UOHS S324/2008
Rozhodnutí: S324/2008/KS-993/2009/840 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů MOKATE Czech s.r.o. a část podniku společnosti MARILA BALÍRNY a.s.
Účastníci MOKATE Czech s.r.o. MARILA BALÍRNY a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí nepodléhá povolení
Rok 2008
Datum nabytí právní moci 12. 2. 2009
Dokumenty dokument ke stažení 111 KB


S 324/2008/KS-993/2009/840
V Brně dne 26. ledna 2009

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 324/2008, zahájeném dne 28. listopadu 2008 dle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, společnosti MOKATE Czech s.r.o., se sídlem Praha 10, Počernická 96, IČ: 25378449, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o prodeji části podniku , uzavřené dne 25. listopadu 2008 mezi společnostmi MARILA BALÍRNY a.s., se sídlem Praha 4, Kyjovská 1991/5, IČ: 27913805, jako budoucím prodávajícím, a MOKATE Czech s.r.o., se sídlem Praha 10, Počernická 96, IČ: 25378449, jako budoucím kupujícím, v jejímž důsledku nabude společnost MOKATE Czech s.r.o. část podniku společnosti MARILA BALÍRNY a.s., která se zabývá výrobou kávy, cukrovinek a pečiva, dle § 13 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
n e p o d l é h á .
Odůvodnění:
1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících spojujících se soutěžitelů.
2. Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 50/2008 ze dne 10. prosince 2008. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. I. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
3. Společnost MOKATE Czech s.r.o., se sídlem Praha 10, Počernická 96, IČ: 25378449 (dále jen MOKATE ), působí jako distributor v potravinářském sektoru, a to v oblasti kávových produktů, čajů, kávových mixů, smetany, kakaa a čokolády. Společnost MOKATE je kontrolována společností "MOKATE" SPÓŁKA AKCYJNA, se sídlem Polská republika, USTROŃ, Katowicka, nr. 265.
4. Ze společností náležejících do skupiny MOKATE působí v České republice společnosti TIMEX Inc. s.r.o., se sídlem Praha 10, Malešice, Počernická 96, IČ: 25308149, jejímž předmětem podnikání je koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, služeb a výroby, obchodně technické a informační služby pro české a zahraniční subjekty a úprava čajových a kávových směsí, a ...(obchodní tajemství)... .
5. Obrat skupiny MOKATE dosažený za poslední ukončené účetní období v České republice činil cca ...(obchodní tajemství)... Kč, celosvětově pak cca ...(obchodní tajemství)... Kč.
6. Společnost MARILA BALÍRNY a.s., se sídlem Praha 4, Kyjovská 1991/5, IČ: 27913805 (dále jen MARILA ), je činná rovněž v potravinářském sektoru, a to ve třech hlavních oblastech: 1) kávové produkty, 2) cukrářské pečivo a 3) minerální voda. Předmětem transakce bude část podniku společnosti MARILA působící v oblasti kávových produktů a cukrářského pečiva.
7. Nabývaná část podniku společnosti MARILA konkrétně v oblasti kávy produkuje kávu zrnkovou a mletou, doplněnou o instantní a kávovinové produkty, z oblasti cukrářského pečiva pak dětské piškoty, perníky, sušenky a oplatky.
8. Obrat nabývané části podniku společnosti MARILA dosažený za poslední ukončené účetní období v České republice činil cca ...(obchodní tajemství)... Kč. II. Právní rozbor
9. K navrhované transakci má dojít na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o prodeji části podniku , uzavřené dne 25. listopadu 2008 mezi společnostmi MARILA, jako budoucím prodávajícím, a MOKATE, jako budoucím kupujícím.
10. V důsledku uvedené smlouvy nabude společnost MOKATE část podniku společnosti MARILA, která se zabývá výrobou kávy, cukrovinek a pečiva, ...(obchodní tajemství)... . Posuzovaná transakce představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 2 zákona.
11. Povinnost notifikace Úřadu se podle zákona vztahuje na transakce, které jsou ve smyslu § 12 zákona spojením soutěžitelů, za předpokladu, že jsou splněny podmínky uvedené v § 13 zákona, které jsou stanoveny v podobě obratu spojujících se soutěžitelů.
12. Podle § 13 zákona spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu, jestliže a) celkový čistý obrat spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, nebo b) čistý obrat dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky v případě spojení podle § 12 odst. 2 nabývaným podnikem nebo jeho podstatnou částí je vyšší než 1,5 miliardy Kč a zároveň celosvětový čistý obrat dosažený za poslední účetní období dalším spojujícím se soutěžitelem je vyšší než 1,5 miliardy Kč.
13. Obrat skupiny MOKATE dosažený za poslední ukončené účetní období v České republice činil cca ...(obchodní tajemství)... Kč, celosvětově pak cca ...(obchodní tajemství)... Kč, obrat nabývané části podniku společnosti MARILA dosažený za poslední ukončené účetní období v České republice činil cca ...(obchodní tajemství)... Kč. Celkový čistý obrat spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky pak nepřesáhl ...(obchodní tajemství)... Kč.
14. Vzhledem ke skutečnosti, že spojující se soutěžitelé nedosáhli za poslední ukončené účetní období zákonem požadovaných obratů, předmětná transakce nepodléhá povolení Úřadu. Z tohoto důvodu Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.
Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda, Ph.D.
místopředseda
pověřený řízením Sekce hospodářské soutěže
Rozhodnutí obdrží:
MOKATE Czech s.r.o.
Počernická 96
108 00 Praha 10
Právní moc: 12.2.2009.