UOHS S315/2008
Rozhodnutí: S315/2008/KS-25245/2008/840 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Obchodní dům.cz, a.s./KASA.cz s.r.o.
Účastníci KASA,cz s.r.o. Obchodní dům.cz, a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2008
Datum nabytí právní moci 15. 12. 2008
Dokumenty dokument ke stažení 138 KB


Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 15.12.2008
S 315/2008/KS-25245/2008/840 V Brně dne 15. prosince 2008
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 315/2008, zahájeném dne 6. listopadu 2008 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu účastníka řízení, jímž je společnost Obchodní dům.cz, a.s., se sídlem Mladá Boleslav, Šafaříkova 277, IČ: 26430240, ve správním řízení zastoupená JUDr. Vladimírem Bulinským, advokátem, se sídlem Brno, tř. Kpt. Jaroše 13, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů Obchodní dům.cz, a.s., se sídlem Mladá Boleslav, Šafaříkova 277, IČ: 26430240, a KASA.cz s.r.o., se sídlem Praha 9, Čakovice, Kostelecká 879/59, IČ: 26772884, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o převodu obchodního podílu uzavřené dne 15. října 2008 mezi společností Obchodní dům.cz, a.s., jako nabyvatelem, a společností Arca Capital Bohemia, a.s., se sídlem Praha 1, Ovocný trh 8, IČ: 27110265, jako převodcem, a Smlouvy o převodu obchodního podílu uzavřené dne 1. října 2008 mezi společností Obchodní dům.cz, a.s., jako nabyvatelem, a Ing. P. K., M. K. a J. D., jako převodci, v jejichž důsledku nabude společnost Obchodní dům.cz, a.s. 87,2% obchodní podíl na společnosti KASA.cz s.r.o., a tím i získá možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
povoluje.
Odůvodnění:
1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále též Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listin zakládajících spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
2. Skutečnost, že se Úřad spojením soutěžitelů zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 47/2008 ze dne 19. 11. 2008. V reakci na zveřejnění připravovaného spojení soutěžitelů v Obchodním věstníku obdržel Úřad námitku společnosti Internet Mall, a.s. k tomuto spojení.
I. Notifikační podmínky
3. K předmětnému spojení soutěžitelů má dojít na základě Smlouvy o převodu obchodního podílu, která byla uzavřena dne 15. října 2008 mezi společností Obchodní dům.cz, a.s., se sídlem Mladá Boleslav, Šafaříkova 277 (dále jen Obchodní dům.cz nebo navrhovatel ), jako nabyvatelem, a společností Arca Capital Bohemia, a.s., se sídlem Praha 1, Ovocný trh 8, IČ: 27110265, jako převodcem, a Smlouvy o převodu obchodního podílu, která byla uzavřena dne 1. října 2008 mezi společností Obchodní dům.cz, a.s., jako nabyvatelem, a Ing. P. K., M. K. a J. D., jako převodci.
4. V důsledku výše uvedených, vzájemně souvisejících smluv nabude společnost Obchodní dům.cz, a.s. 87,2% obchodní podíl na společnosti KASA.cz s.r.o., se sídlem Praha 9, Čakovice, Kostelecká 879/59, IČ: 26772884 (dále jen KASA.cz ), čímž získá možnost tuto společnost výlučně kontrolovat. Předmětná transakce tak představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
5. V dalším kroku se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení soutěžitelů splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva spojující se soutěžitelé dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je podmínka dle § 13 písm. a) zákona splněna, a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
6. Společnost Obchodní dům.cz působí na území České republiky prostřednictvím svých dceřiných společností K.D. Marketing s.r.o. a PROFIS MB s.r.o. v oblasti maloobchodního prodeje spotřebního zboží prostřednictvím internetu. Sortiment prodávaný uvedenými společnostmi zahrnuje elektrospotřebiče (domácí spotřebiče), spotřební elektroniku včetně zábavní elektroniky, počítačovou techniku, foto přístroje a hobby zboží. V oblasti maloobchodního prodeje spotřebního zboží jsou v České republice činné i další subjekty podnikatelské skupiny, do níž navrhovatel patří (dále také společně jen skupina HP TRONIC ).
7. V čele skupiny HP TRONIC stojí společnost HP Invest a.s. kontrolující prostřednictvím společnosti HP Tronic-prodejny elektro a.s. společnost HP TRONIC Zlín, spol. s r.o., která přímo kontroluje navrhovatele. Skupina HP TRONIC působí v České republice v oblasti maloobchodního prodeje spotřebního zboží prostřednictvím internetu rovněž prostřednictvím společnosti EURONICS ČR a.s.
8. Skupina HP TRONIC [1] se na území České republiky dále zabývá velkoobchodním prodejem elektrospotřebičů, spotřební elektroniky včetně zábavní elektroniky, počítačové techniky, foto přístrojů a hobby zboží.
9. Nabývaná společnost KASA.cz je na území České republiky činná v oblasti maloobchodního internetového prodeje elektrospotřebičů, spotřební elektroniky včetně zábavní elektroniky, počítačové techniky, foto přístrojů, hobby zboží, sportovních a outdoorových potřeb, parfémů, hodinek, nábytku, hraček a auto-moto doplňků.
10. Společnost KASA.cz v uvedené oblasti působí také na území Slovenska, SRN, Polska a Maďarska. III. Dopady spojení
11. Za účelem zjištění, zda předmětné spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména v důsledku vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
12. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky vykonává soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi soutěžitele získávajícího možnost kontroly.
13. Jak je patrné z výše uvedeného popisu podnikatelských aktivit, vyvíjejí oba spojující se soutěžitelé hospodářskou činnost v oblasti maloobchodního prodeje spotřebního zboží prostřednictvím internetu. Kromě toho skupina HP TRONIC, do níž náleží navrhovatel, je činná v oblasti velkoobchodního prodeje spotřebního zboží.
14. Mezi oblastmi velkoobchodního prodeje spotřebního zboží a maloobchodního prodeje spotřebního zboží prostřednictvím internetu existuje vztah vertikální návaznosti, když soutěžitelé působící na úrovni velkoobchodu ( upstream market ) dodávají spotřební zboží maloobchodním prodejcům, kteří ho následně prodávají konečným zákazníkům ( downstream market ).
15. Při posouzení dopadů předmětného spojení soutěžitelů na hospodářskou soutěž bylo tedy třeba hodnotit jednak následky plynoucí z horizontálního překrytí aktivit spojujících se soutěžitelů v oblasti maloobchodního prodeje spotřebního zboží prostřednictvím internetu, jednak následky vyplývající z popsané vertikální vazby.
16. V oblasti maloobchodního prodeje spotřebního zboží prostřednictvím internetu jsou oba spojující se soutěžitelé, tedy skupina HP TRONIC jako soutěžitel nabývající možnost výlučné kontroly a společnost KASA.cz jako soutěžitel, nad nímž má v důsledku posuzovaného spojení dojít k nabytí výlučné kontroly, činní v segmentech (i) elektrospotřebičů (domácích spotřebičů), (ii) spotřební elektroniky včetně zábavní elektroniky, (iii) počítačové techniky, (iv) foto přístrojů a (v) hobby zboží. Naopak v segmentech (i) sportovních a outdoorových potřeb, (ii) parfémů, (iii) hodinek, (iv) nábytku, (v) hraček a (vi) auto-moto doplňků působí pouze nabývaná společnost KASA.cz.
17. Při vymezení věcného relevantního trhu pro oblast maloobchodního prodeje spotřebního zboží prostřednictvím internetu přihlíží Úřad ve své rozhodovací praxi [2] k následujícím skutečnostem.
18. Zaprvé, lze rozlišovat z pohledu účelu, k němuž jsou jednotlivé produkty tvořící skupinu spotřebního zboží konečnými zákazníky používány, přičemž jako vhodné se pro posouzení dopadů navrhovaného spojení soutěžitelů jeví členění na výše uvedené kategorie.
19. Zadruhé, při hodnocení zastupitelnosti maloobchodního internetového prodeje s jinými způsoby maloobchodního prodeje (zejména pak s prodejem v tzv. kamenných obchodech), existují jak faktory svědčící ve prospěch zahrnutí jednotlivých způsobů maloobchodního prodeje do jednoho věcného relevantního trhu (za takovou skutečnost lze považovat například u některých provozovatelů internetového obchodu existující prodejní místo, ve kterém lze zboží odebrat přímo, bez nutnosti předchozí objednávky), tak faktory nasvědčující tomu, že mezi internetovým maloobchodním prodejem a prodejem prostřednictvím kamenných obchodů je zapotřebí z pohledu věcného rozlišovat (například dosažitelnost zboží nabízeného prostřednictvím internetu bez nutnosti fyzické přítomnosti v obchodě).
20. Při zkoumání, zda se soutěž v oblasti maloobchodního prodeje spotřebního zboží prostřednictvím internetu odehrává za dostatečně homogenních soutěžních podmínek na území, které je tvořeno celou Českou republikou, či na širším způsobem vymezeném území, učinil Úřad ve shodě se svou dosavadní praxí tato zjištění. Proti vymezení geografického relevantního trhu územím širším než Česká republika mohou svědčit například problémy spojené s případným uplatněním práv z odpovědnosti za vady zboží v situaci, kdy zákazník bydlí či má sídlo na území jiného státu, než ve kterém došlo k uskutečnění nákupu. Na podporu možného vymezení geografického relevantního trhu územím České republiky lze dále uvést zjištění, že české internetové obchody dodávají velice malou část svých celkových prodejů zboží zákazníkům mimo území České republiky. Při zkoumání, zda k soutěži v oblasti maloobchodního prodeje spotřebního zboží prostřednictvím internetu dochází za dostatečně homogenních soutěžní podmínek na území užším než Česká republika, přihlédl Úřad ke zjištění, že předmětné produkty jsou nabízeny za obdobných podmínek po celém území České republiky.
21. S ohledem na skutečnost, že i při nejužší definici věcného a geografického relevantního trhu pro oblast maloobchodního prodeje spotřebního zboží prostřednictvím internetu nepovede předmětné spojení soutěžitelů k narušení hospodářské soutěže, mohla být otázka věcného a geografického vymezení relevantního trhu pro účely daného správního řízení ponechána otevřená.
22. V oblasti velkoobchodního prodeje spotřebního zboží je ze spojujících se soutěžitelů činná pouze skupina HP TRONIC, a to v segmentech (i) elektrospotřebičů, (ii) spotřební elektroniky včetně zábavní elektroniky, (iii) počítačové techniky, (iv) foto přístrojů a (v) hobby zboží.
23. Při vymezení věcného relevantního trhu pro oblast velkoobchodního prodeje spotřebního zboží by bylo možné považovat za klíčové hledisko účel, ke kterému jsou jednotlivé produkty konečnými zákazníky používány. Toto pojetí by pak mohlo vést k vymezení věcných relevantních trhů v členění podle jednotlivých, výše uvedených kategorií spotřebního zboží.
24. Geografický relevantní trh pro oblast velkoobchodního prodeje spotřebního zboží může být podle zjištění Úřadu tvořen celým územím České republiky, neboť soutěž se v rámci tohoto území odehrává za dostatečně homogenních soutěžní podmínek a předmětné produkty jsou dodávány po celém tomto území.
25. Rovněž v případě oblasti velkoobchodního prodeje spotřebního zboží mohla být otázka věcného i geografického vymezení relevantního trhu pro účely daného správního řízení ponechána otevřená, protože posuzované spojení nevzbuzuje obavy z narušení hospodářské soutěže při žádném z možných relevantního trhu.
26. Po uskutečnění předmětného spojení soutěžitelů nepřesáhne tržní podíl spojením vzniklého soutěžitele na území České republiky v žádném ze segmentů trhu maloobchodního prodeje spotřebního zboží prostřednictvím internetu, v nichž působí oba spojující se soutěžitelé, hranici [ obchodní tajemství ] %. Dále spojením vzniklý subjekt rozšíří své aktivity o segmenty (i) sportovních a outdoorových potřeb, (ii) parfémů, (iii) hodinek, (iv) nábytku, (v) hraček a (vi) auto-moto doplňků, v nichž nabývaná společnost KASA.cz. dosahuje tržních podílů pod hranicí [ obchodní tajemství ] %.
27. Pro soutěžní prostředí v oblasti maloobchodního prodeje spotřebního zboží prostřednictvím internetu v České republice je příznačná přítomnost řady konkurenčních soutěžitelů, z nichž lze jmenovat například společnosti Internet Mall, a.s., DATART INTERNATIONAL, a.s., Electro World s.r.o. či Vltava Stores, a.s.
28. V oblasti velkoobchodního prodeje spotřebního zboží na území České republiky dosahuje skupina HP TRONIC v segmentu elektrospotřebičů tržního podílu na hranici [ obchodní tajemství ] %, v segmentu spotřební elektroniky včetně zábavní elektroniky tržního podílu [ obchodní tajemství ] %, v segmentu počítačové techniky tržního podílu [ obchodní tajemství ] %, v segmentu foto přístrojů tržního podílu [ obchodní tajemství ] % a v segmentu hobby zboží tržní podíl méně než [ obchodní tajemství ] %.
29. Mezi konkurenční soutěžitele na úrovni velkoobchodního prodeje spotřebního zboží náleží například společnosti SWS a.s., Dospiva elektro s.r.o. či FAST ČR, a.s.
30. Při hodnocení dopadů předmětného spojení soutěžitelů vyplývajících ze skutečnosti, že spojením vzniklý subjekt bude působit ve dvou na sebe vertikálně navazujících oblastech, tedy oblasti velkoobchodního prodeje spotřebního zboží ( upstream market ) a oblasti maloobchodního prodeje spotřebního zboží prostřednictvím internetu ( downstream market ), vzal Úřad v úvahu následující skutečnosti.
31. K narušení či omezení účinné soutěže v důsledku existence vertikální vazby by mohlo dojít především tehdy, pokud by spojením vzniklý subjekt byl schopen omezit či vyloučit [3] své konkurenty ve vertikálně navazující oblasti maloobchodního prodeje spotřebního zboží prostřednictvím internetu v přístupu k dodávkám tohoto zboží ze strany velkoobchodních prodejců zboží. K tomu však, aby spojením vzniklý subjekt tuto schopnost v důsledku spojení získal, se zejména vyžaduje, aby disponoval významnou tržní silou ve vertikálně předcházející oblasti (tj. oblasti velkoobchodního prodeje spotřebního zboží). V situaci, kdy podle Úřadem učiněných zjištěných dosahuje spojením vzniklý subjekt tržních podílů, jež se v jednotlivých produktových segmentech oblasti velkoobchodního prodeje spotřebního zboží pohybují maximálně na úrovni [ obchodní tajemství ] %, přičemž existuje řada alternativních velkoobchodních prodejců spotřebního zboží, je však nezbytné dojít k závěru, že po uskutečnění spojení nebude spojením vzniklý subjekt disponovat schopností omezit či vyloučit své konkurenty ve vertikálně předcházející oblasti maloobchodního prodeje spotřebního zboží prostřednictvím internetu v přístupu k dodávkám tohoto zboží. Lze tak uzavřít, že posuzované spojení soutěžitelů nepovede k narušení hospodářské soutěže v oblasti maloobchodního prodeje spotřebního zboží prostřednictvím internetu.
32. Nelze tedy přisvědčit námitce společnosti Internet Mall, a.s., jejíž podstatou je právě obava z ohrožení účinné soutěže na trhu maloobchodního prodeje předmětného zboží. Lze rovněž tak vyvrátit obavu společnosti Internet Mall, a.s., že dojde k vytlačování ostatních velkoobchodníků z trhu v důsledku toho, že nabývaná společnost KASA.cz bude po spojení odebírat spotřební zboží pouze od skupiny HP TRONIC, neboť konkurenční velkoobchodníci budou mít možnost dodávat své spotřební zboží kterémukoli z řady konkurenčních soutěžitelů činných v oblasti maloobchodního prodeje spotřebního zboží.
33. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojujících se soutěžitelů natolik, aby mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v posuzovaných oblastech.
34. Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
35. Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda, Ph.D.
místopředseda
pověřený řízením Sekce hospodářské soutěže
PM: 15.12. 2008
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Vladimír Bulinský, advokát
AK Bulinský, Mach & Vávra
tř. Kpt. Jaroše 13
602 00 Brno

[1] Prostřednictvím společnosti HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.
[2] Viz rozhodnutí Úřadu S 74/08 Arca Capital Bohemia/KASA.
[3] Například tím, že těmto konkurentům zvýší ceny dodávaného zboží nebo omezí objem dodávek tohoto zboží.