UOHS S327/2007
Rozhodnutí: S327/2007/KS-23422/2007/840 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů RPG Automotive a.s./FEZKO a.s. a FEZKO SERVIS a.s.
Účastníci RPG Automotive a.s. FEZKO a.s. FEZKO SERVIS, a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2007
Datum nabytí právní moci 31. 12. 2007
Dokumenty dokument ke stažení 129 KB


S 327/2007/KS-23422/2007/840
V Brně dne 13. prosince 2007

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 327/2007, zahájeném dne 13. listopadu 2007 dle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, společnosti RPG Automotive a.s., se sídlem Praha 1, Vladislavova 1390/17, IČ: 27658660, ve správním řízení zastoupené Mgr. Danielou Musilovou, advokátkou, se sídlem Praha 1, Jáchymova 2, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
rozhodl takto:
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o prodeji a koupi akcií uzavřené dne 23. října 2007 mezi společnostmi STARK B.V., se sídlem Nizozemské království, Amsterdam, Fred. Roeskestraat 123, jako prodávajícím, a RPG Automotive a.s., se sídlem Praha 1, Vladislavova 1390/17, IČ: 27658660, jako kupujícím, v jejímž důsledku společnost RPG Automotive a.s. získá akcie představující (obchodní tajemství) % podíl na základním kapitálu společnosti FEZKO a.s., se sídlem Strakonice, Heydukova 1111, IČ: 25124668, a (obchodní tajemství) % podíl na základním kapitálu společnosti FEZKO SERVIS, a.s., se sídlem Strakonice, Heydukova 1111, IČ: 46679073, a tím i možnost tyto společnosti kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
p o v o l u j e .
Odůvodnění:
1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících se spojovaných soutěžitelů.
2. Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 48/2007 ze dne 28. listopadu 2007. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
3. K navrhované transakci má dojít na základě Smlouvy o prodeji a koupi akcií uzavřené dne 23. října 2007 mezi společnostmi STARK B.V., se sídlem Nizozemské království, Amsterdam, Fred. Roeskestraat 123, (dále jen STARK ), jako prodávajícím, a RPG Automotive a.s., se sídlem Praha 1, Vladislavova 1390/17, IČ: 27658660 (dále jen RPG Automotive ), jako kupujícím.
4. V důsledku výše uvedené smlouvy získá společnost RPG Automotive akcie představující (obchodní tajemství) % podíl na základním kapitálu společnosti FEZKO a.s., se sídlem Strakonice, Heydukova 1111, IČ: 25124668, (dále jen FEZKO ), a akcie představující (obchodní tajemství) % podíl na základním kapitálu společnosti FEZKO SERVIS, a.s., se sídlem Strakonice, Heydukova 1111, IČ: 46679073 (dále jen FEZKO SERVIS ), a tím i možnost vykonávat na základě právních skutečností rozhodující vliv na činnost jiného soutěžitele. S ohledem na skutečnost, že nabytí kontroly nad společnostmi FEZKO a FEZKO SERVIS ze strany společnosti RPG Automotive představuje jednu časově a věcně související transakci, považuje ji Úřad za jedno spojení soutěžitelů ve smyslu zákona. Společnost RPG Automotive získá rovněž možnost vykonávat nepřímou kontrolu nad společnostmi Fezko Slovakia, s.r.o., se sídlem Slovenská republika, Žilina, Kysucká cesta 3, (dále jen Fezko SK ), a Fezko Spain, S.L., se sídlem Španělské království, Terrassa (Barcelona), Major 40, Baixos A, (dále jen Fezko SP ), které jsou dceřinými společnostmi společnosti FEZKO. Posuzovaná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
5. V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna, a spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
6. Společnost RPG Automotive byla založena za účelem realizace předmětné transakce a nevykonává zatím žádnou činnost. Předmětem podnikání této společnosti je pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor.
7. Společnost RPG Automotive je přímo kontrolována společností RPG Partners Limited, se sídlem Kyperská republika, Nicosia, Anemomylos Office Building, 4 th Floor, 8 Michael Karaolis Street. V rámci skupiny RPG působí celá řada společností, které jsou v České republice činné zejména v následujících oblastech: - těžba uhlí (prostřednictvím společnosti OKD, a.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, IČ: 26863154, a jejích dceřiných společností), - přeprava (prostřednictvím společností kontrolovaných společností New World Resources B.V., se sídlem Nizozemské království, Amsterdam, Fred. Roeskestraat 123) - důlní průzkum a bezpečnost (prostřednictvím společnosti OKD, DPB, a.s., se sídlem Paskov, Rudé armády 637, IČ: 00494356), - provoz kogeneračních jednotek ke spalování skládkového a důlního plynu pro účely výroby elektrické energie (prostřednictvím společnosti OKD, DPB, a.s., se sídlem Paskov, Rudé armády 637, IČ: 00494356), - pronájem, správa a údržba nemovitostí, inženýrská činnost v investiční výstavbě, realitní činnost (prostřednictvím společností kontrolovaných společností RPG Real Estate B.V., se sídlem Nizozemské království, Amsterdam, Fred. Roeskestraat 123, dále jen RPG Real Estate ).
8. Před uskutečněním spojení jsou nabývané společnosti FEZKO a FEZKO SERVIS kontrolovány společností STARK. Společnost FEZKO vykonává kontrolu nad společnostmi Fezko SK a Fezko SP.
9. Společnost FEZKO se zabývá především výrobou textilií pro automobilový průmysl (zejm. textilie pro potahy sedadel, dveřní výplně, hlavové opěrky, loketní opěrky, zadní plata a gumotextilní koberečky). Činnost společnosti FEZKO je tedy zaměřena zejména na výrobu textilních vláken a tkanin, výrobu textilního zboží (kromě oděvů a oděvních doplňků) a barvení a chemickou úpravu textilií.
10. Společnost FEZKO SERVIS zajišťuje správu veškerých nemovitostí ve svém vlastnictví majících charakter převážně průmyslových areálů a nacházejících se ve Strakonicích. Hlavní podnikatelská aktivita je zaměřena na jejich pronájem, včetně zajišťování příslušných souvisejících služeb na bázi facility managementu pro nájemce, tj. zejména bezpečnostní ostraha areálů a provoz vstupní recepce, požární ostraha areálů, distribuce interních a externích poštovních zásilek, provoz telefonní ústředny, dodávky všech druhů paliv a energie, dodávky technologické a pitné vody, odkanalizování areálů a předčišťování odpadních vod, provoz topných systémů, provoz klimatizačních a vzduchotechnických systémů, skladování nebezpečných odpadů, systémová podpora environmentálních systémů řízení nájemců, osobní a nákladní doprava, provoz železniční vlečky, vodoinstalatérství, topenářství, zámečnictví, kovoobráběčství, výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů, montáž, opravy a revize vyhrazených elektrických zařízení, poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení a zdvihacích zařízení. Společnost FEZKO SERVIS poskytuje rovněž obchodnětechnické služby (poradenství, marketing, zastupování) ostatním společnostem v nabývané skupině.
11. Předmětem podnikání společnosti Fezko SK je velkoobchod a maloobchod v rozsahu volných živností, zprostředkovatelská činnost v rozsahu volných živností, výroba textilních vláken a tkanin, konečná úprava textilií a výroba textilních výrobků kromě oděvů. Společnost Fezko SP působí v oblasti návrhů, rozvoje, prodeje, dovozu, vývozu, distribuce a velkoobchodu s textilními vlákny a látkami určenými pro automobilový průmysl a všeobecně každý typ textilního zboží spojeného s výše uvedeným. Dopady spojení
12. Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
13. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje nabývaný soutěžitel či soutěžitelé, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
14. Nabývaný soutěžitel, společnost FEZKO, působí v oblasti výroby textilií pro automobilový průmysl, které dodává na území České republiky převážně společnosti ŠKODA AUTO a.s., a to buď přímo nebo prostřednictvím dalších dodavatelů (zejména prostřednictvím společnosti (obchodní tajemství) ). V menší míře dodává společnost FEZKO do např. společnosti (obchodní tajemství) (dodavatel pro automobilku (obchodní tajemství) ), přímo pak výrobci autobusů Karosa, a do společnosti (obchodní tajemství) (zejména pro (obchodní tajemství) ), výrobcům nákladních vozidel (obchodní tajemství) a (obchodní tajemství) . V zanedbatelné míře jsou textilie vyráběné společností FEZKO používány rovněž pro výrobu vozového parku Českých drah a letadel. Společnost FEZKO dodává své produkty rovněž do zahraničí-např. Španělsko, Spolková republika Německo, Slovinsko, Polsko a Portugalsko (automobilky (obchodní tajemství) ).
15. Dceřiná společnost Fezko SK působí na slovenském trhu jako nepřímý dodavatel automobilky (obchodní tajemství) a Fezko SP poskytuje služby pouze v rámci nabývané skupiny.
16. Pokud jde o charakteristiku konkrétních produktů, společnost FEZKO vyrábí pletené a tkané textilie pro interiéry dopravních prostředků, určené na potahy sedadel, na dveřní a stropní výplně automobilů a jiných dopravních prostředků, doplňkově rovněž na převlečné potahy sedadel. Jedná se o specifickou technickou výrobu z umělých vláken nebo česaných přízí. Textilie užívané pro tyto účely musí především splňovat požadavky na vysokou stálobarevnost, sníženou hořlavost, pružnost a tažnost a odolnost vůči mechanickému oděru. Výrobek je obvykle dodáván jako třívrstvý materiál, kde prostřední vrstvu tvoří polyuretanová pěna různé tloušťky, se kterou je po natavení plamenem z obou stran spojena vrchní i spodní textilie.
17. Společnost FEZKO SERVIS působí v oblasti pronájmu nemovitostí majících převážně charakter průmyslových areálů na území Strakonic, včetně poskytování obslužných služeb s tím spojených. Společnost FEZKO SERVIS pronajímá nemovitosti jednak společnosti FEZKO a jednak třetím osobám.
18. Navrhovatel a další společnosti náležející do skupiny RPG působí v České republice v oblasti těžby uhlí, přepravy, důlního průzkumu a bezpečnosti, provozu kogeneračních jednotek ke spalování skládkového a důlního plynu pro účely výroby elektrické energie a v oblasti pronájmu nemovitostí. Žádná ze společností skupiny RPG však nepůsobí na území města Strakonic v oblasti pronájmu nemovitostí a poskytování s tím souvisejících služeb.
19. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že nabývaná společnost FEZKO působí především v oblasti výroby tzv. autotextilií (i když v malé míře dodává textilie rovněž pro vybavení vlaků a letadel). Touto oblastí se zabýval Úřad již v předchozích rozhodnutích [1], kdy jako věcně relevantní byl vymezen trh textilií pro interiéry dopravních prostředků, z hlediska geografického byl pak vymezen územím celé České republiky. Z věcného hlediska by bylo možno uvažovat o užším rozčlenění tohoto trhu např. na textilie pro vybavení osobních automobilů, nákladních automobilů, vlaků a letadel. Vzhledem ke skutečnosti, že textilie pro interiéry dopravních prostředků jsou obvykle dodávány výrobcům z řady evropských zemí, kteří si zajišťují dodavatele v rámci celé Evropy, bylo by naopak možno uvažovat o širším geografickém vymezení této oblasti.
20. V úžeji vymezené oblasti výroby textilií pro interiéry osobních automobilů v České republice dosahuje společnost FEZKO podílu cca (obchodní tajemství) %, v evropském měřítku činí podíl společnosti FEZKO v oblasti výroby textilií pro interiéry dopravních prostředků cca (obchodní tajemství) %. V této oblasti však nabyvatel ani žádná ze společností náležejících do stejné skupiny jako nabyvatel nepůsobí. Zejména s ohledem na skutečnost, že nedochází k překrytí činností spojujících se soutěžitelů v této oblasti, přičemž podle zjištění Úřadu nedochází v oblasti výroby textilií pro interiéry dopravních prostředků ani k jakékoliv vertikální návaznosti či jiné souvislosti, ponechává Úřad v tomto případě otázku vymezení relevantního trhu v této oblasti otevřenou.
21. Z konkurenčních společností působí v evropském rozsahu v oblasti výroby textilií pro interiéry dopravních prostředků např. společnost Michel Thierry, dosahující cca (obchodní tajemství) % podíl, dále např. společnosti Treves, DeWitte a společnost AUNDE, která vyvíjí a vyrábí příze a technické textilie a následně potahy sedadel z textilií a kůže pro světové výrobce automobilů, přičemž mezi její zákazníky patří rovněž ŠKODA AUTO a.s.
22. Nabývaná společnost FEZKO SERVIS působí v oblasti pronájmu nemovitostí na území města Strakonic. Jedná se o vedlejší aktivitu v rámci nabývané skupiny Fezko, která je uskutečňována v důsledku toho, že nabývaná skupina sama v současné době nevyužívá v celém rozsahu nemovitosti ve svém vlastnictví ke své výrobní činnosti. V oblasti pronájmu nemovitostí působí rovněž nabyvatel, a to prostřednictvím společností kontrolovaných společností RPG Real Estate, nikoliv však na území města Strakonic.
23. Oblastí pronájmu nemovitostí se Úřad již zabýval ve svých předchozích rozhodnutích [2], v nichž geograficky relevantní trh byl vymezen vždy úžeji než územím celé České republiky-např. územím hlavního města Prahy, a to zejména s ohledem na skutečnost, že na takto úžeji vymezeném geografickém trhu jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od jiných území, a to především z hlediska cen pronájmu nebytových prostor. Zejména vzhledem ke skutečnosti, že nabyvatel nepůsobí v oblasti pronájmu nemovitostí na území města Strakonic a jeho bezprostředního okolí a aktivity spojujících se soutěžitelů se tedy v oblasti pronájmu nemovitostí z geografického hlediska nepřekrývají, a dále vzhledem ke skutečnosti, že pronájem nemovitostí představuje v případě nabývaného soutěžitele pouze okrajovou činnost, ponechává Úřad i v tomto případě otázku vymezení relevantního trhu v této oblasti otevřenou.
24. Po zhodnocení výše uvedených skutečností, zejména vzhledem ke konglomerátnímu charakteru předmětného spojení, dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že nezvýší tržní sílu spojujících se soutěžitelů natolik, aby vedla ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich na vymezeném relevantním trhu ani na vertikálně propojených trzích.
25. Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává.
Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda
ředitel Sekce hospodářské soutěže

Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Daniela Musilová, advokátka
AK PROCHÁZKA/RANDL/KUBR
Jáchymova 2
110 00 Praha 1
Právní moc: 31.12.2007.

[1] Např. S 76/00-1701/00-210- FEZKO a.s./TONAK, akciová společnost
[2] Např. S 246/03-4740/03- CEE CZ Immobilien GmbH/ELTIMA PROPERTY COMPANY s.r.o. ; S 277/03-449/04- International Asset Management S.A./ A/L Florenc Office Center s.r.o.