UOHS S313/2009
Rozhodnutí: S313/2009/KS-15127/2009/840 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Apex Play, a.s. a Irucia, s.r.o.
Účastníci Apex Play, a.s. Irucia, s.r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2009
Datum nabytí právní moci 2. 12. 2009
Dokumenty dokument ke stažení 139 KB


ÚOHS-S313/2009/KS-15127/2009/840
V Brně dne 30. listopadu 2009

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S313/2009/KS, zahájeném dne 29. října 2009 dle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), v platném a účinném znění, v souladu s § 21 téhož zákona, na návrh účastníka řízení, společnosti Apex Play, a.s., se sídlem Praha 10, Záběhlice, Strašnická 1b/3165, IČ: 28488741, ve správním řízení zastoupeného JUDr. Pavlem Noskem, advokátem, se sídlem Praha 1, Jungmannova 24, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto
rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů Apex Play, a.s., se sídlem Praha 10, Záběhlice, Strašnická 1b/3165, IČ: 28488741, a Irucia s.r.o., se sídlem Praha 9, Hloubětín, Poděbradská 88/55, IČ: 27124061, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), v platném a účinném znění, na základě Dohody o záměru, uzavřené dne 22. října 2009 mezi společností Apex Play, a.s. na straně jedné, a společnostmi RITZIO INTERNATIONAL LIMITED a RITZIO CZ LIMITED, obě se sídlem Kyperská republika, Nikosia, Diagorou 4, KERMIA BUILDING 6th floor Flat/office 601, na straně druhé, v jejímž důsledku společnost Apex Play, a.s. získá 100% obchodní podíl ve společnosti Irucia, s.r.o., a tím i možnost tuto společnost kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 téhož zákona,
p o v o l u j e.
Odůvodnění:
1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů a spojením dotčené oblasti.
2. Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), v platném a účinném znění (dále též jen zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 45/2009 ze dne 11. listopadu 2009. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
I. Notifikační podmínky
3. K navrhované transakci má dojít na základě Dohody o záměru, uzavřené dne 22. října 2009 mezi společností Apex Play, a.s., se sídlem Praha 10, Záběhlice, Strašnická 1b/3165, IČ: 28488741 (dále jen Apex Play ), na straně jedné, a společnostmi RITZIO INTERNATIONAL LIMITED a RITZIO CZ LIMITED, obě se sídlem Kyperská republika, Nikosia, Diagorou 4, KERMIA BUILDING 6th floor Flat/office 601, na straně druhé. V důsledku realizace předmětné smlouvy získá společnost Apex Play 100% obchodní podíl ve společnosti Irucia, s.r.o., se sídlem Praha 9, Hloubětín, Poděbradská 88/55, IČ: 27124061 (dále jen Irucia ), a tím i možnost tuto společnost kontrolovat. Posuzovaná transakce tak představuje spojení soutěžitelů podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
4. V dalším kroku se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna, a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
5. Společnost Apex Play působí zejména v oblasti provozování loterií a podobných her, přičemž se zaměřuje především na technické hry, tj. provozování elektromechanických rulet a video loterijních terminálů.
6. Před realizací předmětného spojení soutěžitelů společnost Apex Play nekontroluje v České republice žádnou společnost. Společnost Apex Play náleží do skupiny společností, v jejímž čele stojí společnost SLOT Group, a.s., se sídlem Karlovy Vary, Jáchymovská čp. 142, IČ: 62741560 (dále jen SLOT Group nebo skupina SLOT Group ).
7. Skupina SLOT Group působí na území České republiky v oblasti herního průmyslu, přičemž se zabývá provozováním výherních hracích přístrojů, provozováním technických her a sázkových her v kasinu, např. prostřednictvím společností SLOT ALFA, a.s., SLOT BETA, a.s., SLOT DELTA, a.s., TREFA GAMES s.r.o., TEMPO EXPORT, spol. s r.o., Apex On-line a.s. nebo Apex Play.
8. Společnost Irucia stojí v čele skupiny společností, které na území České republiky rovněž působí v oblasti herního průmyslu, zejména pak v oblasti provozování hracích zařízení, tedy výherních hracích přístrojů a technických her, a provozování sázkových her v kasinu. Uvedenou podnikatelskou skupinu dále tvoří společnosti Cineta s.r.o., Manto a.s., ATENIC a.s., Demain a.s., DIPLOMAT COMPANY a.s. a Stelvio a.s. Nad všemi jmenovanými společnostmi (dále jen skupina Irucia ) má v důsledku realizace posuzované transakce dojít ke vzniku přímé či nepřímé kontroly ze strany společnosti Apex Play, resp. skupiny SLOT Group.
III. Dopady spojení
9. Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
10. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje nabývaný soutěžitel, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
11. Jak nabývaná skupina Irucia, tak skupina SLOT Group působí v České republice v oblasti herního průmyslu, přičemž oba spojující se soutěžitelé se zaměřují zejména na provozování hracích zařízení, tj. výherních hracích přístrojů a technických her, a kasin.
12. Oblast herního průmyslu, tedy provozování loterií a podobných her, zahrnující mj. i provoz hracích zařízení, je v České republice regulována zákonem č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném a účinném znění (dále jen zákon o loteriích ). Zákon o loteriích vyjmenovává povolené loterie a podobné hry a stanoví pravidla, podmínky a náležitosti nezbytné k jejich provozování. Pouze splnění takto stanovených podmínek pak umožňuje získat povolení k provozování těchto her, přičemž nezbytné povolení uděluje provozovateli v závislosti na typu hry Ministerstvo financí nebo místně příslušný krajský, městský či obecní úřad.
13. Obecně lze oblast herního průmyslu členit z různých hledisek na užší segmenty, např. na oblast loterií, sázek nebo her, přičemž tyto segmenty je možné dále členit. V oblasti loterií se rozlišují např. loterie věcné, číselné či peněžní, v oblasti sázek pak kursové nebo dostihové. V oblasti sázkových her pak podle jejich charakteru či způsobu sázky lze rozlišovat mezi tzv. živou hrou a hrou na hracím přístroji, přičemž tato hrací zařízení je možné podle jejich specifikace dále členit např. na výherní hrací přístroje, video-loterijní terminály, elektronické rulety apod.
14. Vzhledem k činnostem spojujících se soutěžitelů Úřad v rámci správního řízení posuzoval především oblast provozování hracích zařízení, tedy výherních hracích přístrojů a technických her, a oblast provozování kasin, resp. živých her v kasinu.
15. Hrací zařízení smějí být provozována zejména v hernách a kasinech, a dále v pohostinských zařízeních, tedy restauracích a barech. Společným znakem uvedených provozoven nebo jejich částí výhradně určených k provozování takových zařízení či přístrojů je povinnost provozovatele zamezit účasti na hře osobám mladším 18 let.
16. Jednotlivé provozovny způsobilé k provozování hracích zařízení, resp. jednotlivé typy těchto zařízení a přístrojů umístěné v těchto provozovnách, se od sebe v některých zásadních aspektech odlišují. Hernou se rozumí prostor, místnost či jejich soubor primárně určený k provozování výherních hracích přístrojů a technických her, přičemž provoz herny se řídí herním řádem schváleným příslušným orgánem.
17. Kasino je možné charakterizovat jako podnik, jenž se mimo provozování hracích zařízení zabývá i provozováním živých her. Zákon o loteriích přitom provozovateli kasina ukládá povinnosti, které se týkají mj. dohledu nad návštěvníky kasina a jejich evidence nebo zabezpečovacích a monitorovacích zařízení, která zaznamenávají průběh veškerých provozovaných her. [1] Rovněž všechny přípravné a závěrečné činnosti související s provozovanými hrami musejí být monitorovány a zaznamenány. [2]
18. Dalším z míst, kde smějí být některá hrací zařízení, zejména výherní hrací přístroje, provozovány, jsou pohostinská zařízení, která splňují podmínky zvláštního provozního režimu zamezující přístupu ke hře osobám mladším 18 let. [3]
19. Výherní hrací přístroj (dále též jen VHP ) je zákonem o loteriích definován jako kompaktní, funkčně nedělitelné a programovatelné zařízení ovládané pouze jedním hráčem. Toto zařízení, které pracuje na principu otáčejících se válců, pak při dosažení stanovené kombinace znaků přináší hráči finanční výhru, jež je tvořena určitým násobkem vsazené finanční částky. V souvislosti s provozem VHP pak zákon o loteriích stanoví výši vsazené částky a nejvyšší výhry z jedné hry v závislosti na typu přístroje, popř. částku nejvyšší možné hodinové prohry. Rovněž uvádí místa či prostory, kde je možné VHP provozovat a současně místa, kde je jejich provozování omezeno či zakázáno.
20. V závislosti na charakteru provozovny, v níž je VHP instalován, je každý z jednotlivých typů VHP vybaven odlišným programem tak, aby výše vsazené částky, nejvyšší možné výhry či nejvyšší možné hodinové prohry odpovídala parametrům stanoveným zákonem o loteriích. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že VHP je možné členit do užších segmentů a rozlišit VHP provozované v (i) hernách, (ii) kasinech a (iii) pohostinských zařízeních.
21. Mezi technické hry náleží video-loterijní terminály (dále též jen VLT ) nebo elektromechanické rulety (dále též jen ELR ), případně další obdobná technická zařízení. Technické hry, jež jsou provozovány zejména v hernách a kasinech, se od VHP odlišují zejména tím, že jsou pomocí zabezpečeného internetového připojení napojeny na centrální server. Současně platí, že VLT nabízejí oproti VHP více herních možností na jednom přístroji, např. válcové hry, karetní hry, keno nebo elektronickou simulaci rulety.
22. Elektromechanická ruleta je vícemístné zařízení, které hráči umožňuje zúčastnit se elektronicky řízené číselné hry založené na principu klasické mechanické rulety. Při hře na ELR, kdy není předem určen počet účastníků hry ani není předem známa výše sázek, hráč zvolí na dotykové obrazovce nebo klávesnici výši sázky na jednotlivé herní kombinace. Hra dále probíhá automaticky, výherní číslo je náhodným jevem a výhry jsou vypočteny zabudovaným počítačovým a programovým zařízením z výše jednotlivých vkladů. Od VLT se toto zařízení odlišuje i vzhledem a velikostí, resp. prostorem nezbytným k jeho instalaci.
23. Provozování sázkových her v kasinu pak zahrnuje nejen výše uvedené VHP a herní systémy jako kasinové výherní automaty, vysokovýherní videoloterijní terminály, elektronické rulety, apod., ale též tzv. živou hru organizovanou příslušným krupiérem, kam náleží zejména ruleta nebo karetní hry-black jack nebo poker.
24. Totožně jako v případě VHP, provozování VLT a ELR, i provozování živé hry v kasinu je regulováno zákonem o loteriích, s tím, že povolení k provozu uvedených herních zařízení a her uděluje výhradně Ministerstvo financí České republiky.
25. Nabývaná skupina Irucia, stejně jako skupina SLOT Group, jsou v rámci herního průmyslu v České republice činné ve všech výše popsaných oblastech, tedy provozování hracích zařízení (VHP, VLT a ELR) a sázkových her v kasinu, tj. živých her.
26. Soutěžitelé Irucia a SLOT Group provozují všechny kategorie VHP, přičemž žádný z nich se významněji nezaměřuje na určitý specifický typ VHP. V závislosti na parametrech VHP daných zákonem o loteriích by tedy přicházela v úvahu i užší segmentace oblasti provozování VHP. Obdobně by bylo možné segmentovat i oblast technických her (viz body 20. a 21. rozhodnutí).
27. Vzhledem ke skutečnosti, že posuzované spojení soutěžitelů nevzbuzuje obavy z narušení hospodářské soutěže v předmětné oblasti při jakémkoli v úvahu připadajícím produktovém vymezení relevantního trhu, Úřad pro účely daného správního řízení ponechal otázku vymezení věcně relevantního trhu otevřenou a zabýval se situací v jednotlivých výše naznačených oblastech, tedy provozování VHP, technických her a živých her v kasinu. Obdobný přístup byl zvolen v předcházející rozhodovací praxi Úřadu týkající se této oblasti. [4]
28. Relevantní trh z hlediska geografického zahrnuje území, na kterém se realizuje vztah nabídky a poptávky po zboží za dostatečně homogenních podmínek, jimiž se odlišuje od ostatních území, na kterých nabídka a poptávka probíhá za podmínek zřetelně odlišných. Úřad v rámci správního řízení zkoumal, zda je možno relevantní trh vymezit jako trh národní nebo zda území ovlivněné předmětným spojením zahrnuje užší regiony či širší území, přesahující hranice České republiky.
29. Jak již bylo výše uvedeno, oblast herního průmyslu, do níž provozování herních zařízení (VHP, VLT, ELR) a živých her v kasinu náleží, je na celém území České republiky regulována zákonem o loteriích, přičemž, v případě VHP, je-li herní zařízení umístěno v kasinu, povolení k jeho provozování uděluje na základě uvedeného zákona Ministerstvo financí České republiky. Oproti tomu, je-li VHP provozován v herně, restauraci nebo baru, je povolení k provozování VHP vydáváno příslušným městským či obecním úřadem. V případě technických a živých her pak povolení k provozu vydává výhradně Ministerstvo financí České republiky.
30. V oblasti provozování VHP instalovaných převážně v hernách a pohostinských zařízeních je konečným spotřebitelem fyzická osoba, tedy hráč. Z hlediska dostupnosti provozovny s VHP pro hráče by bylo možné geografický relevantní trh vymezit jako spíše lokální či místní. Ve prospěch uvedeného svědčí rovněž místní působnost schvalujícího orgánu, neboť nezbytné povolení obecního úřadu má zásadní vliv na přítomnost provozovatele VHP na trhu.
31. Obdobně lze postupovat i v případě technických her. Ačkoli povolení k provozu uvedených her vydává Ministerstvo financí České republiky, z hlediska dostupnosti provozovny či konkrétního herního zařízení pro konečného spotřebitele by bylo možné vymezit geografický relevantní trh jako lokální či místní.
32. V případě sázkových her provozovaných v kasinu, tj. zejména živé hry, případně kasinových herních zařízení, je možné, s ohledem na odlišný charakter či technické parametry daných her, vymezit z hlediska dostupnosti pro konečného spotřebitele geografický relevantní trh jako území odpovídající spádové oblasti kolem dané provozovny přibližně o velikosti okresu.
33. Úřad však ze stejného důvodu, uvedeného v části týkající se věcného vymezení relevantního trhu, ponechal rovněž otázku geografického vymezení relevantního trhu pro oblast provozování VHP, VLT a ELR a živé hry v kasinu otevřenou. [5]
34. Ve spojením dotčené oblasti provozování VHP působí na území České republiky jak skupina Irucia s tržním podílem cca [0-5] %, tak skupina SLOT Group jejíž tržní podíl činí cca [5-15] %. Společný tržní podíl jmenovaných společností při jakémkoli v úvahu přicházejícím vymezení spojením dotčené oblasti z hlediska věcného i geografického nepřesahuje 20 %. Soutěžní prostředí v posuzované oblasti se vyznačuje přítomností řady konkurentů, kteří se zabývají provozováním, případně i výrobou či distribucí VHP, jako například společnosti Synot Tip, a.s., Kajot Group, European Data Project s.r.o. či skupina BONVER.
35. Ve spojením dotčené oblasti provozování technických her, tedy VLT a ELR, působí na území České republiky rovněž oba spojující se soutěžitelé, přičemž tržní podíl skupiny SLOT Group činí cca [15-25] %. Oproti tomu tržní podíl skupiny Irucia je menší než [0-5] %. Společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů tak nedosahuje [15-25] %. I v případě užšího vymezení produktového i geografického relevantního trhu by společný tržní podíl spojením vzniklého subjektu nepřesáhl 25 %. Rovněž v této oblasti bude spojením vzniklý soutěžitel čelit tlaku ostatních konkurentů, mj. skupin Synot, BONVER a MULTIGATE nebo společnosti ADMIRAL GLOBAL BETTING a.s.
36. Ve spojením dotčené oblasti provozování kasin, resp. živé hry v kasinu, působí na území České republiky rovněž oba spojující se soutěžitelé, přičemž společný tržní podíl skupin SLOT Group a Irucia nepřesahuje [0-5] %. V případě užšího vymezení produktového i geografického relevantního trhu by pak společný tržní podíl spojením vzniklého subjektu nepřesáhl 10 %. Spojením vzniklému subjektu budou v této oblasti i nadále konkurovat významní soutěžitelé, jako např. společnosti Ingo Casino a.s., American Chance Casinos a.s. nebo Czech Casinos a.s.
37. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, zejména pak k relativně nízkému tržnímu podílu jednotlivých spojujících se soutěžitelů, pouze mírnému nárůstu tržního podílu spojením vzniklého subjektu a přítomnosti řady konkurentů ve spojením dotčených oblastech, dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojujících se soutěžitelů natolik, aby mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
38. Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů, a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává.
Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda, Ph.D.
první místopředseda

[1] Viz § 36 a § 37 zákona o loteriích.
[2] Např. výdej žetonů, uzavírání stolů, počítání žetonů a hotovosti.
[3] Viz § 17 odst. 10 zákona o loteriích.
[4] Viz rozhodnutí Úřadu S232/2009/KS Paradise Casino Admiral,a.s./skupina Stardust.
[5] Viz předchozí poznámka.