UOHS S320/2007
Rozhodnutí: S320/2007/KS-23205/2007/840 Instance I.
Věc Návrh na spojení soutěžitelů DEZA, a.s. a AGROBOHEMIE a.s.
Účastníci DEZA, a.s. AGROBOHEMIE a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2007
Datum nabytí právní moci 14. 12. 2007

S 320/2007/KS-23205/2007/840
V Brně dne 11. prosince 2007

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 320/2007, zahájeném dne 9. listopadu 2007 dle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, společnosti DEZA, a.s., se sídlem Valašské Meziříčí, Masarykova 753, IČ: 00011835, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
rozhodl takto:
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o převodu akcií uzavřené dne 31. října 2007 mezi společnostmi UNIPETROL, a.s., se sídlem Praha 1, Klimentská 10, IČ: 61672190, jakožto převodcem, a DEZA, a.s., se sídlem Valašské Meziříčí, Masarykova 753, IČ: 00011835, jakožto nabyvatelem, v jejímž důsledku společnost DEZA, a.s. získá akcie představující 50% podíl na základním kapitálu společnosti AGROBOHEMIE a.s., se sídlem Praha 4, Chodov, Pyšelská 2327/2, IČ: 63078121, a tím i možnost výlučně kontrolovat tuto společnost, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
p o v o l u j e .
Odůvodnění:
1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, ze stanovisek ostatních soutěžitelů a odběratelů, jakož i dalších skutečností týkajících se spojovaných soutěžitelů.
2. Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 47/2007 ze dne 21. listopadu 2007. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
3. Úřad, ve snaze využít všechny dostupné způsoby k získání potřebných informací, vyzval několik subjektů, které působí na některých z níže vymezených trhů, k poskytnutí informací a stanoviska k předmětnému spojení. Stanoviska, která Úřad obdržel, byla neutrální, přičemž z poskytnutých údajů vyplývá, že v důsledku daného spojení, které představuje změnu kvality kontroly ze společné na výlučnou, dojde fakticky k posílení soutěže na předmětných trzích, jak je popsáno níže v části Dopady spojení . Notifikační podmínky
4. K navrhované transakci má dojít na základě Smlouvy o převodu akcií uzavřené dne 31. října 2007 mezi společnostmi UNIPETROL, a.s., se sídlem Praha 1, Klientská 10, IČ: 61672190 (dále jen UNIPETROL ), jakožto převodcem, a DEZA, a.s., se sídlem Valašské Meziříčí, Masarykova 753, IČ: 00011835, jakožto nabyvatelem (dále jen DEZA ).
5. Společnost DEZA již před uskutečněním spojení vlastní 50 % podíl na základním kapitálu společnosti AGROBOHEMIE a.s., se sídlem Praha 4, Chodov, Pyšelská 2327/2, IČ: 63078121 (dále jen AGROBOHEMIE ). V důsledku výše uvedené smlouvy získá společnost DEZA akcie představující zbývající 50% podíl na základním kapitálu společnosti AGROBOHEMIE. Společnost DEZA tím navýší svůj podíl na základním kapitálu společnosti AGROBOHEMIE na 100 %, čímž dojde ke změně kvality kontroly ze společné, vykonávané nad společností AGROBOHEMIE společnostmi DEZA a UNIPETROL, na kontrolu výlučnou, vykonávanou společností DEZA. Posuzovaná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona. V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna, a spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
7. Společnost DEZA působí jako zpracovatel surového benzolu a dehtu a vyrábí zejména černouhelné smoly, základní aromáty, impregnační oleje, toluen, benzen a další. Mezi základní produkty společnosti DEZA patří především smola černouhelná (surovina pro výrobu anod pro hliníkárenský průmysl, elektrod a jiných uhlíkatých materiálů), olej na saze (výchozí surovina pro výrobu gumárenských sazí na výrobu pneumatik, tonerů do tiskáren, barviv apod.), benzolové výrobky (používané pro výrobu anilinu, polyuretanu, barviv, rozpouštědel apod.), naftalen (k výrobě organických barviv, povrchově aktivních látek, dispergátorů, plastifikátorů), ftalanhydrid (k výrobě ftalátových změkčovadel, alkydových a polyesterových pryskyřic, nátěrových barev), dioktylftalát (změkčovadlo do plastických hmot (PVC) a přísada do nátěrových hmot, k výrobě podlahovin a tapet, kabelářských výrobků, PVC potrubí, profilů, hadic, folií a filmů, obuvi, rukavic, plastisolových natahovacích potahů a tmelů), změkčovadla (do plastů, pryže a nátěrových hmot), fenoly (surovina pro chemický průmysl, syntetické pryskyřice, baktericidní sloučeniny, plastifikátory, dezinfekční prostředky), těžké aromáty (surovina pro chemický a farmaceutický průmysl, výrobu organických barviv a pigmentů, surovina pro papírenský průmysl), kyselina sírová akumulátorová, dále vyrábí také suroviny pro výrobu vyzdívek ocelárenských pecí, suroviny k chemické redukci při výrobě železa ve vysokých pecích atd. Výrobky společnosti DEZA slouží jako vstupní surovina pro další zpracovatelskou výrobu, dodávky na tuzemský trh představují jen menší část celkové produkce, většina směřuje na export.
8. Společnost DEZA je součástí skupiny AGROFERT, v jejímž čele stojí společnost AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, IČ: 26185610 (dále jen AGROFERT HOLDING ). Společnost AGROFERT HOLDING sdružuje prostřednictvím majetkových účastí výrobní a obchodní společnosti na území České republiky i v zahraničí, které se zabývají zejména činnostmi v oblasti zemědělství, potravinářství a chemického průmyslu. Jediným akcionářem společnosti AGROFERT HOLDING je pan A. B., který tuto společnost kontroluje.
9. Ze společností náležejících do skupiny AGROFERT působí přibližně 35 společností v sektoru zemědělství, jedná se o podniky typu ZZN (zemědělské zásobování a nákup) či ACHP (agrochemické podniky), které se zabývají obchodováním s potřebami pro zemědělskou prvovýrobu (průmyslová hnojiva, pesticidy, mořidla) a rovněž poskytováním služeb pro zemědělce (např. sklizňové služby, posklizňový výkup plodin a jejich ošetření). Většina společností typu ZZN rovněž vyrábí krmné směsi pro zvířata a v menší míře se zabývají výkrmem drůbeže či prasat. Společnosti, jež kontroluje AGROFERT HOLDING, obchodují především v oblasti zemědělských komodit (potravinářská pšenice, žito, ječmen sladovnický, krmné obilí), olejnin (řepka olejná, slunečnice) a luštěnin. Rovněž obchodují s pesticidy, osivy a mořidly, některé též s komponenty do krmných směsí (sójovými, řepkovými a slunečnicovými šroty a dále rybími a masokostními moučkami, premisy apod.).
10. V rámci majetkové struktury společnosti AGROFERT HOLDING působí mimo jiné též potravinářské společnosti Maso Planá, a.s., MASNA Studená, a.s., Kostelecké uzeniny, a. s. a Akrman Hodonín s.r.o., které se zabývají zpracováním a prodejem vepřového a hovězího masa. Od roku 2004 působí skupina AGROFERT rovněž v mlýnsko-pekárenském průmyslu prostřednictvím své majetkové účasti ve společnosti PENAM, a.s.
11. Skupina AGROFERT působí dále v oblasti chemického průmyslu, a to jak v oblasti anorganické, tak organické chemie, zejména prostřednictvím společnosti DEZA, PRECHEZA a.s., (dále jen PRECHEZA ), která je významným výrobcem pigmentů, především titanové běloby, Duslo, a.s., se sídlem ve Slovenské republice, zabývající se výrobou dusikatých a vícesložkových hnojiv, přípravků na ochranu rostlin, čpavku a močoviny, kyseliny dusičné, gumárenských chemikálíi a dalších chemických výrobků (dále jen Duslo ), a německé společnosti SKW, jež produkuje dusíkatá hnojiva, čpavek, močovinu, kyselinu dusičnou a další chemické výrobky.
12. Prostřednictvím společné kontroly vykonávané nad společností AGROBOHEMIE se společnost AGROFERT HOLDING podílí rovněž na kontrole společností Lovochemie, a.s. (dále jen Lovochemie ), jejímž hlavním předmětem podnikání je výroba a prodej dusíkatých a kombinovaných hnojiv, a Synthesia, která vyrábí zejména anorganické a organické chemikálie, barviva a pigmenty, plasty a výbušniny.
13. Společnost AGROBOHEMIE je před uskutečněním spojení společně kontrolována společnostmi DEZA a UNIPETROL, z nichž každá vlastní akcie představující 50% podíl na jejím základním kapitálu. Společnost AGROBOHEMIE se zabývá obchodem s chemickými produkty, zejména čpavkem a močovinou.
14. Společnost Lovochemie, která je dceřinou společností společnosti AGROBOHEMIE, se zaměřuje zejména na výrobu a prodej dusíkatých a kombinovaných hnojiv v tuhé i kapalné formě. Z dusíkatých hnojiv se jedná především o ledek amonný s vápencem (LAV), ledek amonný s dolomitem (LAD), hnojiva na bázi dusičnanu a síranu amonného (DASA), z kapalných hnojiv je pak nejvýznamnější roztok dusičnanu amonného s močovinou s obchodním názvem DAM 390. Lovochemie vyrábí rovněž vícesložková hnojiva (NKP, NP) s různým poměrem půdních živin N, P, K a speciální hnojiva, jako je CERERIT, což je bezchloridové dusíkato-fosforečnodraselné hnojivo se stopovými prvky určené především k výživě ovoce, zeleniny a okrasných rostlin. Kromě výroby hnojiv Lovochemie vyrábí chemikálie charakteru pojivové složky-karboxymetylcelulózu, která slouží jako surovina pro výrobu pracích prášků, nátěrových hmot a je používána v textilním a papírenském průmyslu. Společnost Lovochemie vyrábí dále kyselinu dusičnou.
15. Společnost Synthesia, kontrolovaná ze strany společnosti AGROBOHEMIE, produkuje především pigmenty (látky určené k barvení syntetických vláken a umělých hmot nebo jako součásti tiskových barev a nátěrových hmot a jiných materiálů), barviva a opticky zjasňující prostředky, vojenskou nitrocelulózu (surovina pro výrobu nábojů, tuhých pohonných hmot pro raketové systémy a pro speciální vojenské aplikace), nitrocelulózu průmyslovou (deriváty přírodní celulózy, které jsou užívány pro povrchovou úpravu kovů, dřeva, textilií a pro výrobu tiskových barev), rozpouštědla (používaná především pro barvy, laky, pigmenty a syntetické pryskyřice), anorganické chemikálie (např. kyselinu dusičnou, kyselinu sírovou, dusičnan amonný a dusičnan sodný), nitrocelulózu dynamitovou (surovina pro výrobu průmyslových trhavin), oxycelulózu (využívána ve zdravotnictví), účinné látky určené pro výrobu přípravků na ochranu rostlin a farmaceutické účinné látky pro výrobu léčiv.
16. Společnost AGROBOHEMIE prostřednictvím společnosti Synthesia vykonává dále kontrolu nad společnostmi OSTACOLOR s.r.o., která v současné době nevyvíjí žádnou činnost, SYNTHESIA POLSKA Sp. z o.o., působící jako distribuční společnost pro Synthesii v Polské republice, Výzkumný ústav organických syntéz a.s., zabývající se výzkumem a vývojem v oblasti organické chemie a toxikologie, a Fatra, a.s., zabývající se výrobou plastů. Společnost Fatra, a.s., vykonává kontrolu nad společnostmi FATRA-HIF, s.r.o. "v likvidaci", a Energetika Chropyně, a.s., jejímž předmětem podnikání je výroba a rozvod energií ve výrobním areálu společnosti Fatra, a.s. v Chropyni. Dopady spojení
17. Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
18. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje nabývaný podnik, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
19. Z výše uvedeného vyplývá, že činnosti spojujících se soutěžitelů se překrývají v následujících oblastech: - čpavek (AGROBOHEMIE, Duslo, SKW) - močovina (AGROBOHEMIE, Duslo, SKW) - dusíkatá hnojiva (Lovochemie, Duslo, SKW, AGROFERT HOLDING) - vícesložková hnojiva-NPK (Lovochemie, Duslo, AGROFERT HOLDING) - kyselina dusičná (Lovochemie, Synthesia, Duslo, SKW) - kyselina sírová (Synthesia, DEZA, PRECHEZA) - přípravky na ochranu rostlin (Synthesia, Duslo, AGROFERT HOLDING)
20. Čpavek , neboli amoniak, je bezbarvá žíravá plynná látka dusivého zápachu, která vzniká rozkladem většiny organických látek obsahujících dusík. Zdrojem amoniaku je čpavková voda, vedlejší produkt při výrobě koksu a svítiplynu. Rozsah jeho použití je velmi široký, od výroby močoviny a dusíkatých hnojiv, až po výrobu plastických hmot či výbušnin. Používá se rovněž jako činidlo k vyvolání barevných reakcí, rozpouštědlo a v domácnostech se jeho zředěný roztok užívá jako čistící prostředek. Čpavek, obdobně jako močovina, kyselina sírová, kyselina dusičná patří mezi chemické výrobky-meziprodukty používané pro syntézu jiných chemických výrobků, který nemohou být nahrazeny jinými chemikáliemi. [1]
21. Močovina , derivát kyseliny uhličité, je jednou z nejvýznamnějších surovin používaných pro další výrobu v chemickém průmyslu. Používá se v zemědělství ke krmení zvířat (jako přísada do siláže) a ke hnojení, ale i v technickém sektoru na výrobu plastů, léčiv a lepidel pro plovoucí podlahy či dřevotřískové desky.
22. Hnojiva lze obecně dělit na hnojiva organická (přírodní) a průmyslová (získaná v průběhu průmyslového procesu). Pro posouzení daného spojení soutěžitelů je rozhodující pouze oblast průmyslových hnojiv. Podle obsahu základních prvků se rozlišují hnojiva jednosložková (dusíkatá, fosforečná či draselná) a vícesložková, která se dále dělí podle poměru obsažených biogenních prvků (NPK nebo NP hnojiva). Jednosložková hnojiva je možné použít přímo ke hnojení nebo jako materiál pro výrobu vícesložkových hnojiv.
23. Kyselina sírová je bezbarvá žíravá kapalina bez zápachu. Její použití je velmi široké, od chemického průmyslu, kde se používá také při výrobě průmyslových hnojiv (např. superfosfát), úpravy rud, až po průmysl petrolejářský, papírenský či textilní.
24. Kyselina dusičná je bezbarvá kapalina, rovněž velmi významná pro své široké použití v různých průmyslových odvětvích. Významné jsou její oxidační vlastnosti. Používá se především v chemickém průmyslu při výrobě dalších anorganických sloučenin.Velký význam mají její soli-dusičnany, které se ve velké míře používají například při výrobě výbušnin (dusičnan amonný) nebo hnojiv (dusičnan sodný).
25. Prostředky na ochranu a podporu růstu rostlin zahrnují velké množství výrobků, jejichž cílem je chránit plodiny proti všem formám poškození, které může být způsobeno plevelem, hmyzem nebo nemocemi, a rovněž výrobky podporující či regulující růst rostlin, které jsou svým užitím zaměřeny k řešení různých problémů ochrany rostlin. Člení se na několik základních skupin, z nichž nejvýznamnější jsou herbicidy (výrobky pro likvidaci nežádoucích plevelů), fungicidy (výrobky k potlačení růstu plísní a hub), insekticidy (výrobky k likvidaci hmyzu), zoocidy (výrobky k likvidaci škůdců), morforegulátory (výrobky k regulaci růstu) a mořidla (pro ošetření zemědělských produktů).
26. V případě výše uvedených oblastí, kde působí oba spojující se soutěžitelé, je nutno uvést, že k horizontálnímu propojení jejich vzájemných činností již došlo před realizací spojení, a to v důsledku společné kontroly vykonávané nad společností AGROBOHEMIE společnostmi DEZA a UNIPETROL. V důsledku spojení tak nedochází v uvedených oblastech k posílení postavení spojujících se soutěžitelů, tj. skupiny AGROFERT, v jejímž rámci společnost DEZA působí, a skupiny AGROBOHEMIE, naopak spojením dochází ke snížení tržních podílů ve výrobkových oblastech, na nichž před uskutečněním spojení působila skupina UNIPETROL (např. čpavek a močovina).
27. V případě předmětného spojení je nutno doplnit, že kromě výše uvedených produktových oblastí působí nabývaná skupina AGROBOHEMIE samostatně i v dalších oblastech, a to v oblasti výroby pigmentů pro nátěrové hmoty a barvení materiálů, opticky zjasňujících přípravků, oxycelulózy, průmyslových trhavin, podlahových krytin, izolačních, technických a speciálních fólií, výrobků z plastů, techtilií, syntetických usní a koženky, nicméně protože v důsledku spojení nedochází ke změně situace v uvedených oblastech, Úřad se dále těmito oblastmi nezabýval.
28. V rámci posouzení předmětného spojení se Úřad rovněž zabýval i otázkou vzájemných vertikálních výrobkových vazeb spojujících se soutěžitelů a rovněž vazeb na ostatní průmyslové podniky působící v oblasti chemické výroby, např. skupinu UNIPETROL či společnost Spolana a.s. Vertikální integrace mezi spojujícími se soutěžiteli a dalšími chemickými výrobci a zpracovateli se dotýká zejména následujících produktů: močovina a čpavek (Unipetrol RPA [2] dodává tyto produkty prostřednictvím společnosti Agrobohemie do společností Lovochemie a Synthesia jako meziprodukt pro výrobu dalších chemických výrobků), síran amonný (společnost Spolana a.s. dodává do společností Lovochemie a Synthesia), kyselina sírová (společnost Spolana a.s. dodává do společností Lovochemie), hydroxid sodný (Spolana a.s. dodává do společností Lovochemie, Synthesie, PRECHEZA), dusíkatá hnojiva, vícesložková hnojiva a přípravky na ochranu rostlin (společnost Lovochemie tyto z větší části dodává na trh prostřednictvím skupiny AGROFERT HOLDING). V případě petrochemického a chemického průmyslu je možno konstatovat, že tato provázanost je charakteristická a že vertikální vazby existovaly i mezi skupinami spojujících se soutěžitelů, tyto vazby v důsledku navrhovaného spojení zůstanou zachovány, a nedochází tak v jejich důsledku k dopadům na hospodářskou soutěž.
29. Úřad se zabýval problematikou vymezení jednotlivých relevantních trhu ve spojením dotčených oblastech v rámci rozhodnutí č.j. S 39/02-3135/02 AGROFERT/ UNIPETROL , kde Úřad s ohledem na skutečnost, že došlo ke vzniku horizontálního a vertikálního propojení mezi spojujícími se soutěžiteli, přistoupil k vymezení jednotlivých věcné relevantních trhů, a to trhu jednosložkových dusikatých hnojiv, trhu vícesložkových hnojiv, trhu prostředků na ochranu rostlin, trhu čpavku, trhu močoviny, trhu kyseliny sírové, trhu kyseliny dusičné, trhu benzenu a trhu toluenu. S ohledem na skutečnost, že v tomto případě nedochází ke změně či vzniku horizontálních či vertikálních vazeb mezi spojujícími se soutěžiteli, nebylo v tomto rozhodnutí nezbytné jednotlivé věcně relevantní trhy s konečnou platností vymezit.
30. Z geografického hlediska lze považovat podmínky pro provozování uvedených činností za dostatečně homogenní minimálně na celém území České republiky, nicméně rovněž v případě geografického relevantního trhu lze otázku jeho přesného vymezení, zda vymezit jako geografický trh území České republiky či trh širší, ponechat z obdobných důvodů otevřenou.
31. V případě dodávek čpavku působí na trhu ze spojujících se subjektů jak společnost AGROBOHEMIE, tak i skupina AGROFERT. Společnost AGROBOHEMIE jednak z větší části spotřebovává čpavek [3] při výrobě chemických produktů v rámci skupiny AGROBOHEMIE, a to především při výrobě průmyslových hnojiv, agrochemikálií či výbušnin (společnostmi Synthesia a Lovochemie) a zbylý podíl je dodáván společností AGROBOHEMIE na trh konečným spotřebitelům. V případě skupiny AGROFERT je čpavek dodáván na území České republiky prostřednictvím dovozů ze strany dceřiných společností Duslo a SKW. Podíl dodávek skupiny AGROBOHEMIE je cca ve výši [... obchodní tajemství ...] %, podíl skupiny AGROFERT je ve výši cca [... obchodní tajemství ...] %. Nejvýznamnějším soutěžitelem na území České republiky je společnost Unipetrol RPA, která je jednak jediným výrobcem čpavku v České republice a rovněž je i jeho významných dovozcem. Společnost Unipetrol RPA část vyrobeného objemu čpavku zpracovává v rámci vlastní chemické výroby a zbylý objem prodává na českém trhu, a to např. společnostem AGROFERT a AGROBOHEMIE (které ho jak zpracovávají, tak i dále prodávají na trhu v České republice), nebo ho vyváží do zahraničí.
32. V případě močoviny je situace obdobná. Močovina je jednak zpracovávána při výrobě průmyslových hnojiv, agrochemikálií a plastických hmot v rámci skupin AGROFERT a AGROBOHEMIE a jednak dodávána ze strany spojujících se soutěžitelů společnostem typu ZZN (zemědělské zásobování a nákup) či ACHP (agrochemické podniky), které se mimo jiné zabývají obchodováním s potřebami pro zemědělskou prvovýrobu (průmyslová hnojiva, pesticidy, mořidla) a poskytováním služeb pro zemědělce. Podíl dodávek skupiny AGROBOHEMIE je cca ve výši [... obchodní tajemství ...] %, podíl skupiny AGROFERT je ve výši cca [... obchodní tajemství ...] %. Jediným výrobcem na území České republiky je společnost Unipetrol RPA, s ohledem na skutečnost, že surovinou pro její výrobu je právě čpavek. Společnost Unipetrol RPA je rovněž důležitým dodavatelem močoviny pro společnosti AGROFERT a AGROBOHEMIE, které ji zpracovávají či dále prodávají na trhu v České republice. Významnou část spotřeby tvoří také dovozy ze Slovenska, Ukrajiny, Maďarska, Ruska a SRN. Na těchto dovozech se rovněž podílí ze strany skupiny AGROFERT společnosti Duslo a SKW.
33. Výrobou průmyslových hnojiv se ze spojovaných soutěžitelů zabývá především společnost Lovochemie (vyrábí jak jednosložková dusíkatá, tak vícesložková hnojiva), kromě výroby se zabývají spojující se soutěžitelé, především společnosti skupiny AGROFERT, i prodejem průmyslových hnojiv vyráběných na území České republiky (např. společností Lovochemie) nebo dovezených ze zahraničí (např. od společností Duslo a SKW). V případě spojujících se soutěžitelů má společnost Lovochemie podíl na dodávkách dusíkatých hnojiv na území České republiky přímo [... obchodní tajemství ...] % a nepřímo prostřednictvím skupiny AGROFERT cca [... obchodní tajemství ...] % a dodávky skupiny AGROFERT (mimo společnost Lovochemie) jsou ve výši cca [... obchodní tajemství ...] %, celkově tedy cca [... obchodní tajemství ...] %. Mezi další významné výrobce průmyslových dusikatých hnojiv patří společnost Spolana a.s. (cca [... obchodní tajemství ...] % podíl) a celá řada dalších menších dodavatelů. V oblasti vícesložkových hnojiv je situace obdobná, Lovochemie zaujímá podíl na dodávkách těchto hnojiv na území České republiky přímo [... obchodní tajemství ...] % a nepřímo prostřednictvím skupiny AGROFERT cca [... obchodní tajemství ...] % a dodávky skupiny AGROFERT (mimo společnost Lovochemie) jsou ve výši cca [... obchodní tajemství ...] %, celkově tedy cca [... obchodní tajemství ...] %. Mezi další významné výrobce průmyslových dusikatých hnojiv patří celá řada dalších dodavatelů např. společnosti AGROLINZ České Budějovice, spol. s r.o., YARA Agri Czech Republic, s.r.o., HOKR, spol. s r.o. Agropol Chem, s.r.o., AGRO CS a.s. Na trhu s hnojivy rovněž neexistují podstatné překážky pro vstup potenciálních soutěžitelů.
34. Dalším produktem je kyselina sírová, která je určena k další výrobě širokého okruhu produktů. Producenty kyseliny sírové na území České republiky patřící do spojujících se skupin jsou společnosti PRECHEZA, Synthesia a Deza. Všechny tyto společnosti uskutečňují také prodej kyseliny sírové, a to jak v rámci skupin spojujících se soutěžitelů, tak mimo tyto skupiny. Rovněž na trhu kyseliny sírové nejsou žádné překážky dovozu, jediným omezujícím faktorem je nutnost získání licence od Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. I tento trh je tedy trhem otevřeným s převažujícím vlivem dovozů, a to zejména z Polska. V případě skupiny AGROBOHEMIE podíl na objemu dodávek nepřesahuje [... obchodní tajemství ...] % a skupiny AGROFERT není tento podíl vyšší než [... obchodní tajemství ...] %. Nejvýznamnějším dodavatelem je společnost Spolana a.s. s podílem cca [... obchodní tajemství ...] %.
35. Kyselina dusičná je produktem, který je následně využíván pro další zpracování v chemickém průmyslu. Nejvýznamnější výrobci na území České republiky jsou společnosti Lovochemie a Synthesia, nicméně téměř celý jejich vyrobený objem je následně využíván k další chemické výrobě v rámci skupiny AGROBOHEMIE a dodávky mimo skupinu AGROBOHEMIE jsou minimální (cca [... obchodní tajemství ...] %). Část spotřeby kyseliny dusičné rovněž pochází z dovozů (cca [... obchodní tajemství ...] % celkové spotřeby v České republice), na kterých se podílí rovněž skupina AGROFERT prostřednictvím společností Duslo a SKW.
36. V případě prostředků na ochranu rostlin lze konstatovat, že jejich převážná většina pochází z dovozů, které realizují převážně silné zahraničí skupiny, jako jsou Syngenta, Bayer, Aventis, Dow AgroScience, BASF, DuPont. Na českém trhu skupina AGROFERT působí rovněž jako jejich prodejce, a to jak prostředků na ochranu rostlin vyprodukovaných společností Synthesia, tak také produktů výše zmíněných zahraničních skupin a rovněž dovážených produktů společnosti Duslo. Podíl dodávek skupiny AGROFERT pro konečné spotřebitele je přibližně [... obchodní tajemství ...] %, přičemž podíl umístněný na trh společností AGROBOHEMIE je nižší než [... obchodní tajemství ...] %. Jak již bylo zmíněno, na trhu prostředků na ochranu rostlin jsou spojující se soutěžitelé vystaveni silné konkurenci ze strany zahraničních skupin, které na rozdíl od skupiny AGROFERT na prodej agrochemikálií zaměřují většinu svých aktivit.
37. Po zhodnocení výše uvedených skutečností, zejména vzhledem ke skutečnosti, že v důsledku předmětného spojení, které představuje změnu kvality kontroly z kontroly výlučné na kontrolu společnou, dojde ke snížení podílů v oblastech čpavku a močoviny, dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že nezvýší tržní sílu spojujících se soutěžitelů natolik, aby vedla ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich na vymezených relevantních trzích ani na vertikálně propojených trzích.
38. Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává.
Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda
ředitel Sekce hospodářské soutěžeRozhodnutí obdrží:
JUDr. Miroslava Rybová
AGROFERT HOLDING, a.s.
Pyšelská 2327/2
149 00 Praha 4

[1] Viz rozhodnutí Evropské Komise M.390- AKZO/NOBEL INDUSTRIER
[2] Jako nástupnická organizace společnosti Chemopetrol, a.s.
[3] Dodaný ze strany společností Unipetrol RPA