UOHS S312/2006
Rozhodnutí: S 312/06-21789/06/620 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Českomoravský beton, a.s. a Českobudějovické pozemní stavby spol. s r.o.
Účastníci Českobudějovické pozemní stavby spol. s r.o. Českomoravský beton, a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2006
Datum nabytí právní moci 13. 12. 2006
Dokumenty dokument ke stažení 114 KB

S 312/06-21789/06/610 V Brně dne 11. prosince 2006
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 312/06, zahájeném dne 20. října 2006 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníků řízení, společnosti Českomoravský beton, a.s., se sídlem Beroun 660, PSČ: 266 01, IČ: 495 51 272, ve správním řízení zastoupené JUDr. Dagmar Dubeckou, Ph.D., advokátkou, se sídlem Jungmannova 24, Praha 1, na základě plné moci ze dne 16. října 2006, a společnosti Českobudějovické pozemní stavby spol. s r.o., se sídlem Žižkova 309/12, České Budějovice, IČ: 145 02 992, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 5 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se Smlouvou o založení společného podniku a další spolupráci, která byla dne 20. července 2006 uzavřena mezi společností Českomoravský beton, a.s., se sídlem Beroun 660, PSČ: 266 01, IČ: 495 51 272, na straně jedné, a společností Českobudějovické pozemní stavby spol. s r.o., se sídlem Žižkova 309/12, České Budějovice, IČ: 145 02 992, na straně druhé, v jejímž důsledku smluvní strany založí společně kontrolovaný podnik, který bude dlouhodobě plnit všechny funkce samostatné hospodářské jednotky, společnost CBPS beton s.r.o., se sídlem Betonárna u Hada, Branišovská 1174/11,12, České Budějovice, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
p o v o l u j e .
Odůvodnění:
Při posuzování navrhovaného spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") především z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku a dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů a spojením dotčené oblasti.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 44/2006 ze dne 1. listopadu 2006. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Notifikační podmínky
K posuzovanému spojení soutěžitelů dochází na základě Smlouvy o založení společného podniku a další spolupráci, která byla dne 20. července 2006 uzavřena mezi společností Českomoravský beton, a.s., se sídlem Beroun 660, PSČ: 266 01, IČ: 495 51 272 (dále jen "ČMB"), na straně jedné, a společností Českobudějovické pozemní stavby spol. s r.o., se sídlem Žižkova 309/12, České Budějovice, IČ: 145 02 992 (dále jen "ČBPS"), na straně druhé (dále jen "Smlouva"). V důsledku předmětné Smlouvy se společnosti ČMB a ČBPS dohodly na založení společnosti CBPS beton s.r.o., která bude mít sídlo Betonárna u Hada, Branišovská 1174/11,12, České Budějovice (dále jen "CBPS beton"). Smlouva pak upravuje principy a zásady pro založení společného podniku, jeho další fungování a zásady spolupráce smluvních stran, jejich vzájemná práva a povinnosti při provozování společného podniku.
Aby založení společného podniku představovalo spojení soutěžitelů ve smyslu zákona, musí kumulativně naplňovat dvě základní kritéria. Prvním z nich je skutečnost, že společný podnik musí být společně kontrolován jeho zakladateli, druhou z nich pak je schopnost společného podniku dlouhodobě plnit funkci samostatné hospodářské jednotky.
V této souvislosti Úřad konstatuje, že společnost ČMB bude držet 49% obchodní podíl na základním kapitálu společnosti CBPS beton a společnost ČBPS pak zbývající 51% podíl. Společná kontrola společností ČMB a ČBPS nad společností CBPS beton je založena na základě Smlouvy, ze které vyplývá, že nejvyšším orgánem společnosti CBPS je valná hromada, která je usnášeníschopná pouze za předpokladu přítomnosti obou akcionářů a která bude vždy a ve všech záležitostech rozhodovat sto procenty hlasů všech společníků.
Pojem samostatně fungující hospodářská jednotka pak představuje situaci, kdy společně kontrolovaný podnik působí na trhu samostatně, tj. musí se chovat na trhu jako každý jiný nezávislý účastník trhu. Pro posouzení této situace je pak třeba zhodnotit, zda společně kontrolovaný podnik má dostatek zdrojů (finančních, osobních, popř. hmotných či nehmotných aktiv) pro plnění účelu, k němuž byl založen, dále pak zda má společně kontrolovaný podnik dostatečně nezávislé vedení, tj. rozhodování musí být učiněno samostatně v rámci kontrolovaného soutěžitele a nikoliv přímo určeno mateřskými společnostmi. Rovněž je nezbytné posoudit stupeň obchodní závislosti společného podniku na mateřských společnostech, tj. zda společný podnik bude mít možnost na trhu obchodovat nejen s mateřskými společnostmi, nýbrž i s dalšími nezávislými tržními subjekty.
Předmětem podnikání společnosti CBPS beton má být výroba a prodej transportbetonu. Za tímto účelem společnosti ČMB a CBPS vloží do základního kapitálu společnosti CBPS beton jako nepeněžitý vklad movitý majetek, představující kompletní strojní zařízení mobilní betonárny Stetter M2-TZ, včetně mobilních základů betonárny, a nemovitosti, skládající se z pozemků a budov specifikovaných Smlouvou, které tvoří betonárnu společnosti ČBPS. Společnost ČMB pak dále poskytne do základního kapitálu peněžní vklad pro výstavbu nové betonárny a mimo základní kapitál další počáteční pracovní kapitál. Následné financování každodenního provozu společnosti CBPS beton bude odpovídat běžným tržním podmínkám, tj. bude plně závislé na výsledcích hospodaření společnosti. V případě nutnosti zajištění externích finančních zdrojů, může společnost v závislosti na výhodnosti využít jednu z následujících variant financování: půjčka od společníka, úvěr od finančního ústavu či úvěr od jiného třetího subjektu.
Co se týče personálních zdrojů společnosti CBPS beton, předpokládá se, že v počátečním stadiu bude společnost CBPS beton zaměstnávat čtyři vlastní zaměstnance v pracovně-právním poměru k ní, jeden z nich bude v pozici vedoucího provozu a zároveň výkonného ředitele společnosti řídícího každodenní činnost provozu, dva budou zaměstnáni v dělnických profesích, do jejichž pracovní náplně budou patřit zejména činnost míchačů a disponentů, poslední z nich bude administrativním pracovníkem. Část těchto zaměstnanců pravděpodobně přejde do společnosti CBPS beton v souvislosti s nepeněžním vkladem společnosti ČBPS do základního kapitálu společnosti CPBS beton, ostatní zaměstnanci budou nabírání formou samostatných výběrových řízení.
Jak již bylo výše uvedeno, společnost CBPS beton bude působit zejména na trhu výroby a prodeje transportbetonu. Hlavními surovinami pro výrobu transportbetonu jsou cement, štěrky a kamenivo. Všechny tyto suroviny náleží do výrobního sortimentu skupiny společností, které jsou přímo či nepřímo kontrolovány společností ČMB, z tohoto důvodu je pravděpodobně, že velká část dodávek předmětných surovin do CBPS beton bude realizována právě od ČMB, resp. jejích dceřiných společností. (obchodní tajemství) Pokud se jedná o prodej výrobků společnosti CBPS beton, pak se předpokládá, že z mateřských společností bude transportbeton odebírat zejména ČBPS, nicméně v souladu se Smlouvou (obchodní tajemství) Rovněž lze konstatovat, že s ohledem na výrobní kapacitu společnosti CBPS beton a s ohledem na obvyklou roční spotřebu transportbetu společnosti ČBPS cca (obchodní tajemství) produkce transportbetonu společnosti CBPS beton bude dodáváno třetím nezávislým subjektům.
Z výše uvedeného vyplývá, že společnost CBPS beton bude na trhu působit s dostatečným stupněm volnosti na svých mateřských společnostech.
Předmětná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů v souladu s § 12 odst. 5 zákona, neboť podle citovaného ustanovení se za spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 zákona považuje i vznik společné kontroly nad soutěžitelem, který dlouhodobě plní všechny funkce samostatné hospodářské jednotky. Za spojení podle § 12 odst. 3 zákona se pak považuje situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů, nebo smlouvou nebo jinými způsoby, které jim umožňují jiného soutěžitele kontrolovat.
Kontrolou se pak ve smyslu § 12 odst. 4 zákona rozumí možnost vykonávat na základě právních nebo faktických skutečností rozhodující vliv na činnost jiného soutěžitele, zejména na základě vlastnického práva nebo práva užívání podniku kontrolovaného soutěžitele nebo jeho části, anebo práva nebo jiné právní skutečnosti, které poskytují rozhodující vliv na složení, hlasování a rozhodování orgánů kontrolovaného soutěžitele.
V dalším postupu se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona.
Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a současně alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky obratu vyššího než 250 milionů Kč, je podmínka dle ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost ČMB je českou akciovou společností, jejímž předmětem podnikání je dle výpisu z obchodního rejstříku činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců, pronájem a půjčování věcí movitých, velkoobchod, zprostředkování obchodu a služeb, činnost účetních poradců, vedení účetnictví, výroba stavebních hmot a stavebních výrobků, testování měření a analýzy, pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti, činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury. Společnost ČMB pak vykonává přímou či nepřímou kontrolu nad množstvím dceřiných společností, které působí zejména v oblasti výroby betonových směsí, potěrů a malt a ve výrobě prefabrikátů. Společnost ČMB pak náleží do skupiny společností, v jejíž čele stojí společnost HeidelbergCement AG, která je prostřednictvím svých dceřiných společností celosvětově i v České republice činná zejména v oblasti výroby cementu, transportbetonu, kameniva a štěrkopísků (dále též "skupina ČMB").
Společnost ČBPS je českou akciovou společností, jejímž předmětem podnikání je dle výpisu z obchodního rejstříku koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje, tesařství, podlahářství, truhlářství, obkládačské práce, malířství a natěračství, opravy motorových vozidel, vedení účetnictví, provádění staveb, včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování, silniční motorová doprava nákladní i osobní, realitní činnost, výroba a prodej cementového zboží a projektová činnost ve výstavbě.
Společný podnik, společnost CBPS beton je zakládaná svými mateřskými společnostmi za účelem výroby a prodeje transportbetonu v oblasti Českých Budějovic.
Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 5 zákona, resp. § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a zejména pak na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Z výše uvedeného vyplývá, že spojením dotčenou oblastí je zejména výroba a prodej transportbetonu, popř. některé oblasti vertikálně navazující či předcházející této oblasti.
Transportbeton je jednou ze základních a nejpoužívanějších stavebních hmot, která je dodavatelům dodávána v čerstvé podobě. Je vyráběn v pevných či mobilních zařízeních mícháním cementu, kameniva, vody, příměsí a přísad, a to buď přímo na staveništi nebo je připraven v betonárně a následně je na místo určení přepraven prostřednictvím speciálně upravených nákladních automobilů. Jeho užití se soustředí zejména do stavebního průmyslu.
V oblasti výroby a prodeje transportbetonu jsou v současnosti činné jak společnost ČMB, tak i ČBPS. Společnost ČMB, respektive společnosti náležící stejně jako ČMB do podnikatelské skupiny, v jejímž čele stojí společnost HeidelbergCement AG, působí předmětném sektoru v České republice v následujících regionech: Beroun, Blansko, Brno, Česká Lípa, Grygov, Hradec Králové, Humpolec, Chomutov, Jablonce nad Nisou, Jičín, Jindřichův Hradec, Karlovy Vary, Kladno, Klatovy, Krnov, Libouchec, Louny, Mariánské Lázně, Lužice nad Vltavou, Moravské Budějovice, Most, Nakléřov, Nový Jičín, Opava, Ostrava, Pelhřimov, Planá u Českých Budějovic, Plzeň, Praha, Prostějov, Příbram, Rakovník, Rožnov pod Radhoštěm, Slaný, Soběslav, Staré Sedliště, Strakonice, Studénka, Sušice, Svatobořice-Mistřík, Tábor, Trutnov, Třebíč, Ústí na Labem, Vrchlabí, Vyškov, Znojmo a Žatec. Společnost ČBPS pak provozuje betonárnu v Českých Budějovicích, tato však tvoří součást jejího nepeněžního vkladu do společnosti CBPS beton. Společnost CBPS beton bude svými mateřskými společnostmi založena právě za účelem výroby a distribuce transportbetonu.
Skupina ČMB je rovněž činná na trzích vertikálně předcházejících výrobě transportbetonu, tj. produkuje suroviny potřebné k výrobě transportbetonu (cement a kamenivo), a na jednom z trhů vertikálně navazujících na výrobu a prodej transportbetonu, trhu betonových stavebních dílců.
Cement představuje jednou ze základních surovin pro výrobu transportbetonu, tvoří celkově 60 % veškerých surovin potřebných pro jeho výrobu. Cement je práškové anorganické pojivo, které po smíchání s vodou vytváří kaši, která tuhne a tvrdne, a to jak na vzduchu, tak i ve vodě, přičemž po ztvrdnutí si zachová svoji pevnost. Existují dva základní typy cementu, a to cement bílý, který je využívám pouze pro dekorativní účely, a cement šedý, který je z velké části využíván právě jako surovina pro výrobu betonových směsí. Oba typy cementu jsou vzájemně nezastupitelné.
Kamenivo je další ze základních surovin pro výrobu transport betonu. Pojem kamenivo zahrnuje v sobě výrobky jako písek, štěrk a štěrkopísek. Zastupitelnost mezi těmito produkty je sice omezená, nicméně s ohledem na skutečnost, že se činnost spojujících se soutěžitelů v daném případě nepřekrývá a dotčenou oblastí je zejména výroba a prodej transportbetonu, nepovažuje Úřad za nutné se v konkrétním případě zabývat vymezením relevantního trhu v oblasti výroby kameniva s konečnou platností. Skupina ČMB, která jako jediná ze spojujících soutěžitelů je v České republice činná v této oblasti zejména prostřednictvím následujících provozoven: Hustopeče nad Bečvou, Tovačov, Supíkovice, Ondřejovice, Nová Ves, Bělkovice, Výkleky, Hrabůvka (všechny v Olomouckém kraji), Hulín (Zlínský kraj), Luleč, Opatovice, Tasovice, Božice, Olbramovice, Rosice, Smolín, Bratčice (kraj Jihomoravský), Pohled a Bílý Kámen (kraj Vysočina), Světlá (kraj Královehradecký), Polanka (kraj Moravskoslezský), Zárubka (kraj Pardubický), Mořina, Zálezlice (kraj Středočeský) a Vrábče (kraj Jihočeský). Dále pak skupina ČMB působí v oblastech Litoměřic a okolí, Plzně a Chomutova.
Betonové stavební dílce představují oblast, které jsou vertikálně navazující na výrobu a prodej transportbetonu, neboť pro tyto produkty představuje transportbeton základní výrobní surovinu. V dané oblasti působí ze spojujících se soutěžitelů pouze skupina ČMB, která vyrábí pouze betonové stavební dílce pro kanalizace a odvodnění. Obecně lze konstatovat, že mezi jednotlivými stavebními dílci existují z hlediska užití značné rozdíly, není třeba se v daném případě zabývat vymezením relevantního trhu.
Společnost ČBPS pak působí v sektoru stavebních činností, který je rovněž oblastí vertikálně navazující na výrobu a prodej transportbetonu. Stavební činnost lze obecně rozdělit na dva základní segmenty, a to pozemní stavitelství (výstavba bytových a nebytových budov) a inženýrské stavitelství (infrastrukturní výstavba), nicméně opět s ohledem na skutečnost, že činnost spojujících se soutěžitel v předmětné oblasti nepřekrývá Úřad nepovažuje za nutné vymezení relevantního trhu s konečnou platností.
V rámci posuzovaného spojení soutěžitelů je hlavní dotčenou činností spojujících se soutěžitelů výroba a prodej transportbetonu , která představuje pro účely posouzení dopadů daného spojení soutěžitelů vymezený relevantní trh z hlediska věcného. Dále pak Úřad posoudil dopady na další spojením dotčené oblasti, a to výroba a prodej šedého cementu , výroba a prodej kameniva , výroba a prodej betonových stavebních dílců a provádění stavebních činností .
Při vymezování relevantního trhu z hlediska geografického Úřad dospěl k níže uvedeným závěrům.
Transportbeton má jako výrobek velmi omezenou trvanlivost, což znemožňuje jeho dopravu na větší vzdálenost než cca 30 km od místa jeho výroby, tudíž relevantní trh by měl představovat prostor vymezený kružnicí o poloměru 30 km od dané výrobny. Nicméně vzhledem ke skutečnosti, že na celém území České republiky dochází ke značným překryvům mezi jednotlivými takto vymezenými lokálními trhy, a na těchto lokálních trzích panují obdobné soutěžní podmínky, dále pak s ohledem na skutečnost, že chování soutěžitelů na lokálních trzích není obvykle určováno samostatně, nýbrž je určeno podnikatelskou strategií stanovenou na úrovni celé České republiky, je možné zvažovat i vymezení relevantního trhu z pohledu celonárodního. Vzhledem ke skutečnosti, že předmětným spojením soutěžitelů nedochází ke vzniku obav z narušení hospodářské soutěže nepovažuje za nutné vymezení relevantního trhu z hlediska geografického s konečnou platností, přičemž s ohledem na to, že společně kontrolovaný podnik, CBPS beton, bude působit pouze na území Českých Budějovic a jeho okolí , v daném případě bude považováno za dotčenou oblast právě území ohraničené vzdáleností 30 km od výrobny společnosti CBPS beton.
Dodávky kameniva jsou rovněž lokálně omezeny, a to z důvodu vysokých přepravních nákladů, kdy jeho dodávky jsou ekonomicky rentabilní v závislosti na členění terénu maximálně do vzdálenosti 50 km od místa jeho těžby. V oblasti výroby a prodeje kameniva lze uplatnit obdobné překrývání lokálních trhů a stanovování jednotné podnikatelské strategie na úrovní České republiky, jako je tomu v oblasti výroby a prodeje transportbetonu. Nicméně s ohledem na skutečnost, že se činnost spojujících se soutěžitelů v dané oblasti nepřekrývají ponechá Úřad otázku vymezení relevantního trhu z hlediska geografického otevřenou a pro účely spojení soutěžitelů bude posuzovat dopady spojení na území Českých Budějovic a jeho okolí , ve které dochází k jedinému překrytí činností spojujících se soutěžitelů, a to na trhu výroby a prodeje transportbetonu.
Ostatní spojením dotčené oblasti (výroba a prodej šedého cementu, výroba a prodej betonových stavebních dílů a stavitelství) lze považovat za trhy národní , nicméně s ohledem na nepřekrývaní aktivit spojujících se soutěžitelů Úřad nepovažuje za nutné vymezení relevantních trhů z hlediska geografického s konečnou platností.
Na relevantním trhu výroby a prodeje transportbetonu na území Českých Budějovic a okolí před posuzovaným spojením soutěžitelů působí jak skupina ČMB, tak i společnost ČBPS. Skupina ČMB takto vymezeném trhu působila prostřednictvím společnosti TBG České Budějovice spol. s r.o., se sídlem Planá č.p. 78, Boršov nad Vltavou, IČ: 251 05 761 (dále jen "TBG ČB"), nad kterou společnost ČMB vykonává prostřednictvím třetinového obchodního podílu společnou kontrolu společně se dvěmi dalšími subjekty, společnost TBG ČB na tomto trhu dosahovala podílu ve výši (obchodní tajemství) %, dále pak skupina působí na území Českých Budějovic a okolí prostřednictvím dodávek ze sousedících lokálních trhů, podíl těchto dodávek činí (obchodní tajemství) %. Společnost ČBPS dosahovala na tomto trhu podílu (obchodní tajemství) %. Po uskutečnění spojení soutěžitelů na předmětném trhu společnost ČBPS přestane působit, neboť veškeré své aktivity převede na společnost CBPS beton. Podíl společnosti ČMB by měl v důsledku předmětného spojení soutěžitelů rovněž významně klesnout, neboť v souladu se Smlouvou (obchodní tajemství) .
Z výše uvedeného vyplývá, že po uskutečnění předmětného spojení soutěžitelů bude jejích společný tržní podíl činit cca (obchodní tajemství) . Na předmětném relevantním trhu působí další významní soutěžitelé, mezi něž patří významný lokální výrobce transportbetonu, společnost MANE HOLDING, a.s., jehož tržní podíl dosahuje cca (obchodní tajemství) %, a betonárny náležící ke skupinám společností působící v oblasti prodeje transportbetonu na území celé České republiky, skupina CEMEX (cca (obchodní tajemství) % podíl na území Českých Budějovic a okolí) a Zapa Beton (cca (obchodní tajemství) %). Poptávku po transportbertonu spojujících se soutěžitelů pak tvoří zejména významné stavební společnosti, jako jsou společnosti náležící do skupin společností Metrostav, Skanska či Strabag.
V sektoru výroby a prodeje šedého cementu na území České republiky působí ze spojujících se soutěžitelů pouze skupina ČMB, jejíž podíl na tomto sektoru činí cca (obchodní tajemství) % .
V sektoru výroby a prodeje kameniva na území Českých Budějovic a okolí působí ze spojujících se soutěžitelů pouze skupina ČMB, která na tomto sektoru dosahuje cca (obchodní tajemství) % podílu.
V sektoru výroby a prodeje betonových stavebních dílů na území České republiky působí ze spojujících se soutěžitelů pouze skupina ČMB, jejíž podíl na tomto sektoru činí cca (obchodní tajemství) %.
V sektoru provádění stavebních činností na území České republiky působí ze spojujících se soutěžitelů pouze společnost ČBPS, která na tomto sektoru dosahuje podílu významně nižšího než (obchodní tajemství) %.
Z provedených výsledků šetření vyplývá, že předmětné spojení soutěžitelů má horizontální i vertikální charakter. Horizontální dopady posuzované transakce se projeví na trhu výroby a prodeje transportbetonu na území Českých Budějovic a okolí. Tento trh je charakteristický přítomností významných konkurenčních subjektů, z nichž někteří náleží do celonárodních či nadnárodních skupin působících v oblasti výroby betonu, kameniva a jiných stavebních materiálů, jako jsou skupiny Zapa beton či CEMEX. Odběrateli pak jsou rovněž stavební společnosti náležící do celosvětově působících podnikatelských uskupení. Vertikální charakter posuzovaného spojení soutěžitelů se projeví na relevantnímu trhu vertikálně předcházejících sektorech (cement, kamenivo) či navazujících sektorech (stavební činnosti, stavební betonové dílce). V této souvislosti Úřad uvádí, že obdobná vertikální integrace není v dané soutěžní oblasti neobvyklá (obdobné vertikální propojení před spojením soutěžitelů již existuje v rámci samotné skupiny ČMB), rovněž tak vertikální propojení existuje u dalších podnikatelských uskupení, např. CEMEX či Zapa beton.
S ohledem na výše uvedené, zejména pak na existenci konkurenčního prostředí na relevantním trhu i na trzích vertikálně sousedících s relevantním trhem a na obdobné vertikální propojení u konkurenčních subjektů, dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nezvýší tržní sílu spojovaných soutěžitelů natolik, aby vedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení dle § 152 ve spojení s § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Luděk Svoboda
ředitel
Sekce ochrany hospodářské soutěže I

Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Dagmar Dubecká
advokátka
AK Kocián Šolc Balaštík
Jungmannova 24
110 00 Praha 1
a
Českobudějovické pozemní stavby spol. s r.o.
Ing. Jiří Kápl, jednatel
Žižkova 309/12
371 22 České Budějovice