UOHS S326/2007
Rozhodnutí: S326/2007/KS-22913/2007/840 Instance I.
Věc Návrh na spojení soutěžitelů Hitachi Transport System, Ltd. a Hitachi Transport Systeem (Nederland)BV/Pekrt a Zahrádka
Účastníci Hitachi Transport Systéme Ltd. Hitachi Transport Systeem (Nederland) Pan Zdeněk Zahrádka Pan Roman Pekrt ESA s.r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2007
Datum nabytí právní moci 18. 12. 2007
Dokumenty dokument ke stažení 177 KB


S 326/2007/KS-22913/2007/840 V Brně dne 14. prosince 2007
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 326/07, zahájeném dne 14. listopadu 2007 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu účastníků řízení, jimiž jsou společnost Hitachi Transport Systems, Ltd., se sídlem Japonské císařství, Tokyo, Toyo 7-2-18, Koto-ku, společnost Hitachi Transport Systeem (Nederland) BV, se sídlem Nizozemské království, Waardenburg, Achterweg 29, R. P. a Z. Z. na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
rozhodl takto:
Spojení soutěžitelů Hitachi Transport Systems, Ltd., se sídlem Japonské císařství, Tokyo, Toyo 7-2-18, Koto-ku, Hitachi Transport Systeem (Nederland) BV, se sídlem Nizozemské království, Waardenburg, Achterweg 29, R. P. a Z. Z. a společnosti ESA s.r.o., se sídlem Kladno, Vila Thienfeld, ul. manž. Topinkových 796, IČ: 46351141, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 5 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o smlouvě budoucí o převodu obchodních podílů uzavřené dne 13. listopadu 2007 mezi společností Hitachi Transport Systems, Ltd. a společností Hitachi Transport Systeem (Nederland) BV, jako budoucími kupujícími, a R. P. a Z. Z., jako budoucími prodávajícími, v jejímž konečném důsledku získají společnost Hitachi Transport Systems, Ltd., Hitachi Transport Systeem (Nederland) BV, R. P. a Z. Z. možnost společně kontrolovat společností ESA s.r.o., se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
povoluje.

Odůvodnění:

(1) Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále též jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, Smlouvy o smlouvě budoucí o převodu obchodních podílů uzavřené dne 13. listopadu 2007 mezi společností Hitachi Transport Systems, Ltd., se sídlem Japonské císařství, Tokyo, Toyo 7-2-18, Koto-ku (dále jen Hitachi Transport Ltd. ), společností Hitachi Transport Systeem (Nederland) BV, se sídlem Nizozemské království, Waardenburg, Achterweg 29 (dále jen Hitachi Transport BV ), jako budoucími kupujícími, a R. P. (dále také jen R. P. ), a Z. Z. (dále také jen Z. Z. ), jako budoucími prodávajícími (dále jen Smlouva o smlouvě budoucí ), příloh Smlouvy o smlouvě budoucí, včetně návrhu Smlouvy o společném podniku a návrhu společenské smlouvy společnosti ESA s.r.o., se sídlem Kladno, Vila Thienfeld, ul. manž. Topinkových 796, IČ: 46351141 (dále jen ESA ), výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojovaných soutěžitelů.
(2) Skutečnost, že se Úřad spojením soutěžitelů zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 48/2007 ze dne 28. listopadu 2007. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
(3) K předmětnému spojení soutěžitelů má dojít na základě Smlouvy o smlouvě budoucí, dle níž R. P. a Z. Z. zamýšlejí převést [ obchodní tajemství ]% obchodní podíl ve společnosti ESA na společnost Hitachi Transport Ltd. a [ obchodní tajemství ]% obchodní podíl ve společnosti ESA na společnost Hitachi Transport BV. Vzhledem ke skutečnosti, že Hitachi Transport BV je 100% dceřinou společnosti Hitachi Transport Ltd., a oba subjekty jsou součástí skupiny Hitachi, stane se po uskutečnění transakce tento soutěžitel vlastníkem [ obchodní tajemství ]% obchodního podílu ve společnosti ESA. R. P. bude po převodu vlastnit [ obchodní tajemství ]% obchodní podíl ve společnosti ESA, zatímco Z. Z. bude společníkem společnosti ESA s [ obchodní tajemství ]% obchodním podílem.
(4) Společnosti Hitachi Transport Ltd. a Hitachi Transport BV (společně také jen Investoři ), na jedné straně, a R. P. a Z. Z. (společně také jen Fyzické osoby ), na straně druhé, se dohodli, že budou společnost ESA kontrolovat jako společný podnik.
(5) Pravidla řízení a vzájemné vztahy budoucích společníků společnosti ESA při tomto řízení jsou upraveny ve Smlouvě o společném podniku, která stanoví následující mechanismus řízení. Dohodnuté principy řízení společnosti ESA jsou promítnuty rovněž do společenské smlouvy společnosti ESA.
(6) [ obchodní tajemství ].
(7) [ obchodní tajemství ].
(8) [ obchodní tajemství ].
(9) [ obchodní tajemství ].
(10) [ obchodní tajemství ].
(11) Valná hromada přijímá ve vymezených záležitostech, mezi něž patří například změna společenské smlouvy, zvýšení či snížení základního kapitálu, převod, pronájem či zřízení zástavního práva k podstatnému majetku představujícímu podnik společnosti ESA nebo část jejího podniku, či schválení rozhodnutí společnosti ESA o zakládání dceřiných společností, rozhodnutí alespoň dvoutřetinovou většinou hlasů všech společníků společnosti ESA, zatímco v ostatních záležitostech rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných společníků.
(12) Z podaného popisu působnosti orgánů společnosti ESA a způsobu jejich rozhodování vyplývá, že Investoři, na straně jedné, a Fyzické osoby, na straně druhé, se budou muset shodnout ve většině záležitostí, které jsou z pohledu soutěžního chování společnosti ESA klíčové. Mezi tyto záležitosti patří ustanovování řídích osob nabývané společnosti, rozhodování týkající se finančních, obchodních a investičních plánů nabývané společnosti, či rozhodnutí týkající se strategických oblastí z pohledu vývoje produktů nebo výběru technologií. Lze tak dospět k závěru, že Investoři, na straně jedné, a Fyzické osoby, na straně druhé, budou mít možnost společně vykonávat rozhodující vliv na činnost společnosti ESA, a tudíž tuto společnost společně kontrolovat. Zatímco před transakcí disponoval možností výlučně kontrolovat společnost ESA R. P., její dosavadní majoritní společník, v důsledku posuzovaných skutečností se pak kvalita kontroly nad společností ESA změní způsobem popsaným výše.
(13) Případy, kdy dochází ke vzniku společné kontroly nad soutěžitelem, jsou v souladu s rozhodovací praxí Úřadu považovány za spojení soutěžitelů, v konkrétním případě za spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 5 zákona.
(14) V dalším kroku se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení soutěžitelů splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva spojující se soutěžitelé dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je podmínka dle § 13 písm. a) zákona splněna, a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.

Charakteristika spojujících se soutěžitelů
(15) Hitachi Transport Ltd. je společností, která celosvětově působí buď sama, či prostřednictvím svých dceřiných společností (dále společně také jen skupina Hitachi Transport ), jako mezinárodní poskytovatel logistických, dopravních a zasilatelských služeb, k čemuž využívá svoji globální síť. Na území České republiky není společnost Hitachi Transport Ltd. v oblasti poskytování logistických služeb činná.
(16) Hitachi Transport BV je 100% dceřinou společností společnosti Hitachi Transport Ltd. Společnost Hitachi Transport BV nabízí logistická řešení od výroby až po úroveň konečného zákazníka, a to prostřednictvím evropské sítě poboček. Společnost Hitachi Transport BV je v oblasti poskytování logistických služeb v České republice v omezené míře činná prostřednictvím své organizační složky [1], jež poskytuje služby výhradně jedinému zákazníkovi, kterým je společnosti IPS Alpha Technology Europe, s.r.o., jež od října 2007 provozuje halu na výrobu plochých obrazovek pro LCD televizory. Společnost IPS Alpha Technology Europe, s.r.o. je 100% dceřinou společností společnosti IPS Alpha Technology, Ltd., jež působí jako podnik společně kontrolovaný ze strany společnosti Hitachi Displays, Ltd., která patří do skupiny Hitachi, společnosti Toshiba Corporation a společnosti Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
(17) Společnosti Hitachi Transport Ltd. a Hitachi Transport BV náleží do skupiny Hitachi, která vyvíjí celosvětově aktivity v řadě oblastí, mezi nimiž lze uvést například výrobu komponentů pro automobilový průmysl, oblast informačních a telekomunikačních technologií, výrobu klimatizačních zařízení, výrobu kamer a videosystémů, výrobu stavebního a důlního vybavení, zpracování chemikálií, výrobu kabeláže či dodávky technologií pro výrobu elektrické energie.
(18) R. P. je nepodnikající fyzickou osobou, která před spojením vlastní 63,6% obchodní podíl ve společnosti ESA. Dále vlastní 50% obchodní podíl ve společnosti CBA trade s.r.o., která se zabývá zprostředkovatelskou činností v oblasti obchodu, služeb a přenosu informací, a rovněž tak vlastní 83% obchodní podíl ve společnosti ZEOLIT Kladno spol. s r.o., která vyrábí cementové zboží, umělý kámen a keramiku.
(19) Z. Z. je nepodnikající fyzickou osobou, která před spojením vlastní 36,4% obchodní podíl ve společnosti ESA. Kromě toho je 50% společníkem ve společnosti CBA trade, s.r.o.
(20) ESA je společností, která v České republice a na Slovensku působí v oblasti poskytování komplexních logistických služeb, jež zahrnují silniční dopravu a spedici, skladování v běžném i celním režimu, manipulaci, konsolidaci, balení a úpravu zboží, outsourcing, celní deklarace a provozování distribučních systémů suchého a chlazeného zboží. Na území České republiky společnost ESA vlastní 100% obchodní podíl ve společnosti ESA-servis palet s.r.o., která vyrábí, opravuje a dodává tzv. EURO palety, a 100% obchodní podíl ve společnosti ESA-chráněná dílna s.r.o., která se zabývá zabezpečováním silniční motorové dopravy, balicí činnosti a skladování zboží. Dopady spojení
(21) Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
(22) Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky vykonává soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi soutěžitelů získávajících možnost kontroly.
(23) Jak je patrné z výše uvedeného popisu podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů, působí nabývaný soutěžitel ESA na území České republiky v oblasti logistických služeb, které poskytuje jak vnitrostátně, tak přeshraničně. Tyto logistické služby jsou poskytovány jako komplexní a zahrnují například silniční dopravu, spedici, skladování, balení a úpravu zboží či celní deklarace. Naproti tomu R. P. a Z. Z. včetně jimi kontrolovaných subjektů nepůsobí v oblasti logistických služeb jinak než právě prostřednictvím nabývané společnosti. Rovněž tak skupina Hitachi Transport neposkytuje na území České republiky komplexní logistické služby, jež by byly určeny třetím nezávislým soutěžitelům [2]. Lze shrnout, že spojující se soutěžitelé v České republice nejsou činní ani v horizontální se překrývajících oblastech, ani v oblastech vertikálně předcházejících či navazujících, předmětné spojení soutěžitelů má tudíž konglomerátní povahu.
(24) Úřad ve své dosavadní rozhodovací praxi v oblasti spojování soutěžitelů [3] vymezuje v oblasti poskytování logistických služeb jako věcně relevantní trh přepravy zboží pro konečné zákazníky a zasilatelských služeb, který je z pohledu geografického tvořen územím České republiky. V rámci takto vymezovaného relevantního trhu představuje přeprava službu, jež je realizována na základě smlouvě o přepravě zboží, kde přepravce uskutečňuje přemístění zboží vlastními či pronajatými dopravními prostředky, vlastním jménem, pro konečného zákazníka. Zasilatelská služba potom zahrnuje zprostředkování přepravy zboží podle požadavků příkazce (výrobce či distributora zboží) prostřednictvím třetí osoby (přepravce) nebo vlastními prostředky zasilatelské společnosti obvykle na základě zasilatelské smlouvy či zasilatelského příkazu. V závislosti na způsobu přepravy a použitém dopravním prostředku by dále přicházela v úvahu užší segmentace věcného relevantního trhu. Vedle služeb přepravy a zasilatelství jsou pak poskytovány i další související logistické služby (skladování, manipulace se zbožím, organizace dopravy, finanční řízení atd.). Uvedené vymezení relevantního trhu tak vyčleňuje z široké škály logistických služeb jednotlivé služby.
(25) V předmětné oblasti však postupně dochází k tomu, že soutěžitelé (logistické společnosti) nabízejí svým zákazníkům nikoli jednotlivé služby, ale naopak komplexní škálu vzájemně souvisejících a provázaných služeb, aby tak byly schopny co nejlépe reagovat na individuální požadavky zákazníka a nabídnout mu takové řešení, které mu v dané situaci nejvíce vyhovuje. Podle učiněných zjištění dochází u většiny subjektů poskytujících logistické služby k postupné koncentraci činností a k rozšiřování nabídky služeb. Podle zjištění Úřadu schopnost poskytnout zákazníkovi komplexní balík logistických služeb (lze hovořit o komplexní logistické službě) se stává nezbytným předpokladem konkurenceschopnosti jednotlivých soutěžitelů v oblasti logistických služeb.
(26) V souladu s uvedenými skutečnostmi by tedy bylo možné namísto doposud zastávaného vymezení definovat věcný relevantní trh jako trh komplexních logistických služeb s případným rozlišením v závislosti na tom, zda jsou tyto služby poskytovány vnitrostátně, či přeshraničně. Protože však posuzované spojení soutěžitelů nevzbuzuje obavy z narušení hospodářské soutěže v předmětné oblasti, a to zejména s přihlédnutím k jeho konglomerátní povaze a nízkému tržnímu podílu nabývaného soutěžitele, který při žádné z definic věcně relevantního trhu, které přicházejí v úvahu, nepřekročí hranici 5 %, ponechal Úřad pro účely daného správního řízení otázku vymezení věcně relevantního trhu otevřenou.
(27) Při zkoumání, zda se soutěž ve výše uvedené oblasti odehrává za dostatečně homogenních soutěžních podmínek na území, které je tvořeno celou Českou republikou, či na širším způsobem vymezeném území, vyšel Úřad z toho, že ve své dosavadní praxi definuje relevantní trh v oblasti logistických služeb jako trh České republiky. Tento závěr je podpořen především skutečností, že v praxi je obvyklé, že se zákazník poptávající logistické služby v prvé řadě obrací na poskytovatele sídlící v jeho státě. I otázku geografického vymezení relevantního trhu pro oblast poskytování logistických služeb ponechal Úřad pro účely daného správního řízení otevřenou, a to ze stejných důvodů, jako bylo uvedeno v části týkající se věcného vymezení relevantního trhu.
(28) V posuzované oblasti komplexních logistických služeb na území České republiky dosahuje nabývaný soutěžitel ESA tržního podílu nepřesahujícího hranici 5 %. Vzhledem ke konglomerátní povaze spojení nedojde uskutečněním předmětného spojení k nárůstu tržního podílu spojením vzniklého subjektu v posuzované oblasti.
(29) Soutěžní prostředí v posuzované oblasti se vyznačuje přítomností řady konkurenčních soutěžitelů, mezi něž patří například společnosti Čechofracht, a.s., HOPI s.r.o., C.S. CARGO a.s., ČETRANS a.s., SCHENKER spol. s r.o. či ČSAD JIHOTRANS a.s.
(30) Pro poptávku po logistických službách je příznačná její citlivost na cenové výkyvy na straně nabízených služeb, kdy zákazníci pružně reagují na jakékoli změny v ceně nabízených služeb snadnou změnou jejich poskytovatele.
(31) Komplexní logistické služby jsou často poptávány subjekty disponujícími značnou kupní a vyjednávací silou. Tito zákazníci jsou činní například v oblasti maloobchodního prodeje potravin, nápojů a spotřebního zboží, oblasti elektroniky, automobilovém nebo chemickém průmyslu.
(32) Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojujících se soutěžitelů natolik, aby mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
(33) Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda
ředitel
Sekce hospodářské soutěže

PM: 18.12. 2007


Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Jan Halama, advokát
AK Allen & Overy Praha
V Celnici 4, 5. patro
110 00 Praha 1
a
JUDr. Štěpán Liška, advokát
Jungmannova 31/36, A/4p
110 00 Praha 1

[1] Společnost Hitachi Transport Systeem (Nederland) B.V. organizační složka, se sídlem Příbram, Evropská 335, IČ: 27443191, vznikla >v dubnu >2007.
[2] Logistické služby české organizační složky společnosti Hitachi Transport BV jsou poskytovány výlučně jedinému zákazníkovi, který je podnikem společně kontrolovaným mimo jiné ze strany skupiny Hitachi.
[3] Viz například rozhodnutí Úřadu sp.zn. S S 3/05-931/05-OHS ze dne 7. února 2005 Čechofracht/SPEDI-TRANS Praha .