UOHS S320/2011
Rozhodnutí: S320/2011/KS-12958/2011/840/JM Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů VEMEX s.r.o. / RSP Energy a.s.-obchod a dodávky zemního plynu
Účastníci VEMEX s.r.o. RSP Energy a.s. Centrex Europe Energy & Gas AG GAZPROM Germania GmbH EW East-West Cosult AG RSP Energy SK
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2011
Datum nabytí právní moci 18. 8. 2011
Dokumenty dokument ke stažení 93 KBČ. j.: ÚOHS-S320/2011/KS-12958/2011/840/JMě
V Brně dne: 18. 8. 2011


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S320/2011/KS, zahájeném dne 1. 8. 2011 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti VEMEX s.r.o., se sídlem Praha 6, Bubeneč, Na Zátorce č.p. 43, IČ: 26448831, zastoupeného JUDr. Zuzanou Svrčkovou, advokátem, se sídlem Praha 6, Bubeneč, Na Zátorce č.p. 43, na základě plné moci, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů VEMEX s.r.o., se sídlem Praha 6, Bubeneč, Na Zátorce č.p. 43, IČ: 26448831, a RSP Energy a.s., se sídlem Praha 1, Malá Strana, Tržiště 366/13, IČ: 28903765, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě smluv o převodu akcií, jež byly uzavřeny dne 7. 6. 2011 mezi společností VEMEX s.r.o., vždy jako kupujícím, a fyzickými osobami, jako jednotlivými prodávajícími, v jejichž konečném důsledku má společnost VEMEX s.r.o. získat akcie představující 51% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti RSP Energy a.s., a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona, povoluje. Odůvodnění
1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), na základě tří ve výroku uvedených dokumentů, v jejichž důsledku má společnost VEMEX s.r.o., se sídlem Praha 6, Bubeneč, Na Zátorce č.p. 43, IČ: 26448831 (dále jen VEMEX ), získat akcie představující 51% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti RSP Energy a.s., se sídlem Praha 1, Malá Strana, Tržiště 366/13, IČ: 28903765 (dále jen RSP ), a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat. Spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ).
2. Společnost VEMEX je společně kontrolována společnostmi Centrex Europe Energy & Gas AG, GAZPROM Germania GmbH a EW East-West Cosult AG. [1] Ze soutěžitelů vykonávajících kontrolu nad společností VEMEX působí v České republice pouze společnost GAZPROM Germania GmbH. Skupina společností, do níž náleží společnost VEMEX, působí v České republice v oblasti obchodu a dodávek zemního plynu konečným zákazníkům.
3. Společnost RSP působí v České republice v oblasti obchodování a dodávek elektřiny a zemního plynu konečným zákazníkům, přičemž se zaměřuje zejména na maloodběratele a domácnosti. Společnost RSP působí rovněž ve Slovenské republice, a to prostřednictvím společnosti RSP Energy SK a. s.
4. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.
POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda Úřadu
pověřený řízením
Sekce hospodářské soutěže
Obdrží:
JUDr. Zuzana Svrčková, advokátka
Na Zátorce č.p.43
Praha 6, Bubeneč


Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy
Právní moc: 18. 8. 2011.

[1] Rozhodnutím čj. ÚOHS-S201/2010/KS-9451/2010/840 ze dne 12. 7. 2010 povolil Úřad spojení soutěžitelů GAZPROM Germania GmbH a VEMEX, kdy společnost GAZPROM Germania GmbH měla získat výlučnou kontrolu nad společností VEMEX, toto spojení však nebylo realizováno.