UOHS S321/2009
Rozhodnutí: S321/2009/KS-15809/2009/840 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů PPF Healthcare a.s. a EUROCLINICUM a.s.
Účastníci PPF Healthcare a.s. EUROCLINICUM a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2009
Datum nabytí právní moci 22. 12. 2009
Dokumenty dokument ke stažení 147 KBÚOHS-S321/2009/KS-15809/2009/840
V Brně dne 7. prosince 2009

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S321/2009/KS, zahájeném dne 9. listopadu 2009 dle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na návrh účastníka řízení, společnosti PPF Healthcare a.s., se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, IČ: 28417909, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto
rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů PPF Healthcare a.s., se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, IČ: 28417909, a EUROCLINICUM a.s., se sídlem Praha 9, Sokolovská 304, IČ: 26730413, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o koupi akcií, která byla uzavřena dne 30. října 2009 mezi společnostmi ALPHA UNION INVEST, S.A., se sídlem Lucemburské velkovévodství, Luxembourg, avenue Charles de Gaulle, L-1653, jako prodávajícím, a PPF Healthcare a.s., jako kupujícím, v jejímž důsledku má společnost PPF Healthcare a.s. získat akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti EUROCLINICUM a.s., a tím i možnost tuto společnost kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 téhož zákona
p o v o l u j e .
Odůvodnění:
1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících spojujících se soutěžitelů.
2. Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), v platném znění (dále též zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 46/2009 ze dne 18. listopadu 2009. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. I. Notifikační podmínky
3. K navrhovanému spojení soutěžitelů má podle návrhu na povolení spojení dojít na základě Smlouvy o koupi akcií, která byla uzavřena dne 30. října 2009 mezi společnostmi ALPHA UNION INVEST, S.A., se sídlem Lucemburské velkovévodství, Luxembourg, avenue Charles de Gaulle, L-1653 (dále jen ALPHA ), jako prodávajícím, a PPF Healthcare a.s., se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, IČ: 28417909 (dále jen PPF ), jako kupujícím.
4. V důsledku uvedené smlouvy získá společnost PPF akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti EUROCLINICUM a.s., se sídlem Praha 9, Sokolovská 304, IČ: 26730413 (dále jen EUROCLINICUM ), a tím i kontrolu nad touto společností. Posuzovaná transakce představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
5. V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna, a spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu. II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
6. Společnost PPF je kontrolována nizozemskou holdingovou společností PPF Group N.V., která je kontrolována fyzickou osobou, Ing. P. K. (dále jen skupina PPF ).
7. Skupina PPF působí v České republice prostřednictvím řady společností, ve kterých vykonává přímo či nepřímo výlučnou či společnou kontrolu, zejména v následujících oblastech: - výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepelné energie, - stavebnictví-výstavba a konstrukce energetických vedení, - výroba a oprava strojů a zařízení, - inženýrská činnost, - výroba potravinářských výrobků a nápojů, - dopravní strojírenství, - finance (spotřebitelské financování, bankovnictví, správa pohledávek), - poradenské služby a vydavatelství, - realitní činnosti-pronájem nebytových prostor, resp. nabývání komerčních nemovitostí a kancelářských ploch za účelem jejich pronájmu, a developerská činnost, tj. nabývání pozemků za účelem budoucí výstavby a developmentu, - kulturní a vzdělávací akce, výstavy, marketing a reklama.
8. Hlavním předmětem podnikání společnosti EUROCLINICUM je řízení jejích dceřiných společností (viz níže), společnost EUROCLINICUM dále působí v oblasti pronájmu nebytových prostor pro provoz lékařských ordinací.
9. Společnost EUROCLINICUM kontroluje společnosti Nemocnice ATLAS,a.s., CLINICUM a.s., RDG centrum Vysočany s.r.o., MEDIPONT s.r.o., Přeloučská poliklinika a.s., ÚSTECKÁ POLIKLINIKA, s.r.o. (společně dále jen skupina EUROCLINICUM ), které jsou činné v oblastech poskytování ambulantní zdravotní péče, poskytování lůžkové zdravotní péče, provozování lékáren, doplňkově pronájmu komerčních prostor ve vlastních objektech zejména pro provoz lékařských ordinací. III. Dopady spojení
10. Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
11. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje nabývaný soutěžitel, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
12. Skupina EUROCLINICUM, jak bylo uvedeno výše, se zabývá především poskytováním ambulantní zdravotní péče (k těmto účelům provozuje zejména zdravotnická zařízení typu polikliniky ve spádové oblasti města České Budějovice, v obvodě města Přelouč, v Pardubicích, ve spádové oblasti města Ústí nad Labem, ve Zlíně, v Praze a ve Slaném, kde provozuje rehabilitační zařízení) a poskytováním lůžkové zdravotní péče (k těmto účelům provozuje zejména nemocniční zařízení ve Zlíně, v Českých Budějovicích a v Praze), provozováním lékáren (provozuje jednu lékárnu v rámci polikliniky v Přelouči) a doplňkově též pronájmem komerčních prostor ve vlastních objektech zejména pro provoz lékařských ordinací.
13. Rovněž společnosti skupiny PPF působí v České republice v oblasti pronájmu nebytových prostor, kde se zabývají kromě pronájmu kancelářských ploch rovněž pronájmem nebytových prostor pro provoz lékařských ordinací, přičemž v oblasti pronájmu nebytových prostor pro provoz lékařských ordinací působí výlučně na území hlavního města Prahy. V případě ostatních oblastí, v nichž působí společnosti skupiny PPF, nedochází k horizontálním překryvům ani vertikálním návaznostem s oblastmi, v nichž působí skupina EUROCLINICUM.
14. Z výše uvedeného vyplývá, že činnosti spojujících se soutěžitelů se překrývají pouze v oblasti pronájmu nebytových prostor. Uvedenou oblastí se Úřad již zabýval ve svých předchozích rozhodnutích. [1] Pronajímané nebytové prostory lze z pohledu komerčního účelu, jemuž slouží, členit např. na prodejní plochy, hotelové plochy a kancelářské plochy, případně by bylo možno uvažovat o dalším členění, v daném případě např. o nebytových prostorách pro provoz lékařských ordinací. Uvedené segmenty trhu pronájmu nebytových prostor, případně jejich další členění, by sice mohly představovat jednotlivé samostatné relevantní trhy, dosavadní rozhodovací praxe Úřadu však ponechala předmětnou otázku otevřenou.
15. Při vymezování geografického relevantního trhu v oblasti pronájmu nebytových prostor Úřad rozlišuje mezi územím hlavního města Prahy na straně jedné a ostatními územími v rámci České republiky, případně územími jednotlivých měst, na straně druhé, a to vzhledem k tomu, že území hlavního města Prahy se v oblasti pronájmu nebytových prostor vyznačuje dostatečně homogenními soutěžními podmínkami, které jsou zřetelně odlišitelné od jiných území v České republice. Zejména pak cena za pronájem nebytových prostor je považována za klíčový rozlišující faktor.
16. Skupina EUROCLINICUM se zabývá pronájmem nebytových prostor ve vlastních objektech zejména pro provoz lékařských ordinací, skupina PPF působí v tomto segmentu pronájmu nebytových prostor pouze na území hlavního města Prahy, kdy prostory pronajímané pro tyto účely se současně nacházejí v objektech určených primárně pro jiné účely a tento pronájem je pouze doplňkovým využitím objektů.
17. Činnosti spojujících se soutěžitelů by se v segmentu pronajímání nebytových pro provoz lékařských ordinací překrývaly z hlediska geografického na území hlavního města Prahy, kde nabývaný soutěžitel pronajímá prostory v nemocnici s poliklinikou ve Vysočanech a nabývající soutěžitel zde působí pouze okrajově, kdy pro tyto účely pronajímá plochy v celkové výměře pod ...(obchodní tajemství)... m, což je méně než ...(obchodní tajemství)... ploch nebytových prostor pronajímaných v Praze společnostmi skupiny PPF.
18. V segmentu pronájmu nebytových prostor pro provoz lékařských ordinací v rámci celé České republiky by tržní podíl společnosti EUROCLINOCUM nepřesáhl [5] %, přičemž tržní podíl skupiny PPF v segmentu pronájmu nebytových prostor zdravotnickým zařízením v rámci celé České republiky je zanedbatelný. Pokud jde o geografickou oblast vymezenou územím hlavního města Prahy, nepřesáhl by společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů v oblasti pronájmu nebytových prostor pro provoz lékařských ordinací [15] %.
19. Vzhledem ke skutečnosti, že spojení soutěžitelů nevzbuzuje vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže při žádné z možných definic relevantního trhu, ponechává Úřad pro účely tohoto rozhodnutí otázku věcného i geografického vymezení relevantního trhu otevřenou.
20. Nabývaný soutěžitel dále působí v oblasti poskytování ambulantní zdravotní péče, poskytování ústavní zdravotní péče a provozování lékáren.
21. Oblastí poskytování ambulantní zdravotní péče a ústavní zdravotní péče se Úřad zabýval ve svých předchozích rozhodnutích [2] . Ve smyslu zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zahrnuje léčebně preventivní péče veškerou ambulantní i ústavní péči, včetně lázeňské péče, závodní preventivní péče, přednemocniční neodkladné péče a léčebné výživy, poskytování léčiv s výjimkou vyhrazených léčiv prodávaných prodejci těchto léčiv, zdravotnických prostředků, potravin pro zvláštní lékařské účely a dopravu nemocných. Ambulantní péči, jejíž součástí je i návštěvní služba, zajišťují praktičtí a jiní odborní lékaři v jednotlivých ordinacích a sdružených ambulantních zařízeních. Vyžaduje-li stav nemocného péči, kterou nelze poskytnout ambulantně, poskytne se mu péče ústavní, a to zpravidla v nemocnici, popřípadě v odborném léčebném ústavu.
22. Věcně relevantní trh by tak mohl být vymezen v souladu se shora uvedeným buď široce, tj. jako trh poskytování léčebně preventivní péče, či úžeji, např. na trh poskytování ambulantní zdravotní péče a na trh poskytování ústavní zdravotní péče. Další dělení zdravotní péče, které přichází v úvahu, je dělení v závislosti na charakteru provozování zdravotnických zařízení, tj. v závislosti na tom, zda je dané zdravotnické zařízení státní či soukromé.
23. Z hlediska geografického je nutno vzít v úvahu, že zdravotní péče je, s výjimkou vysoce specializovaných činností, jednotlivými zdravotnickými zařízeními poskytována pacientům v příslušné spádové oblasti, [3] tj. pacient přijímající zdravotní péči si vybírá tato zařízení z okruhu dostupných zdravotních pracovišť dle místa svého bydliště.
24. Nabývaný soutěžitel působí v oblasti poskytování ambulantní zdravotní péče ve spádových oblastech měst Praha, Ústí nad Labem, Zlín, České Budějovice, Pardubice (pro účely tohoto spojení je zahrnuta i oblast Přelouče) a Slaný. V oblasti poskytování ústavní zdravotní péče působí nabývaný soutěžitel ve spádových oblastech měst Zlín, České Budějovice a Praha.
25. Zejména vzhledem ke skutečnosti, že v oblastech poskytování ambulantní a ústavní zdravotní péče působí pouze nabývaný soutěžitel a současně skupina PPF není činná ani na trzích vertikálně předcházejících či následujících, ponechává Úřad otázku vymezení věcně i geograficky relevantních trhů pro účely tohoto rozhodnutí otevřenou. V důsledku uskutečnění předmětného spojení pak nedojde ke změně tržní situace v uvedených oblastech.
26. Oblastí provozování lékáren se Úřad rovněž zabýval ve svých předchozích rozhodnutích. [4] V oblasti provozování lékáren je z geografického hlediska vždy nezbytné vzít v úvahu území, v němž se může spotřebitel prakticky snažit o nalezení alternativních zdrojů nabídky, která je předmětem výrobkového trhu. Při výběru lékárny je spotřebitel omezen časovou a dopravní dostupností, navíc může být omezen i svým zdravotním stavem. V daném případě je z pohledu spotřebitele území, v němž může hledat alternativní zdroje nabídky, dáno maximální vzdáleností ujetou při přibližně 20 minutové jízdě autem (tzv. dosahová vzdálenost).
27. V posuzovaném případě působí v oblasti provozování lékáren pouze nabývaný soutěžitel, který provozuje pouze jednu lékárnu v rámci polikliniky v Přelouči. Zejména s ohledem na skutečnost, že se aktivity spojujících se soutěžitelů v této oblasti nepřekrývají a současně skupina PPF není činná ani na trzích vertikálně předcházejících či následujících, a s ohledem na zanedbatelný rozsah provozované činnosti, ponechává Úřad i v tomto případě otázku vymezení věcně i geograficky relevantního trhu pro účely tohoto rozhodnutí otevřenou. V důsledku uskutečnění předmětného spojení pak nedojde ke změně tržní situace v uvedené oblasti.
28. Po zhodnocení výše uvedených skutečností dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a to zejména s ohledem na pouze doplňkových charakter činnosti spojujících se soutěžitelů v oblasti pronajímání nebytových prostor pro provoz lékařských ordinací a na nízké tržní podíly spojujících se soutěžitelů v tomto segmentu, a dále s ohledem na konglomerátní charakter činností spojení v oblastech poskytování ambulantní a ústavní zdravotní péče a provozování lékáren.
29. Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů, a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává.
Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
Otisk úředního razítka JUDr. Robert Neruda, Ph.D.
místopředseda
pověřený řízením Sekce hospodářské soutěže
Právní moc: 22.12.2009.

[1] Např. rozhodnutí Úřadu sp. zn. S223/2009/KS PPF Group/Garnet Holding či S170/2009/KS PPF Group/CITY TOWER, ECM OFFICES LIBEŇ, ECM CITY EMPIRIA, VARENSKÁ OFFICE CENTER a TABULA MAIOR
[2] Např. rozhodnutí Úřadu sp. zn. S 359/2007/KS České dráhy/Železniční zdravotnictví/AGEL , S191/2007/KS AGEL/ zdravotnická zařízení Nemocnice Přerov, Nemocnice Prostějov a Nemocnice Šternberk
[3] Dle § 39 odst. 2 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zdravotnická zařízení zřizovaná ministerstvem zdravotnictví, kraji v samostatné působnosti a obcemi jsou povinna poskytovat zdravotní péči ve spádových územích stanovených vyhláškou ministerstva zdravotnictví.
[4] Např. rozhodnutí Úřadu sp zn. S181/2006 LOREA INVESTMENTS LIMITED/Česká lékárna