UOHS S314/2006
Rozhodnutí: S 314/06-20309/06/620 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů pana Ing. Petra Otavy, CSc. a spol. AL INVEST Břidličná, a.s.
Účastníci AL INVEST Břidličná, a.s. Otava Petr
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2006
Datum nabytí právní moci 27. 11. 2006
Dokumenty dokument ke stažení 98 KB


S 314/06-20309/06/620 V Brně dne 23. listopadu 2006
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 314/06, zahájeném dne 20. října 2006 podle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, jímž je pan Ing. Petr Otava, CSc., bytem Bukovanského 1342/11, Ostrava-Slezská Ostrava, ve správním řízení zastoupený JUDr. Rostislavem Dolečkem, advokátem, se sídlem Seifertova 9, Praha 3, na základě plné moci ze dne 21. září 2006, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
rozhodnutí :
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o převodu cenných papírů, uzavřené dne 22. září 2006 mezi panem Ing. Petrem Otavou, CSc., bytem Bukovanského 1342/11, Ostrava-Slezská Ostrava, jako kupujícím, a společností SI Corporate Finance, a.s., se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha 1, Nové Město, IČ: 25706071, jako prodávajícím, v jejímž důsledku nabude pan Ing. Peter Otava, CSc., bytem Bukovanského 1342/11, Ostrava-Slezská Ostrava, akcie představující 60% podíl na základním kapitálu společnosti AL INVEST Břidličná, a.s., se sídlem Bruntálská 167, Břidličná, okres Bruntál, IČ: 27376184, a tím získá i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
povoluje.
Odůvodnění:
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále také jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
Skutečnost, že se Úřad spojením soutěžitelů zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 44/2006 ze dne 1. listopadu 2006. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Notifikační podmínky
K posuzované transakci má dojít na základě Smlouvy o převodu cenných papírů, která byla uzavřena dne 22. září 2006 mezi panem Ing. Petrem Otavou, CSc., bytem Bukovanského 1342/11, Ostrava-Slezská Ostrava (dále také jen "navrhovatel"), jako kupujícím, a společností SI Corporate Finance, a.s., se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha 1, Nové Město, IČ: 25706071 (dále jen "SICF"), jako prodávajícím. V době před posuzovanou transakcí vlastní společnost SICF akcie představují 100% podíl na základním kapitálu společnosti AL INVEST Břidličná, a.s., se sídlem Bruntálská 167, Břidličná, okres Bruntál, IČ: 27376184 (dále jen "AL INVEST").
Na základě uvedené Smlouvy o převodu cenných papírů nabude navrhovatel akcie představující 60% podíl na základním kapitálu společnosti AL INVEST. Podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona se za spojení soutěžitelů považuje mimo jiné situace, kdy jeden nebo více podnikatelů získá nabytím účastnických cenných papírů, a to mimo jiné akcií, možnost kontrolovat jiného soutěžitele. Vzhledem ke skutečnosti, že nabytí majoritního 60% akciového podílu ve společnosti AL INVEST umožní navrhovateli samostatně vykonávat rozhodující vliv na činnost společnosti AL INVEST, tedy tuto společnost výlučně kontrolovat 1 , představuje předmětná transakce spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
Dále se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení soutěžitelů splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že čistý obrat spojujících se soutěžitelů 2 dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva spojující se soutěžitelé dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je podmínka podle ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna, a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Pan Ing. Petr Otava, CSc. , bytem Bukovanského 1342/11, Ostrava-Slezská Ostrava, je podnikatelem, k jehož předmětu podnikání náleží mimo jiné zprostředkování prací a služeb, konzultace a poradenství, včetně poradenství finančního, organizačního, ekonomického a podnikatelského 3 , který je jediným akcionářem společnosti MTX CZ, a.s., se sídlem Štěpánská 621/34, Praha 1, IČ: 27441261 (dále jen "MTX"), která nevyvíjí žádnou podnikatelskou činnost a vystupuje jako holdingová společnost zprostředkující kontrolu nad společností METALIMEX a.s., se sídlem Štěpánská 621/34, Praha 1, IČ: 00000931 (dále jen "METALIMEX") 4 . Společnost METALIMEX se na území České republiky zabývá obchodováním s železnou rudou, feroslitinami, ocelovými produkty, barevnými kovy a polotovary z nich vyrobenými, přičemž tyto suroviny a produkty nevyrábí. V rámci svých podnikatelských aktivit dodává společnost METALIMEX na trh České republiky zejména surový (primární) hliník v ingotech, v menší míře potom hliníkové šroty a pomocné kovy a jejich slitiny. Společnost METALIMEX je jediným akcionářem společnosti Coal Mill a.s., se sídlem Dětmarovice 1247, IČ: 27779726, která dosud žádnou obchodní činnost nevyvíjí.
Společnost AL INVEST , nad níž má navrhovatel v důsledku předmětného spojení získat možnost výlučné kontroly, působí na území České republiky v oblasti zpracování hliníku a hliníkových slitin, výroby hliníkových plechů, fólií a obalových materiálů 5 . Společnost AL INVEST je vlastníkem 100% podílu ve společnosti KOVOHUTE POLAND Sp. z o. o., se sídlem ve Vratislavi, Polsko (dále jen" KOVOHUTE POLAND"), jež zejména prodává hliníkové plechy, okrajově se pak zabývá velkoobchodem s kovy a železnými rudami a s výrobky z dalších kovů 6 . Společnost KOVOHUTE POLAND je výhradním prodejcem válcovaných hliníkových polotovarů společnosti AL INVEST na trhu na území Polska.
Dopady spojení
Úřad v rámci posuzování spojení soutěžitelů hodnotí jeho dopady na dotčené relevantní trhy 7 . Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky vykonává soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi soutěžitele získávajícího možnost kontroly, případně těmto činnostem vertikálně předcházejí nebo na tyto činnosti vertikálně navazují.
Jak je patrné z výše uvedeného výčtu podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů, působí společnost AL INVEST na území České republiky v oblasti zpracování hliníku, přičemž vyrábí a dodává na trh České republiky (i) válcované hliníkové materiály a (ii) flexibilní obalové materiály, a to hliníkové i nehliníkové. V žádné z těchto oblastí se činnosti společnosti AL INVEST horizontálně nepřekrývají s činnostmi subjektů kontrolovaných navrhovatelem. Z Úřadem zjištěných podkladů dále vyplývá, že společnost METALIMEX, nepřímo kontrolovaná navrhovatelem, dodává (a to jako obchodník, nikoli jako výrobce) na území České republiky zejména primární hliník 8 , kterého se mimo jiné využívá jako suroviny k výrobě válcovaných hliníkových materiálů. Okrajově pak společnost METALIMEX obchoduje na území České republiky s hliníkovým šrotem a pomocnými kovy a jejich slitinami 9 . Je tedy zřejmé, že mezi primárním hliníkem a válcovanými hliníkovými materiály existuje vztah vertikální návaznosti, kdy oblast primárního hliníku představuje tzv. předcházející trh ( upstream market ), zatímco oblast válcovaných hliníkových materiálů je tzv. trhem navazujícím ( downstream market ).
Přestože by bylo možné z pohledu věcného relevantní trhy vymezit jako (i) trh primárního hliníku, (ii) trh válcovaných hliníkových materiálů a (iii) trh flexibilních obalových materiálů, nebylo nezbytné pro účely předmětného správního řízení k tomuto vymezení přistoupit, neboť posuzované spojení soutěžitelů nevzbuzuje obavy z vážného narušení hospodářské soutěže 10 .
Z hlediska geografického bylo zjištěno, že hospodářská soutěž v oblasti primárního hliníku, oblasti válcovaných hliníkových materiálů a oblasti flexibilních obalových materiálů se za dostatečně homogenních soutěžních podmínek odehrává na území, které přesahuje území České republiky 11 . Protože posuzované spojení soutěžitelů nevzbuzuje obavy z vážného narušení hospodářské soutěže, bylo možné ponechat i geografické vymezení relevantního trhu pro účely předmětného správního řízení otevřené.
Z pohledu časového bylo zjištěno, že dodávky primárního hliníku, válcovaných hliníkových materiálů a flexibilních obalových materiálů jsou pravidelně se opakující.
V oblasti válcovaných hliníkových materiálů působí ze spojujících se soutěžitelů pouze nabývaná společnost AL INVEST, jejíž podíl v rámci území České republiky činí přibližně [ obchodní tajemství ] % a v případě širšího území, na němž se hospodářská soutěž s válcovanými hliníkovými materiály za dostatečně homogenních podmínek uskutečňuje, by jeho hodnota byla nižší.
V oblasti flexibilních obalových materiálů je ze spojujících se soutěžitelů činná pouze nabývaná společnost AL INVEST, jejíž podíl v rámci území České republiky činí přibližně [ obchodní tajemství ] % a v případě širšího území, na němž se hospodářská soutěž s flexibilními obalovými materiály za dostatečně homogenních podmínek uskutečňuje, by dosahoval nižší hodnoty.
Primární hliník dodává ze spojujících se soutěžitelů pouze společnost METALIMEX, přičemž v rámci území České republiky objem dodávek této suroviny představuje přibližně [ obchodní tajemství ]% podíl z celkového objemu těchto dodávek na trh. I zde platí, že v případě hodnocení postavení společnosti METALIMEX v rámci širšího území, na němž se hospodářská soutěž s primárním hliníkem za dostatečně homogenních podmínek uskutečňuje, by tento podíl byl nižší. Z podkladů, zjištěných Úřadem v průběhu předmětného správního řízení, vyplývá, že již před uskutečněním posuzovaného spojení soutěžitelů směřuje [ obchodní tajemství ]. Oproti tomu dodávky primárního hliníku, uskutečňované společností METALIMEX jiným odběratelským subjektům, jsou ve srovnání s objemem jejích dodávek primárního hliníku do společnosti AL INVEST [ obchodní tajemství ]. Tito jiní odběratelé pokrývají již v době před posuzovaným spojením soutěžitelů zbývající část své potřeby primárního hliníku od konkurenčních dodavatelů 12 a budou tak moci činit za nezměněných podmínek i po uskutečnění předmětného spojení soutěžitelů, přičemž jim bude rovněž nadále zachována možnost přístupu k dodávkám primárního hliníku ze společnosti METALIMEX. Na druhé straně pak bylo zjištěno, že společnost AL INVEST pokrývá [ obchodní tajemství ] primárního hliníku odběry od společnosti METALIMEX, posuzované spojení soutěžitelů pak na této situaci nic nezmění.
Spojující se soutěžitelé budou i po uskutečnění předmětného spojení čelit konkurenci ze strany řady významných, celosvětově v oblasti zpracování hliníku činných, subjektů. Někteří z těchto konkurentů působí na všech stupních vertikálního výrobního řetězce v předmětné oblasti 13 (jde o společnosti Alcan, Alcoa a Hydro Aluminium), jiní pak svou činností v oblasti zpracování hliníku pokrývají jen některé stupně tohoto řetězce (například společnosti Corus nebo Elval) a konečně kromě toho existuje řada soutěžitelů, kteří působí pouze na některém z popsaných stupňů vertikálního řetězce a nejsou tak vertikálně integrovaní (například subjekty vlastnící nezávislé bauxitové doly, subjekty vlastnící rafinerie oxidu hlinitého, výrobci primárního a sekundárního hliníku, producenti plochých válcovaných hliníkových výrobků, producenti hliníkových výlisků, výrobci strojírenských produktů, nebo výrobci obalů).
Po zhodnocení situace ve spojením dotčených oblastech, zejména pak vzhledem k přítomnosti řady významných konkurenčních soutěžitelů a rovněž tak skutečnosti, že [ obchodní tajemství ] dodávek primárního hliníku, jimiž společnost METALIMEX dosahuje svého podílu na celkových dodávkách primárního hliníku na území České republiky, je již před spojením realizována [ obchodní tajemství ], nezvýší posuzované spojení tržní sílu spojujících se soutěžitelů natolik, aby vedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich ve spojením dotčených oblastech, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 152 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Luděk Svoboda
ředitel
Sekce ochrany hospodářské soutěže I
PM: 27.11. 2006
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Rostislav Doleček, advokát
Seifertova 9
130 00 Praha 3
1 Viz definice pojmu kontrola v § 12 odst. 4 zákona.
2 Do obratu spojujících se soutěžitelů byl v souladu s § 14 odst. 2 zákona započten i obrat dosažený osobami, které budou spojující se soutěžitele kontrolovat po uskutečnění daného spojení, a osobami, které jsou spojujícími se soutěžiteli kontrolovány (§ 14 odst. 2 písm. b/ zákona), osobami, které kontroluje osoba, která bude spojující se soutěžitele kontrolovat po uskutečnění daného spojení (§ 14 odst. 2 písm. c/ zákona), a osobami, které jsou kontrolovány společně dvěma či více osobami uvedenými v písmenech a/ až c/ § 14 zákona (§ 14 odst. 2 písm. d/ zákona).
3 V době vydání tohoto rozhodnutí nevyvíjí žádnou podnikatelskou činnost.
4 Společnost MTX je vlastníkem akcií představujících 90% podíl na základním kapitálu společnosti METALIMEX.
5 A to hliníkových i nehliníkových.
6 Uvedené aktivity vyvíjí na území Polska.
7 Podle § 2 odst. 2 zákona je relevantním trhem trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
8 V podobě ingotů.
9 Vzhledem ke skutečnosti, že dodávkami hliníkového šrotu a pomocných kovů a jejich slitin na území České republiky dosahuje společnost METALIMEX podílu, který nepřesahuje 5 % z objemu celkových dodávek těchto komodit v České republice, Úřad se dále těmito produktovými kategoriemi při hodnocení dopadů předmětného spojení soutěžitelů na hospodářskou soutěž nezabýval.
10 Tento postup zvolila i Evropská komise například v případě spojení podniků VAW/Reynolds (M.1110), kdy spojující se podniky působily rovněž na trzích primárního hliníku, válcovaných hliníkových materiálů a flexibilních hliníkových materiálů.
11 Tento širší geografický rozměr trhů primárního hliníku, válcovaných hliníkových materiálů a flexibilních obalových materiálů je uznáván i v rozhodovací praxi Evropské komise-k tomu viz například rozhodnutí Evropské komise M.2702 ve věci spojení podniků Norsk Hydro a VAW.
12 Působících jak v rámci území České republiky, tak v zahraničí.
13 Tento vertikální řetězec začíná těžbou bauxitu a pokračuje přes rafinaci aluminy (oxidu hlinitého), výrobu suroviny (zejména primárního hliníku), výrobu hliníkových polotovarů až po produkci konečných hliníkových výrobků.