UOHS S320/2009
Rozhodnutí: S320/2009/KS-15277/2009/840 Instance I.
Věc ELTODO EG, a.s. získá nepřímou výlučnou kontrolu nad ELTODO dopravní systémy s.r.o.
Účastníci ELTODO EG, a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2009
Datum nabytí právní moci 1. 12. 2009
Dokumenty dokument ke stažení 92 KB


ÚOHS-S320/2009/KS-15277/2009/840 V Brně dne 26. listopadu 2009
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S320/2009/KS, zahájeném dne 9. listopadu 2009 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti ELTODO EG, a.s., se sídlem Praha 4, Novodvorská 1010/14, IČ: 45274517, ve správním řízení zastoupeného Mgr. Robertem Nešpůrkem, LL.M., advokátem, se sídlem Praha 1, Týn 1049/3, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto
rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů ELTODO EG, a.s., se sídlem Praha 4, Novodvorská 1010/14, IČ: 45274517, a ELTODO dopravní systémy s.r.o., se sídlem Praha 4, Novodvorská 1010/14, IČ: 25755811, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Kupní smlouvy o převodu obchodního podílu ve výši 51 % ve společnosti ELTODO dopravní systémy s.r.o., která bude uzavřena mezi společnostmi Siemens s.r.o., se sídlem Praha 6, Evropská 33a, IČ: 00268577, jako prodávajícím, Okira s.r.o., se sídlem Praha 4, Lhotka, Novodvorská 1010/14, IČ: 28233468, jako kupujícím, a ELTODO EG, a.s., a na základě Smlouvy o prodeji a převodu obchodního podílu, která má být uzavřena mezi společnostmi Siemens s.r.o., jako prodávajícím, a Okira s.r.o., jako kupujícím, v jejichž důsledku společnost ELTODO EG, a.s. navýší prostřednictvím jí výlučně kontrolované společnosti Okira s.r.o. svůj stávající 49% obchodní podíl na společnosti ELTODO dopravní systémy s.r.o. na 100 %, a tím získá i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona,
povoluje.
Odůvodnění:
1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě ve výroku uvedených smluv, v jejichž důsledku získá společnost ELTODO EG, a.s. (dále jen ELTODO ) prostřednictvím své dceřiné společnosti Okira s.r.o. možnost výlučně kontrolovat společnost ELTODO dopravní systémy s.r.o. (dále jen ELTODO DS ), ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), a to v důsledku navýšení svého stávajícího 49% obchodního podílu na této společnosti o 51 %. Spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ).
2. Společnost ELTODO je součástí skupiny společností, v jejímž čele stojí společnost ELTODO, a.s. (dále jen skupina ELTODO ). V České republice působí skupina ELTODO zejména v oblastech elektrotechnické výroby, elektromontáží, vývoje, výroby a provozování parkovacích a silničních dopravních systémů, provozování parkovišť a garáží, developerské činnosti, reklamní činnosti, telekomunikačních systémů a sítí a poskytování služeb spočívajících ve správě a údržbě veřejných osvětlení měst a obcí.
3. Společnost ELTODO DS , která je před uskutečněním spojení společně kontrolována společnostmi ELTODO a Siemens s.r.o., působí v České republice v oblasti dodávek dopravní technologie (tzv. dopravní telematiky), která zahrnuje služby spočívající v inženýrské činnosti, programování, dodávkách, montáži a údržbě systémů řízení dopravy.
4. Úřad v řízení dále ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. b) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení. Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda, Ph.D.
první místopředseda
4-Ř;
P.M.-1.12. 2009