UOHS S326/2008
Rozhodnutí: S326/2008/KS-25582/2008/840 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Benson Oak Capital Coöperatief U.A./BTV plast s.r.o.
Účastníci Benson Oak Capital Coöperatief U.A. BTV Plast s.r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2008
Datum nabytí právní moci 17. 12. 2008

S 326/2008/KS-25582/2008/840
V Brně dne 17. prosince 2008

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 326/2008, zahájeném dne 1. prosince 2008 dle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, společnosti Benson Oak Capital Coöperatief U.A., se sídlem Nizozemské království, Amsterdam, Koningslaan 17, ve správním řízení zastoupeného Mgr. Robertem Nešpůrkem, LL.M., advokátem, se sídlem Praha 1, Týn 1049/3, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Rámcové akviziční smlouvy , uzavřené dne 26. listopadu 2008 mezi Ing. R. G., M. Z. a J. K., jako převodci, a společností Benson Oak Capital Coöperatief U.A., se sídlem Nizozemské království, Amsterdam, Koningslaan 17, jako nabyvatelem, v jejímž důsledku má společnost Benson Oak Capital Coöperatief U.A. získat obchodní podíl představující 100 % na základním kapitálu společnosti BTV plast, s.r.o., se sídlem Jablonec nad Nisou, Na Hutích 19, IČ: 48288829, a tím i možnost tuto společnost kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
p o v o l u j e .
Odůvodnění:
1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku a obdobných registrů, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících spojujících se soutěžitelů.
2. Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 50/2008 ze dne 10. prosince 2008. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. I. Notifikační podmínky
3. K navrhované transakci má dojít na základě Rámcové akviziční smlouvy , uzavřené dne 26. listopadu 2008 mezi Ing. R. G., M. Z. a J. K., jako převodci, a společností Benson Oak Capital Coöperatief U.A., se sídlem Nizozemské království, Amsterdam, Koningslaan 17 (dále jen Benson ), jako nabyvatelem.
4. V důsledku uvedené smlouvy má společnost Benson získat obchodní podíl představující 100 % na základním kapitálu společnosti BTV plast, s.r.o., se sídlem Jablonec nad Nisou, Na Hutích 19, IČ: 48288829 (dále jen BTV ), a tím i možnost tuto společnost kontrolovat. Posuzovaná transakce představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
5. V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna, a spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu. II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
6. Společnost Benson je holdingovou společností, jejímž předmětem podnikání je získávání a správa majetkových podílů v jiných společnostech. V České republice působí společnost Benson prostřednictvím svých přímých a nepřímých dceřiných společností v následujících oblastech: - výroba a prodej plastových komponentů pro automobilový průmysl (PLASTKOV MR a.s., PLASTKOV AUTOMOTIVE a. s., PLASTKOV CZ a.s., ETA a. s.), - výroba farmaceutických, parafarmaceutických, veterinárních a diagnostických prostředků (HERBACOS-BOFARMA, s.r.o.), - výroba součástí pro akumulátory (BAS-FM, spol. s r.o., EKOMOR, s.r.o.), - výroba čistících, dezinfekčních a biocidních prostředků (BOCHEMIE a.s.), - výroba a distribuce elektrospotřebičů pro domácnosti (ETA a. s.), - výroba zařízení pro filtraci vzduchu (ETAFILTER spol. s r.o.).
7. Vlastnická struktura společnosti Benson je natolik roztříštěná, že žádný z jejích společníků nad ní nevykonává kontrolu.
8. Společnost BTV se zabývá vývojem, výrobou a prodejem plastových dílů pro automobilový průmysl-zejména se jedná o komponenty a kinematické díly pro klimatizace, poklice na kola automobilů, emblémy značek automobilů, finální díly předních masek, díly přístrojových desek, komponenty pro světlomety a střední konzole. Mezi poskytované služby patří výroba nástrojů na zakázku a konstrukce výrobků a nástrojů na zakázku, jež souvisí s hlavní podnikatelskou činností společnosti BTV.
9. Společnost BTV nevykonává kontrolu nad žádnou společností a před uskutečněním předmětného spojení jsou jejími společníky tři výše uvedené fyzické osoby. III. Dopady spojení
10. Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
11. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje nabývaný soutěžitel, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
12. Z výše uvedených informací vyplývá, že činnosti spojujících se soutěžitelů se v České republice překrývají v oblasti výroby plastových komponentů pro automobilový průmysl. Konkrétně společnost BTV se zabývá výrobou komponentů a kinematických dílů pro klimatizace, poklic na kola automobilů, emblémů značek automobilů, finálních dílů předních masek, dílů přístrojových desek, komponentů pro světlomety a výrobou středních konzolí. Společnost Benson působí prostřednictvím svých dceřiných společností v oblastech výroby podvolantových sestav, nepohledových dílů interiéru vozů, komponentů a kinematických dílů pro klimatizace a cívek stykačů pro elektrotechnický průmysl.
13. Možným členěním věcně relevantního trhu v oblasti plastových výrobků pro dopravní prostředky se Úřad již zabýval ve své předchozí rozhodovací praxi, [1] kdy dospěl k závěru, že předmětnou oblast je možno členit jednak dle použitého materiálu či podle jednotlivých druhů plastových autodílů. S ohledem na skutečnost, že materiály, technologie i strojové vybavení při jejich výrobě jsou v podstatě shodné pro různé druhy plastových dílů určených pro jednotlivé typy dopravních prostředků a ostatní výrobci tak mají možnost stejné či zaměnitelné náhradní díly vyrábět bez zásadních investic do svých výrobních zařízení, bylo by též možno odhlédnout od podrobnějšího členění a pro účely definování věcně relevantního trhu vymezit trh šířeji jako trh plastových dílů pro automobily. Nicméně s ohledem na skutečnost, že předmětným spojením soutěžitelů nedochází při žádné z definic relevantního trhu k narušení hospodářské soutěže, Úřad ponechal otázku konečného vymezení věcně relevantního trhu v oblasti plastových dílu pro dopravní prostředky pro účely posuzovaného spojení otevřenou.
14. Úřad se dále zabýval možným vymezením relevantního trhu z hlediska geografického. K tomu lze uvést, že jednotliví evropští výrobci plastových autodílů nerealizují své aktivity výhradně v jedné členské zemi, ale vzhledem k nízkým dopravním nákladům, faktické neexistenci cel, tarifů či jiných překážek obchodu jsou jejich dodávky realizovány ve více členských zemích v rámci území EHP. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že relevantní trhy by mohly být z teritoriálního hlediska širší než území České republiky a nemusely by být vázány bezprostředně na sídlo odběratele (systémového odběratele či automobilky). Nicméně rovněž v případě konečného vymezení geograficky relevantního trhu ponechává Úřad pro účely tohoto rozhodnutí tuto otázku otevřenou, a to vzhledem ke skutečnosti, že předmětným spojením soutěžitelů nedochází při žádné z definic geografického relevantního trhu k narušení hospodářské soutěže.
15. Jak bylo uvedeno výše, působí společnosti BTV i Benson v České republice v oblasti výroby plastových komponentů pro automobilový průmysl. Při možném užším členění této oblasti by se aktivity spojujících se soutěžitelů v České republice překrývaly v oblasti komponentů a kinematických dílů pro klimatizace. Ani při tomto nejužším možném členění relevantního trhu nepřesáhne výše společného tržního podílu spojujících se soutěžitelů po uskutečnění spojení na území České republiky ...(obchodní tajemství)... %, v rámci EHP pak ...(obchodní tajemství)... %. V ostatních segmentech oblasti plastových komponentů pro automobily nepřesahují tržní podíly spojujících se soutěžitelů ...(obchodní tajemství)... %, a to jak na území České republiky, tak v rámci EHP, a činnosti spojujících se soutěžitelů se navíc v těchto segmentech nepřekrývají.
16. Úřad se dále zabýval možnými překážkami vstupu na předmětný trh. V této souvislosti Úřad konstatuje, že vstup na uvedené trhy není limitován žádnými omezeními v podobě kvót či státní regulace a že pro působení v dané oblasti nejsou nezbytná ani práva průmyslového nebo duševního vlastnictví, licence apod. Rovněž tak veškeré suroviny, materiály a potřebné strojní vybavení jsou dostupné všem zájemcům a přístup ke zdrojům tak na předmětném trhu nepředstavuje žádnou překážku.
17. Proces prodeje plastových dílů probíhá tak, že většina zákazníků, plánujících nové projekty (tj. odběr konkrétních dílů), poptává tyto výrobky formou aukce, přímým oslovením potenciálních dodavatelů nebo zveřejněním své poptávky na vlastních internetových stránkách. Došlé nabídky dodavatelů pak jednotliví zákazníci hodnotí dle vlastních interních procedur, pomocí kterých dochází na základě přesně definovaných kritérií k postupnému snižování počtu soutěžících dodavatelů. V konečné fázi pak dochází k finálnímu výběru jednoho nebo více dodavatelů, kteří se následně podílejí na realizaci poptávaného projektu (dodávce náhradních dílů). Hlavním kritériem takové volby bývá nejčastěji cena. Z uvedených skutečností vyplývá, že se v daném případě jedná o nabídkové trhy, kde si zákazník vybírá z většího počtu dodavatelů, a tudíž je pravděpodobnost narušení hospodářské soutěže v předmětné oblasti nižší.
18. V této souvislosti je třeba poukázat i na významnou hospodářskou a finanční sílu odběratelů plastových autodílů, která dokáže zajistit dostatečný stupeň hospodářské soutěže na spojením dotčeném trhu. Jedná se totiž většinou o nadnárodní výrobce dopravních prostředků, kteří disponují silnou vyjednávací pozicí omezující případné zneužití silného postavení subjektu působícího v oblasti výroby těchto dílů.
19. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojujících se soutěžitelů natolik, aby mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
20. Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů, a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává.
Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda, Ph.D.
místopředseda
pověřený řízením Sekce hospodářské soutěže
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Robert Nešpůrek, LL.M., advokát
AK HAVEL & HOLÁSEK s.r.o.
Týn 1049/3
110 00 Praha 1
Právní moc: 17.12.2008.

[1] Např. rozhodnutí Úřadu S 180/2008- Gumotex Automotive/část podniku TANEX, PLASTY