UOHS S329/2006
Rozhodnutí: S 329/06-21245/06/620 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Agropodnik Beroun a.s. a AGP Beroun-Agropodnik, a.s.
Účastníci AGP Beroun-Agropodnik, a.s. Agropodnik Beroun a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí nepodléhá povolení
Rok 2006
Datum nabytí právní moci 13. 12. 2006
Dokumenty dokument ke stažení 69 KB


S 329/06-21245/06/620 V Brně dne 4. prosince 2006
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 329/06, zahájeném dne 6. listopadu 2006 podle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníků řízení, jimiž jsou společnost Agropodnik Beroun a.s., se sídlem Pod Hájem 324, Králův Dvůr, okres Beroun, IČ: 46351094, a společnost AGP Beroun-Agropodnik, a.s., se sídlem Pod Hájem 324, Králův Dvůr, okres Beroun, IČ: 45145610, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
rozhodnutí :
Transakce, k níž má dojít na základě Smlouvy o fúzi akciových společností jejich sloučením, kterou zamýšlejí uzavřít společnost Agropodnik Beroun a.s., se sídlem Pod Hájem 324, Králův Dvůr, okres Beroun, IČ: 46351094, jako nástupnická společnost, a společnost AGP Beroun-Agropodnik, a.s., se sídlem Pod Hájem 324, Králův Dvůr, okres Beroun, IČ: 45145610, jako zanikající společnost, v jejímž důsledku společnost AGP Beroun-Agropodnik, a.s., se sídlem Pod Hájem 324, Králův Dvůr, okres Beroun, IČ: 45145610, fúzí sloučením zanikne a její jmění převezme společnost Agropodnik Beroun a.s., se sídlem Pod Hájem 324, Králův Dvůr, okres Beroun, IČ: 46351094, není spojením soutěžitelů dle § 12 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a z tohoto důvodu dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
n e p o d l é h á .
O d ů v o d n ě n í:
Při posuzování předmětné transakce vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále také jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, návrhu listiny zakládající transakci, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších všeobecně známých skutečností týkajících se společností, mezi nimiž má k transakci dojít.
Skutečnost, že se Úřad posuzovanou transakcí zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 46/2006 ze dne 15. listopadu 2006. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedené transakci neobdržel.
Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Agropodnik Beroun a.s . , se sídlem Pod Hájem 324, Králův Dvůr, okres Beroun, IČ: 46351094 (dále jen "Agropodnik Beroun"), je akciová společnost založená podle práva České republiky, která nevykonává žádnou hospodářskou činnost. Společnost Agropodnik Beroun je výlučně kontrolována společností Beronia a.s., se sídlem Radlická 61, Praha 5, IČ: 25677403 (dále jen "Beronia") 1 , a sama pak je v době před transakcí jediným akcionářem společnosti AGP Beroun-Agropodnik, a.s., se sídlem Pod Hájem 324, Králův Dvůr, okres Beroun, IČ: 45145610 (dále jen "AGP Beroun-Agropodnik"), a tuto společnost tak výlučně kontroluje.
AGP Beroun-Agropodnik je akciová společnost založená podle práva České republiky, jejímž jediným akcionářem je v době před posuzovanou transakcí společnost Agropodnik Beroun. Společnost AGP Beroun-Agropodnik působí na území České republiky zejména v oblasti živočišné zemědělské produkce, přičemž se zabývá chovem vepřů, skotu a drůbeže. Svoji živočišnou produkci dodává v České republice prostřednictvím jí kontrolovaných odbytových organizací 2 zpracovatelům masa 3 . V omezeném rozsahu vyrábí a prodává komposty a prodává průmyslová hnojiva. Konečně pak okrajovou součást její hospodářské činnosti představuje poskytování agrochemických služeb 4 a nákup a prodej uhlí.
Právní rozbor
K posuzované transakci má dojít na základě Smlouvy o fúzi akciových společností jejich sloučením, která má být uzavřena mezi společností Agropodnik Beroun, jako nástupnickou společností, a společností AGP Beroun-Agropodnik, jako zanikající společností. V důsledku uvedené Smlouvy společnost AGP Beroun-Agropodnik fúzí sloučením zanikne a veškeré její jmění 5 převezme společnost Agropodnik Beroun.
Při posuzování, zda daná transakce podléhá povolení Úřadu, zjišťuje Úřad v prvním kroku, zda tato transakce je spojením soutěžitelů ve smyslu § 12 zákona (první notifikační kritérium) a následně, v případě, že se jedná o spojení soutěžitelů, Úřad hodnotí, zda jsou překročeny prahové hodnoty obratů spojujících se soutěžitelů, které jsou stanoveny v § 13 zákona (druhé notifikační kritérium).
Nejdříve tedy bylo třeba posoudit, zda předmětná transakce je spojením soutěžitelů podle § 12 zákona. Jedním z pojmových znaků spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 zákona je požadavek, aby se jednalo o transakci mezi ekonomicky samostatnými, na trhu samostatně působícími soutěžiteli 6 . Tento požadavek předpokládá, že daná entita není podřízena entitě jiné, a to například v důsledku vlastnictví kontrolního akciového podílu. Vzhledem ke skutečnosti, že v době před transakcí je společnost Agropodnik Beroun jediným akcionářem společnosti AGP Beroun-Agropodnik, a tuto společnost tak výlučně kontroluje, není v případě dané transakce splněn požadavek ekonomické samostatnosti spojujících se soutěžitelů. Z tohoto důvodu předmětná transakce není spojením soutěžitelů ve smyslu § 12 zákona, a nepodléhá tedy povolení Úřadu.
Vzhledem k výše uvedenému Úřad v dané věci v souladu s § 16 odst. 2 zákona rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 152 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Luděk Svoboda
ředitel

Sekce ochrany hospodářské soutěže I
PM: 13.12.2006
Rozhodnutí obdrží:
Agropodnik Beroun a.s.
Pod Hájem 324
267 01 Králův Dvůr, okres Beroun
a
AGP Beroun-Agropodnik, a.s.
Pod Hájem 324
267 01 Králův Dvůr, okres Beroun
1 Rovněž společnost Beronia nevykonává žádnou hospodářskou činnost.
2 Těmito odbytovými organizacemi jsou společnosti Odbytová-prasata, s.r.o., Odbytová-skot, s.r.o. a Odbytová-drůbež, s.r.o.
3 Např. společnostem XAVEROV, a.s., MASNA Příbram, spol. s r.o. či Masokombinát Plzeň s.r.o.
4 Její činnost zde spočívá v aplikaci ochranných přípravků a aplikaci organických hnojiv.
5 Včetně závazků z pracovněprávních vztahů, či obchodních závazků vzniklých při její výrobní a obchodní činnosti.
6 Tento pojmový znak je vyjádřen v § 12 odst. 1 zákona, podle něhož ke spojení soutěžitelů dochází fúzí (tedy mimo jiné fúzí sloučením) dvou nebo více na trhu dříve samostatně působících soutěžitelů, přičemž se analogicky aplikuje i na ostatní formy spojení soutěžitelů upravené v dalších ustanoveních § 12 zákona.