UOHS S313/2011
Rozhodnutí: S313/2011/KS-12527/2011/840/DVá Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Tuffieh Distressed Assets Fund / C.S. Cargo Holding N.V., Smart Factoring a.s., Logistics Park Nošovice a.s.
Účastníci Tuffieh Funds SICAV plc. C.S. Cargo Group N.V. Trifid Capital Limited Tuffieh Distressed Assets Fund Smart Factoring a.s. Logistics Park Nošovice a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2011
Datum nabytí právní moci 18. 8. 2011
Dokumenty dokument ke stažení 100 KB


č. j. ÚOHS-S313/2011/KS-12527/2011/840/DVá V Brně dne 17. 8. 2011
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S313/2011/KS, zahájeném dne 2. 8. 2011 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, jímž je investiční fond Tuffieh Distressed Assets Fund, se sídlem Maltská republika, Sliema, Gaiety Lane, Airways House, 6th Floor, ve správním řízení zastoupeného Dr. iur. Jiřím Němcem, LL.M., advokátem, se sídlem Praha 1, Klimentská 1207/10, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů Tuffieh Distressed Assets Fund, se sídlem Maltská republika, Sliema, Gaiety Lane, Airways House, 6th Floor, na straně jedné, a C.S. Cargo Holding N.V., se sídlem Nizozemské království, Amsterdam, Telestone 8, Naritaweg 165, Smart Factoring a.s., se sídlem Praha 4-Nusle, Hvězdova 1716/2b, IČ: 24730327, a Logistics Park Nošovice a.s., se sídlem Brno, Lidická 710/57, IČ: 28578651, na straně druhé, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě smluv o koupi akcií, jež budou uzavřeny mezi společností Tuffieh Funds SICAV plc., Maltská republika, Sliema, Gaiety Lane, Airways House, 6th Floor, vždy jako kupujícím, a společnostmi C.S. Cargo Group N.V., se sídlem Nizozemské království, Amsterdam, Telestone 8, Naritaweg 165, a Trifid Capital Limited, se sídlem Kyperská republika, Nikósie, Kleomenous 1, Akritas Tower Flat/Office 603, jako jednotlivými prodávajícími, v jejichž konečném důsledku investiční fond Tuffieh Distressed Assets Fund nabude akcie představující 85% podíl na základním kapitálu společnosti C.S. Cargo Holding N.V., akcie představující 85% podíl na základním kapitálu společnosti Smart Factoring a.s. a akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti Logistics Park Nošovice a.s., a tím i možnost jmenované společnosti výlučně kontrolovat, se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona
povoluje. odůvodnění:
1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), na základě dvou ve výroku specifikovaných smluv, v jejichž konečném důsledku nabude investiční fond Tuffieh Distressed Assets Fund (dále jen TDAF ), jehož jménem a na jehož účet jedná společnost Tuffieh Funds SICAV plc., se sídlem Maltská republika, Sliema, Gaiety Lane, Airways House, 6th Floor (dále jen Tuffieh ), akcie představující 85% podíl na základním kapitálu společnosti C.S. Cargo Holding N.V., se sídlem Nizozemské království, Amsterdam, Telestone 8, Naritaweg 165 (dále jen C.S. Cargo Holding ), akcie představující 85% podíl na základním kapitálu společnosti Smart Factoring a.s., se sídlem Praha 4-Nusle, Hvězdova 1716/2b, IČ: 24730327 (dále jen Smart Factoring ), a akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti Logistics Park Nošovice a.s., se sídlem Brno, Lidická 710/57, IČ: 28578651 (dále jen LPN ), a tím i možnost jmenované společnosti výlučně kontrolovat. Spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ).
2. Nabývané společnosti C.S. Cargo Holding, Smart Factoring a LPN jsou před uskutečněním předmětného spojení soutěžitelů součástí jednoho podnikatelského uskupení (viz níže), přičemž konečným cílem jednotlivých vzájemně souvisejících transakcí je nabytí výlučné kontroly nad jmenovanými společnostmi ze strany fondu TDAF, resp. společnosti Tuffieh. Z tohoto důvodu Úřad a rovněž spojující se soutěžitelé považují nabytí výlučné kontroly nad společnostmi C.S. Cargo Holding, Smart Factoring a LPN za jednu vzájemně související transakci a tedy spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 zákona.
3. Fond TDAF je samostatný investiční fond (sub-fond), jenž je společně s dalšími sub-fondy Tuffieh Private Equity Fund, Tuffieh Wealth Management Fund a Tuffieh Real Estate Fund kontrolován společností Tuffieh, maltskou společností, resp. investičním fondem, jež prostřednictvím výše uvedených sub-fondů působí v oblasti kolektivního investování (dále též jen skupina Tuffieh ). Skupina Tuffieh před uskutečněním předmětného spojení soutěžitelů kontroluje společnost EUC Holding a.s., jež prostřednictvím svých dceřiných společností, mj. EUROCLINICUM a.s. nebo Canadian Medical Care, Česká republika spol. s r.o., působí zejména v oblasti provozování zdravotnických zařízení. Společnost Tuffieh je kontrolována holdingovou společností Aarnio a.s., která je činná v oblasti pronájmu nemovitostí, obchodu a služeb v České republice. Společnost Aarnio a.s., je výlučně kontrolovaná jednou fyzickou osobou, jež dále nekontroluje žádného dalšího soutěžitele.
4. Společnost C.S. Cargo Holding je holdingová společnost, která prostřednictvím jí kontrolovaných společností, např. C.S. CARGO a.s., C.S. CARGO Air-Sea, s.r.o., C.S. CARGO Container Express, s.r.o., a.s. působí v oblasti logistických služeb, zejména silniční, námořní a letecké přepravy, zasilatelství a skladování a doplňkových služeb v České republice, na Slovensku, v Polsku, Rumunsku a Německu. Před uskutečněním posuzovaného spojení soutěžitelů náleží společnost C.S. Cargo Holding do podnikatelské skupiny v čele se společností C.S. CARGO GROUP N.V., jež je kontrolována dvěma fyzickými osobami..
5. Společnost Smart Factoring je činná v oblasti poskytování faktoringových služeb. Společnost Smart Factoring nekontroluje žádnou společnost, před uskutečněním předmětného spojení soutěžitelů je kontrolována společností C.S. CARGO GROUP N.V.
6. Společnost LPN působí v oblasti pronájmu nemovitostí. Společnost LPN nekontroluje žádnou společnost, před uskutečněním předmětného spojení soutěžitelů je kontrolována společností Trifid Capital Limited, jež je kontrolována stejnými fyzickými osobami, jako společnost C.S. CARGO GROUP N.V.
7. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení. Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda
pověřený řízením Sekce hospodářské soutěže
Obdrží:
Dr. iur. Jiří Němec, LL.M., advokát
BBH, advokátní kancelář, v.o.s.
Klimentská 1207/10
110 00 Praha 1
Vypraveno dne :
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy.