obrat nabývané společnosti IGLOTEX [2] za poslední ukončené účetní období v České republice (obchodní tajemství) Kč. Celkový čistý obrat společnosti PIL za poslední ukončené účetní období (obchodní tajemství) Kč.
13. Vzhledem ke skutečnosti, že spojující se soutěžitelé nedosáhli za poslední ukončené účetní období zákonem požadovaných obratů, předmětná transakce nepodléhá povolení Úřadu. Z tohoto důvodu Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí. Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Michal Petr, Ph.D.
ředitel Sekce hospodářské soutěže
Obdrží:
JUDr. Ing. Jan Evan, LL.M., advokát
Jan Evan, advokátní kancelář s.r.o.
Na Příkopě 548/6
110 00 Praha 1


Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy
Právní moc: 4.10.2010.

[1] Jedná se o (obchodní tajemství)
[2] Včetně obratů společností náležejících do skupiny IGLO HOLDINGS, jež budou převedeny do majetku společnosti IGLOTEX.